COURA If0. 70. Zaturdag 1 September. 1849. IHiSTIiW AMIMSTIUTIEN. BUITENLAND. onW I na® moaiixmiiTi-PBUi: fir drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. dgagste voren,'s namidd. vóór 4 ure. VRIJHEID 1)111 DKIKl'EKS. (Vervolg van ons vorig 1804 18 Mei. Naar luide van art. 64 van den Senaat Cdie Frankrijk tot een keizerrijk verhief, werd er eene commissie van zeven ledendoor den Senaat uit deszelfs midden gekozen, benoemd welke belast werd met het toezigt over de drukpersdoch de pu blieke periodieke geschriften waren van die bescherming uitgesloten. Napoleon bepaalde op den 3 Februari 1810 (eene maand na de voltrekking van zijn huwelijk met de Oostenrijksche Aartsher togin eene censuur voor alle de gewrochten der pers. - Eenige weken na de overwin ning van Austerlitz, had hij in den Moni- teur het volgend artikel laten plaatsen «Er bestaat in Frankrijk geene censuur. »Wij zouden in eenen zeer vreemden toe sstand vervallen, indien een eenvoudig «Commies zich het regt aanmatigde, den »druk van een werk te verbieden of een «schrijver te dwingen, om er iets bij te doen «of uit te laten. De vrijheid van gedachten y>is de eerste aanwinst de vei eeuw de Keizer »wil, dat die geëerbiedigd worde" Daarenboven bepaalde het decreet van 1810, dat de drukkers zouden gebrevetteerd en beëedigd worden, en dat, van af den 1 Ja nuari 1811, het getal drukkers in ieder departement zoude vastgestelden die, te Parijs woonachtigtot het maximum van 60 gebragt worden- Doch op den 11 Februari 1811 werd dit getal vermeerderd tot op tachtig welke bepaling lang heeft stand gehouden. Vóór 1791 bestonden er te Parijs slechts 36 drukkerijen. 1811 3 Februari verscheen er een Keizerlijk de creet, houdende, dat er in ieder departe ment slechts één politiek dagblad mogt verschijnenmet uitzondering van het de partement der Seine, welk blad onder liet toezigt van den prefect van Parijs geplaatst werd. 1811 29 April kondigde een decreet aandat de werkenin den boekhandel bekend onder den naam van studiewerkonderworpen wa ren aan een regt van eene centime per vel druk. De Directeur-Generaal helderde de be doeling van dat decreet op door ter kennis van de drukkers te brengendat zij door de woordenstudie-werken moesten verstaan alle werkendie in den handel kwamen of ten verkoop bestemd. Dit besluit zonderde echter daarvan uit de werken van nog levende schrijvers; doch deze bepaling werd niet nageleefd. Want de groote regtsgeleerde Toulier berigt ons dat de eerste deelen van zijn Traité de Droit het zegelregt moesten betalen. Dit regt werd echter ten aanzien van zoodanige werken in 1814 opgehevendoch hetzelve heeft zonder tüsschenpoozen alle periodieke geschriften gedrukt. De oude Monarchie, zoo streng als zij was, heeft nooit de vruchten van den geest onder de belastbare koopwaren ge rangschikt; integendeel huldigde zij daar omtrent een geheel tegenovergesteld be-: gmsel. Dit blijkt, onder anderen, daaruit, dat Lodewijkde xu de boekdrukkers, boek binders en schrijvers onthief van eene be lasting van 30,000 livreswaarmede Parijs gedrukt werd; en Hendrik de ui ontsloeg den boekhandel van eene belastingwelke van alle andere koopwaren werd geheven. 1814 4 Juni. Artikel'8 van het Charter uitge vaardigd door Lodkwijk den xviii, luidde aldus: «DeFranschen hebben het regt, om hunne «gedachten en meeningen te laten druk- «ken, mits zich gedragende naar de wetten, «die het misbruik dier vrijheid tegengaan." 1814 Op 21 October kwam er eene censuur voor alle geschriften van 20 bladen en daar be neden, benevens een verbod v.an dagbladen en periodieke geschriften, welke niet door den koning waren gcoctroijeerd; mitsgaders werd daarbij de bevoegdheid aan het gou vernement toegekend, oin het brevet van eiken drukker in te trekkendie veroordeeld was ter zake van overtreding der op de pers bestaande reglementen. 1815 24 Maart. Bij zijne terugkomst van het eiland Elba in Frankrijk, hief Napoleon de druk-eensuur op. 1815 20 Julij. Bragt Bodewijk xviii de meeste der bepalingen der wet van October 1814 op nieuw in werkingbepaaldelijk die op de dagbladen. 1828 18 Julij werden de dagbladen onderworpen aan een' borgtogt. 1830 9 Augustus. Het Charterdoor Lotus Philippe bezworen, houdt in: dat de boek-censuur nooit meer zal kunnen ingevoerd worden. (Verruig en slot hierna I)<? Centrale Directie van Schouwen Burgh en IVestland maakt door deze be kend dat erlot bevordering eener verbeterde af leiding van bet landwater in Schouwen, eene tweede geBdSeeiiiaig- zal plaats vinden ter som van f7000; zoo mede dat liet plan daartoe van hoden af tot den 5 September aanslaande ter inzage zal leggen bij den Ontvanger-Griffier dezer Polders terwijl de gesloten biljetten van inschrijving op die geldleening tot den 8 September 1849 bij gezegden Ambtenaar kunnen worden ingediend. ZieHlezeeden 25 Augustus 1849. De Centrale Direelie voornoemd J. de KATER vt. Ter ordonnantie van dezelve, DE JONGE Ontvanger-Griffier. aVITlCHLAXI, Keulen, 29 Augustus. Uit Berlijn wordt van gisteren gemeld, dal de Russische grootvorst Michael, te War schau ten gevolge eener beroerte was overleden. Te Rastadt zijn den 25 dezer weder vijf doodvon nissen voltrokken le welen aan twee Badensche en twee Pruissische militairen die den vorigen dag waren veroordeeld terwijl nog des avonds een PoolNiewski PRIJS SIR ADVERTffltIJSM: Gewone 15 cents dé regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodticriglen pan 1 -6 regels af 1 behalve hel Zegelregt geheéten en majoor tijdens de Badensche revolutie hetzelfde lot zoude ondergaan. Fenetie. heeft zich op genadeJn ongenade overge geven." De veldmaarschalk Standeishj ontving die lijding door den vice-admiraal Dahlrup uit Triestonder dag- teekening van 24 Augustus, en zond het berigt aan het ministerie van oorlog le Weenen, waar het den vol- gendon dag aankwam. riASKRlJI, Parijs 26 Augustus. Het congres voor den altijd- durenden vrede heeft drie dagen achtereen vergaderin gen gehouden en is eergisteren gesloten. Uit Nederland was de heer Suringar tegenwoordig die vooral aan raadde, dat men met voorzigtigheid te werk moest gaan hij hoopte dat men eenmaal in elk land in plaats van het ministerie van oorlog een minislerie van vrede zou hebben. Gisteren morgen deelden Verscheiden leden van het congres aan du voorbijgangers eene brochure uit welke ten titel voert: Soldaatje spelen én waarin do beginselen zijn vervatwelke vele leden van het congres willen verspreiden. Het ontbreekt niet aan personen die openlijk den spot drijven met de pogingen van eenigo zoo zij bewe ren geestdrijvers-die het hersenschimmige doel hebben het geluk Van het menschdom te vestigen. Aan den andoren kant is het «'aar dat hel publiek nog, al eenig belang heeft gesteld in hetgeen in de vergade ringen van dat congres is behandeld. De heer Victor Hugo heeft do bijeenkomsten met eene korte doch indrukwekkende toespraak gesloten. Mij hreft allen aangespoord,. Lu .Juin vaderland teruggeko men aldaar de beginselen van den algemeenon vrede waarvan thans de grondslag is gelegd heinde on verre te verkondigen. Parijs 27 Augustus. De president der republiek heeft naar men zegtmet gewenscht gevolg aanzoek gedaan om de hand van prinses Charlotta Amelia Alber- tina van Zweden wier moeder de dochter is van Eugenius van Bcuuharnais oom van Louis Napoleon en de zuster van den prins Pu» Leuchlenberg den schoon zoon van den keizer van Rusland. Die prinses is den 24 April 1839 geboren. Twee voorname leden van het vredes-congres Amerikanen van geboorte, kwamen II. zaturdag arm in arm uit de vergadering en spraken nog druk over du behandelde onderwerpen en het verheven doel van hun streven. Daar het reeds vrij laat was hadden du omnibussen de slraten reeds verlaten maar gelukkig werden onze vredesmannen eene huurkoels gewaar wiier koetsier zich terstond ter hunner beschikking stelde: maar nu rees eene moeijelijkheid de een moest een gansch anderen weg uitdan de ander en ieder verlangde het rijtuig terstond voor zich van woorden kwam men weldra tot daden en ieder ijverde om het hardst, om zijn tegenstander door vuistslagen tot reden te brengen. Juist van pas kwam eene patrouille der policie aan welke aan den twist een einde maakte de heide vrienden des vredes met zich voerde en hen in de gelegenheid stelde den geheülen nacht in een wachthuis over hunne stellingen na te denken. Zelden treft een gezin een zoo plotseling en al- vernielend ongeluk als dat waarvan een dagblad uit Barcelona laatstelijk melding maakte. Zeker koopman te Madrid zit op zijn kantoor en hoort in eene kamer daarnaast een vreesselijken schreeuwdoor een zwaren val gevolgd. Hij vliegt er heen en vindt zijn zoontje die van eene tafel gevallen was, dood op den grond liggen. Zelf heft hij hierop een jammerklagt aan die zijne echtgenoote welke met zijn jongste kind een had gebruiktverschrikt doet toesnellen. Eensklaps her innert zij zich dat zij haar kind in hot bad heeft achter gelaten snelt terug vindt het verdronken en zijgt neder om niet weder op te staan. De man van de drie lijken der hem zoo dierbare personen omringd vervalt in eenen toestand van krankzinnigheid zet zich een pistool voor het hoofd t en uiaakl op deze wijs eert eind aan zijn leren. in t.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1