w oensdag 29 Augustas. HSngffl 4 ADÏIRISTMTlffl. ISUWSTIM'GEN. N°. 69. 1849. A ure. LXS 'xdde* 0,00 6,30 «.«a 12,00 0,00 0,00 r vaff tukg^ ts, ZMIKZEESCH ABOKBIEWEKNTS-PKSJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daagste voren.'snamtdd. vóór 4 ure. COURANT. PHHS DER ADVRaTEKTTIEls: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelregt, VKIJHKan DëE drukpers. id 9' en isse' op id l/e, AN ren it ,an B, il, A, Doordrongen als wij zijn van het hoog gewigt en onwaardeerbaar voorregt eener vrije drukpers, ronder hetwelkbehalve zoo menige anclere heil zame strekking, demisslagen, door de Regering of door Staatsmannen en allendie in openbare betrekkingen geplaatst zijnbegaan zoowel als de middelen om dezelve te verbeteren, niet zouden kunnen aangewezen worden houden wij elk be wijs dat strekken kan om aan te toonendat dit regt een volk niet kan ontnomen worden tonder dat de gevolgen dier wederregterlijke be perking of ontzegging van dat regt te huis komen op den kop des dvvingelandsdie hetzelve er van berooft, der algemeenekennisoverwaardig. Alle dwingelanden toch zijn vijanden van de vrijheid der drukpers en de vrijheid van deze is het onfeil baars! teeken van vrijheid in het staatkundige le ven want, geene dwingelandijhetzij zij huisveste een monarchaal of republikeinsch bestuurkan duldendat het volk deszelfs regten kent en wil doen geldenof openbare dat hetzelve slecht geregeerd of onderdrukt wordt. Dit dat oogpunt beschouwdlazen wij met ge noegen hetgeen in de Zeeuwsche Courant aangaande !it onderwerp in haar 142slc n.° uit Lafitte wordt nedegedeeld. En wij achten het niet ondoelma- ten einde aan te toonen, in welk een onaf scheidelijk verhand de denk- en handelwijze eener Regering tot de meerdere of mindere beperking der vrijheid van de drukpers staatonzen lezers cene chronologische opgave mede te deelen der Fransche drukpers-vrijheid sedert 1789 tot en met 1830. 1789. De Nationale Vergadering nam op den 26 Augustus de vrijheid der drukpers als be ginsel aan. Doch m den laatsten tijd harer wetgeving mogt geen werk in het licht ver schijnen zonder goedkeuring des konirigs: terwijl het onderzoek der boeken werd op gedragen aan eene permanente commissie van censuur, bestaande uit 79 leden, die den weidsehen naam droeg van: Koninklijke Beoordeelaars Censores 1791. Op den 14 September verklaarde de Con stitutie, dat de vrije mededeeling van ge dachten en meerlingen een deel uitmaakte der natuurlijke en onvervreemdbare regten van den mensch en dat zij aan alle Fran- schen de vrijheid van spreken, schrijven, drukken en openbaarmaking hunner denk beelden waarborgde, zonder dat hunne ge schriften zouden kunnen onderworpen wor den aan eenige censuur of inzage, vddr dat dezelve in het licht verschenenen 1795 op den 22 Augustus, huldigde de Birectoriale Constitutie dezelfde begin selen maar, op den 5 September 1797 werden alle periodieke bladen voor den t:jd van een jaar onder het opzigt der pol..ie gesteld, die (iet wel!) dezelve kon verbieden terwijl eéne wet van 1798 van den 26 Augustus, dat jaar var. toe- zigt met nog één jaar verlengde tot dat op den 30 September van genoemd jaar alle periodieke geschriften onderworpen werden aan het zegelregt, met uitzondering van diewelke alleen aan kunsten en weten schappen gewijd waren. Hetzij men voor openbare botsingen vreesdehetzij men inzagdat elksoortige belasting op alle gewrochten der pers eerie schennis is aan haar regt begaan en strijdig met het beginsel van vrijheid der drukpers hetzij de ervaring schade had aangebragt en door verhooging van den prijs der open bare bladen het debiet derzelve aanmer kelijk verm inderde- genoeg eene wet van 1799 1 Augustushergaf aan alle nieuwsbladen de vrijheid weder en onthief dezelve van het zegelregt, zooals dan ook een besluit der Consulaire Constitutie dat regt eerst stil- zwijgend huldigde. Doch het begin der 19Je eeuw werd ten dien opzigte dooreenen beslis- senden maatregel gekenmerkt; want, ten jare 1800 den 17 Februarij supprimeerden de Con suis op eigen gezag alle de te Parijs gedrukt wordende dagbladen, met uitzondering van 13, onder welke men telde het Journal des VèhuUen verboden de verschijning van elksoortig blad, met voorbehoudom ook diegenen te supprimeren welke voor alsnog behouden gebleven waren. En werkelijk werd ééne der laatstgenoemde kort daarna om eerie nietsbeduidende klei nigheid gesupprimeerd. Van afliet jaar 1800 tot 1814 werd dit verbod gehandhaafd. [Hel veroolrj en slot hierna.) BEKENDMAKING. Burgf.mrfster en Wkthoudkrs der Stad Zierikzee brengen tPr kennis van al de palentpligtige in- en opgezetenen: dal de PA- TEBJTSSjAjDEBJ voor liet joopende dienstjaar ingevuld gereed liggen en «lat tot de uitgifte daarvan zal worden gevaceerd van vrijdag den 31 dezer maand mi en met zaturdag den S September aanslaande, dagelijks gedurende dé kantoor uren Ier Secretarie dezer Stad en worden de palenlpligligen uitgenoodigd om in per soon bun patent Ie komen afli tien, zullende aan hen welke daarin n.ilalig inogteu blijven liet patent worden te huis bezorgd door den Deurwaarder der Directe Belastingen, tegen betaling van 10 cents Voor ietier onafgehaald paleidblad ingevolge de Wet. En opdat niemand biervan onwetend zij zal deze worden afge- koiuligd en in de Slads Courant geplaatst. Zierikzee den 20 Augustus 1840. Burgemeester en Wethouders-, DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. BUITENLAND. DUITS CHIiAND. Berlijn 24 Augustus. Onder do geruchten eer- g'Sleron te Weenen in omloop behooren dat de sl 'utefs der vesting Komorn bereids naar genoemde hoofdstad gezonden waren. Ter beurze verhaalde men dat Kossuth en Hem op hunne vlugl in Wallacbije aangehouden en in hechtenis genomen waren. Thans is hel officiële berigl ontvangen dot Herman- stadt den 6 na een' korten inaar bloedige» strijd door de Russische troepen weder veroverd en bezet is. Men verzekert dal vele der Hongaren die door de Bussen gevangen genomen zijn door den keizer naar Siberio zullen gezonden worden. Onder de gevange nen bevindt zich ook een Fransch officier die dienst had genomen in het leger van Dembinski. Men raomt hel verlies dat de Russische troepen in den vcidlogt in Hongarije geleden hebben op 18,000 mart; alleen aan de cholera stierven ongeveer 10,000 Russische soldaten. F R A N It B IJ H, Partjs 22 Augustus. Heden heeft hel in deze hoofd stad voortgezette vredes-congres er zijne zittingen ge opend. Engelsehen ën Amerikanen vormden de grooto meerderheid van het congres de FranscHen waren in grooler getale op de banken der toeschouwers en ston den zeggen de herigten bij de verhandelingen niet weinig verbaasd over de bedaarde deftigheid waarmede zij gevoerd werden zoo geheel verschillende van het geen men hier in onze clubs en zelfs bij onze wetgevende vergadering gewoon is. GROOT-BBITTANNIEN, Londen 25 Augustus. De regering is voornemens penen biddag in te stellen om afwending van de heer- schenle ziekte van het Opperwezen af te smeeken. LI. donderdag telde men in de dokken van Liver pool meer dan 900 schepen eene omstandigheid zon der voorbeeld in de geschiedrollen van den handel dezer Stad en van alle andere havens in de wereld. De kapitein en verdere schepelingen der van Londen te Dublin aangekomen stoomboot Rose, hebben II. zondag op 7 mijlen afstand van the Lizard gedu rende omtrent s/4 uur een gevecht bijgewoond tus- schen een walvisch en een zwaardvisrh de walvisefi steeg somwijlen ter halver lengte, regtop in tie lucht en verwde de zee lot op eeiieti giooten omtrek met zijn bloed. Algemeen hield men hel er voor dat de wal visch ondpr de moordende slagen van zijnen vijand heeft moeten bezwijken. !)e stoomboot Kestrelvan N.-Amerika naar Enge land bestemd heeft nabij New-Foundland op klippen gestooten en is vergaan. De passagiers, equipage en brievenpaketten zijn gered. Alen verneemt uit New-York dat de biddag wegens de cholera op vrijdag 3 Augustus met de uiter ste stiptheid en ernst gehouden is. Alle winkels ea openbare inrigtingen waren gesloten alle handel stond stil. De eenige uitzondering hierop maakten de post kantoren welke geopend waren op de gewone zon dag-uren. Het aantal zendelingen, werkzaam om het Evan gelie in China to brengen is reeds lot 80 geklommen zij hebben hun verblijf in de vijf havensteden on op het eiland Hongkong zij ondernemen wel kleine toglen in het binnenland maar kunnen zich daarin niet voort durend vestigen hun arbeid wordt boven verwachting gezegend er beslaat nu reeds een getal van 112 predi kers uit de Chinezen zeiven, die het Evangelie aan hunne landgenooten zullen gaan verkondigen ieder begrijpt van boe, veel gewigt deze Chinesche predikers voor de goede zaak zijn kunnen de zendelingen leggen zich dan ook meer en meer op hunne opleiding toe. Boven alle zendelingen in China munt de geloovige en ijverige Gützlaff uit. De Olage-kolonie in Nieuw-Zeeland die voor twaalf maanden geleden eene wildernis was kan zich nu hernemen op eene kerk twee hotels eene school een werf en al de elementen der beschaving. SS E 2i G I B. Brussel 25 Augustus. Gisteren ochtend is te Ant werpen de suiker-raffinaderij van tien heer üewijndt- Aerls gelegen in do Lange Nieuwsiraat eene prooi der vlammen geworden. De brand is ten elf ure uit gebroken en eerst ten twee ure was men dien meester. Hel gebouw der nabijgelegene paarden-posterij is mede aangestoken en zoo snel was de voortgang van den brand dal niet één paard daarin beeft kunnen wor den gered. De door dit onheil teweeg gebragle schade is nog niet met zekerheid bekend. De cholera heeft te Gend nagenoeg opgehouden, na er 3000 slagtoffers gemaakt te hebben. Te Ledeberg eene voorstad van Gend staat een blok van 25 huizen in een vierkantdeze zijn alle door de cholera ontvolkt met uitzondering van eene enkelewelke bewoond werd n u U

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1