Zaturdag 25 Augustus. 1849. N°. 68. Woensdag en Zaturdag. BfiSmi ADMINISTRATIM. naar 3 a3i) erst, iomet dito roene BD VAN ;rde sor* lien n a! er IV ï-,00 1,00 1,50 Ide al I wi iC" Z1ER1EZEESCHE COURANT. mtm AB ONNEMBNTS-PSIJS: Per drie maanden f '2,00. Franco per post f 2.15. inzending der A dverl. daags le wren's namM. vóór sf ure. verbchijnt: PUBLICATIÉ. Grdp.ï'OTEeëpe Staten der Provincie Zee/a/zo! hïengón bij defcé ter kennis van allen die zülks zoude kannen aangaan ,.dat de Sta ten van dit geVyest., bij derzelver resolutie van den 5/12 Julij dezes jaars, hebben gearresteerd de navolgende door Zijne Majesteit, bij hoogstdeszelfs besluit van den 21 dier maand n.o49, goedgekeurde vnjziging v?in het, bij publicatie'van den 14 Sep.teh\ber. 1832let kennis van de belanghebbenden gebtagt reglement op het begraven Van lijken Voor defce provincie. WIJZIGING van hei hij Koninklijk besluit van Jen 16 Augustus 1832, n.° 21 goedgekeurd Reglement op het begraven van Lijken voor de provincie Zeeland door de Staten dierprov. Vastgesteld den 5 Jülij 1832. Art. 1. Wijziging van-art. 4, door het weglaten van het 2d'e gedeeltebevattende de Woorden.- hetwelk. bkvoegd zal weékIï „daarobïlfcekt zoödaklgf bh^alïtusei» te mak.fn als woodig zijn öm „DE burglirlljkk gfcmkem'fe VOOR s'chade te öóedbn /'eil het ill plaats stellen van het volgende: Bij dien aanleg zdl hehoóren te vd'ór- deii opgevolgd hetgeen het plda'tselijk bestuuruil het oogpunt eener góede policies en meer bijzonder uit dateener gepaste zórg t1voór de gezondheid dér ingezetenenzat vermëenëh te moétén ^voorschrijven,* Art. 2. Vervanging van art. 56 door het volgende t Ingeval van twijfebover de juistheid der toepassing van de tarieven, zullen dé erfgenamen of de beheerders ten sterfhuize, die zich daardoor bö- zwaai-d vinden, bij de administratiewelke over Je begraafplaats, gesteld is de terugbetalingkiinnen vragen van hetgeen de ontvan gernaar hun oordfetel, té veel heeft gevorderd. Art. 3. Vervanging van art. 57 döor bet volgende: Bijaldiéri dit verzbek niet wordt ingpwiUicdzullen de erfgenamen of de be heerders ten sterfhuize. de beslissing van Gedepütëerde Staten der irovintie ktihnen inroepen naar Welke beslissing de ontvinger tier jegrafenis-rceten en loonOn iieli zal moeten gedragén. Art. 4. Vervanging van art. 5S dobr liet volgende Bij de hé* graving van lijken van bedeelden der armbesturen Zal geen regt ver* jcbuMSgn zijn, tnOarZal. Voor zoo veV daaromtrent bij tie plaatse*' |)ijke reglementen niet anders is bepaald, het loon der opzigters Volgens tarief, aan tie arm-bestUren in rekening gebragt Worden. Art. 5. Vervanging van art. 59 door het volgende; De lijken Van personen, Welke tijdens Inin leven geene bedeeling van eenig armbestuur genoten hebben, maat welker achterblijvende betrek* kingen volstrekt buiten staat zijnom de verschuldigde begrafenls- Vcglerv en loonen te vuldoen of nit wier nalatenschap die kosten niet kimnen Worden bestreden, zullen in alles behandeld worden als die van bedeelden, en alzoo begraven Worden op dat gedeelte dei- begraafplaats hetwelk vbor het ontvangen der lijken van onvfcr- hiogehden is bestemd. Even als voorde begraving Van bedeelden, sullen de loonen der opzigters, aan de armbesturen in rekéning Wor den gebragt. Art6. Vervanging van art. 60 dool- het volgénde,- De in att. S8 en 59 bedoelde vrijstelling van begrafenis-regtenzdl niet an* 4?rs Worden verleend dan voorde bedeelden, opeen schriftelijk, be tvijs van het drm-bestUur behelzende dat de overledene tot Zijne bedeelden beeft tahborden voor de óverigen op et n getnigséliVift Van bet hoofd des plaatselijken bcstiiiirsdat de achterblijvende tytrekkingen of de nalatenschap des overledenentut de betaling Van die regten onvermogend zijn. Zullende, opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoudë kunnen Voorwendendeze worden afgekondigd en aangeplaktWadt zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan ter vergaderkamer van de Gedeputeerde Staten van Zee land, te Middelburgden 10 Augustus 1849. Gedeputeerde. Staten voornoemd, van vreoènburch Ter ordonnantie van dezelve; SLF.GT. AFKONDIGING. BtJtiöEJiEF.ster en Wethouders der Stad Zierikzeevan dé tJöögé legering eene uUnOodlging ontvangen hebbende tot het vieren van 'enenBïB-EBïIP.ADJKÏïAQ-; op Zóndag den 26 dezerte? Zake 'en de heePs chende ziekte, willende ingezetenen Crnstjg 'ebbeh opgewekt, om dien dag in eene gepaste, eerbiedige sldhii "iugaf te Zonderenen de Godsdienstoefeningen bij te won Dn dl- 'aar voorde afwending der dreigende Ziekte, vurlgégebeden tötdfcn VIERHOOGSTE zullen worden opgezonden. En Zullen op dien dag alle Herbergen en Winkels gesloten Zijn eh ;eene openbare vermakelijkheden plaats hebben opdat niets de jodsdlenslige afzondering store, waartegen de Polieie zal waken. '&ierik%ee den 22 Augustus 1849. Burgemeester en Wethouders DE ClVANfe -Pt., Ter ordonnantie, De Stads Secfetaris W.J. P-KROEÉ". De Centrale Directie vanSchouvêen Burgjt en Wëstlatid maakt door deze be er tot bevordering eener verbeterde of- 'ng van het tandwater in Schouvijeneene tweede SeldleeniHg- zal plaats «indenIer som van f VOOÖ; zoo mede dal bet plan daartoe van heden af tot deh 5 September aanstaande ter Inzage zal leggen bi) den Ontvangér-Griftler deiter PoiderS terwijl de gesloten biljetten van inschrijving op die géldleening tot den 8 September 1819 bij gezegden Ambtenaar kunnen worden ingediend. tierikzveden 28 Augustus 1849. De Centrale Directie voornoemd J. oe katér i>(. Ter ordonnantie van dezelve, DE JONGE, Ontianger-Grifjier. BUITENLAND. SeiitcHtiiia. BërLiin 19 Augustus. Met den leitegrnaf hééft men heden alhier uit Wéenen de gewigtlg'e voor de Hongaren zeer ongunstige tijding ontvangen dat de Hóngaarsché getlcraat Gorgey 'den 18 ftë Vilhgos mei 30- tot 40.000 man ife wapenen nedergelegd CU zich op genade of ongenade overgegeven heeft. Ook uit Moldavië moeten de Hongaren teruggetrok ken zijn. Tot verpleging der keizerlijke troepen in HnngS- rijen worden de in Lembcrg lediglonperide vrouwen aangenomen tegen eene maahdOlijksóne Indnoning van 5 florihs alsmede dagelijks eenè portie bromt en vleeseh. 280 vrouwen zijn tot dal eitliie reeds narir Hongarijen vertrokken. Negen Prtiisslsehe bataillmiS en eene gedochte artillerie zuilen Hamburg zoo lang bezet houden tot dal aaii de Pruissistilie troepen behoorlijke voldoening zal zijn gegeven voor den hoort liun aldaar door eeii gedeelte van het volk aangedaan. FPcderik de Gróólé zoo herinnert men ziel! bij deze bedroevende gebeurtenis - liet Mcdklenliurg 22 jaren door een huzaren-regentent bezeilen wijl men daar eene oorlngS-Contributle weigerde le betalen en zou dan de armee doof Fredcrili d'én Groote gevormd zibli onder liet oog van rnaglelooze autoriteiten laten beschim pen Het souvereih gepeupel van Hamburg heeft Prtiissen den norlt.g verklaard. Als men denkt lioe nog niet Zoó lieei lang geleden PruiSSiSfcbe pionniers der hrandeflile stad ter hulpe ijlden eti hoe geld en goed in ruime mate nil Prtiissen iltlar ill) then Ongeluk kige stad werd gezonden ais melt dan hel héden met liet. Verleden vergelijkt dan mag men lot'it wel verkla ren tint tic deugd tier datlkbaarhcjd geen handels-ar tikel tier Hanse-slatl is." Ijlt Alejtantlfie wordt gemeld dat Mehemed-Ati den 2 dezer in SOjarigen ouderdom aldaar is overleden. Keüi.RS 21 Augustus. Volgens sommigen zod heeft het Prtitssiscli ministerie besloten gee tl t: genoeg doening voor liet le Hamburg gebriurtle te vtlrdefeti: Zoodanig besluit zou velen tegen de borst zijn die meenen dal de eer valt Prtiissen vorilertten aller minste het op Hainhufas kosten verstrekken vatt pen sioen aan dti aldaar verwonde Pruissisclie soldaten het veronrtleelen def oproeftjtakefs door een krijgsraad de ontbinding der burgerwacht Cu liet gedufentle eenige jaren ohtlerltouden van Pene stiirke Pruissische hezet- lilig le eiscliett Ware het bovenst,-tand gerucht gligrond tlati zou het minislefie van plan hebben moetefi veranderen want in de zitting der eerste kamer van 17 dezfif had tie minister van -oorlog gezegd dot den generaal vort Priltwitz gelast is eend schitterendo genoegdoening ie vragen Volgens de Deutsche Reform zal Prtiissen in wedrwil van de buitengewone oorlogskosten door do Maart-geheurtenissdn vereischlen hijalditjtl nu nog geen onvoorziene voorvallen mehrdere Uitgaven vragen met een saldo Van 10 millioen tbalers het jaar 1849 sluiten. f .tzjs DE» advertentibn: Gewone 15 cenis de regel. Geboorte-, Huwelijk»- CA Doodbetigte'n van l -ti regels aft. behalve hel Zegelfegt, De grrtot-herlog Vati Ratten heeft met zijn gezin iten 17 Augustus Mainz alwaar hij sedert drié maan den zijn verblijf gehouden had Verlaten èh is naar Karlsruhe teruggekeerd alwaar hij den volgenden dag pjëgtig is ingehaald. Bérlijnsehe dagbladen blijven volhouden dat eéhigen tijd geleden te S.'-Pelersburg eene zamen- zwering tégen den keizer ontdekt is. Tij Was Van den Rtissischen adel uitgegaan maar had ook onder dé burgers eh zelfs Onder dé militairen bijval gevonden De keizerlijke gartl'e zötl ten gevolge dezer zatnenzwering uit de hoofdstad Verwijderd en door troepen Uit den KaUkasus vervangen zijn. De berigteh uit Weonen van 18 Augustus beves tigen volkomen hetgeen van de overgave van Gorgcy (zie hierboven) uit Berlijn is medegedeeld. Zij gaan zélfs nog ve.r.lter en verzekeren dat ilit verlies door nog ghwtere gevolgd is tlie in Weinige dagen aan dien hard-' nekkigen Oorlog «én einde zhlhm maken. Men verze kerde; dal litissulh en Hem tie vlugt hadden 'ge'norricn ert zieh reeds op weg naar 'l'tifkije bevinden. Hel is niet twijfelachtig df tie heide legerhoolildii Klapku, en Aülich zullen hel Vonrlieeld van Gorgey volgen vooral nu de stad Raab weder in handen der Oostenrijkers is. Dat in dien slartl val) Zitken Komdrh nog lang weêrstand zal bieden Is hoogst «nwaarscnijnlijk. F a N K it tJ K. Parijs 19 Aogusliis. Üit de documenten der ad- iniiiistratie Van de civile lijst blijktdat de digertdnmmert der voormalige koninklijke familie Ongeveer 250 mil lioen franken bedragen iii iar door elkander nooit meer dan 1percent hebben Opgebragt. De schulden der diulrt civile lijst bedragen 80 millióert fr. De schuld- eiSchefs Van Lódewijk Philips hebben reeds éene sont Op rfkeliing ontvangen. Out het Overige te dekken Zal derie zekére uitgestrektheid lidscltland van den ex- koniilg verkocht en de flpbrrhgst ornliiddélijk örider da SchnldeiSchers verdeeld Wérden. Gétltlrdilde de zes eerste rrtaandeh dezes jaars zijn In deze hooftlslad 88.274 personen overleden waarvan 15.077 aae. de vhólctn in Jnlij zijn nog 790 en in dó teerste helft van Augustus nog 453 personen aan dó cholrró. gestorven, makende te zamen 16,920 clwlera- sterfgevallen hetWelk niet veel verschilt van het cijfer lier epidemie van 1,832, hetwelk 18,556 bedroeg. TOOn echter hadden drir-vierden der Sterfgevallen alleeii itl de maand Maart pl.tats terwijl de builertgewone sterfte nu over verschillende maanden is verdeeld. Met zekerheid wóet men nog niet wat ér van Górribaldide. vroegere aanvoerder te Róme is ge wórden. Hij is omstreek-; 45 jaren Oud heefteen zeer ridderlijk voorkomen en weet de harten der soldaten Zeer Vodr Zich te wiilneh 2000 manschappen Wilden hem da» ook niet verlaten tóen hij ria den Val van ftomB de zaak der vrijheid voor Verloren verklaarde en Zijne troepen uiteen wilde dden gaan. Ouk de vrouw Van Gdrpihaldi rttoet ongétnednert moed etl vastberaden heid bezitten somwijlen hééft zij 24 uren achtereen te paard gezéten aah de zijde van haren man wienS aide- de-camp zij was en zij galoppeerde door de gelederen Om dé bevelen te geven. Eenige oogenlilikkert voor do kapiluldlie van Rome zönd Garribaldi zijn 4rk' en ód° legioen in liet gebergte Om zijn aliogt te dekken zijne vrouw voerde liet 4de aati toen Hij daarop zelf gewond en genoodzaakt werd zich te verwijderen en' van da Stelling der twee andere legioenen gebruik té maken om zijhe beweging le dékken vormde liet legioen zijner vrouw de achterhoedegedurende den marsch door liet gebefgle. Kérlgtle inert héril plotseling, dat het 4a° legioen aangevallen was en dat ook Leohta (dus heet zijne vroifw) Zlidi in liet vuur bevond waarop hij zeidc Wél nu dé Vijand is te beklagen Sedert mijne vrouw hel 4d° legirtén aanvoertstrijden zij als leeuwen." Weinige oogenhiikken later naderde de heldin haren echtgenoot eti beriglle hem dat het legioen zich Zonder groot verlies Weder hij de anderen gevoegd had. PasWS 20 Augustus. Men spreekt hedeü teel otér

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1