W' 67. Woensdag 22 Augustus. 1849. Woensdag en Zaturdag. EN, BUITENLAND. BINNENLAND. IJZenBijke 16 Augustus. Met genoegen verneemt rnen dat de directie van de alhier bestaande muzijk» sociëteit Geduld otierwint op het loffelijke denkbeeld is gekomen even als onze Belgische naburen, dit jaar, op 8 September-, een groot muzijk-feest te geven. Een dertigtal muzijk-gezelsch ippen uit de omliggende steden en gemeenten zijn reeds daartoe nilgenoodlgd. Blijkens het uitgegeven programma schijnt dit feest allerluister- rijkst te zullen Zijn. Des avonds zal het marktplein schitterend worden verlicht en vuurwerken worden af gestoken. Indien dit feest met schoon weder wordt begunstigd zal het ongetwijfeld velen uitlokken eene voor den dorpsbewoner zeldzame uitspanning le kotnen bijwonen. jmmmrn ï'f". V' COURANT. ab onnemekts-fbiji! Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der A dvcrt. daags te wren's hamidd. vóór ure. verschijnt: PciiSS DEH ADVERTENTIE^: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- art Doodberigten van I (i regels h f 1/behalve het Zegelregt. Zoo is dan weldra de eerste zitting der tweede kamer, van welke wij zoo veel hoopten waarop aller oog, als op den eindpaal van de vervulling onzer betamelijke wenschen, gevestigd was, ten einde geloopenom weldra door eerie tweede ver vangen te worden. Onwillekeurig roepen wij ons bij dat einde het programma der hooge Regering van 1848 voor den geestherlezen nog eenmaal wat den volke zoo plegtig en ongedwongen be loofd werd en vragen ons daarbij af: wat is er van de vervulling dier heilige belofte in het be lang der natie geworden? welke goede vruchten heeft die zitting der kamer voor haar gedragen Ons als eene daadzaak voorstellendedat de natie op die heilige belofte bouwendeniet alleen ge toond heeftinnige verknochtheid voor het rege rend Hoofd te bezitten, maar ook eerbied te hebben voor orde en wettendat zij gewillig en geduldig alle lasten haar opgelegdhoe loodzwaar ook drukkendeheeft gedragenvol van de hoop dat een groot deel dcrzelve van hare schouders zou afgenomen worden - oordeele men nu over hare grievende teleurstelling, nu het antwoord op alle de levensvragen welke de natiezich thans i en dagelijks teregt doetwordt opgelost in de verklaring van een volksvertegenwoordigerzelven, (wiens woorden, helaasblijken waarheid te zijn dat er niets, niets ten nutte en verligting der natie, niets van het eerst noodzakelijke zelfs is verrigt, hetwelk de veranderde Grondwet als eene behoefte, neen, als een pligt voorschrijft. Zoo ontbreekt ons dan bij het gemis eener wet die de aangelegenheden der provinciën en ge meenten leiden en besturen inoet, elke hechte grondslag voor het zoo lang met regt begeerde stelsel van vrije verkiezing dier personen, die onze dagelijksche belangen en woonplaatsen besturen. Zoo gaan wij nog, ongelukkig, voort, af te hangen van elke willekeurige behan deling en uitlegging der strafwetin zake onzer godsdienstige bijeenkomsten en vergaderingen. Zoo is de hooggeroemde vrijheid van onderwijs voor ons niets meer, dan eene schaduw, die wij najagenmaar ons ontvliedtals wij haar willen 1 grijpen. En zoo vlotten dan de grondslagen onzer gewigtigste en heiligste aangelegenheden als een roerloos schip op de vlakte der haren. Geen wonder, voorwaar, dat men b. v.inzake van onderwijs, nog onder den invloed levende der wet van 1806, voortgaat op den ouden slender, om opengevallen of opengemaakte on derwijzersplaatsen aan te kondigen erl tot ver vulling derzelve uit te noodigeudoor bepaling van den dagwaarop het vergelijkend examen zal plaats hebbenmaar waarop van alle de zich aangemeld hebbende sollicitanten naauwelijks ttn te vinden is, omdat de plaats reeds lang te voren aan anderen toegezegd en misschien het loon reeds bepaald waswaarvoor hem die gunst zou teil deel vallen. Geen wonderdat er alzoo anders gehandeld, beoordeeld en goedgekeurd Wordt, dan bij het bestaan eener beloofde provin- cialc—gemeente-godsdienst- en onderwijs-wet zou verrigt zijn Kon de natiebij de overwegingop hoe veel gelds de straks geëindigde zitting haar te staan bomt; bij de herinnering aan de poging, door de Regering aangewend, om haar met nieuwe lasten te drukken, ten einde rn bestaand tekort te dekkenen bij de treurige ervaringdat er niets ten haren nutte en voordeel tot stand gebftigt is wel op eene meer grievende wijze teleurgesteld en in hare billijkste verwachting beschaamd wor den? Inderdaad, er behoort veel toe, om zoo veel smartgevoelals daardoor veroorzaakt wordt, onderworpen te dragen. En wij wenschen dan ook niels vuriger, dan dat en de Regering en het Ministerie en de tweede kamer bij hare volgende zitting, van dit smartgevoel diep doordrongen, met verdubhelden ijver het zich ten heiligen pligt zullen rekenen, die teleurstelling haastig te ver goeden opdat het geduld des volks niet uitgeput en tot vertwijfeling gevoerd worde. iDtTSCHtiLD, BerEUn 17 Augustus. Op deu 13 en 14 dezer zijn le Hamburg aan de doortrekkende t'ruissiselie troepen zeer ernstige beleedigingen toegevoegd hetwelk ten gevolge heeft gehad dat ('enige Pruissische halaillonS van behoorlijk* artillerie voorzien (men zegt 1000 man), Hamburg sullen blijven bezettentot dat behoorlijke voldoening voor de door onze troepen aldaar ondergane schimp zal geleverd zijn. De woelgeesten in Baden schijnen door de gevoelige les die zij iti de jongste tijden ontvangen hebben nog geenszins ontmoedigd te zijn. Op verscheidene punten in Baden hebben zij in den laatstee tijd weder hunne pogingen en deels op schaamtelooze wijze begonnen. T a si st IJ K. Parijs 17 Augustus. De heer Pierre flnnapnrle is heden door de zesde kamer van policie veroordeeld tot eene boete van 2(10 francs en in de kosten wegens den slag dien hij in de zitting der wetgevende vergade ring van 10 dezer aan den vertegenwoordiger Gastier gegeven had. a&OOT"BRITTANSIZ Itf. Londen 17 Augustus. Onder de reis-outirioelingen van de koningin in Ierland verhaalt men er eene die bewust dat de koningin geen onderscheid van gods dienst in zake van liefdadigheid kan dulden. Gedurende haar verblijf le Belfast heeft zij geweigerd het instituut voor doofstommen le bezoeken omdat in hetzelve al leen Prolestantsche kinderen worden opgenomen. Uit de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika gaan de herigten tot den laatsten Julij. De cholera bleef daar nog voortwoeden inzonderheid te S.'-Louis en Cincinnati waar een tiende gedeelte der bevolking daaraan bezweken was. Het'denkbeeld van den pre sident Taylorom een dag van algëjneenu verootmoedi ging en gebeden te verordenen was door verschillende kerkelijke en wereldlijke collegiën en ónder deze door de AlgemeeneSynode der Hollandsche Hervormde Kerk ondersteund. De bevolking der Vereenigde-Staten is sedert het jaar 1839 met omstreeks toegenomen en is op een minimum van 8,500,000 te schatten. b e Jt, G i E. Antwerpen 17 Augustus. De cholera is hier en te Brussel sedert zondag weer heviger vooral onder de kinderen onmatig gehruik van fruit schijnt eene der oorzaken te zijn. Een ander kwaad is hel onmatig ge hruik van slechten sterken drank die hier aan het werkvolk der schepen om niet wordt uitgedeeld. De dokken zijn overvol van schepen 't werkvolk heeft 3 francs daags en vrij jenever en nog komt men handen te kort. 's GRaVENhagE 20 Augustus. Ingevolge berigtea van Zijner Majesteils minister-resident te Koppenhagen, van den 11 dezer zijn de vijf aldaar opgebragte Ne- derlandsche schepen ten gevolge van zijne tusscben- komst vrij gegeven om onmiddelijk te kunnen ver trekken. De Utrechtsche Courant deelt herigten uit Cura sao tot 10 Julij mede. Te Venezuela is alweder eene revolutie uitgebroken tegen den president Monagas. ten voordeele van Pa es. Dit lierigt is daarom vooral be langrijk dewijl het gouvernement van Venezuela vijan dig legende Nederlanders gezind is omdat deze den generaal Paex en de zijnen eene schuilplaats op Curasao hebben verleend. Op genoemden 10 Julij lageo vijf Nederlandsché oorlogschepen inde haven van Curasao, als de brikken Mercurius de Meermin en de Pijl, do korvet Ajax en de schoener de I'osterwijl binnen kort nog verwacht Werden de brik Venus en het stoomschip Suriname, De verzameling van al deze schepen moest dienen om klem bij te zetten aan de onderhandeling over het geschil tusschen de gouvernementen van Vene zuela en Curag.io. Het eerste heeft aan dat van Ne derland klagten ingediend tegen do bemoeijng van den gouverneur van Curasao, den heer Esse?die thans door den heer Hammclmuti ElzevierJis vervangen en den gezaghebber van Aruba in den jongsten bur geroorlog en naaf men zegt «en millioen gulden tot schadevergoeding gevorderd. Nederland zegt de brief verder, is geenszins genegen hierin te bewilligen. Doclr daar een oorlog met Venezuela een nadeeligen invloed voor Gura§ao kan hébben is (té gouverneur Esser af» getreden en ons gouvernement in onderhandeling met Venezuela, intusschen heelt Venezuela ook belang hij CuraCao daar vele van zijne artikelen alleen op Cura sao gcreedelijk eene markt vinden. Zij kunnen der halve d« betrekkingen niet albrekun zonder er zelve bij te lijden. ZiERiKZEE20 Augustus. Omtrent het onweder vau jl. zaterdag morgen hetwelk hier en in do om streken hevig woedde en ten gevolge waarvan zoover ons bekend is in den nabij deze stad gelegen polder Gouweveer een boom dobr den bliksem is getroffen Wordt uit Tilburg hol volgende gemeld Heden (zaturdag) voormiddag ten half tien ure barstte hoven deze stad wederom een schrikwekkend onweder los onder de donder- en bliksemslagen was er een, die zoo hevig was dat onderscheidene men- schen en kinderen van schrik bewusteloos zijn neder» gevallen deze sloeg door de voordeur in de huizing van den logementhouder M. Schrappers, waardoor de glazen boven de deur verbrijzeld en ook de deur en deurbint merkelijk werden beschadigd vervolgens doorliep deze de kamer, keuken enz., wijders heeft, voor zoo verre ineti kan nagaan, zich de slag gesplitst en is een gedeelte door afwerping van een aantal pannen langs het dak uitgegaan, terwijl het andere gedeelte door den schoorsteen is uitgeslagen en die zoodanig heeft vaneen gereten dat hij geheel onbruikbaar is. Ofschoon hierdoor geen brand is veroorzaakt zijn de twee ver trekken welke de bliksem heeft doorloopen geheel zwart en is in de huizing eene zoodanige reuk achter» gebleven als of dezelve was uitgebrand."

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1