1849. 1V°. 66. Zat lining 18 Augustus. Woensdag en Zaturdag. BESTUREN. AMISISWATffl. RIEWSTUDfflGffl. ur«. ïg.ti puik oace ;e toe- lien we ieuwe Korte euws, '1000, ZMKEESCHE COURANT. guiii^aalaaaigi^^ AB"0»I3Vfeil'iEB!fTE-ï»fei Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dverldaags te voren! s nam uldvóór ure vebschijmt: PMIJS DEB AUFERTEWTJEltt: Gewone 15 cents de regel. Gebo\rte-Huwelijks- etl Doodb'eriglén van 1-0 regels a f 1 behalve hel Zegelrtgl, out ïgste tien ïtEKENDSlARINQ. Bgrgrmf/estrr en Wkthoudrrs der Slail Zierikze.e In overweging nemende, de nadeelen welke den landbouwer worden toegebragtdoor het rapen van koótn-aren of bet xich toeeigenen op welke wijze bok, van te velde staande vruchten zoolang de oogst niet gevallen en ingezameld is zoomede bet uit kappen of opzoeken van aardappelen het sprokkelen van hout enz. Gezien art. 53 van het ËoliCie-ËeglemGnt voor deZG Stad van den 14 Junij 1826. Hebben goedgevonden: Aan elk en eer. iegelijk uitdrukkelijk te verbiedp.n, het. RAT» VITO •van KOORN-ARRIS of andere VElSVUBCHIlES -/.no lang dezelve op dbn akker staan, behoudens het regtom na liet. rooven van den oogst, met toestemming van eigenaar of pachtereene nalezing op de velden te mögen doen en zulks op slrafffe van vpr- vblging. overeenkomstig meergemeld PoUcie-ïfeglementwaarvan de strafbepalingen op de overtreders gestrengelijk zullen worden toegepast. En wordt de Commissaris van Poliéie belast mbt liet toezigt op de stipte nakoming van dit verbod hetwelk tot een ieders nat igt zal worden afgekondigd aangeplakt en in de Stads Courant gpplaalst. Gedaan ten Kaadhüize der Stad Zierikzee den .'1 Augustus 1849» Burgemeester en Wethouders DE C&ANE vt. Ter ordonnantie. De Stads Secretaris "W. J»P. KROEP. ings- 5 lei •iipfi- Gel. ter 'ij WAARSCHUWING. Bürgbmfester en Wethouders der Stad Zierikzeé willen de inge zetenen ernstig hebben gewa arsC huw d tegen .het gebruik vati ONRIJPE VRO'CttXEBT vooral door Kinderen, in dezen tijd terwijl de gezondheids-toestand hier dusver zoo gelükkjg bewadrd blijft, en waartoe de ingezetenen alzooin hun eigen belang door ffiatigheid in het algemeenen het voorzigtig gebruik van alle Ooft 'i het h<vlonder gelieven mede te werken onder aanbeveling: aan Stedelijke Policie, om, zooveel doenlijk tegen den verkoop Crl iet uitstallen van Onrijpe Vruchten tö waken. Afgekondigd van hetBaadhuisderStad Zierikzeeden 16 AUgustlis B49 en in de Stads Courant geplaatst. Burgemeester en Wethouders DË CHAKE. vt. Ter ordonnantie. De Stads Secretaris, W. J. V. KROEf. oen larli ed« >er lec ieliji votf uil us BEKENDMAKING. De Burgemeester der Stad Zierihzee brengt ter kennis van de laarhij belanghebbendendat het schattings-kohier der belasting ip het Personeel voor deze Stad dienstjaar I84%(jop den tienden taev maand, door Zijne Excellentie den heer Staatsraad Gouver- leur dezer Provincie is executoir verklaard en op heden gesteld lord tin banden van den Ontvanger der Directe Belastingen te dezer tede, ten fine van invordering en eindelijk dat ieder verpligt is ijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voette voldoen. ZierikZee den 16 Augustus 1849. DE CItANË. ',d f I BUITENLAND. SUITS C H Ei A Iff Keulen 11 Auguslus. Het doodvonnis over Tiede- ^anndie zich nu laatstelijk bij den opstand in Baden •s gouverneur der vesting Rastadt onderscheidde is in 10 dezer aldaar uitgesproken. Oen volgenden orgen vroegtijdig is hij gefusilleerd. Voor bet overige orden bijna dagelijks door krijgsraden zoowel te iostadt als te Freiburg, doodvonnissen uitgesproken n ten uitvoer gelegd. Men is inderdaad in Baden niet weinig verlegen rot de vraag Wat met de duizendo gevangene insur- ienleu te doen? In weerwil van de vele moeijelijkhe- e" schijnt nogtans eene landverhuizing op groote ohaal het beste middel te zijn. Men zegt dat reeds nderhsndelingen geopend zijn om daartoe vijf groote luitsche stoombooten en twee zeilschepen te gebruiken "olke tegenwoordig te Cuxhaven en Bremerhaven voor nker liggen. Men voegt bierbij dat de Braziliaansche ®gering door haren gezant te Hamburg heeft doen ver jaren dat zij zeer gaarne de gedwongene landverhui- ®ers in hare stalen zoude opnemen en Ijcn de noodige •anderijen aanwijzen. Wat de Badensche soldalen be- 're'tdie meer in do zaak heirokken zijn zoo zal daar van een straf-halaillon gevormd worden dat zeer goed in de vestingen dienst zal kunnen doen. Het vorstendom He.henzoHern is donr Pruissisohé troepen bezet en zou aan dit rijk worden afgestaan; (Beijeren schijnt eene verklaring daartegen te willén uitvaardigen.) Men verzekert dal het huis Ilothsthild aangeno men heeft de ontlogs-vergoeding van 75 miÜioen welke Sardinië in ettelijke jaren betalen moest voor die mogendheid in éènen termijn te voldoen. Kaob is door de Hongaren weder verlaten en volgens de Presse zijn zij naar Komorn teruggekeerd. De Hongaren staah op dit oogenblik op den regier oever van Marns en op den linkeroever dor Tökös en over de. peheelc landstreek leti noorden van Arad. Volgens een bijzondcren brief uit Triest, Van 9 dezer zou men te Vehetife ernstiger aan eene overgave beginnet) te denken en Pasifti naar Milaan zijn vertrok ken als onderhandelaar. VSAttKKUÈ, pAütJs 14 Augustus. De staat van beleg is sedert eergisteren opgeheven. Zno als men weet bestaat er te Parijs denti. on derneming die zich belast, om hen, die Londen eens willen 'zien lot één gezelschap te vereenïgen dn Ook behalve voor het transport derwaarts zorgt voor loge ment déjeuner diner, bediening drie (haal schouw burg-bezoek (zitplaatsen 1"le° rang) hel bezigtigen van gestichten enz. enz. in de groote wereld-stad en dit alles voor ongeveer 100 gulden. Zalurdag jl. vertrok het dertiende transport uit Parijs. Van Home wordt niets berigldan de aldaar él) in de provinciën toenemende ontevredenheid met de door de kardinalen der gouvernements-commissie ge nomen wordende maatregelen het schijnt dat alleen de tdgenwoordiahpid der Erauscho troepen eene nieuwe uitbarsting verhoedt. Twee (irieksclle bladen de Nemesis en de pübliókè Opinie, behelzen het volgende beriglDe Grieksche natie heeftin den roernrijkeh worstelstrijd dien zij Voor hare onafhankelijkheid gevoerd heeft de hulp aller beminnaars der vrijheid ontvangen. Billijk is het derhalve dat tij zich thans dankbaar tonne voor het geen zno veel volken voor haar gedaan hebben. Dien volgens nondigt de Grieksqfle natie alle uitgewekenen die voor de bevrijding Van hun land gestreden hebben tot Welk een vnlk zij ook behoordn mogen, tiit, om zich naar haar grondgebied te begeven zij zullen er harte lijke ontvangst en de noodige middelen van bestaan vin den. Ken crediet van honderd duizend drachmen is er toe geopend en het hótel d' Orient te Athene is ter beschikking aller vlugtülingen gesteld." Een brief uit Pal tas meldtdat reeds 80 Italianen in die stad aangekomen en door het bestuur en de inwo ners broederlijk ontvangen zijn. Van Marseille zal der! 11 Aug. de Grieksche brik Adelfihi Atjapie Broederliefde naar Athene Vertrekken en kosteloos allo vlugtelingen aan boord nemen die zich naar Griekenland zouden willen hegeven. De nieuwe onder-koning van Egypte, Albas pacha tracht, den doorvoer uit Europa naar Indiedoor Egypte te bevorderen. Hij heeft voor 394,750 francs de vollooijing van een straatweg van Caïro naar Suez door de woestijn aanbesteed, Er zal eene ömnibusdienst worden opgerigt onder bestuur van Hendon-pacha een man vol ijver en geestkracht. GRO.OT-BH.ITTAN1SIÉ1B4 ErvNOÉfr 13 Augustus. Onderscheiden spoorweg- directiën hebben een nieuw stelsel van levensverzekering aangenomen hetwelk waarschijnlijk ook bij andere ingang zal vinden. De reiziger in de eerste klasse van rijtuigen ontvangt hij zijn plaalsbriefje onder bijbeta ling van 3 p. om hel even welken afstand hij door loopt eene assurantie van 1000 p. st. die van de tweede klasse onder bijbetaling van 2 p. verkrijgt eene verzekering ton 500 p. st, en die van de derde klasse voor 1 p. verhóoging eene assurantie van 200 p. st. Ingeval van dood ten gevolge van ongeluk op den spoorweg trekken de erfgenamen van den over ledene de premie. Sedert 5 jarén werd er elk jaar aan de Engelschd schatkist betaald vbór db belasting op du honden onge veer l'/2 millioen guldens. B E a I K. Brcssel 14 Augustus. Uit allo oorden des rijks ontvangt inen heHglen van hel afnemen der epidemie. Een treurig voorval had eergisteren plpals onder de gemeente Schierbeek. Eeh'e jonge damo Louizi Gulaiti goheelön oud '28 jaren en de betrekking van geZelséhaps-juf vrouw vervullende hij den graaf Lorena Wandelde in een weiland; in het gezigt van den spoorweg, niet verre van Motit-Pbisir. Bij de aankomst van den trein begaf zij zich naar het terrein van den weg ont blootte liet hoofd en wierp zich Op de rails waarna zij op hetzêlTde oogenblik door den naderenden trein overreden werd. De oorzaak van dezen zelfmoord is onbekend Uit Namen schrijft meiidal het huis Couitlel eena Verbindtenis heeft aangegaan tol hel leveren van ijzeren huizen bestemd Voor Galifotnie. Deze huizen zijn van hoven niet zink bedekt bobben ebne breedte van 15 ellen en eene diepte van 11 ellert. Elk huis bevat vief kamefs. Eene rtieüwo soört van woningen voor goud zoekers een nieuwe aanwinst voor de industrie Zondag wandelde te Geiid in liet midden der me- higte edn vreemdeling uil den omtrek van Brussel. Een behendig zakkenroller ontfutselde dén wandelaar zijne portefeuille bevallende 10.000 francs aan bank en andere biljetten. Do dief. die zijn wereld verstond bezorgde de portefeuille op den post adres den eige naar daarin latende de biljetten aart order en eene obligatie. De vreemdeling zocht oök nog even naar do bankbiljetten - maar vergeefs. BINNENLAND. 's GrtAVÈNtiAGE 15 Augustus. Z. M. nam op 10 Augustus jl. onder anderen de volgende besluiten De hrtoge waardigheid van kanselier der Nederlandsche orden blijft voortdurend een onbezoldigd eerambt. Ins gelijks is dé betrekkin» van heraut van wapenen een onbezoldigd eerambt. Deze bepaling treedt in werking met den 1 Jan narij 1850. Naar men verneemt zullen de najaarsoefeningeu der miliciens van 184=5 184G en 1847 dit jaar geen plaats hébben en wel in do eersle plaats uit het oog punt van bezuiniging j én ten andore, op grond van bet min raadzame Om dé miliciens bij het heerschen der tegenwoordige ziekte bij de korpsen op te roepen. Mion&tmjRG 15 Augustus. Uit verschillende oor den luiden de berigton omtrent dé heerschende ziekte gunstiger. Dé gezondheids-toestand der inwoners de zer provincie is toi beden zeef gélukkig te noemen. Wel zijn wij Voor eenigen tiiil medegedeeld dat in dei gemeente Graauw (5d° distriet) de choléra zich vertoond heeft èii aldaar een dertig lijders aan die ziekte bezwe ken zijn j gelukkig heeft zij echter in andere gemeenten geen voortgang gemaakt. Ook schrijft men dat tien a twaalf dagen geleden le Vlissiiigen een paar slagtoffere der cholera gevallen zijn eri eeuige personen zoo binrien die stad woon achtig als uil Holland aldaar overgekomen aanvallen dier ziekte gehad hebben maar gelukkig hersteld zijn en aldaar enkele ingezetenen inel geringe kramp in de ingewanden zijn aangedaan. Over het geheel is het getal van onderscheidene zie ken gering en de sterfte niet hoven het gewone. ZiEitiKZEE 17 Augustus. Door den minister van marine is ter kennis van do zeevarenden en verdero daarbij belanghebbenden gebragt dat twee nieuwe hakentonnen tot meerdere veiligheid hij het aandoen der monden van deOoslor-Schelde of Roompot, geplaatst zijn geworden als; eene zwarte of uitetton op do

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1