N°. 64. Zaturdag 11 Augustus. 1849. IS Woensdag en /.alnrdag. MSTURBI MISISTRlTllifi i 7 ±L BUITENLAND. BINNENLAND. i is re I ZMKZEESCHE j Jen ran? jcr' rW iv j, 119 "abonbtements-pbijs: Per drie maanden f 2,00. Franca per post f 2.15. Inzending der A deert, dangsle voren.'snamtdd. vóór ure. vebscbiint: p di I I 0 BEKENDMAKING. Buwgem'kkster en Wk.thoüpkrs der Stad Zierikzee In overweging nemende, de nadeelen welke'den landbouwer worden toegebragt. door bet rapen van knorn-aren of het zich toeëigenen op welke wijze ookvan te velde staande vruchten zoolang de oogst niet gevallen en'ingezameld is zoomede het uit kappen of opzoeken van aardappelen het sprokkelen van hout enz. Gezien art. 53 van het Polic'reReglement voor deze Stad van den 14 Junij 1826. Hebben goedgevonden: Aan elk cn een iegelijk uitdrukkelijk te verbiedenhet RARBN ran hoorn-aren of andere veidvhïïchtbn zoo lang dezelve op den akker staan behoudens het re* torn na het ronven van den oogst, met toestemming van'eigenaar of pachter, eene nalezing op de velden te mogen doen en zulks op straffe van ver volging. overeenkomstig meergemeld Policie-Reglementwaarvan de strafbepalingen op de overtreders gestrengelijk zullen worden j toegepast. En wordt de Commissaris van Policie belast met liet foezigt op de stipte nakoming van dit verbod hetwelk tot ren ieders nariutzal worden afgekondigd aangeplakt en in de Stads Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad 'Aier.ihz-ee den 3 Augustus 1849. Burgemeester en Wethouders I)E CRANE', vt., Ter ordonnantie, De Stads Secretaris AV.J. P. KROEF. BEKENDMAKING. Aclitervolgens art. 3 van Zijner Majcsteits besluit van den 6 Ja* nimij 1831n.°68, Staatsblad n 2,) heeft Zijne Excellentie de I Minister van Financiën, bij resolutie van den 0 dezer maand be paald de prijzen het opgeld daaronder begrepen waarvoor de 1 collecteurssplitters en debflantei: der Staats Loterij de loten en I gedeelten van dien voor de vierde week der trekking van de laatste Itdasttf J»*- SïOSste Loterij-zullen mogen uitgeven te weten Bij verkoop; Geheele loten f 82,00 Halve - 41,00 Vijfde o - 16,40 Tiende t> - 8,20 Twintigste - 4.10 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd, dat bij voor noemd artikel van Zijner Majesteils besluit uitdrukkelijk is vastge steld, dal de collecteurs splitters en debilanten gehouden zijn om zich naar die prijsbepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage Voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzeeden 10 Augustus 1849. Voor Zijne Excellentie den heere Staatsraad Gouverneur van Zeeland, De Burgemeester der Stad Zierikzee DE CRANE DUITSCHI.ASB. Keulen 7 Augustus. Eergisteren avond grepen te Frankfort weder r.ulke .hevige vechterijen tusscben Oostcnrijksche en Beijerscbe soldaten aan den eenen, en Pruissische soldalen aan den anderen kant plaats dat officiers-patrouilles.van honderd man vereischt werden orn de rust te herstellen. In Oostenrijk zal eene nieuwe ligling plaats lebben en wel 15 van elke 10,000 inwoners. Dit jonlingent is wel niet grootmaar toch altijd druk- »ndals men om vroegere recrutering denkt. De mdbouwende stand vooral zal al het ongerijf daarvan letoelen. Volgens een hviefuit Pesth dagteekening 1 "g.in de Weener Lloyii geplaatstnadert het draina er Hongaarsclie revolutie zijn einde. Nog het een en 'nder donderend dialoog uit de vurige keel van hel ka- Jon - en het voorhangsel valt maar de moraal van het "uoédig tooneel blijft ter nabetrachting over. De strijd der Hongaren in Zevenbergen wordt lle' eene onbeschrijfelijke vertwijfeling gevoerd. Bij Jen der laatste gevechten tusscben hen en de Russen bleven van een geheel bataillon Ilonveds slechts achttien b™an over. Bern plaatst bij hel gevecht altijd de laf- bortigsle vooraan in bel gelid,en zoodra zij schijnen |er"fi Ie deinzen zendt hij huzaren,afom hen neder je sa.ielen. De Polen vereeren hem als eene godheid "oewel hij hen evenmin als anderen spaarten nog onlangs twee hunner deed fusilleren omdal zij hem gehoorzaamheid weigerden. De groothertog van Toskane heeft den 28 Julij verzeld door geheel zijn gezin, zijne plegtige intrede te Florence gedaan en werd - zoo als overal gebruikelijk is - met aanspraken en feestelijkheden ontvangen. Er is haast geen vorst geweest die zoo spoedig en zoo gul toestond al wat het sotivereine volk vroeg en toch was het niet vrij genoeg 1 De groothertog verliet daarom zijne staten en nu hield het dwingen om iets anders wal wist men zoojuist niet) al spoedig op en fie groot hertog moest terugkomen. Hij deed het met langzamen spoed en de gemeente raad van Florence heette hem welkom met de betui ging a dat de bevolking der stall de herstelling van haren vorst op den constitutionele!! troon had ge- wenscht zoodra zij zich slechts vrij gevoelde I" Venelie brandt op verschillende plaatsen dat is de lijding in den nacht van 1 Augustus te Triest door de oorlogsstoomboot Trieste aaugehragl en die aldaar nu van mond tot mond gaat. De Oostenrijkers wierpen onbemerkt batterijen op een der lagunen-eilanden openden daarop liet vuur en bragten de bommen midden in de stad. De paus heeft 10,000 francs voor de hehoeftigen van Rome gesehonken ten einde deze daarvoor werk te verschaffen iets waaraan zij in de jongste tijden niet zeer gewoon zijn. Amsterdam, 8 Augustus'; Gisteren ft vond van 8 tot 10 ure had alhier in hel kerkgebouw der Herstelde Evangelisch Lulhersche gemeente, het bid-uur plaats van Nederlandsche Vrienden Israels. De spreker handelde naar aanleiding van het Xï hoofdstuk van den Brief aan de Romeinen over de vervulling der profetie», ten aanzien van de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooijing van Israël, hoe er echter altijd Israëliten waren geweest die Christus hadden heieden - hoe in de laatste 50 jaren meerdere Joden Christenen waren geworden dfln in de verloo- peno 17 eeuwen en wel het meestniet door vervolging, maar door het geestelijk zwaard en hoe er zich reeds voorteekenen openhaarden van de voorspelling dat de Heer zelf eenmaal heerseben zon in het Heilige Land en Jeruzalem en de Tempel na bange dagen zou worden opgebouwd. Psalmgezang wisselde de rede af en een gebed besloot die. De menigte luisterde mei onafgebroken aandacht. De olifant in de diergaarde van Natura Artis Va- gistra alhier is gisteren morgen door geweerschoten afgemaakt. De herhaling zijner vlagen der zoogenaamde bronswoede en het afrukken der heugels waarmede dit dier in zijn.hok bevestigd was, schijnen dezen maat regel noodzakelijk gemaakt Ie hebben. Onder de vele merkwaardige voorwerpen waarmede de verzameling van het Zoölogisch genootschap NaUira Artis Magistra, alhier, is verrijkt, behoort eene reus achtige Jandschilpad. Als de olifant van haar geslacht doorwandelt zijde tuinen en beweegt zich ondanks haar verbazend gewigt vrij spoedig voort opmerke lijk is daarbij dat zoo lang zij in baren gang niet wordt gestoord meest al de paden door haar worden gevolgd. 's Gravenhage 8 Augustus. Van wege het depar tement voor de zaken der Hervormde kerk enz. is eene circulaire aan de leeraars der Prolestantscho gemeente uitgevaardigd om ter zake. van het in dit rijk heer seben der choleraeen bededag te houden en wel op zondag den 26 dezer. Dezer dagen is alhier ter stede een valsch tien guldenstuk met bet jaartal 184f)in omloop gebragt. Hetzelve draagt de navolgende kenmerken twee wig- tjes vijf korrels te ligtde buste zeer weinig gelijkend een zware trek om den mond het oog defectde Iet- paus dsb advertentibm: Gewone 15 cents de regelGeboorte-tluwelijlts- en Doodberigten van 1 -6 regels af I behalve het Zegelregt (ers van hel randschrift en de overige letters slordig hoog geel van kleur. Dezer dagen is doVr eenige verveeners woonach tig te Smilde een adres aan do tweede kamér ingediend', waarin zij hunne onuitsprekelijke blijdschap te kenneh geven over het voornemen der regeringorn de belasting op de brandstoffen af te schaffen 7j. Ai. heeft onder anderen, benoemd tot apo theker der 3dc klasse bij hel leger in Oosi-Indie D. )V. Host van Tonningen. 's GravrnïIAGR 9 Augustus. Alen verwacht stel! ig de intrekking der belas'tingwet tot dekking van het tekort. ïn verhand daarmede is reeds in de zitting der tweede kamer van heden middag besloten lot eêno schorsing der werkzaamheden voor den tijd van drie weken daarbij wérd o«k reeds- aangemerktdat. het zeer mogelijk is dat de discussiëh over de belastingwet die a-ifvstafirwieh Ynaartdag aan de orde waren gesteld geen voortgang zullen hebben. Naar aanleiding van een" voorstel van den heer Thorbecke is lol deze schor sing besdot en. Zn-JUXZRB 10 Augustus. Naar men van goederhand verneemtis op den 24- Julij I). itr'de raadsvergadering van hét etbibiobvbaar bestuur dezer stad afwijzend be schikt op- en- alzoo gewezen van de hand het voor eenU gen lijd ingediende door 185 inwoners dozér plaa Is i allen gegoede en gezeten burgers geteekende rekwest waarbij aangedrongen werd op de afschaffing van alle stedelijke 'belastingenen mei overlegging van classifi catie-labellen de mogelijkheid werd aangetoond om dezelve drjpr. ée'n hoofdgeld of .hpofdelijkezL.omslag, to doen vervangen. Het is zeer te bejammeren dat bij het e. a. stads bestuur overwegende redenen schijnen bestaan te heb ben orn een. verzoek hetwelk op zoo billijke gronden rust en waardoor eene onkostbare, zedelijk-regtvaar^ dige belasting zou vervangen zijn geworden door eene in het oog loopende ongelijke en kostbare to hebben moeten van de hand wijzen. Hoezeer het noch onze roeping is. noch strookt met onze beginselen de roersels en daden van wettig ge constitueerde magten te veroordeelen zonder daarvoor geldende door eiken onzijdigen te billijken redenen aan te voeren meenen wij echter ten dezen de vraag te moeien opperen of men bij het nemen der bedoelde dispositie wel in alles op de toekomst gerekend heeft De ziekte aan de aardappelplant was ook dit jaar sedert een geruime» tijd op verschillende plaatsen doch in een zoo lig ten graad waargenomen datditgeeno de minste bekommering baarde. In deze en in dc vo rige week is die ziekte evenwelin de eene streek meer in de andere minder doch over hot algemeen derwijze toegenomen dat zij niet alleen aan de hoedanigheid maar ook aan de hoeveelheid van den oogst aanmerke lijk zal schaden. Goiukkiulijk verneemt men van aller wegen in het rijk dat eene ongewone menigte akkers dit jaar met aardappelen bepoot zijn en dat het geble ken is, dat de plant meer dan gewoonlijk beladen is wave dit niet zoo dan zou de ziekte meer dan thans ongerustheid baren. B.) Door den heer J. E. de Vrij., te Botterdam, is hot volgende in de Nieuwe Rotterdamse he Courant ter plaatsing ingezonden Daar menniettegenstaande de in ons vaderland heerschende epidemie steeds voortgaat met de bevorde ring van hel debiet der beruchte Ho'loway -pillenzoo door het plaatsen van advertentiën als anderszins, acht ik mij verpligtin het belang van de gezondheid mijner landgenooteu openlijk bekend te maken dat.het door de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt alhier aan mij opgedragen onderzoek dier pillen bewe zen heeft, dal zij voorineer, dan «iet helft uil aloö bestaan. De algemeen bekende purgerende eigenschap van dil ge neesmiddel, zal, hoop ik menigeen vooral tegeuwoor- dig van derzelver gebruik terughouden. ïn hel laatst der maand Julij omstreeks den 30 is bet water in het Haarlemmer-Meer hetwelk ihans wordt drooggemaaktaan de Oude Wetering gepeild

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1