7 m a mmi Woensdag 8 Augustus. If63. 1849. Woensdag en Zaturdag. HET FEEST DER BOOGSCHUTTERS. Z1ER1KZEESGHE COURANT. AB O.SNEMKÏ8TS-V BZJS! Per drie maanden f 2,00. Franco "per post f 2,15. Inzending der A dverl.daagste voren.'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: P8IIS sib advbbtbi9tien: Gewone 15 cents <le regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van -(> regels af1 behalve het Zegelregt. Zierikzee, 5 Augustus. De Boogschutters- SocieteitS.'-Sebastiaan vierde op heden haar gewoon jaarlijksch feestbestaande in het schieten naar den vogel, om het koningschap en andere prijzen. Ter dier gelegenheid werd de konings vogel door H. Giljam, Hz., wonende te Ouwer- kerkin Duivelanden de riddervogels door F. J. SchaverbeekeL. J. Henning en de Haan inwoners dezer stad, geschoten weshalve eerst genoemde met de zilveren medaille nevens den titel vanSchutterskoning, en de overige winnaars met de ridderkruisen nevens den titel van ridders der orde, door den president weiden omhangen. Dit echt voorvaderlijk volksfeest werd door het korps muzikanten, onder de leiding van deszelfs begaafden kapelmeester, den heer Dieterich, hetwelk daarbij fraaije en doelmatig gekozen stukken uitvoerde, zoowel als door de tegen woordigheid van een talrijk publiekonder be gunstiging van eene zachte weersgesteldheid allen luister bijgezet; terwijl hetzelve besloten werd door een regt vriendschappelijk souper, waaraan alle de leden der sociëteit deel namen. Wij achten na de bovenstaande mededee- ling, het volgende niet ondoelmatig: Op een tijdstip, dat de Boogschutterijen in vele oorden van ons vaderland en ook hier ter stede worden hersteld, en dat de Philantropen teregt de volksspelen en volksfeesten als onmisbaar voor de volksbeschaving prediken niet alleen maar het zelfs wagen, om de bloedige oorkonden der Fransche revolutie te raadplegen ten einde daar uit denkbeelden te putten voor volksspelen achten wij het niet ongepast te vermeldendat wij door eene kundige hand in het bezit zijn ge steld van een' Gildebriefin dato 13 Juni 1387, waarbij het Gilde der edele voetboog te Mons, in Henegouwende Gilden der gesloten stedenten getale van 35, en daaronder ook Zierikzee als de 124e in rang derBoogschutterijenoproept om deel te nemen aan een schietspel. Ons bestek gedoogt niet, dien brief geheel mede tedeelen ,en wij kunnen er alleen van zeggen, dat dezelve opmerking verdientzoo uit hoofde van den vriendschappelijken toon waarin dezelve is opgesteld, als omdat hij doet zien, welke geest bij de spelen onzer voorvaderen heerschteen hoe zij, nu meer dan 450 jaren geleden, reizen on dernamen, die men thans als onmogelijk zou beschouwen, en zulks met geen ander doel, dan om aan eene vriendschappelijke uitnoodiging tot het bijwonen van een volksfeest te voldoen. Inderdaad, die briefis curieus, uit hoofde van het plat Waalschwaarin dezelve is gestelden omdatdesniettegênstaande de stijl zoo vloeijend en duidelijk is, dat men in de staatsstukken van dien tijd er moeijelijk eene wedergade van zal vinden. De beminnaren en beoefenaars van het Boog schieten zullen welligt met genoegen vernemen dat, blijkens dien brief, over vijf eeuwen, de zelfde regelen en hetzelfde ceremonieel plaats vonden, als welke dezer dagen op het vorstelijk Loo werden in acht genomenterwijl daarbij tevens opmerking verdienthoe verbazend aan zienlijk de waarde der behaalde prijzen was. De eerste prijs toch beziit eene waarde van 25 francs (franchois). Één franc zou thans gelden 13 francs 39 centimes, weshalve de innerlijke waarde van den eersten prijs niet minder bedroeg dan f 158,28 Nederlandsch. Neemt men nu in aanmerking de geldswaarde op het laatst der 14l,e eeuw, dan zal men moeten erkennen, dat wij ons in deze dagen geen denkbeeld kunnen maken van zulke kostbare speelprijz.en. Zijdie zich thans ergeren over prijzen van wedrennen jachtclubs sloeproeijerijen enz zullen overtuigd moeten zijn, dat onze voor vaders, indien zij onze prijzen zagen met mede lijden onze spelen beoordeelen zouden. Als historische oorkonde is de bedoelde brief niet van alle waarde beroofd daar hij doet zien hoe voorzigtig men wezen moet met het aannemen van Legendenof met hetgeen in sommige kronij ken, die op legenden zijn gebouwdwordt ge schreven. Zoo zegt Reigersbf.ro in de editie vanBoxnoati, anno 1644, 24e deelpag. 212, op het jaar 1440: «ontrent desen tyden begonst men in Holland rende Zeeland te handteeren die edele handboge rende kruysboge enz. enz." Hit den bedoelden brief evenwel blijkt, dat de Gilden van den voetboog reeds 53 jaren vroeger in Holland en in Zeeland bestonden, en zoo aan zienlijk waren, dat zij de kosten eener verre en moeijelijke reis konden goedmakenom met de magtigste steden van Zuid-Nederland haar den prijs te dingen. Ermerihs, in zijne beschrijving van Fee re ls!e deel, pag. 14, zegt: «dat in 1393 in een rschietspelte Doornik gehouden, ook die van r Ter Veer waren." En hij leidt er het gevolg uit af: «dat toen Ter Veer al een Schutters- rGilde schijnt plaats te hebben gehad." PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter kennis van ppii ieder dien hel zoude kun nen aangaan dat hij he.sluil van den Raad dezer Stad bepaald is om voor dit jaar de gewone of .5 Mêt't te doen plaats hebben. Zij vertrouwen dat ieder weldenkende dit. besluit zal billijken en de torn van het Bestuur goedkeuren om zooveel dit in hel men schel ijk vermogen ligt de Cholera die tot heden Zeeland verschoonde ai te weren. Vele ingezetenen zullen door deze bepaling schade lijden maar zij zullen met welwillendheid zich deze opoffering ten behoeve van bet algemeen welzijn ge troosten en gaarne erkennen datwanneer de Cholera zich gedurende de Kermis openbaarde, de verantwoor ding dergenen die de Jaarmarkt gewenscht en toege laten hadden groot en grievend zijn zoude. Zierikzee den 25 Julij 1849. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee, DE CRANK vi. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee. In overweging nemende, de nadeelen welke den landbouwer worden toegebragt, door het rapen van koorn-aren of het zicfh toeeigenen op welke wijze ook, van te velde staande vruchten zoolang de oogst niet gevallen en ingezameld is zoomede het uit kappen of opzoeken van aardappelenhet sprokkelen van hout enz. Gezien art. 53 van het Policie-Reglement voor deze Stad van den 1,4 Junij 1826. Hebben goedgevonden: Aan elk en eer. iegelijk uitdrukkelijk, te verbiedenhet RAPEN van KÖORAT-AREN of andere VEI»©VRUCHTEN zoo lang dezelve op den akker staan behoudens het regt om na het roovën van den oogstmet toestemming van eigenaar of pachter, eene nalezing op de velden te mogen doen en zulks op straffe van ver volging, overeenkomstig meergemeld Policie-ïteglernentwaarvan de strafbepalingen op de overtreders gestrengelijk zullen worden toegepast. En wordt de Commissaris van Policie belast met liet toezigt op de stipte nakoming van dit verbod hetwelk, tot een iedersnarigt zat worden afgekondigd aangeplakt, en in de Stads Courant geplaatst,, Gedaan ten Raad huize der Stad Zierikzee den 3 Augustus 1849'.. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vi., Ter ordonnantie De Stads Secretaris W.J, P KROEF. BUITENLAND. ÖUITS C H L A W D Francfort 2 Augustus. Het gerucht nopens do onderwerping der hertogdommen Sleeswijk—Holstein bevestigt zich. Zoo,ver heldert zich dan in het Noorden de duistere staatkundige hemel op en hoe onverwacht hoe smartelijk voor sommigen het herigt ook zij, velen erkennen toch dat eene andere ootknooping dezer in gewikkelde kwestie Duilschland's ongeluk en Sleeswijk- Holsteii/s verderf ware geweest. a Men mag zegt.de Köhiische Zeilungover de zaak oordeelen hoe men wil de wapenstilstand is gesloten en mogten ook de Pruissische kamers dien veroordee- len herroepen kunnen zij hem niet." Het bevestigt zich dat Temeswar door de Honga ren den 13 Julij, na een allerhardnekkigst gevecht genomen is. De bevelhebber dier vesting is met het meerendcel zijner manschap gesneuveld. Hel verlies der Hongaren wordt ook op 1500 man geschat. F rank Dort 3 Augustus. Men herigt stellig uit Bad»-!» dat professor Kinkeluit Bonn wegens deel neming aan den opstand gisteren is doodgeschoten. I)e gewigtigsie, gebeurtenis van het krijgstooneel is, dal een Hongaar sell korps van 5000 man infanterie en 1000 ruiters mei 5 stukken over den Cilos-pas in Mol davië zlpi ingevallen. Deze gebeurtenis welke mis schien de gewigiigste gevolgen kan hebben heeft den 23 Julij plaats gevonden en werd door koeriers naar J assy en (1/.ernowiiz gemeld. Ken Russisch korps, onder generaal Usttagoff, dat de grenzen bewaakte moest ijlings terugtrekken vereenigde in der haast alle be schikbare troepen en zond naar Bessarabie en Zeven- hergen om versterking. Hel blijkt nog niet of die inval in eene hall' Russische provincie alleen een stroop- togt op uitgebreide schaal is dan of daaraan een dieper staatkundig doel ten grondslag ligt namelijk het in opstand brengen der Donau-vorstendommen welke thans nagenoeg van troepen ontbloot zijn. Ken officieel artikel in het Weener regeringsblad licht de betreurenswaardige omstandigheid toe dat de Hongaarsche opstand zooveel ondersleuning onder de Kalholijke geestelijkheid vindt. P R A N K R IJ K9 PaRtjs 3 Augustus. Het blijkt, dat liet tekort over 1849 op 184 millioen en dat van 1850 op 320 millioen geraamd wordt. De minister van financiën heeft autorisatie gevraagd tot het aangaan eener leening van 200 millioen in kapitaal ten einde buitengewone uitgaven te dekken. De minister is voornemens voor te stellen de creatie van obligatie» met interest op be paalden dag. Het blijkt tevens dat de belasting op de sterke dranken zal worden behouden. De redevoering door den voorzitter der Repu bliek bij het banket te Tours gehouden heefteen' uiterst gunstigen indruk op het publiek gemaakt, vooral dewijl

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1