If0. 60. 1849. Zaturdag 28 Julij. Woensdag en Zaturdag. BESTOREN ADMSISTMTIEN. BINNENLAND. ZKEESGHE COURA JIB ONNSaiEIBTS-PBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. hzending der A dvert. daags te voren,1s namidd. vóór 4 ure. VEBICHZJBï: prijs der advertewtiek: Gewone 15 cents de regel. Geboorte', Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. N OTIFICATIE. De Staatsraad, Gouvkbneur van de Provincie Zeelandbrengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door Zijne,Excel, lentie den Opperhoutvester, met overleg van Hun Ed. Gr. Achtbaren lc Gedeputeerde Staten is bepaald dat de Jagt op Ganzen, Eenden n JVatersnippen in deze Provincie zal geopend zijn op den 1 Augustus aanstaandemet dien verstande echterdat dezelve wat de publieke Jagt aanbelangtalleen op liet water langs de stranden :d oevers van waterplassen en op lage moerassige gronden zal ge- ipend worden, en bepaaldelijk zal gesloten blijven in en langs de bosschen, alsmede op bouw-en weilanden tot het gewone Jagtveld behoorende. Zullende de opening der Groote Jagt nader worden bekend ge- Deze Notificatie zal in het Provinciaalblad worden geplaatst mitsgaders de noodige exemplaren daarvan aan de Stedelijke en Gemeente-Besturen ter affixie worden gezonden. Middelburgden 23 Julij 1849. De Staatsraad Gouverneur voornoemd VAN VREDENBURCH. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen ter kennis van een ieder dien het zoude kun nen aangaan dat, bij besluit van den Raad dezer Stad bepaald is om voor dit jaar de gewone I4J3Ki?IIS of .li kISn.IRKT niet te doen plaats hebben. Zij vertrouwen dat ieder weldenkende dit besluit zal billijken en de zorg van bet Bestuur goedkeuren Jtn zooveel dit in het menschelijk vermogen ligt de 'Cioleradie tot heden Zeeland verschoonde af te weren. Vtde ingezetenen zullen door deze bepaling schade lijden maar zij zullen met welwillendheid zich deze opoffering ten behoeve van het algemeen welzijn ge troosten en gaarne erkennen datwanneer de Cholera zich gedurende de Kermis openbaarde de verantwoor ding dergenen die de Jaarmarkt gewenscht eu toege laten hadden groot en grievend zijn zoude. Zierikzee den 25 Julij 1849. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee, DE CRANE r,l. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KBOEF. BEKENDMAKING. BcacEMEKSTEa en Wethoüdkbs der Stad Zierikzee brengen ter kennis van de ingezetenen: dat, met den tienden Augustus aan staandezal worden ingevoerd, het door den Raad dezer Stad Vastgestelde en door heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie goedgekeurde REGLEMENT OP DE INVORDERING DER STEDE LIJKE BELASTINGENwaarvan exemplaren worden gezonden aan de Regterlijke Magt, tot handhaving aan de Ambtenaren der Belas tingentot nalevinghetwelk voor een ieder ter l ezing op de Stedelijke Secretarie voorligt, en waarvan bovendien afdrukken jjvoor het publiek verkrijgbaar zijn gesteld, bij de Erven J. van de velde OlivierBoekhandelaars alhier. Afgekondigd van het Raadhuis der Stad Zierikzeeden 25 Julij ,49. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vl., Ter ordonnantie De Stads Secretaris W.J.P. KROEF. BEKENDMAKING. Acbtervolgens art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6 Ja» luarij 1831 n.° 68Staatsblad n.° 2,) heeft Zijne Excellentie de 'muster van Financiën, bij resolutie van den 26 dezer maand be- 'aal(l de prijzenbet opgeld daaronder begrepen waarvoor de ■ollf'cteurssplitters en dehitanteu der S taats-Loterij de loten en ♦gedeelten van dien voor tie tweede wee]* der trekking van de laatste ^klaSf" «/vr» - T II. >se der 208ste Loterij zullen mogen uitgeven te weten Bij verkoop: loten f 74,00 - 37,00 - 14,80 7,40 - 3,70 Geheel Halve Vijfde Tiende Twintigste Bij verhuring Ge'neele loten 28,00 Halve - 11,00 Vijfde - 5.60 Tiende - 2,80 Twintigste 1,40 i ordende de belanghebbenden bij deze herinnerd, dat bij voor- i ■l°'lT a,'l'Ael van Zijner Majesleils besluit uitdrukkelijk is va9tge- U e dal de collecteurs splitters er. debitanten gehouden zijn orn - zich naar die prijsbepaling te regelen ei) dezelve gedurig ter inzage 700r het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzeeden 27 Julij 1849. Voor Zijne Excellentie den heere Staatsraad Gouverneur van Zeelar.d. De Burgemeester der Stad Zierikzee DE CRANE. AANKONDIGING. De Commissie van Bestuur over de Provinciale School tot aan- kweekin» van Heelmeesters en Vroedvrouwen inde Provincie Zee land, te Middelburg gevestigd, brengt bij deze ter kennis der be langhebbenden foor-eerst: Dat de zoodanigendie verlangen met den eerstvol- genden Cursus in de maand Augustus 1849 als Leerlingen bijgezegde School te worden ingeschreven zich in persoon of met vrachtvrije brieven van henzelven of van luinne Ouders of Voogdenzullen •.behooren aan te melden bij den Secretaris der Commissie, en aan denzelven zullen behooren over te leggen of te doen toekomen, een extract uit het register van geboorte en een certificaat, van goed ge drag, afgegeven door den lieer Burgemeester hunner woonplaats als wanneer bun nopens hunne verdere verpligtingen de noodige teregtwijzingen zullen worden gegeven. Ten tweedeDat de aanvang der Lessen van.den eerst volgenden Cursus zal plaats hebben op Dingsdag tien 7 Augustus 4849 na dat op Maandag den 6 Augustus des middags ten ééo ure, in bel ge wone lokaal der Schoolzal zijn geregeld de rangschikking tier Leer lingen bij welk&een ieder hunner zal beboeren tegenwoordig fr zijn En ten derde Dat, onder goedkeuring der Commissie bij on derling overleg van heeren Professor en Lectoren, en van den heer Docent in tie Latijnsche Taal, is vastgesteld, dat de lessen zullen worden gegeven op zoodanige dagen en uren als omschreven zijn in de aankondiging, welke aan dé voorpoort van het locaal der School zal zijn aangeplakt. Middelburg den 2 Julij 1849. Namens de Commissie voornoemd VAN BAKELGE.VlSecretaris 's Graveniiage 25 Julij. In de zitting van de tweede kamer der staten-genernal van heden zijn de wets-oniwerpen houdende voorziening omtrent de kroondomeinen en 2.° lot regeling van het in komen der kroon op f 600,00(>, behalve de inkomsten van de kroondomeinen het eerste met 55 legen 5 en liet laatste zonder beraadslaging met algemeene stemmen aangenomen Het blad de Toekomst zegt, dat hel concept-ontwerp van wet op het onderwijs het wiel k van het departement van hinnenlandsche zaken is uitgegaan in den raad van state zeer ongunstig is ontvangen. 's Graveniiage 26 Julij. In de zitting van de tweede kamer van heden zijn achtervolgens met alge meene stemmen aangenomen1 »u het ontwerp strek kende tot aanvulling van hoofdstuk I der staalsbegroo- ting voor 1849 (inkomen der koningin-weduwe) en 2.° dat tot overbrenging van fondsen voor den grooten weg van Utrecht naar 's Bosch. De vergadering wordt daarop gescheiden tot morgen ochtend; zullende alsdan de'interpellation aan de ministers worden gerigt 1.°over hel vraagstuk der tienden dat door den heer Dommer van Poldersveldt ter tafel is gehragt en 2.° over dat van den heer Groen van Prmstererwegens het bestaan van een ho mogeen ministerie. Rotterdam 25 Julij. Volgens la Presse Médicale, is te Mechelen te Luik on mid del ijk na de feesten de cholera wederom heviger uitgebroken, en in genoemd blad worden de kermissen van Brussel en, Gend met angst te gemoet gezien. Algemeen wordt dan ook op prijs gesteld dat het stedelijk bestuur alhier met ter zijdestelling van andere belangen besloten heeft de kermis uit te stellen waardoor hetzelve een bewijs heeft gegeven, doordrongen te zijn van een van derzelver hoogste verpligtingen namelijk te waken voor het leven en de gezondheid der ingezetenen. Middelburg 25 Julij. Naar wij vernemen zullen ook binnen deze stad met toestemming van heeren burgemeester en wethouders eenige volks-vermaken plaats hebben en zijn daartoe bepaald de donderdag en de zaturdag der volgende week. Het rijks oorlogsvaartuig te Vlissingen afgeloo- pen in ons vorig nummer vermeld was de korvet Atalanie. Zierikzee 27 Julij. Men verneemt dat in het belang van de scheepvaart een sein is bepaald op db beide kustlichllorens op het eiland Schouwen om aai» zeevarenden het bifirïgt mede te deelen dal eenig schip in zee of op de buitengronden zich in nood of gevaar bevindt; en dat dit bestaal in het hijschén aan cleh vlaggesto'. d er torens van een zwarten hal waardoor alzoo daartoe dienstige vaartuigen tol hulp zullen kun nen uitgaan. Men meldt uit Zwolle Teri gevolge van een in het vorig jaar door onderscheiden leden der stalen van Over ijssel aangegeven denkbeeld om de tapneringen aan dó sluizen bruggen eigendommen van de provincie in te trekken of het misbruik daarvan te verbieden is voor dit jaar reeds als beginsel toegepast bij gelegenheid van het benoemen van den sluiswachter aan het bene deneind van het Ligtmis-Kanaal (tak der Dedemsvaart naar de Vecht). De sluiswachter is aangesteld op eene vaste ruime bezoldiging, met verbod, om in zijne woning, behoorende tot voormelde eigendommen eenige tap- nering uit te oefenen; wordt dit beginsel voor het ver volg bij al de eigendommen der provincie toegepast dan zal deze misschien in totaal f 1000 pacht jaarlijks ^minder ontvangen maar bij naauw gezette pligtsbe- trachting der ambtenaren zal de provincie ook aan zienlijk winsT behalen vanr eene bevolking, welker- zedelijke verbetering wel niet eigenaardig zal behooren tot de attributen van de staatsleden. Eene vrij naauwkeurige berekening leveren door elkander de borrels op die door de schippers langs do Dedemsvaart gedronken moeien worden voor elke sluis op 14.000 dat is voor 9 sluizen 126,000 borrels a 5 cents f 6300 in een jaar behalve de liefhebbers, die meer drinken, Per overland-posl zijn berigten aangebragt van Batavia tol den 26 Mei. Het voornaamste nieuws is de onderwerping van Karang-Assam de lijding daar van was den 26 Mei van Balie rnet eene stoomboot te Batavia aangebragt. Er was niet veel meer gestreden en de overgave had plaats gegrepen nadat de Balinezen hunnen vorst hadden omgehragt. Klongkong bleef nog wederstand bieden. Onder dagteekening van den 28 April was uit het hoofdkwartier Sangriot door den op perbevelhebber der ex-pedilie nog een verslag ingezon den eenige nadere bijzonderheden behelzende omtrent het op den 15 en 16 April gebeurde; daarin wordt, onder anderen lof toegezwaaid aan de luitenant-kolo nels de Prauw en le Drom de Vexefaden majoor Rogue, den 2,leu luitenant AW. Eg ter van Wisse kerke alsmede aan den sappeur J, Gloude, van Zierikzee. Den 9 Mei waren al de troepen wederom ingescheept met uitzondering van het halve 5dc bataillon onder bevel van den majoor Rogue, en de Maduresche hulptroepen welke nabij Beliling gekampeerd hieven deze insche ping was geschied :;»et oogmerk om naar het zuid-oos telijk gedeelte van het eiland te stevenen en de over winningen te voltooijen. De bevolkingen van Beliling en Djembrana hadden verzocht of zij zich naar de gren zen tnoglen begeven ten einde een inval in Karang- Assam le doen welks vorst hunne zich hij hem bevin dende nabestaanden had doen ombrengen op de tijding hunner onderwerping. Ook de vorsten van Gianjar en Selaparang hadden hunne ondersleuning aangeboden. Uit de residentie Baglen is als een zeldzaam voorval en als een bewijs boe gevaarlijk tijgers kunnen zijn wanneer zij door den honger gedreven worden mede gedeeld dat in het midden van de maand April bin nen de Dessa Lamook onder Kaliwiro in Ledokeen tijger des avonds onverhoeds eene woning is binnenge drongen in welke zich negen personen bevonden en onverwijld een hunner heeft aangegrepen en gedood een der aanwezigen had den tijger vóór dat hij zijne prooi los lietmet eenen rijststamper eenen slag op den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1