]V0. 59. Woensdag 25 Julij. 1849. iS AMI? Woensdag en Zaturdag. NIEUWSTIJDINGEN. wegens nu on- de ge- li te men mux van len heer I Junij ,j (erwaari. in IC" kapt. H. Z1ER1EZEESG COURANT. ABONNElH£KTS-FBIJ8: Ver drie maanden 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvêrt. daags te voren,'s namidd. vóór 4: ure. VERSCHIJNT: PRIJS DSH adybhtewtibn: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve het Zegelrtgi kzes, EERE DIEX JE ERE TOEKOMT I 7 u 8 9t/, eggend* ulij. 1 i 2 3 iv' /z in 12 Openbaarheid kweekt waarheidis een spreek woord zoo oudals gegrond. Geen wonder daarom dat in den laatsteri tijd ook onze natie met kracht heeft aangedrongen op de verpligting der onderscheidene lands- en provinciale col- Iegiën, om derzelvér vergaderingen toegankelijk' te stellen voor iederdie dezelve verkiest hij te wonen. Op deze wijze krijgt het volk nietalleen een grooter gebillijkt deel aan het bestuur, maar kan hetzelve ook overtuigd wordendat en lioe deszelfs, afgevaardigden zijne belangen behartigt. Dochook van eene andere zijde beveelt zich deze openbaarheid van eene allezins begeerlijke zijde. Daardoor toch wordt een krachtige teugel aange legd voor alle intrigues, ter zijde schuiving van ingediende voorstellen, bezwaren en dergelijke; terwijl menigeen daardoor tevens teruggehouden wordt van het voordragen of verdedigen van sus- tpnu's, over welke hij zich welligt niet schamen zoudeindien de geslotene deuren dezelve ont trokken aan het oor van het publiek. Maarbe halve dit alles, pleit voor de openbaarheid der bedoelde vergaderingen ook dit: dat daardoor echte verdienstenminder algemeen erkende talenten, scheef beoordeelde bedoelingen en begin- «len zich in een licht vertoonen, die der han delende personen gebillijkte aanspraak geven op iet vertrouwen des volks, op de goedkeuring en erkentenis hunner afvaardigers, en die alzoo tevens doen zien, hoe verkeerd door het gerucht zaken voorgesteld en menschen beoordeeld wor den van welken velen alleen daarom niets goeds gelooven, omdat zij zekere namen dragen, doch die, onder andere omstandigheden en op een ander terrein geplaatsthoogst verdienstelijk zouden genoemd worden. Zoo weten wij door die openbaarheid hoe en door wie een tak van de inateriëele belangen van de stad onzer inwoning zijn behartigd en met Warmte en klem verdedigd bij de eerste openbare itting der Provinciale Staten van ons gewesteene ennis, welke wij, een jaar vroegerwelligt nooit zouden hebben opgedaan, daar de bescheidenheid der gehandeld hebbende leden van dat collegie hen ongetwijfeld zoude belet hebbendezelve den volke te verkondigen. - Zoo weten wij, dat, voor de in deze stad gevestigde zoogenaamde: Garancine- hebkfl Fabriekde heeren Ochtman, van der Vliet &C.°, ou wij j jjg], ree(js ten voorleden jare aan de provinciale itaten bij gemotiveerde petitie hebben gewend lot het bekomen van eene premie tot aanmoedi- ;ing hunner nieuwe industriëele onderneming, et gevolg daarvan wasdat genoemde firma werd erigtdat Gedeputeerde Staten gemagtigd waren, in eens uittekeeren eene som van ƒ2500, zoodra 'et hun zou gebleken zijn dat genoemde fabriek ewigtige voordeelen voor de meekrap-cultuur en neestoven opleverde. Hierbij nu bleef.het, en e bedoelde firma werd alzoo te radezich ander- Wal aan Gedeputeerde Staten te wendenten 'ndc de toegezegde premie te erlangen, genoeg zaam overtuigd dat zij van hare zijde de vervul- u-rn. 31% (50 79% 85'/. «7 79 goed prijk .tkeies tc lt\ .e het iA uiteie"1 EJLiE® Stoelen ioud 1st InK der gestelde voorwaarde in haar voordeel had. Anders echter dachten er de heeren Gedeputeerde 'aten over; daar zij niet aarzelden, aan de ver- s vos. oehers te verklarendat zij nog niet tot de over tuiging gekomen waren, dat de Garangine-Fabriek het bedongen voordeel op/roerde en zij zich alzoo hielden aan het deswege genomen besluit. De heeren Ochtman, van der Vliet C,° sloegen alzoo wijselijk eenen anderen weg in, die hen meer vertrouwen inboezemdeen riepen de inter cessie in der heeren leden van de provinciale sta ten,- die onze stadgenooten zijn, te wetende heeren M. C. de Crane jh.T K. W. de Jonge jh.r W D. de Jonge en m.r W. J. P. Kr oef toon den hundoor onmiskenbare bewijzen en onloo chenbare daadzaken aan, welke gewigtige voor deelen hunne fabriek voor deze stad en voor de mee-cultuur, en wat aan dezelve verbonden is, reeds had opgeleverd, en van hoeveel belangvoor hen het erlangen der verzochte premietot uit breiding hunner onderneming, was bepaaldelijk, om daardoor in staat gesteld te worden tot het toepassen van eene machinerie in dezelve, welke daarom in dezelve onmisbaar is, omdat de paar- den-krachtenwaarmede dezelve thans bewerkt wordt, voor dezelve niet bestand zijn en geene paarden het in dezelve op den duur kunnen vol houden. Genoemde heeren, overtuigd, dat er aanzien lijke sommen tot de oprigtingen voortzetting dier onderneming waren besteeddat belangrijke buitenlandsche-bankroeten, daarop gevolgde op roeren en oorlog, eencn totalen stilstand van de zelve veroorzaakten de ondernemers alzoo veel te lijden gehad hadden hunne intercessie daar voor toegezegd hebbende kwelen zich ook al da delijk bij hunneaankomst te Middelburg, van de taak, op zich genomen, en stelden veelzijdige pogingen in het werk, om de gevoelens der leden uit andere arrondissementen in gunste der fabriek uit te lokken. Doch ook deze deden vreezen dat de ondernemers ook thans te vergeefs hunne herhaalde aanvraag oin subsidie zouden gedaan hebben. - De Afgevaardigden van deze stad begrepen al zoo teregtdat de wet pan vormen hier niet uit het oog moest verloren worden, en dezen in slaande waren zij gewaarborgd dat de gevraagde subsidie een onderwerp van openbare behande ling moest uitmaken. In discussie gehragt vond het bij weinigen bijval. Doch de heeren jh.' K. W. de Jonge, jh.r W. D. de Jonge en m.r W. J. P. Kroef, gedreven door het besef van de groote belangrijkheid der genoemde fabriek voor de meekrapteelt in deze provincie; overtuigd van de billijkheid der aanvraag en vreemd aan alle persoonlijk belangverdedigden niet alleen het voorstel met warme belangstelling, maar drongen hunne mannelijke verdediging aan door pro ductie van onloochenbare bescheidenen zetten het stempel op hunne lofwaardige pogingdoor de echt ronde verklaring, dat zij hij de compag nieschap der heeren Ochtman van der V liet C.°, in geenen deele geïnteresseerd waren. (De E. A. heer M. C. de Crane inmiddels door ongesteldheid verpligt huiswaarts te keeren kon tot zijne spijt geen verder deel aan eene beraadslaging nemen welke ongetwijfeld in zijn E. A. een even warm verdediger zoude gevonden hebben, als genoemde heeren zich betoonden.) Onverminderd dit, vond het voorstel nog gedeeltelijke bestrijding en schenen vele leden de betoogde belangrijk heid d?rbescherming van de meekrapteelt of niet in gelijke mateals de voorstellers te hesef fen of, er de gevraagde subsidie niet voor over te hebben. Althans de heer Vis wilde eerst het bewijs geleverd zien, dat de fabriek 500 vaten meekrap verwerkt haden de heer du Buisson Becius wilde transigeren voor f 1000 in eens. De heeren voorstellers echter rekenden hiermede hunne taak niet afgedaan. Nogmaals bepleitten zij hunne zaak - de zaak des algemeenen be- langs - met eene warmte en ijver, de gewigtigste aangelegenheid waardig; met dat gevolg, dat in omvraag en eindelijk algemeen toestemmend be antwoord werddat de gevraagde subsidie zal verleend worden, wanneer de fabriek de uit breiding zal hebben erlangddie gezegd werd aan dezelve te zullen worden gegeven. Wij eindigen dit artikel met welgemeende dankbetuiging aan de heeren jh.' K. W. de Jonge jlir W. D. de Jonge en m.>' W. J. P. Kroef voor de onbaatzuchtige behartiging der belangen van deze stad, en van die der mee-cultuur in het alge meen daarbij niets vuriger wenschende dan dat elksoortig voorstel in het belang onzer materiëele aangelegenheden zulke helaugloozeijverige en cordate verdedigers zal ten deel vallen. BEKENDMAKING. Burgemeester on Wethouders der Stad Zierikzec maken bekend dal do Rekening dezer Stad over den jare 1847, thans door Heeren Gedeputeerde Staten gearresteerd, terug omvangen van heden af, dagelijks, gedurende 14 dagen op de kantoor-uren ter Stede lijke Secretarie voor een ieder ter lezing zal voorliggen* Zierilczeeden 16J ulij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANEvt. Ter ordonnantie J. BOEI JE Lid van den Raad. L. S. BUITENLAND. DDIT3CHZ.AKD. Frankfort 19 Julij. Uit Weenen zijn eenige be langrijke mededeelingen ontvangen omtrent den staat van zaken in Hongarije. Naar den geest dier berigten te oordeelen is het alsof de vele en groote voordeelen welke de keizerlijke troepen in den laalsten tijd too gemakkelijk behaald hebben eenige vrees inboezemen en het vermoeden doen ontstaan dat de Hongaren niet een nog onbekend plan omgaan. Zon wil men weten dat zij het voornemen hebben, het keizerlijke leger dal hen als in een net houdt ingesloten op cenig punt door te breken om den oorlog in Polen of Gallicie over te brengen. De meeste vrees echter boezemt de toestand van het zuiden in waar de bamis Jellachick niet bestand schijnt tegen de overinagt zijner vijanden. - Öp 14 Julij is naar men verzekertde Russische op perbevelhebber Pasltewits de stad Pesth binnengerukt. Nog altijd blijven de insurgenten uit Baden naar Zwitserland henen slroomen. Op 13 dezer waren in hel kanton Zurich alleen 3630 vluglelingen het ge- zamentlijk aantal moet ongeveer 7000 bedragen. F. Hecker is mede te Bazel aangekomen hij wilde naar bij zeide met de hoofden der uitgewekene revo lutionairen handelen. Zwitserland mag wel zorgen dat bet niet op nieuw het broeinest van revolutionaire woelingen worde. De Duitsche vlugtelingen worden niet in Frankrijk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1