T Woensdag 18 Julij. N°. 51. IELS. Bdköe.meeSteu cd Wethodhers der Stad Ziérikzes lilengert hij deze Ier luuiiiiS Vah dé jjegYidlhgdcn dat op Dohdefdag dSn 19 dëzer tlttiand, des voitiihiUdugs 10 iirë precies op het Raadhuis alhier in het Openhaar Zullen wordeft vufftoclrt dé StrtiSs ïieiiclevruellitcii over den jare eh oogSt van waartoe' de voor Burgemeester en Wethouders der,Stad Zicriltzce rnafeen hejtend dat de Rekening dezer Stad bver lier! jare 1§47, iliahs door Heeren Gedeputeerde Stalen gearresteerd, terug ontvalige'n vSn lieden af, dagelijks; gedurende 14 dagen op de kantoor-uren tér Stede lijke Secretarie voor een ieder Ier lezing Zal voorliggen. BerujSï 12 Jiilij. Dé minister van koophandel heelt ainbUhnlvé Hét bélarlgrijk berigt aan den handels stand ib dé verschillende batons aah de Óost-Zee doeii (nekotneh dat alhier dorir de wedérzijdsche gévolnrag- tigderi éeri wapenstilstand niet Déiieiriarkëri is peleekehd. FraSkfÖuT, 13 Julij. V.ih het Badénsche en Bei- jors'che krijgslrioneel vérheerrtt irien dat dé scherp vervolgde vrijsteharëii gènóegzaarn alleil.de Zwitsersche grehZen övertrekkerieh riieh dén opStabd ais Bedwon gen kali bescliüuweh. Woensdag en Zaturdag. Herijk der Matöri én Cwewigten. AB0NKE1^£»I7S-Fbl^: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15 Inzending der A avert daags te voren.'s namidd. vóór dt ure verschijnt: paus deb advertentie!*!! Gewone 15 cents tie regel. Geboorte-Huwélifks- eh Doódberigten van 1-6 regels af 1 behalve het 'Zegèlregt. "a <5 leze aan ij dour iiAW e in al JN.ffi gelegen in dei het ge Veduïïi Jz„ HALEJj des M' is laalsl Ie Ouilil keepen: tAffliS' 'Ï'ÏSM vinden i| s Lnil' m and®' »sl aandel 'el eenl rtlef l't\ vos. Wij lazen dezer dagenuit teen bésctiagfd land, het berigt der Uitspraak van eéh doodvon nis, ter óorzake Van een'zoogtertaamdeil zameii- gesteldeln diefstal, en Vvij rboegen oris, hoe liét met de hoog opgevoerde beschaving bestaanbaar was, dat men, met verzaking van de régten der menschheid, meent 'getroUvv té zijn aan pligt, door zich in de toepassing dér straffen alleen strikt aan de geschreven wetten te houden, en alzoo regtvaardig te handelenwanneer men eerte misdaad tegeh de maatschappij straft mtet eene misdaad tegen de natuur V Of zijn niet alle straffen, dié bov'én de verdienste der misdaad worden opgelegd, eveh zoo véle straffen der on schuld? En is het niet een eerste pligt van eiken wetgever, dé wétten té gronden op het èéüwig légitisél van regtvaardigheid en billijkheid Wat mi is dit hooit té vërzakert bëginsel attdéfs; dan de straffen evenredig te stéllen aan de misdaden? De vrijheid voor de afwijking eh verzaking Van dien ëenigén warén toetssteen des régts méént tnen te vinden in de stelling dat het straffen niet alleen diént, om demisdaad tb straffen, maar hiét minder, Om er anderen van af te schrikken. Dit blijkt uit n bekend antwoord vah eén'régtér aah Gén'paar dendief. Dezen gevraagd zijnde, wat hij had. in tiengen tegen het doodvonnisdat ZjOO zoo tegtfn km Was uitgesproken, antwoordde! dat hij hét Weed achtte, iemahd ter döod te brengén alleen imdat hij 6eh paard gestolen had. Doch de egter voerde hem hierop tegemoetmangij zult niet enkel om het stelen Van een paard worden «opgehangen, maar öpdat ér voortaan geenë paarden gestolen Worden.'"* Hoezeer dergelijke önménschelijkê toépaSsingert niet in ötize strafwetten gevonden Worden én ill lezelve een groot ohdörsclieid wordt gëmaakt «sseheri eigendom en levenzdO is hét toeli niét Ie loochenendat er ongelijkvormigheden tus- clién misdaden en straffen in dezelve geVöndén vordenwëlke idder weldenkende wetischt Vvcg- elaten td ztillén zien als die frankcRe züufdees- em eenmaal zal uitgegist hebben en Wij künnefl oeinen op een nationaal, met onze zéden, gods dienst én beginselen meer in overeenstemming gebragt Strafwetboek. Wij aclitdn het er Vérre af, dat strenge e'rl buitensporige straffen de misdaden voorkomen maar zijn Het met dén beroem den Most esQibu eèris daarin, dat juist die strengheid dèrzelter uit- 'erking Verhindert; - dat, wanneer de straf mvenmatig zwaar is, meii genoodzaakt wordt e misdaad geheel ongestraft te laten en dat fcne dér oorzaken van het zedenbederf ontspruit Vit de straffeloosheid der misdaden eit geenszins |ioet gezocht worden in de zachtheid dér straffen. Een soortgelijkeweinig minder barbaarsché 'SpalifJg. tioemen wij de straf, vastgesteld op dé eihalitig van misdaden (recidive'). Dé misdaad jwimaal geboetis dc schuldige mpt de maat- tiappij vereffend en heeft deze niets meer van Pil te vorderen. Men Wendtdoor hét oprigten P'i genootschappen ter zedelijke verbetering der Fangenen als andere nuttige inriglingen veel !an. om dé gevallënen op té rigten ei'i aan de maatschappij terug te geven als nuttige', hrUikböré' bu rgers, En, intussehéil, ails' de jongéllhig,. o£= Schoon geenszins Ontbloot van zedelijke beginselen, door Verleiding of artderé oorzakeneenmaal ge struikeld gévalled, in handén dés gerégts overgegeven ten opénbaar ten toori gesteld is, om zijn vérgri jp te boetendoch later vol van opregt béroiiw tot hét eéris verlaten spoor der deugd teruggekeerdop niéuw een sieraad dér maat schappij gewordtenook voor dé gériilgste schen ding der wet andermaal aan dés ïegtéré uitspraak overgegeven wordt, dan is het té vergeefs, zich door onwraakbare getuigen té betoepett op zijn waarachtig beróuiv, op zijn later vlekkéloös ze delijk gédiag, ja, Wélligt Op verdienstendie eené burgérkrobn waardig zijn, het is genoeg, dat hij éénmaal opénbaar voördeti wénbédrijf gestraft is de billijke regler moei op hem de hoogste Straf bepaling toepassen én ,is die régtér hardvochtig; onmeèdoogénd eh streng, dan ziét hij, dé Schul dige zich Veroordeéld tot dé verdubbeling toé der Vastgestelde straften dat allééns - omdat hij een maal gévallen is. Wij Vragénol'zulk ëene straf wet in overéënstemirting is met de volmaaktste Zfedelecr vatt dieri Régtér over Ilëmel én Aaide Wiens vontlis tot dé boetvaardige zondares luidt «ga héén, erl zondig niét inöer!" burgf.mkesfer en \vkthoudeus der SUd ZièHkzee. Cipf.ieiiHe kbonisgfcvihg vtmd'en heët Art-anlliisbrlidils-ljlitii- alhier Van tlën 22 Jtinij n 0 220 Bi-piigtm bij dexë lei- ktMittis van alle in-£tt bpgfeietenën van dezfe Sldil en liet poorlambdbht«laf in ëënë lien«dt;ii afeliterkd- incr op licl iüadhtiis dezer Slailmet dén herijk viiii in.iIen en ofe. vtlgtfee zal wordën dangbVangen op 'den 10 uit 'eti mei z'alurdtig 'den 21 Ju/ij aahsldande dó ge lij ks vclll de t Morgen i 9 tol des namiddags 2 lihè en wel in tie navolgende orde te wejen Voor wijk 4vUii dingsd'aga'en 10 Ibl eh mei donderdag den i'l julï] Vbol- wijk li van vrijdag den en Mei nlatv,dag rf'èh IG Jtfli/. Vonri vijk'C, Van dingsdag den 17 int én aleldóitden/ag den 10 Julij Voor wijk D van vrijdag den 20 lol en Met zaltirdüg den 21 Julij'. Zullende tip zdiürdag 'den 14 Julij speciaal wbftlén gfcVdfceèrd tot dh vèlificafife Van het niedicindül goud-Vu zilvergfewigt. En wordt al Wider tfjlgfcmelktdat dllë indtén ën gëwi^fën belidbt» lijk sclicioitgehiaakl zuilen moeien woidën aangèboden en dat ei'gëenè Wühleh dfgegdvèn waUi vaii deljhregten niëtzijn voldadii. Wordendë mitsdien alle nfcring- ën wiubeldoétnlë iitgëzelënën, biitsgadeës dllën <lië t«it liiloefenlng van hun bedrijf, zöowel aU Ambtendl'ën èn opërtbarè Atlminidtratiën dië in derzelver ambtsbe- frëltkingën vël-pligf zijn gèbftiik. tè irnakeh vdn iÜafën en gëwigten, bij deië ojl het nadrukkelijkst aangemaand om den Opeiigestëldën termijn vohr dén lierijk. niet fe verzoimën, zulleridë de hdlatigen ïJëhzelVen de gevolgen daarvan te wijten hebben. Afgekondigd van bet kaadhüis <fër Stad Éievikïëè dén 9 Julij 1849, Wdarna Vier exerfiplaiën dezèr op de gebrüikeüjkë plaatsen V.uiiën worden aangeplakt en bij herhaling in Üe Stads Courant gepladtsu Biirgëfnèestèr en wëlhouders i ÜËCKaNE, vt Tet" ordonnantie De Stads Secretaris j w. J. kroee* BERENDMlR ING. waarden «art béden af (el Stedelijke Secretarie tel lezing liggen. Zierikzëe den 10 Julij (849. Burgemeester en' Wethouders DE CfUftE vt. Ter ördóhhantïe fce Stads Secretaris W.- I P; k M D M l R I lï G. Z'ierikatej, denjlè Julij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE vt. Ter ordonnantie 4 BÓË1.1E Lid vah deh SaadL. S. AF RÓNDIG J \G. De IHjreemeester der Stad Zierikzè'e brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat liet primi tief kohier der Belasting op liet Personeel rt.Q 2 vailf dé wijken C 'en D dezer Stad Over het die'hStjaar t8"',0 Op den li dezer cnaaiid dool Zijné Ekcellentie den heer Staatsraad Goiivèrneiir dezéi Provincie is executoir Verklaard éh tip liedéh gekield Wórdt in handen van dén OrtlviUigè! der Directe Belastingen te dézer Stede téii fine Vah invóriiélihg en eindelijk dat ieder ver- (jligt ik zijhen aaiiêlag op den hij de Wet bepaalden Voél te voldoen. Zïê'riiczeèdéti 14 Julij i8J0. DE CRANE. BUITENLAND. 8tiiTSÉini,AMD. Dé Hamliurger blddén bëltelzen nadhrè bijzonder heden omtrent dén slag drid.er de mil ren van Friderifcia niiitteft Welke vesting de Deiien zich weder verschanst hehlieii. Het verlies dër Sleeswijk-HolSleiners ik vrees- Selijk eh wórdt Dij de eerste brigade op 1981 bij de tweede op 1187 man berekend terwijl van de voor hoede nóg geenë juiste opgaven ingèkóriieri zijn. Be halve vele gesneuvelde soldaten eri ónder-officieren betreuren dé Denen Van hunnen kant ded dood des ge neraals Rijëdie met zeven kógehs doorboord Werd. Dë rij kg—t roepen brandden van verlangen óiri de gele den nederlaag té wreken. Üe ontstane gapiiigen in dë gëiedferen zuilen zoodia ifiógölijk worden aangevuld. Dén 4 Julij waste Erakau viedef de voorhoede vah ëeH Bussisth lidrpsten .getale van 54,000 dfan ÜlliliWigclllkl; t r a kt k 13 k. UArijsS 13 Julij: De uitslag der verkiezingen is iii dé hoofdstad geheel tén gunste vén de partij dër orde Uitgevallen. Obk in dë departëmetiten met uitzonde ring Vaii Lyrin'iatlëh dë verkiezingen gunstig uit. Het da'ghlad PalriS dè'olt eeltige n'adèré bijzünder- hédert m'edè Örntlétit <le' kap'ilti'la'lie Van Rome waar- Uit blijkt dat in den' avond van den 30 Junrj leden vaii liê'l stedèlijk bestuur van Robiè ziclf in het Iroofdkwar- (ïër dér Fianschëri hadden' vervo'ëgd hadat uien twee dageïi over rfe Voorwaarden dér kapitulatie had onderhan deld en hét no'g diet eCnS gewórden vvas verklaarde het stédèlrjk best Uur den 2 dézer dés" aVondk dat hei van voorwaalden afzag éh de poorten va'n Rolue zou doën openen. In den daalop volgenden naéht We'fdëB' dan ook dë p'oórtërf EorteSë en S.'-Panera'stip dë'n' rögfè'titfeVer Vattdêrt Tih'cf; (eédè ÖVèfgégÈ'Jeii,'

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1