ZIERIEZEESCHE GODBANT. If0. 56. Zaturdag 14 Julij. 1849. le Z. Woensdag en Zaturdag. vu- Herijk der Maten en (lewigten. STEN r.Er,c,iïnr>fi Julij. 3 V., ure 8% 9'4 io</7 4 ure ABONNEMEMTS-PBIJS: f?r rfrt> maanden 2,00. Franco per post f 2,15. inzending der A dvertdaags te voren,' s namiddvóór 4 ure verschijnt: ÏHIIS BEK AOVEBTENTIEK: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodlierigteri Dun 1 0 regels af 1 behalve hel Zegelregt. i&Bi, even. pCi 1)9% 79% 81% CO d. bij kleinen zending en :ie /"7.o0a ;n tot ruim Is. /'4,40a 50 a 3,! rte /"2,50 a Graauwe - Uoonen J10 a 12; an alle baar ae- J erge Ice- |>01«£vt IAAT •I binnet eds miii' C.° Lading IEcm woord over het raadzame om den gematigd progressiven weg te hlijven bewandelen, (Vervolg en slot van n." 53.) Slechts door gematigden vooruitgang is rust te verkrijgen en duurzaam te behouden. Reaction- naire maatregelen zullen op den duur slechte vruchten afwerpen. Zelfs de gebeurtenissen in Frankrijk geven ons dieovertuiging, en tot bewijs dat wij in dit gevoelen' nier alleen staanzoo vol ge hier de waarschuwing, die l'Indépendanceeen half officiëelgeenszins van overdrevene vrijzin nigheid verdacht Belgisch blad geeft in zijn staat kundig overzigt van dén 23 Junij Hetgeen er dezer dagen te Parijs omgaatkomt ons bijzonder betreurenswaardig voor, en de op positie die blijkbaar wordt in den boezem der hehnudende partij tegen een gedeelte van het bestaand ministerie, schijnt ons bijna een ongeluk voor Frankrijk. Naar ons inzien kan er niets £oeds noch heilzaams voor Frankrijk uit de aan matigingen, welke de uiterste regterzijde open baart voortspruitenen het zoude ons in het geheel niet verrassen, dat zij zoo verre ginsvan Kap i^e gro°te en schoone resultaten van den 13 Junij 'Ie waagschaal te stellen. »Deze resultaten zijn van overgroot belang. Vooreerst, de dwaze onderneming van de berg- lartij laat minder dan ooittneer toe geloof te laan aan hare verzekeringen van liefde voor bet wettig gezag en hare verklaringen van niet voort e willen schrijden dan langs vreedzame wegen. Al de krijgskundige voorzorgen van de regering allen voortaan reeds vooraf zijn geregtvaardigd oindat met mindere voorzorgen zekerlijk een bloe dige strijd in de straten van Parijs zoude zijn aangevangen «Ten anderen, men had reden om te vreezen, men vreesde, wanneer men dacht aan het aa ri al stemmendie de deinocratische-socialisten den 3-14 Mei verkregen, dat het volk gereed stond, >m met de wapenen hen te ondersteunen aan vie hetzelve zijne stem gegeven had. Integendeel, de talrijke werklieden zijn rustig, bijna onver schillig gebleven. Men heeft gezien dat het pre diken van regeringloosheid en de uitnoodigingen van de ultra-revolutionnaire pers, den invloed niet oefendendien men haar toekendeen waar mede zij zich vleide. Dit is eene tweede en zeer ;root resultaat voor de orde, verkregen op den mg van den 13 Junij. «Eindelijk, de verkiezingen der vorige maand hadden hij sommigen ecnigen twijfel opgewekt langaande de gezindheid van het leger, iri geval reen conflict rnogt plaats grijpen; edoch, al de jegementen aide bataillons, escadrons of cora- agtriën van het garnizoen van Pari js zijn bewon- gefegti Iin (lei hel gi' Wed bw k. Jr. ral tfl lONGfi, ESPEN. ure ii publiï' laver erst a lemeei# aar* n Meel in te lt>' KNEW s Puffl'j ijke ii>asj publiï' aande idijke. >E voS. erenswaardig geweest in welgezindheid dapper- eid en ware vaderlandsliefde. Niet de minste arzelirjg heeft er bestaan van den kant der massa's Soldaten, noch van den kant van geïsoleerde de tachementen. Het vertrouwen voor een oogen- pikaan het wankelen gebragt, heeft dus geheel onvoorwaardelijk moeten wederkeeren. Derde ei1 niet minder groot resultaat »Is hel daarom niet droevig, te denken, dat °r niettemin eene magt van staatkundige personen aanwezig is, die, de talrijke lessen van het voor- ledene vergetende, geneigd zijn eenigermate het gewigt dezer resultaten te ontkennen; die in het hcmoeijelijken van eene redelijke uitoefening van openbare vrijheden, nieuwe waarborgen voor orde zoekenen met geheel hunnen invloed de regering drijven tot een stelsel van onderdruk king, altijd gevaarlijk, uit hoofde van de reactie die het uitlokt? «Wij zijn het, voorzeker, niet, die immer de afwijkingende uitspattingen van de pers zullen goedkeuren; maar de onderdrukking heeft de zelve te Parijs niet minder doen zijn de talrijke en gestrenge veroordeelingensedert eenige maan den uitgesproken, geven er het bewijs van. Is het dan noodzakelijk dagbladen tc schorsen of te verbieden, en aan andere elke vrije beoordeeling te ontzeggen? Gelooft men, dat hetgeen de brandstichtende artikelen van de organen der roode republiek niet hebben kunnen doen, door die van de Pressevan de Siècle of zelfs die van den National zoude gedaan worden «Men heeftsedert achttien maandenin Frank rijk misbruik gemaakt van het regt van vereeni- ging en vergadering: dat men het misbruik be- teugele, niets is regtvaardigerniets wcnsche- lijker. Maar de beteugeling is niet genoeg voor die mannen, die wij op het oog hebben het is de opheffing, het volstrekt verbod van de uitoefening van het regt, dat zij willen en vragen. «Deze vrees voor de vrijheid en de maatregelen, tot welke die vrees vervoert, kunnen niet anders, dan slechte vruchten dragen. Ken wederkeeren tot het oude deugt onder geen stelsel, onder geenen regeringsvorm. Men onthoudt een volk niet ongestraft de vrijheden die hot eenmaal ge noten heeft. Men kan, men moet haar regelen en bovenal er de misbruiken van tegengaan, maar ze niet ontzeggen. In dit geval blijft reactie niet lang weg, (d. i. het volk komt tot opstand.) Zoo is het overal, in Frankrijk meer nog, dan elders: men toontden Franschen geest zeer slecht te kennen, wanneer men een oogenblik twijfelt aan de beweging, die gaande raken zou in de openbare meening, wanneer de wenschen van de uiterste regterzijde de overhand bekwamen indien de oorlogte weinig vermomd die aan het progressistisch gedeelte van het bestaand ministerie, verklaard wordt, eene overwinning behaalde. «Het voorbeeld van Belgie behoorde toch niet verloren te gaan. De meeste dagbladen vati Parijs, organen der regterzijde, hebben dezer dagen de gelegenheid gehad óm de volmaakte rust van ons land (Belgie) en deszelfs altijd sterker wordende verkleefdheid aan de instel lingen, die hel zich in 1830 gaf, in herinnering te brengen; maar, indien die dagbladen tot een grondig onderzoek wilden overgaanindien zij de oorzaken willen opzoeken van de voortreffe lijke gesteldheid, die zij met verdienden lof aan haalden, zouden zij weldra bevinden, dat deze voornamelijk de slotsom het gevolg is van dert wijzen en afgemeten vooruitgang van het Bel gisch bestuur, van de trapsgewijze ontwikkeling der vri jheden van de verstandige hervormingen hijzonder sedert een jaar bewerkstelligd, en van eene gegronde hoop op het behoud van dit rege- rings-stelsel. Wel nu! hetgeen men in Belgis verkregen heeft, inen zal hef in Frankrijk ver krijgen men zal eveneens de rust, de orde en de opregtheid verzekeien indien men, even als in Belgie, de mannen, die den vooruitgang lief hebben éu in praktijk willen brengen, helpt en hunne pogingen ondersteunt" Mogen ook wij, Nederlanders, en ons bestuur, met deze wenken ons voordeel doende verstan dige spiegelt zich immers zacht aan een anders leed? (Z. C.) Burgemeester en WrthoUders der Stad Zierikzee. CezieDile kennisgeving van den heer Arrondissements ijker alhief- Van den 22 Junij jl.. n 0 220 Brent-en bij defcfc ter kennis van alle ijkpligtige in-en opgezetenen van deze stad en het, poortambatht: dat in eene beneden-aebterka- hier op hel Raadhuis dezer 5iad> met den herijk van maten en ge- winter zo'worden aangevangen op dingsdag den 10 tot en met iaiiirdag dv.n 21 Ju/ij aanslaandedagelijks van des morgens 9 iot des nami/utags 2 uie en wel in.de navolgende orde te weten Voor wijk A van dingsdag den 10 toten met donderdag dett\2 Julij Voor wijk H van vrijdag de tl 13 tol en met maandag den i 6 Julij Voni wijkCvan dingsdag dart 17 tol en met donderdag deitiQ Julij Voor wijk P van vrijdag den 20 tot err met zaturdag den 21 Julij Zullende op Zaturdag den 14 Julij speciaal worden gevaceerd tot de vviiRcallt* Van bet medicinaal goud- en zilvet gewigt. En wordt al verder npgemtuk I dat alle malen en gewigfen behoor* lijk schoongemaakt «uilen moeten worden aangeboden en dat et geene worden afgegeven waarvan de ijkregteu niet. zijn voldaan. Wordende mitsdien alle nering én "wiiikeJcldênde ingezetenen mitsgaders allen die. tut uitoefening van hun bedrijf, zoowel als Ambtenaren en openbare Administration die in derzelver amktsbe. trekkingen verpligt zijn gebruik te maken van maten en gewigten, bij «leze op liet na-lnikkelijkst aangemaand om den opengestelde» termijn vnor den herijk niet te vefzuimCnzullende de nalaligert zicU/.elven tie gevolgen daarvan te wijten helVheu. Afgekondigd van het Raadhuis «Ier Stad ZieHktee den 9 Julij 1849. waarna vier exemplaien dezer op de gebruikelijke plaatsen vzuMpn worden aangeplakt en bij bemaling in de Stads Courant geplaatst. Burgemeester en Wethouders 1)È CRANË, vt Ter ordonnantie De StadsSecretaris, W. J. t>. RROEF. bekendmaking. Burgemeester en Wethouders der Stad Zier ik zee brengen liij deze ter kennis van de gegadingden dal op Donderdag den 19 dezer maand, des voormiddags 10 ure precies op liet Raadhuis alhier in hel openbaar zullen worden verkocht de Sïlads Tiendevrnchten over den jare en ooasl van B-449, waartoe de voor waarden van heden af ter Stedelijke Secretarie ter lezing liegen. Zierikzee den 10 Julij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BUITENLAND. UI T S CHZiATVD. KeüLen 9 Julij. Eene zeer treurige lijding is hier uil Alluna ontvangen. Den 6 dezer des morgens vroeg, hebben de Denen, 16 bataillons of ongeveer 20,000 man sterk, een uitval uil het belegerd Fride- ricia gedaan en het Sleeswijk-Holsteinsche leger aange grepen. Dit heeft met heldenmoed gestreden maar eindelijk met verlies van het belegeringsgeschut, voor de. overmogt moeten wijken waarna de Denen lot Bolding zijn voortgerukt zonder dat de overal ver strooide Sleeswijk-llolsleiners in staal waren de her overing dier stad te beletten. Hun 4d° jagerkorps moet inzonderheid veel hebben geleden. De verslagenheid

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1