Woensdag 11 Julij. W°. 55. 1849. Woensdag en Zaturdag. Z. i k AMISTKATI Herijk der Maten en G-ewigten. Bank van Leening. IDIOT. RIHzjjb, 'dam: "rg. 7 u» 8 9% MStEUl WT.Efir.ERn 3 Julij, •dam ure. 2'/. 3'A *Vs S'A ABONNJSEIENTS-FBIJS: Per drie maanden 2,00. Pruned per poel f 2.15. inzending der Advert-daags Ie voren-.'snamidd-.vóóp 41 nre. vebschïint: lam g. U D AM, even. ito'M. pC, 89% 78% 80% 155 ire in Inte- r gezocht, 'IKELEJi f. Muddt\ ,00 a O.OO 00 .i 5,00 00 a O.OO 00 a 0,00 00 a O.OO 00 a 0,00 00 per vat/ 10 )0 i040sti>lfi r COU. l«uld, 8ËRG. zal ten 3NGR, SPEN, ure in publiek «ver, PSt et (meentt arde- Mee- te Zon- meenls pr/arig! en o| ags tn te Zit- C. vzï liging, gelegen ijk D rt vel» i. ijk C, lomtis- 702, eslraat 8. 3 Sint' tie Bi 70S. Wij zeiden en, zoo wij ineenenmet regt, bij de mededeelmg onzer gevoelens omtrent het in der tijd ingediend ontwerp over het regt der vergaderingen en bijeenkomstendat, indien het- ,elve tot wet werd verhevenmen gerustelijk de gehcele erkenning van dat zoo hoog opgevijzeld regt in de Grondwet kon uitschrappen en er voor in de plaats stellenfictif, illusoir. En wat wij daaromtrent betoogden, geldt.tol aller welden- kenden smartmet nog meer regt omtrent de voorgedragen kieswet-. Ja, zoo door iets, dan blijkt uit dat ontwerp middagklaar, dat men alleen door den drang van toenmalige omstan dighedenen geperst door de vrees voor de schud dingen en beroeringen waarvan naburige staten en rijken hel schouwspel opleverden en waarbij Vorsten onttroond en zetels omgeworpen werden der natie heeft beloofd wat men in geeri enkel op ligt voornemens schijnt haar te geven. Luid genoeg loch is het verkondigd en doortallooze rekwesten aan den koning en aan de tweede kamer geopen baard, dat onder de eerste eischen van het volk behoorden: een onbeperkt regt van vereeniging et) bijeenkomst en een even liberaal, wijd uitge strekt kies regt. Wat er van het eerste geworden weten wij, en wat het tweede betrpftwij allen het met weinigen aantoonen dat hetz.elve verre beneden alle kritiek is. Ër bestaan naau- tvelijks in beschaafde taal woordenom de ver ontwaardiging uit te drukken, welke dat ont werp algemeen heeft opgewekt. Men wistdat de voordragt voor wettelijke bepalingen vah dat fegt eene der eerste behoeften was voor de vol- tooijing der Grondweten toch liet men maanden verloopen, eer men met hetzelve voor den dag twam. Wie verwachtte nu niet met grond, dat le eindelijke aanbieding een meesterstuk van vijze staatkunde, eene doorslaande proeve zou everen van den liberalen en burgerzin, Welke de Piegering bezielde voor de belangen Van een tolk, dat, in spijt van de gtievendste teleurstel ling in hare gewigtigste aangelegenhedenvoort gaat orde en wet te eerbiedigenen geen regt tvil uitoefenendan verkregen langs billijken Weg en eerlijke middelen En nuwat heeft noen ons, ter vergoeding van dat lang uitstel voorgedischt'? Een ontwerp, waarvan de bepa ling van den census alleen genoegzaam aanduidt', lat men alles, behalve genegen is, om de zenuw an den staat - den burgerstand - eenigen invloed 0e te kennen op liet Bestuur, dat hunne dage- ijksche en gewigtigste aangelegenheden regelt 5 en ontwerp, waarin zonder nadenken is opge nomen, Wat bij andere natiën als onhoudbaar is (rkend en daarom dan ook teregt door de al cl pe lingen der tweede kamer is bestempeld met de (leijende bijnamenverkeerd en ongerijmd. Waar- ijk men vraagt elkander niet zonder grond af: 'Veik vertrouwen kan voortaan eene natie hebben 'p een ministerie, dat, door de voordragt van jwlk' een bespottelijken census, de geschiktste en bezadigste burgers op eeiie onverdiend ver- JMevende wijze uitsluit v;in een regthetwelk ?'J eenmaal zoo eensgezind zoo ordelijk hebben uitgeoefenddut zij voor altijd het bewijs gele- J'vd hebben, dal zij dat regt waardig zijn? Eene ■taalkunde toch, als welke daarbij aan den.dag gelegd wordt, wij noemen haar belecdigCnd Cri Vernederend voor eeh zoo bij uitstek en ten spie gel van élk ander, rustig en vreedzaam volk; wij noemen dat: met het geduld én het vertrou wen op de goede bedoeling der regering, open baar den spot drijvendoor eén eenmaal Wettig verkregen en reeds met Waardigheid uitgeoefend regt te veranderen in eene Wet van willekeur, die géenen anderen maatstaf heeft, dan de ongerijmdste 'beperking en verkorting Vah krach tig gewilde regten. Maar, vraagt men welligtschijnt dit ons, oningewijden maar niet 7.dó loe, en heldert dé memorie Van toelichting en ontvouwing van 's ministers bedoelingen en grondstellingen dat ontwerp niet veelzijdig en genoegzaam op Ach ook hierop voegt niets, dan een diep teleur stellend antwoord. De memorie van toelichting toch wordt gezégd meer te omschrijvendan ie verklarenen in vol- koméne overeenstemming te zijn methet ontw erp dat is mitsdien: even onvolledigeven verkeerd even ongerijmdterwijl de becijferingen Van het Gouvernement ten duidelijkste bevestigen, dat men noch van eene billijke en grondige rekening, noch van een rijp overwogen stelsel is Uitgegaan maar, dat alle overwegingen en motiëti zich, even als de gehcele wét zetve, opiossen irt het enkele woord willekeur. Wij Vragen, en, heiaas! met regt: - Wat kun nen Wi jna twee zulke algemeen diep afgekeurde initiativen van wetten hopen en verwachten vatl de in te dienen ontwerpen, bepalende de Vrij heid van godsdienst, onderwijs en drukpers? Zullen ook deze willekeur tot grondslag hebben? Mogt dit zoo zijn, dan wenschen wij, dat een voorafgegaan onderzoek in de afdéelirtgtin dér tweede kamer even ruiterlijk de méening ert li berale beginselen dier kamer zal openbaren, als zij den moed gehad heeft, zulks omtrent de kieswet in het liöht te stellen. -BürgkmreSter eh WirrnoiinERS der Stad 'Zierikzce. Gediende kennisgeving vandéli lieer Anondissemeuts Uker alhier van den 22 Jnnij jl., n 0 220 Brengen bij deze Ier kennis van alle ijkp!i»Hge in-en bpjeZctenen van deze slad en liet poOrtambüChtdat in eene beneden-dchlefk a- mer op hel ItaadUuis dezer Stad, met dén herijk van maten en «e- wigter zalwoiden aangevangen op dihgs.dag den 10 tót en mei katUrdtïg dén 21 J til ij' aanstadadé dagelijks vaii des ntorgéns 9 tol des namiddags 2 ure en wel in ik navolgende orde te weten V oor iv///f <4 vü it dtngsdag den 10 tol eh met dóndei dug den V2 Julij Voor wijk B van vrijdag den 13 tóten met maa ulag den lö Ju/ij Voor wijk Cvan didgsdug detl 17 ioiea met dondert tagrtèn 19 Julij Voor wijk D van Vrijdag den 2') lót en illet zaturdag den 21 Julij Zullende op zdldrdag den 14 Julij speciaal wordfen gevaceerd tot devenficaHe V-a» het medicinaal goud-en zilvrrgewigt. Èn wordt al verder opgemerkt (lal alle mattneh gewigteh behoor lijk schoongemaakt zullen mOeteli worden dangebbden en datei-geene worden afgegeven waarvan de ijkreglert niet zijn voldaan. Wordende fnltsdjeii alle nering én winkeldoénde ingezetenen, mitsgaders allen die tot. uitoefening van hun bedrijf, zootvel als Ambtenaren en openbare Adtninisiraliën die in defzelfrer ambtsbe trekkingen verpiigt zijn gebruik te niaken van maten en gewigten, bij deze op het nadrukkelijks! aangemaand oh) den opengestelde» termijn voor dén herijk niet. te verzuimen, zullende de nalatigén' zichzelven de gevolgen daarvan te wijten hebben. Afgekondigd van bet Raadhuis der Slad Zierikzee den 9 Julij 1849, waarna vier eiemplaieh dezer op de gebruikelijke plaatsen zullen worden aangeplakt en bij bemaling in de Stads Coura'nE geplaatst. Burgemeester en VVelhöuders, DECREE, vt Ter ordonnantie t)fc Stads Secretaris, W. J. V. &ROEÏ* 9&1&9 3>ER AI>viaTEMTZ3BÏÖÏ Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en t)oodberi<jten van t-6 regels af 1 behalve het 7. egel regt. BEKENDMAKING. BcRftBMKESTfeR en Wethocdrr's der Slad Zferikzeé brengen bij (leze ter kennis van de geejadingden dat op Donderdag den 19 dezer maand, des voormiddags 10 ure preciesop het Raadhuis alhier in het openhaar zullen worden verkocht: de SJads T iéndèvriléhten ov'e.r den jare en oogst van vvaarloe.de voor waarden van heden af ter Stedelijke Secretarie lef lezing liggen. ■Zierikzéeden 10 Julij 1849. Burgemeester en Wethouders i)E CRAfüE U. Ter ordonnantie De Slads Secretaris W. J. P. KROEF. VeRkooiMno aan dé ÊSassK vaai ïjéeaaiaig- te Zierikzee, op Woensdag den 18 Julij 1849, des namiddags ten twee ure van de rtj>enstaandè JPtUitlen, verpand lot ultimo April 1848. Dingsdag namiddag van drie tot vier uré te bezien. BUITENLAND. ÜUJTSCHtASI25. Frankfort 0 Julij. Uil Karlsruhe wonlt mpclê- getWid 'lat aldaar gisteren de tijding was onjvan^eri van tie bezellitij dér stud Freiburg door iGdissisché tröppefi. Daarmede kan de oorlrtg in Kaden als geëin digd beschouwd woj-deri. Nu blijft nóg sléchts over de ZG'T cemakk«'lijke bêmasjtijzing van de vesting liastadl i alsmede, de zuivering Vdn het land van kleine overblijf selen def vrijkarpSeó. Door bet admiralilpilSgerigt Ié Kopenhagen zij tl verbeurd verklaard «Ié Nederlandscbe sebepën Gèsinu kapt. P. M. Koning, en Jonge Duif, kapt. B. Duif, benévens hunne ladingeii. De béritrién uit Hongarije luiden ook heden wé der len Vodrdeeiè dér Oosten rij kselie wapenen. Va a alle kanten wórden de Magyare» teruggedreven. F a A N K R IJ K, Parijs 7 Julij. Hmlen ochtend heeft dé regering een niéuwe depêche Ontvangen van den generaal Öudinnt. meldende «lal de bezetting vnn Home -, algeheel zónder éenigén tégcnSiand en in de grootste orde is volbragt. Ken adjudant, des generaals is té Marseille aan land gekotóen overbreógeti je rappórten van den generaal over de bestorming van 30 Juni} en dé kapitulatie van Borne. De rëgeiing hoopt itiorgeh deze documenten te zuljeb ontvangen. E E, G E 3Ö, BuussF.ii 7 Julij. Kergisteren ochtend had er ónder dé arbeiders tier fabrijk van werktuigen, in de voorstad Krieken eerie grooie gisting j)laats. Zeventig werk lieden namelijk, werden van hun arbeid beroofd rioortlieh de beer Fiercoleigenaar dor fabrijk, aaii dezelve pene grootere uitbreiding had gegeven, dan hem was toegestaan en de burgemeester van Laeken nu dié meerdere uitgebreidheid der fabrijk verboden had. Da delijk werd eene petitie geredigeerd en dé geheele stoet begaf zich naar het paleis des konings. De luite nant-generaal Prisse nam de petitie aan en bfagl Zé den koning over. De köning deed een der arbeiders bij zich ontbieden vérzoehi hem zijné kameraden ge rust te stellen en voegde er bijdat ook hij lëed dtiör dé nabuurschap van eerté groote fabrijk maat1 dat deze onaangenaamheid door het welzijn der werk lieden vergoed werd." Deze verklaring bij (Je viërk- lië'den overgebragt zijnde bragl bij hen de ïevehdigstó geestdrift te weeg t en alles keelde lot dë ötdë

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1