EIERIKMSGHE COURANT. k N°. 54. Zaturdag 1 Julij. 1849. I BE VOLK SEEESTEN. Ml Bank ran Leening. NIEUWSTIJDINGEN. BINNENLAND. ee gyeilj kapt. i) n 0«ee« :ckt. MKZEE, lam: rg. 5 urt 7 8 ÏSTEW VXEGGE1N1) Julij. lam l i'/oure, tl. 12 12»/, 1 g. 2 2 am g. 10 11 even. 50 pC, 59% 78% jet clan fni langzaan on puike a 9.25 - Vlaams, n. Winter vs. en Tnl. Zeeuws. I 50a 7.- fto Bruint ABOMHIEJ-SEKTTS-PBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. inzending der Advert, daagsle voren,'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: Woensdag en Zaturdag. ten van Boedt n Land er JVtett of beta aan del EK ti to Wed des lokken, 5iT el t Poorlf breeds) buitel zal te' den l'| de Het' n selegti| ■0 aan IKART'I - stsaiili'l i." 126; ie» va»| vos. Onder de pligten wélke der Regering zijn op gelegd behüort ongetwijfeld ook van eene staat kundige zijde beschouwd die, dat dezelve zorg drage, dat er op gezette en gepaste tijden aan bare onderdanen gelegenheid gegeven worde -, om bet leven te genietenen te deelcii in die verma ken welke den volke .bereid worden. Het is eene algemeen erkende opmerking dat de meesten, die zich opwerpen tot beoordeelaars van staatkundige aangelegenheden en van dedaden en verrigtingen der Regeringniet alleen gewoon zijn eene scherpe lijn te trekken tusschen hetgeen die Regering f/oeivn moest doen; maar ook, dat zij liet als tot hunne roeping meenen te behooren, veel, zoo niet alles, anders en uit een ander oog punt te beschouwen; maar ook verre weg liet meeste dier verrigtingen afkeuren, zonder daarvoor altijd iels beters arm de band te kunnen geven. Zoo, b v., beoordeelt men hard de instelling der jachtclub en die der handboogschutterijen. Wij weten zeeï wel, dat er is, wat men er legen kart aanvoeren: doch, voor zoo verre die instellingen fporider merkelijk nadeel der schatkist kunnen nagevoerd en behouden worden en strekken kun nen als volksvermaken, verdienen zij aanmoedi ging en goedkeuring, even als elke andere volks verlustiging ert volksfeest Wie toch ziet gaarne zijn natuurgenoot, als ware hij de slaaf van den wreedsten meester, bij het krieken van eiken morgen als naar zijn dagwerk gedreven en door niets in zijne harde met zweet geteekende laak verligt, dan door eene sobere bete broods: door geene rust verademd en verkwikt, dan door die, welke de uitgeputte natuur door den balsem des slaaps schenkt, opdat hij niet onder hare inspanning bezwijke? Wie ziet niet veel eer met deelnemend ge noegen dat, gelijk ten minste eenmaal'sweeks zoo ook op gezette tijden voor de nijvere arbei dende klasse een tijd opengesteld wordt, waarop het juk des arbeids als van hare schouders wordt lafgeworpen en zij vrolijk en onbekommerd eenige Idagen 'sjaars daar henen wandele, opdat zij ten minste dan hunne gelijkheid kunnen gevoelen met hendie welligt meenen uit andere stof geformeerd te -zijnomdat zij bestemd zijn over |de eerstgenoemden te regeren, en omdat zij de ehoefte niet kermen aan eene verpooxing van prbcid, noch schijnen te beselfen, dat juist deze den mensch des te geschikter maaktom het druk kende juk van zijn levensdeel met gelatenheid |en blijmoedigheid te torschen. - Of, bestaat, zonder ■oodunige gepaste uitspanningenhoedanige volks leesten zijn, geene gegronde vreesdat de altijd werkende hand moedeloos haren arbeid zal ver- Jriglen Ja, de instelling en aanhouding van volksfeesten houden wij te behooren tot de egels eener wijze staatkunde zelfs. Een beroemd staatkundige althans, handelende ver de Joodsche feesten, zegt daarvan: «Hel is één »der oogmerken van het Mozaïsch regtte zorgen, '"dat ieder, die leeft, bij de veelvuldige onge- l»uiakken, ook soms het vermaak des levens sma- |»keen dat de armsten onder het volk daarvan l'miet uitgesloten worden: want, ook voor dezti droeg de wetgever zorg bij het instellen der feesten." Wij weten dat men hiertegen kan inbrengen, dat het volk niet zelden een verkeerd gebruik maakt van openbare feesten en Verlustigingen doch, dit bewijst weinig ïneei1, dall dat men eBn heilzaam geneesmiddel, overdadig gebruikende, in een onheil werkend middel kan veranderen en dat men naar dien regel even goed alle spijs en drank zoude kunnen verbieden, omdat er al tijd vraten en zuipërs zijn die 'sHemels beste Zegeningen misbruiken. Als een vereischte, om die volksfeesten alge meen zoo onschadelijk mogelijk te maken, is het de pligt van elke Regering, hare onderdanen niet te drukken door te zwaren kommer, te knellende lastenopdat wanneer dezelve op zekere tijden het juk des arbeids en der Zorg kunneu afwerpenzij niet gelijk Worden aan Wanhopendendie, daar zij toch niets meer te verliezen en geene hoop of uitzigt hebben op verbetering en verligting, zich als woest gedierte in de eerste de beste diepte Van ongebondenheid en zedeloosheid storten, onverschillig of, neen, wenschendedat zij er nooit uit en weder tot het leven teruggevoerd worden. Zoo handelende en uitgaande van dit beginsel, zoude men bij de volksfeesten niet alleen veel winnen, maar ook van menschendie nu bij volksvermaken niet zelden niets meer van mensehen hebben, dari de gedaante, waarlijk menschen maken. Zoo zou de Regering tooneri te beseffen en te gelooven dat men geene goede onderdanen kati maken zonder vooraf daartoe geschikte menschen ge maakt te hebben. - Eu uit dat oogpunt be schouwd behooren geene volksfeesten tegenge gaanmaar, integendeel, instond gehouden en aangemoedigd, en niet, dan in zeer buitengewone omstandigheden en om algemeen erkende gel dende redenen, geschorst of ingetrokken te worden. Verkoop!nG iüiti de Bank van laeiiinf te Zierikzeeop Woensdag den 18 Julij 1849 dés namiddags ten twee nre van de tnpcnsltsfimde F'aaidemverpand tol ultimo April 1848. Dingsdag namiddag van drie tol vier ure te bezien. BUITENLAND. DBITSCHLAND, FrAN&FöRÏ 1 Julij. Bij Rasladt is den 29 hevig gestreden men verzekert van goederhand dat de Pruissen zich van do buitenwerken dier vesting hebben meesier gemaakt. Te Weenen is den 29 Junij het berigt uit Hon garije ontvangen dal Z. M. de keizer san het hoofd van het 1ste legerkorps daags te voren de stad Raah is binnengerukt. F R A N H R IJ S. Parus 2 julij. De regering heeft eenen nieuwen gemagligde naar Rome afgevaardigd. Ditmaal is hel een militair de generaal Bedeait. Alen denkt alge meen dat hij in last heeftmeerderen spoed aan de krijgsveffiglingen bij te zetten.* PRIJS DER advrbtbntiem: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Uuwelijhs- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve hel Zegclreqt De president der Republiek heeft op Corsica het huis doen koopeft Waar zijn grootvader is geboren en wroar de wieg zijner familie stond. Parijs 3 Julij. De regering heeft heden eene tele grafische depèchè dd. 30 junij uit Italië, van den generaal Oudinot ontvangen. Deze depêche luidt als volgt De Romeinscbe constituante heeft het volgende besluit genomen «De vergadering staakt eene ver dediging welke voortaan onmogelijk is en blijft op haren post. Zij belast hét driemanschap met de uit voering von het tegenwoordige dekreet." Te gelijker tijd heeft de opperbevelhebber ten 7 ure eene wapen schorsing gevraagd en de aankomst in het hoofdkwartier aangekondigd van eene deputatie uit den gemeenteraad Van Rome. De deputatie is werkelijk in het hoofd kwartier aangekomen. GHÖÓT^BRITTAMlIÏÉlfi Londkn 2 Julij. De Amerikaansche tijdingen he den ontvangen gaan vergezeld van het berigt eener ontzettende ramp op zee voorgevallen door eene bot sing der stoomboot Europa tegen het schip met land verhuizers Charles Baftlett genaamd in eene zwaró mist, op woensdag 27 Junij ten half vier ure na den middag. De Europa stoomde tegen de brik tusschen de twee masten eene opening van omstreeks 10 voeten in hel wand makende. In drie minuten zonk de brik onder de voorkiel van de Europa. Van de 176 men schen die zich aan boord bevonden en naar men Zegt. bezig waren zich te verlustigen zijn slechts 42 gered waarvan 30 over de plegt der stoomboot 134 personen zijn dus verongelukt. De Europa heeft wei nig of geen letsel hekomen. (Onder de opgave der na men komt voor het verlies van de echtgenoot en verdere» betrekkingen van Petrus Blucker, koopman en distil leerder te Utrecht benevens dat van zijn eigendom* Hij zelf schijnt gered.) 's Gravesvhagb 3 Julij. H. K. H. mevrouw dó prinses Mtiriaüne der Nederlanden,met hoogstderzelver gevolg waaronder d.a G. B. van Sèndbn is gisteren middag per gewonen spoortrein van hier naar Amster dam vertrokken alwaar H. K. H. zich onmiddelijk aart boord van het stoomschip Willem begeven beeft. Na het lossen der gewone, saluutschoten heeft het stoom schip omstreeks vier ure de reede van Amsterdam ver laten. Alen verzekert dat H. K. H. op hare reis naar Syrië onder anderen zal bezoeken MarsetlIe en het vroegere prinsdom Oranje dat behalve om zijne schoonó Römeinsche gedenkstukken ook wegens de daaraan verhonden geschiedkundige en familieherinneringen voor hoogstdezelve merkwaardig is voorts Lissabon, Gibraltar liet Zuiden van Spanje de voornaamste ha vens der Middoilandsche-Zee Sicilië Maltha Creta t Cyprus, Joppe S.l-Jean-d'Acre Jeruzalem cn om streken den Libanon Balbcck en Beyruth eindelijk terug over Smyrna Konstantinopel Athene. De reis zal ongeveer 6 maanden duren. Het verslag wegens bet onderzoek in de afdeeliit gen van de tweede kamer der staten-generaal van het wets-ontwerp tol regeling van het kiesregt en de be noeming van afgevaardigden ter eerste cn tweede ka mer welk verslag den 30 Junij jl. bij de commissie van rapporteurs is vastgesteld vangt dus aan Hel wets-ontwerp ter regeling van het kiesregt met ongeduld te gemoet gezien is in de afdeelingen der tweede kamer onderzocht met al die naauwleltendheid en zorg welke de eerste der organieke weiten ter uit voering der Grondwet gebiedend vorderde. De ver wachting der leden was gespannen door het lange tijds verloop i en zij meenden in de zorgvuldige bewerking en de juistheid van maatstaf en uitkomsten eene vergoe ding te zullen vinden voor het uitstel door de regering tot het indienen van het ontwerp genomen* Immers kan niet worden ontkend t dal or dringende behoefte was aan vervanging van het voorloopig kiesrdgle'iiicüfc

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1