MRKZEESCHE COURANT. u°. 53. Woensdag 4 Jul ij. 1849. Woensdag en Xfdurdag. "ISllilEN ADilTMTii 4^, ABOHUVEMEJÏTS-PHIJS: Per (fn'e maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags Ie voren,'snamidd. vóarS ure. verscisijajts Mudde a 0.00 a 0,00 a 0.00 a 0.00 a O.OO a O.CO per vat. 7997 en 19870 K BE Wad. as na- ikken IV en Poort- reeder buiten jfOS. Een woord oner het raadsttvne om den T gematigd progressive™, weg Se blijven bewandelen. Meermalen hebben wij de oogenblikken waar genomen, die ons gepast voorkwamen, om op cenen gematigden, doch nimmer insluimerenden vooruitgang aan te dringen. Wij werden daartoe geleid door onze overtuiging, dat stilstand den grond legt tot verderfdat reactie snel ten verderve leidt. Overdreven vooruitgang moet worden be teugeld niet gesmoord. Iri het laatste geval wordt hij gelijk een smeulend vuur, hetwelk im mer moet worden bewaakt, daar het elke moge lijkheid om wit te barsten'aangrijpt en niet zelden door herhaling van verwoesting zijne kracht ont wikkelt. Doch het vuurzegt men, kunt ge dooden, doodt het en ge zijt van den last der bewaking bevrijd. Met het stoffelijke is dit zoo; maar niet met het vuur dermenscheiijke hartstogten. Daar men dit niet dooden kanzoo wordt men gedoemd tot een eeuwig bewaken, ten zij men het verstan dig lcide. Matig dus het knetterend vuur van eenen te snellen vooruitgang, maar verlaat zelf den progressiven weg niet, want gij wordt dus doende onbekwaam om hetzelve te beheeren Dit gestelde is geschiedkundige waarheid. De vat van vooruitgang bezielt, sedert meer dan ®ne halve eeuwalle Europesche volken in meer- .eren of minderen graad Meermalen kwam het ;ot uitspattingen: meermalen ook werden zij be- wongengesmoord zelfs en schijnbaar gedood. Maar de schijndoode herrees telkens uit zi jn graf :n immer gewelddadiger dan te voren. Slechts daarwaar de regeringen zeiven met bezadigdheid p den weg van vooruitgang traden waar zijmet erstandig beleid dien geest huldigende, de drif- igen door overtuiging lot bezadigdheid terug-, ^ten en de gewelddadigen beteugelden daar werd de rust doorgaans bewaard of minstens in teer korten tijd hersteld. Wat heeft het despo tisme van Oostenrijk, van Pruissen wat hebben de reactionaire besluiten van den Duitschen Bond gebaat? Zijn deze, hoe eendragtig ook hande lende, in staat geweest den geest van vooruitgang te dooden? Neen voorwaar! het vuur bleef im mer smeulen; het nam allengskens, niettegen staande al hunne pogingen tot vernietiging, toe in kracht', en de eerste gelegenheidoin zijnen kerker te ontsnappen nam die geest van vooruil- gang waar, om de vernieuwde bewijzen van zijne kracht, van zijn eeuwig aanwezen van zijne on- perfelijkheid te geven. Zijn geweld vernederde e despoten tot vleijers der volksgunstdoor zijnen Storm werd de hondgelijk een weerloos schip aan zoo vele wrakken uiteengeslagen. Eenigermate van den schrik bekomen, rigten de verslagen monarchen van het Duitsche volk Sich weder op, en pogen langzamerhand de ver loren magt te herwinnen. Oostenrijk streeft wederom naar despotisme, Het verraadt echter zijne Wakheid, (de gewone kwaal van despoten, hoe sterk schijnbaar ook het roept de hulp in van den aUeeu-heerschenden keizer aller Russen daar hel fch onmagtig gevoelt door eigene kracht, den wcessclijken storm te bedwingen. Pruissen ver waarloost niet evenzeer de lessen eerier droevige in der vin dinghet gaat schijnbaar gematigder te Werk: doch het is te vreezen, dat de aanvanke lijke voorspoed zijner wapenen het wederom tot overmoedige handelingen leide, zoodat het de toe gestane vrijheden inkorten, zoo niet geheel en al terugnemen zal. En welke zullen dan de gevolgen dier reactie zijn? Hoelang zal het smeulende Vuur gesmoord blijven? De overdreven eischén en dwaze handelingen van onverstandige demo craten mogen het, voorliet oogenbhk de goed keuring der gematigden doen erlangeneigendun kelijke magts-uitoefening zal het door vrees on derdrukt Verlangen naar eenmaal verworvene, later ingekorte vrijheid op nieuw doen ontwaken eneenetweede revolutie zal Iluitschland beroeren. (Eercotg en slot hierna AFKONDIGING. De Burgemeester der Stad 7Aer ik tee brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat bet primitief kohier der belasting op het Personeel dienst 1849/50voor de wijken A en B van deze Stad op den 22'Junij jongstleden, door Zijne Excellentie der» beer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie is executoir verklaard en op heden gesleld wordt in handen van den Ontvanger der Directe Belastingen te dezer Stede ten fine van invordering en eindelijk dat ieder verpligt is zijnen aanslag op den bij <io wet bepaalden voel te voldoen Zier ik teeden 2 Julij 1849. DE CRANK. BUITENLAND. ovitsdblabta. Frankfort 29 Junij. Het bevestigt zich dat deze stad een aanzienlijke Pruissische bezetting zal erlangen. Het. legerkorps onder den prins van Pruissen is thans legen Rastadt opgerukt men heeft belegeringsgeschut daarheen gezonden. Ij. M. de keizer van Oostenrijk hoéft zich naar het Hongaarsclte krijgstooneel begeven en wel naar Altenburg werwaarts de opperbevelhebber Baynau den 25 uit Presburg zijn hoofdkwartier verlegd beeft. Volgens de Wcener dagbladen van den 24 wordt de keizer van Rusland daar met iederen dag gewacht. Z. M. zou tegenwoordig willen zijn hij de conferentie» tusschen dc gevolmagiigden van Pruissen en Oostenrijk om tot eene beslissing in de Duitsche aangelegenheden te komen. Eene dagorder van den 1 (13) dezer aan het leger luidt aldus «Soldaten! Nieuwe inspanning nieuwe strijd wachten u wij gaan een' bondgenoot ondersteu nen tot onderdrukking van hetzelfde oproer dat vóór achttien jaren door u in Polen beteugeld op nieuw in Hongarije hel hoofd opsteekt, Met Gods hulp zult. gij u diezelfde regtgeloovige krijgers toonen hoedanig de Bussen zich altijd en overal hebben doen kennen vreesselijk voor de vijanden van al wat heilig is, groot moedig jegens de vreedzame burgers. Dat verwacht van u uw keizer en ons heilige Rusland. Voorwaarts kinderen op bel spoor onzer belden van Warschau voorwaarts tol nieuwen roem God met ons Nikolaas GROOT-'BRXTÏABIMEEM. Ponden 30 Junij. Na al het in den Kerkeiijken Staat voorgevallene beschouwt men het hier als nage noeg onmogelijk dat de paus in zijne wereldlijke magt zou kunnen hersteld worden maar verontrust zich eenigermate over de gevolgendie eene poging tot dat Gewone 15 cents de regel GeboorteHuwelijks- ett Dood,herig ten ran 1-0 vedels a f 1 behal'oe hét Zëgelregt tr-:erytj-.-ni-mryrr. -,r,-v;c-r.-nrv.g-vruj.ii—|mI ||||M einde t door Frankrijk en andere mogendheden aange wend zou kunnen na zich sb'pen. fn bet begin van dit jaar telde dé Britsehe koop vaardij 1110 stoomschepen en sedert dien tijd is dat getal nog toegenomen. Onder die 1110 schepen waren 5*29 van minder dan 100 doch 173 van meer dan 400 ton. ingeval van oorlog zouden al die bodems des noods gewapend kunnen worden. BINNENLAND. 's Gravenhagk 2 Julij. Men verneemt, dal bij de hervatting van de werkzaamheden der kamers aan baar zal worden aangeboden een gewijzigd wets-ont- werp betrekkelijk de regeling der toelatingen uitzetting van vreemdelingen De eerste haringjager is den 29 Junij te Helle- voetsluis gearriveerd medebrengende 571/, ton. Do berigten nopens de vangst luiden niet zeer voordeelig. De gezondheid der vlotelingen (ruim 1600 personen) was zeer voldoende. De gewone jaarlijksche vergadering van den rand der Nederlandsche Handel-Maatscliappij is den 27 Junij geopend en den 29 gesloten. Bij de openingsrede van den voorzitter «lier inrigiing werd onder anderen gewezen op 'ie volgende bijzonderheden Gedurende bet jaar 1848 werden onder meerdere de volgende producten aan de consignatie der maatschappij met 168 schepen aangevoerd, als: 759,110 balen koffij, 298,012 kann. en kranj. suiker. 10,275 kisten indigo, 12,189 kisten Java-lhee 39,268 schuitjes tin en in de vijf eerste maanden van 1849 met 95 bodems: 417,862 balen koflij 175.056 kann. en kranj. suiker 4920 kisten indigo 8730 kisten Java-lhee en 68,491 schuitjes tin. Door de maatschappij werd in 1848 verkocht voof ruim f 17.500,000 aan koffij 15,500,000 aan sui-* ker f 3 300,000 aan indigo, f 2.300,000 aan tin f 1.200,000 aan specerijen terwijl het totaal bedrag der verknopen ruim f 41.000,000 beliep. De uilzen dingen der maatschappij in 1848 bedroegen met in begrip der goederen ten dienste van het Indisch bestuur eene gezamenlijke waarde van ruim f 5,150,000. Eene gezamenlijke ruimte van 65,726 uitleverende lasten werd in 1848 bevracht. Aan retourvrachten Werd in 1848 een gezamenlijk bedrag van ruim 10,800,000 voldaan, en. aan uit vrachten f 121.000 terwijl aan assurantiepremie!) voor ruim f 700.000 betaald werd. Ingevolge de. door do maatschappij gedane bestellin gen werden haar in 1848 geleverd 362,600 ps. ruwe katoenen 317 kisten in kleuren geweven dito 590 kisten gedrukte dito 1011 kisten Adrianopel roodo dito 316 kisten blaauw geverwde dito, 665 picols Adrianopel roode garens en 235,800 stuks koffij zak ken. De Noord-Brabander deéll een adres mede, door een twintigtal eervv. hoeren pastoors aan Z. M. den koning ingediend over de beraamde suppressie of alienalie van het S.1—Agnthn-kloosler. H. KH. de prinses Albert, van Pruissen Marianne heeft de stoomboot Willem de fierste afgehuurd voor de som van f 100.000. Buitendien wordt er voor ieder uur dal er gestoomd wordt f 25 betaald. Men is voornemens verschillende havens aan te doen langs do kust van Frankrijk Spanje Sicilië en Maltha. Het personeel zal beslaan uit i6 personen. D.'vanSenden zal op 30 Junij op Rusthof aankomen. De prinses moet eene groole menigte brieven hebben ontvangen met uitnoodiging om de reis mede te mogen doen. Zelfs van schilders uit Frankrijk en van aanzienlijke dames uit ons land die op eigen kosten wilden mede reizen heeft hoogstde/.elve uitvoerige missives ontvangen. Men schal de onkosten van deze reis op f 500,000. Zij zal voor hel einde van <iit jaar volbragt zijn. [Z. B.) Van den Leidschendam schrijft men ons ter recti ficatie van bötgeen aangaande het onderstaande geval is medegedeeld, bet volgende berigt De cholera heeft bier ook eenigé slagtoffere gemaakt. Heden stierf alhier een huisvader van een armoedig gezin waarop vrouw en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1