pr°. 52 Zaturdag 30 Jumj. Woensdag en Zaturdag. !M. ZIERIKZ abobinememts-prijs: Per drie maanden 2,00. Franco per post f 2.15. inzending der A Avert, daags te voren's namidd. vóór ■£- are. verschijnt: Wie de handelingen der tweede kamer gadegeslagenen maar oppervlakkig den gang heelt opgemerktwelken de beraadslagingen, ten opzigte van de zienswijze der leden nemen dien kan het niet ontgaan zijn, dat de heer van Dam van Isseit waarheid heelt gesproken toen hij bij hel verlaten dier kamer, tot spijt van alle wei denkenden, verklaarde, dat er in dezelve twee partijen bestonden, bij geene van welke hij zich kon voegen. Jahet springt bij de deliberatie van elk behandeld punt in het oogdat de kamer is te zaraen gesteld, ter eerie zijde uit jeugdige, krachtvolleliberale mannendie met ijver en vuur voortschrijden op den weg van vooruitgang, en ter andere zijde uit aanklevers en voor standers van oude beginselendie zoo zij al voortgang wenschenzulks echter met zeer langza mer! tred willen en doen Dat verschil van mee ningen, gevoelens en beginselen kan niet anders dan tot zeer onzekere uitkomsten leidenen nu en dan schijnbaar ten minste tegenstrijdigheden aanbiedenwelke men a priori niet zoude ver wacht hebben. Het is eene waarheid welke niet te weerspre ken is, dat, gelijk iri alles, de ondervinding ook hier de beste leermeesteres isen dat de intrede van velen in de diplomatische loopbaan nood- wen dig ten gevolge moet hebben, dat men, in alles op verre na nog niet te huis zijndenu en dan misstappen en verkeerde grepen doet, waar voor de geoefende op die Baanzich zorgvuldig zoude gewacht hebben. Jammermaar, dat/zoo danige minder handige operatiën niet zelden krachtige hinderpalen zijn om ook een ander zeer loffelijk doel te bereiken. Wij meenen dat zoodanige opmerking geldt ten aanzien der handelwijze van den afgevaardigde van Eck opzigtens zijne interpellatie aan het ministerie, omtrent hetgeen, volgens de alge- weene geruchtenaan een algemeen geacht officier in het bijzonder en aan de officieren in bet algemeendoor den koning zou toegevoegd zijn, opzigtens het schrijven en openbaar maken van aangelegenheden en denkbeelden, de militaire dienst, of andere staatkundige onderwerpen be treffende, en waarbij aan die officieren zou ver boden zijnhunne meeningen desaangaande te uiten, immers, wanneer zij in strijd waren met de inzigten der regering. Waarlijk, bet is zeer te bejammeren, dat de heer van Eck zijne loffelijke bedoeling niet in eencn doelmatiger en dooi de wetten voorgeschre ven vorm heeft gegoten en dat hij alzoo heeft moeten ontwarendat de bestgezinden met hem gelijkelijk denkendzijn voorstel niet hebben kunnen ondersteunen, maar juist om dien ver keerden vorm zijne zijde hebben moeten ver laten Dit althans isvoor zoo ver het zich laat gissen, de rede, door de tweede kamer zelve daar voor gegeven: oischoon het geenszins onze over- tuiging isdat de heer van Eck ten dezen incon stitutioneel gehandeld heeft. Wij houden het veel eer daarvoordatindien men den waren zin en bedoeling van den heer van Eck had willen opvat ten, en daarnaar het voorstel inrigten geene alge zijne interpellatie zou ten Weene afstemming d'ecl gevallen zijn. Doch, nu men het punt in kwestie- om afleiding te vinden - op een ander terrein heeft overgebragt, op eenterrein, doorden heer van Eck stellig niet bedoeldmaar alleen als een bijhangsel daarbij gevoegdomdat het niet decoreren van den bedoelden officier, het gevolg heet of vermoed wordt van deszelfs schrijven en plaatsen van artikelen, welke niet bevielen, nu kon de uitkomst niet anderszijn, dan welke wij kennen. Dit verhindert echter niet, dat de poging van dien afgevaardigde ailerloff'elijkst en aller navol gingwaardig mag genoemd wordenen reeds daarom hooge achting en vertrouwen voor den- 1 zeiven moet inboezemen omdat hij getoond heelt moed en cordaatheid genoeg te bezittenom het ministerie rekening enverantwoording te durven afvragen, niet alleen omtrent de daden, maar ook omtrent de beginselen van hel gouvernement, en met gepasten aandrang door zijne interpel latie te kennen heeft gegeven dat hij zich nu en voortaan krachtig zou verzetten tegen alle maatregelen van onderdrukking ol'van het niet bevorderen van officieren, daarom, omdat zij, even alselkander onderdaan, gebruik maken van een regt, door de Grondwet aan hen toege kend, om, namelijk, hunne denkbeelden door de pers te openbaren en te verspreiden. De heer van Eck heeft daardoor getoond, dat hij boven alles wil, dat er rei/1Baardig en cimslituliariuet ge handeld worde,en wij hopen, dat alle leden der kamer naar dat beginsel hun votum zullen uit brengen over ieder te behandelen onderwerp. BUITENLAND. rvitschiiünd. KeülïïN 26 Junij. Hel schijnt«Int de oorlog in hel Noorden met nieuwe kracht begonnen is. |)p Pruissi- Sfihe troepen hebben hevel on! vangen, om voort Ie rukken, Reeds moet de stad Ar bons in hunne handen zijn ge vallen. In weerwil hiervan blijven de geruchten van wapenstilstand of vrede, zoo in DuilsnhlantJ als in Dene marken in omloop eene omstandigheid die het ver moeden doet onistaa», dat Prtiissen voornamelijk daarom dieper in het hart van Denemarken voortdringi om hij de onderhandelingen hetere voorwaarden le kunnen be dingen De tijdingen uit Mannheim luiden alle, dat. de Pruissen aldaar als bevrijders van een wezenlijk schrik bewind worden beschouwd. Berigten uit YVeenen bevestigen eene. door de Oostenrijkers behaalde overwinning. Volgens de Wie ner Zeilung heeft de generaal IVolhgemulh door Rus sische troepen ondersteund de Hongaren, ten getale van 30,000 man over de Waag teruggeslagen. Men sprak bovendien nog van andere overwinningen. Op dit oogenblik kan men zeggen dal de strijd in Hongarije op alle punten hervat is; binnen weinige dagen mag men beslissende berigten te gemoet zien. Hol is vooral op de Waag-linie waar de hoofdlegers van beide /.ij- den geconcentreerd staan en die de Hongaren mei hard nekkigheid verdedigen dat nu met belangstelling hel oog gevestigd wordt. p r a n k r ij e. Parijs 24 Junij. Als nader blijk dat er verstand houding bestaan heeft tusschen de Fransche en builen- landsche democraten kah strekken dat de policic een' Duitscher slechts 20 jaren oud in hechtenis genomen heeftdie in het bezit was eener som van 160,000 fr. die door het revolutionaire bewind in Raden aan het democratisch comité te Parijs werd gezonden. Men heeft berigl van het overlijden van koning Karei A Ibert. In den nacht van den 21 op 22 dezer hebben de phijs z>er abvehtentien: G eióo.ne 15 cënt,s de Pegel. Gehoor le- Huwelijks- en Doodher igt en van 1^6 regels af1 behalve het Zegelrrgt Fransche troepeti onder generaal Oudinol. eindelijk Fvme bestormd en van een deel der bastions bezit ge nomen. De Romeinen hebben lol dus verre teveel geestkracht aan den dag gelegd dan dat men zich zou durven vleijen «lat hiermede do zaak beslist is. Een der driemannen te Rome, Joseph Mazzini heeft den 13 dezer nog een brief aan den Franschen ge* nenial Oudinol gerigt haar welken te oordcelen-men de verdediging lot hef uiterste dacht voort te zetten. Hij zegt daarin dal men zich van muur tot muur van straat lol straat van barrikade lot barrikade zul ver dedigen. Men kon wel overwonnen maar niet onder worpen worden. Hel slot van dien brief luidt dus ct Frankrijk na ons te hebben bestreden geblokkeerd, ontwapend van alle onze hulpmiddelen beroofd ver oordeeld om gewapend ons grondgebied door Oostenrijk te zien overrompelen zegt thans tot ons: fk wil Home. Ik wil het zonder voorwaarden zonder programma of wel ik zal trachten bet te vernielen zijne doot ge heel Europa geëerbiedigde gedenk teekenen te homin: deren zijne dappere bevolking te vermoorden. Hierop gevoelt gij mijnheer kan slechts éèn antwoord gege ven worden. Wij zullen het geven. Ik weet niet of wij zullen vallen maar ik weet dat men met eere kan vaïlen.'' r— Door de versterking van troepen welke van Tou lon en Marseille is afgezonden zou het fransche expe ditie-leger in Italië tot op 40- a 45,000 man gebragt zijn. De Oostenrijkers zouden volgens reeds gisteren en ook heden ontvangen berigten besloten hebben het beleg van Venelie op te breken en Alessandrift to verlaten. Men verzekert namelijk datop de tijding dal 30,000 Hongaren naar Fiume en Triest waren ge rukt de maarschalk lUidclzhy in allerijl al zijne beschik bare magt te Isonzo verzameld heeft. Reeds den 14 had men in Venetie de bevolking aangemoedigd door uitzigl op Hongaarscho hulp. Pakijs 26 Junij. Over hel geheel beschouwt men ter beurze den staat in Italië als gunstig daar de over gaaf van Ancona waarschijnlijk ook door die van Ronio weldra moet worden gevolgd ook ziet men met genoe gen dat overal in Duilschland orde de bovenhand ver krijgt over regeringloosheid. BINNENLAND. 7lER1K7.EE t 29 Junij. Bij besluit van den 2! dezer heeft Z. M. goedgevonden lot burgemeester der ge meente Stavenisse te benoemen A. van Klinken, lid van den raad dier gemeente en zulks in plaats van wijlen L. C. A. Dorst. De troep lama's van 7. M. Willem 11die le \s Hage gehouden wordt is uit. de hand te koop. Wen- sehelijk is hetdat de proefneming of dit woldragend vee hetwelk uit Peru's berglanden afkomstig is hier le lande met voordeel kan worden aangekweektvoort gezet worde dat hel hier te lande zonder buitengewone voorzorgen of kostbare voeding kan leven en voorttee- len is reeds gebleken. Wij vernemen dal de hertogin van Orleans met hare heide zonen den graaf van Parijs en den graaf van Eu dingsdag opbaren weg naar Engeland door Rotterdam is gekomen. De Arnhe.msche Courant bevat een belangrijk artikel van den In-er doctor Schellema te Arnhem het welk vooral ten doel heeft de overmatige zorg tegen de cholera le bestrijden. Doctor Schellema ontraadt een ieder zijne gewone levenswijze te veranderen maar waarschuwt des le meer voor buitensporigheden. Wij bepalen ons lol de overneming der volgende regelen uiC dit artikel Op de vraag naar den leefregel die tegenwoordig dikwijls voorkomt, antwoorde men dus leef zoo als gij gewoon zijt 4 in olies zoo veel mogelijk matiger. Vermijd alle plotselinge, verhitting en verkoeling. Ver mijd bet staan op togt bij een bezweet iigchaam; ver mijd koude voeten en zorg boven alles voor eene goede maag eene goede spijsvertering."

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1