n°. 5i. m\MM Woensilag 27 Junij. 1849. Woensdag en Zaturdag, abónnements-pbijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. inzending der A dvertdaags te voren,'snamidd. vóór 43: ure. verschijnt: prijs uer abvehtektïek: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve het Zegelrrgt. WAT ZIJN WIJ KT 1 Vervlogen zijn de dagenwaarin Nederlands Maagd de Beschermster was van Europa's vrij heid van de regten der menschheid en van het vrije geweten. Een wigt drukt den grond onzer geboorte bij welks adem fiere verheffing weg sterft als een teedere bloesem voor de voorjaars koude; een last drukt onze schouders, die ons, bij eiken tred, als eene boei belemmert; die last is: drukkende staatsschuld ongelijk treffende, hoog opgevoerde belasting, die niet anders kandan de hoofdbron zijn ecner dagelijks toenemende ontevredenheid, doorgedrongen tot alle standen en rangen der maatschappij; - een last met weêrzin gedragen en die wanneer zij alzoo moet voortduren, in de toekomst ons met cencn algeheelen ondergang bedreigt. Overal vertoont zich met een schrikbarend aanzien liet schrikkelijk veldwinnend pauperismelotwcriïig of vermindering van welke te vergeefs veelsoortige middelen beproefd plannen beraamd de beste pennen stomp zijn geschréven pauperisme, des te verschrikkelijker, naarmate dé vrees dagelijks voedsel krijgtdat eene langzame maar zekere verarming van de zenuw van den staat - de bur gerklasse - weldra onder hetzelve zal geteld Worden. Vervlogen zijn niet alleen de tijden waarin wij den alleenhandel in het vrije Ceylon verkregenden vrijen handel op de kust van Malabar en die van Coromandel, ert een niet minder belangrijken op Japan vervlogen zijn de dagen, dat de handel zóó veel welvaren aanbragt, dat men naauwelijks wist, wat met de schatten van het westen aan te vangen. Nu daarentegen kwijnen overal handelbedrijvigheid en industrie. Verre van de markt en stapelplaatsen uit te maken van andere staten en rijken, trekt hij thans alleen belangrijke voordcelen uit die milde bron van welvaartdie deelgenoot is van de monopoliëndie de baatzucht als een slagboom van den vrijen handel heeft opgeworpenzonder nog eens te gewagen van de belemmerende bepa lingen welke cle belastingwetten der vrije circu latie in den weg staan en met eenen geheelen stilstand als bedreigen. En geen wonder, Waar geene nationale industrie onbelemmerd en vrij en zónder achterdocht te wekken hare kracht kan ontwikkelen daar ook kan geen nationaal ver mogen werkenen in kwijning en versterving lossen zich de laatste magtelooze pogingen van eenige weinigen op. Wij hebben ja door de veranderde Grondwet ruimer aandeel gekregen in den invloed, dien bet volk op de regering uitoefent; wij hebben, voor bet meerendcel althans onze tweede kamer der staten-generaal zien innemen door mannen van erkende trouw, van liberalen zin eri die ge toond hebbenhet goede te willen en de Grondwet te durven handhaven tegen ontwerpers van wet ten die schaamrood met dezelvezijn afgedropen. Maar is het nu daarom beter? of liever, kunnen die mannen, bij al den lof, die hun toekomtons ontheffen van de enorme schuldenlastendie vroeger zoo verkwistend op onze schouders gelegd zijn? Kunnen zij ongedaan maken dat men in naam der regering ofopcrediet van hetzelve con tracten heeft gesloten naar goeddunkenwaarvan de natie geene kennis droegen om de voldoe ning waarvan 's landskas nu wordt aangesproken en door de natie zal moeten betaald worden Kunnen zij ons den last ontnemen, die ons is opgelegd door het niet tijdig buiten werking stellen der wet van de zeven kindéren Kunnen zij de vordering stuiten dergenen die zich hebben weten op te dringen door de uitvindingen van geheime werktuigen, die misschien later voor ieder zonder geld verkrijgbaar zouden geweest zijn, of door landgeOootcn zouden zijn vervaar digd of uitgevonden geworden. En intusschen behoort dat niet alleen totmaar is zulk en soortgelijk roekloos beschikken over het zuur opgebragte geld, eene krachtig medewer kende oorzaak dat de lasten die algemeene onte vredenheid opwekkenwfelke door niemand te miskennen is, en toch niet ter harte genomen Wordt. Ja, het is daaraan hoofdzakelijk te wij ten, dat, gelijk vroeger duizenden zich naar on zen bodem begavenom ér brood en Welvaren tè vindennü duizenden dien bodem verlaten en belangrijke kapitalen met zich voeren naar de nieuwe wereldom te voorkomendat zij met de hunnen binnen weinige jaren teruggebragt Worden tot die klasse die alleen haar bestaan kan verlengen door de giften der openbare liefdadig heid.- liet is zooen de hooge Regering verdient er lof en dank voor - men bereidt in velé takken van bestuur middelen voor, tot vereenvoudiging en bezuiniging; maar, kunnen en zullen dezelve de schets van het tegenwoordig bestaan onzes volks in de schaduw plaatsen? zekerlijk niet. - Altijd blijft het nu zorgvol en Onheilspellend als meti zich den kanker niet verbloemen wil, die aan de hartader van 's volks welvaart knaagt. Gelénigd, verzacht moge de wonde wordenwelke die kanker algemeen heeft geslagen geheeld zullen wij haar niet zien, ten Ware het vlijmend werktuig op eens den kanker uitsnijdt. - En wat dan wie schroomt niet, hierop het antwoord te geven? De PlaatseBijke School-Commissie dezer Stad maakt hiermede hekend dat de jaarlijkscbe IPj-oasioi at' en JPs'zJssïtZrtêeSassg aan de Leerlingen op het instituut van den Heer \V. Top, IVz. eetstkoinenden Zaturdag den 30 dezer .Voormiddags ten 11 ure in de Luthersche Kerk alhier zal plaats hebben. Zij noouigt hiermede tevens allen die in opvoeding en onderwijs belang stollen uit, orn genoBinde plegtigheiü wel met hunne tegenwoordigheid Ie willen vereerem Zierihzec 2G Junij 1 849. De Plaatselijke School-CommiSsie voornoemd \V. J, 1'. IC ItO li F President. P. J. ANDREzE Secretaris. vati hel A FDEELINGS-11 li5TUVI! der MAAT SCHAPPIJ tot bevordering van LANDHOUW en VEETEELT in de sectiën Schouwen en Duivel and op Dingsdag den 3 Julij aanstaande des namiddags ten 3 ure ten huize van den Herbergier J. vAV VeeN te Schuddebeurs (Noordgouwe)bij welke gelegenheid de uitreiking zal plaats hebben van de Premiën en Ge tuigschriften ten gevolge der plaats gehad hebbende wedstrijd in het Ploegen en welke de Leden worden uitgenoodigd met hunne tegenwoordigheid te vereeren. Namens het Afdeeiings-Bestuur De Secretaris M. W. de JONGE. STAMRBEE:fcl> WIJJIjEM IS. De Sub-Commissie tot het oprieten van een Stand beeld ter nagedachtenis van Z. M. WILLEM II binnen 's GraVenkageverzoekt Heeren Burgemeesters in deze Provincie, ilie voornemens mogten zijn hunne Inschrij- VingS-Lijsten alhier in te zenden deze aan den onder- geteekende te doen toekomen vóór of uiterlijk op deu 8 Julij aanstaande. Middelburg 22 Junij 1849. Namens de Sub-Commissie W. C. BORSICS, Secretaris. BUITENLAND. BniTSOHtAOTB. Frankfort 20 Junij. Uit Stultgardt ontvangt men heden eene tijding Welke reeds lang was te gemoet gezien te weten tip ontbinding of liever de Verdrijving tan het overschot der Duilsche nationale vergadering. Ten gevolge hiervan heerschtc er in de stad eene hevige gis ting die hij liet vertrek van den post op sommige pun ten lot daden van geweld en oproer was overgeslagen. De leden der nationale vergadering zullen zich thans Welligt naar Baden begeven na eerst nog eenige dagen te Stutlgardt te hebben verwijld, Volgens (Ie jongste beriglen van hot ooFlogsloo- neel in Baden trok het rijks-leger zegevierend voort terwijl de insurgenten achtereenvolgens al hunne stel lingen opgaven. De voorhoede van het Pruissisclie leger is dpn Rijn overgetrokkenEeuig belangrijk ge vecht is intusschen nergens op de geheele linie geleverd. Frankfort, 21 Junij. De stad Stuttgardt is vol komen rustig en het Wnrtembefgsche ministerie mag zich voortdurend in de ondersteuning van de meerder heid verheugen. De léden der nationale vergadering, hebben hel besluit genomen zich naar Baden-Badeit te hegeven en in die stad op 25 Junij hare zittingen te heropenen. Miervslawski (de overste der vrijscharen) hield den 1S te Hcidclherg revue over ongeveer 10,000 mail troepen en volksweer hij welke hij zeer geacht en be mind Schijnt te zijn. De Pruissen hebben den 17 dezer Mannheim op nieuw beschoten zonder groote schade aan te rigten. Den volgenden dag zou de aanval op die stad krachtdadiger worden voortgezetwaartoe ge noegzame artillerie voorhanden was. Bf.riijn 22 Junij. Men houdt den vredo met Dene- matken zoo goed als gesloten. In Rusland zijn alsnu en hij bet begin der krijgs- verriglingen op last des keizers openbare gebeden verordend voor den voorspoed der Russische wapenen. Hamburg 19 Junij. Volgens de berigten uit Ko penhagen is de Russische flolille bestaande uit 2 fre gatten 2 korvetten één brik en stoomboot aldaar aangekomen. Men koesterde de hoop dat hetZwced- sclie eskader dat mede onder zeil is gegaan zich met de Russen vereenigen zoude. f e a k b ij k. Parijs 23 Junij. Over Genua en Livorno wordt herigtdat de Franschen den 14 reeds 140 ellen van de Rotneinsche muren vernield en 50 bommen in do stad geworpen hebben. Eene telegrafische depêche uit Livorno aan den Toskaanschen minister-president meldt dat de Fransehen deu 16 Junij een storm op Rome zouden ondernemen. De stoomboot Veloce had le Tou lon beriglen uit Rome van den 15 aangebragtvolgens

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1