Zaüirdag 23 Junij. 1849. NIEDWSTUDM. Woensdag- en Zaturdag. jen l>ij BUITENLAND. looft AB OaJWJSMEKTTS-PSI JSÏ drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. \mling der A dverl. daags te voren,'s namidd. vóór ff ure. VERSCHIJEI^: PRZJS DEE ASVEilTÉBJTIEIö: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-. Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zeg dregt* 'en, 9% PC| 87/ie m fVs zeer vnjli sen in dj 5 10 2 a 9,201 Overni.l 5.25. 80. dit! Oa 3 301 5,75 a8| Zeeuws,! Paarde-f CES, riant! Mei n naar in lersoon 4 Julij m slede. 'AK aan «Ie j 1849 eduwe OPENBARE VERPACHTING. iuRGF.mkesleu en Wethoudeks der Stad Zierikzee «voornemens op Woensdag den 27 dezer maand, middagsop hel Raadhuis in hel openbaar te ver uiten op de voorwaarden door den Raad vastge- de navolgende §ts»«Ss Eig'essdotismen en /aftel» voor een vernieuwd tijdvak van zeven jtreenvolgende jarenwaarvan de loopende pacht in jiolgende jaar eindigen zal te weten De Landen Gras-Elling en Maaijing van Dij ken en Gronden. De Gras-Etling of Maaijing aan den Wesl-Ha- rendijk mei lluis en Schuur aan het Hoofd. De Jagt in hel Poortambacht. De Visscherijen. StraatmestAsch en Vuilnis en Stads Beer. b voorwaarden dezer verpachting leggen van heden it h'zing op de Secretarie en zijn afdrukken daarvan trijgbaar gesteld bij de Stads Drukkers Erven Ue Vos. Zierikzee, den 1 Junij 1849. Burgemeester en Wethouders l)E CRANE rt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BEKENDMAKING. [Ie Burgemeester der Stad Zierikzee brengt ter mis van de daarbij belanghebbenden dat het sup- Itoir kohier van het Patentregt voor deze Stad over !l4de kwartaal dienstjaar 1848/0 door Zijne ExcelI. i; heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie op 110 dezer maand is executoir verklaard en op heden Hield wordt in handen van den Ontvanger der Directe laslingcn ten fine van invordering met uitnoodi- i? aan de belastingschuldigen om hunne aanslagen 'irouwelijk ingevolge de wet te voldoen. Zierikzee den 18 Junij 1849. DE CRANE. a Zie- mnisse tan de Tol- tweg, rgeko- goed- iestek trhe- 28 de- rikzee. tteeke- tcreitv BEKENDMAKING. urgemf.ester en Assessoren van de Gemeente Oos- and brengen door deze ter kennis van de belangheb- ide dat de Gemeenteraad hij besluit van den 18 er maand heeft bepaald dat de gewone EAer- s of Jaai'inai'Rt binnen deze gemeente den 27 28 dezer maand zal worden gehouden. Ooslerland. den 19 Junij 1849. Burgemeester en Assessoren voornoemd TH. BROUWER Jz. Ter ordonnantie van dezelve C. A. CAU. BUITSOHLANB. V05- Frankfort 18 Junij. De oplettendheid in Duitsch- d is in deze dagen bijna uilsluitend op den strijd ge- tigdwelken de verschillende staten met de Baden- e en Beijersche insurgenten hebben aangegaan. In Uen vooral is die strijd hardnekkig en de tegenstand I vrijscharen veel heviger, dan men oorspronkelijk ge- tht had. Moorddadige gevechten op 15 en 16 Junij I f')ben noch voor de eene noch de andere partij eenig langrijk resultaat opgeleverd* f maar daarentegen oomen bloeds gekost. xMcn twijfelt echter niet of et de nog altijd aanrukkende Pruissische troepen zal en weldra in slaat zijn, door spoedige demping van het 'roer aan den burgeroorlog een einde te maken. De j'l Mariuheiai is nog altijd in handen van de insur- uicn. Keulen 19 Junij. Het overschot der rijks-verga dering heeft nu den 16 dezer in de manege te Stuli ga rdt zitting gehouden dewelke met vaandels groene takken en bloemen was opgesierd. Het neemt daar nog besluiten sommige redevoeringen waren allerhevigst. P S A N K R 2J K. Parijs 18 Junij. De openbare rust is in gelipel Frankrijk hersteld. De regering heeft <)<>or den tele graaf tijdingen bekomen dat in alle de departementen waar wanorden geheerschl hébben de orde terug ge keerd is. Te Lyon wordt het getal dooden en gekwetsten aan de zijde der opstandelingen op 150 geschat terwijl omtrent. 800 der hunnen gevangen zijn gemaakt aan den kar.t der soldaten telt men omstreeks 60 dooden en gekwetsten. Venetie en A neon a hielden volgens de laatste tijdingen even als Rome hunne wanhopige verdedi ging nog vol. GrROQT BRITTARS-PJIEHT. Ponden 18 Junij. Het stoomschip Caledonia heeft thans den overlogt van den Amerikaanschen tot den Ën- gelschen wa! in den voorbeeldeloos korten tijd van 9 dagen gedaan. In onderscheidene dpeien van Engeland heeft het dezer dagen zwaar gesneeuwd en waren des ochtends de wegen hard bevroren. 33 E Sj S 32 Brussel, 19 Junij. Het blad la Falrie van Brugge geeft eenige bijzonderheden omtrent den weg dien Ledru—Rollin op zijné vtugt genomen heeft. Het be weert dat hij niet ver van xMouscron in Belgie geko men en zich terstond naar Kortrijk begeven heeft. Hier t orn zijn pas gevraagd zijnde en er geen hebbende kun nen vertoonen had hij moeten verklaren wie hij was. Op zijn verzoek was hij vervolgens onder opzigt van een policiecommissaris naar Ostende geleid waar hij vrijdag avond naar Londen scheep gegaan is. BINNENLAND. *s Gravenïia&e 19 Junij. Bij hosluit van gisteren op het Loo genomen is aan den heer G. L. Ruud eervol ontslag verleend als minister van koloniën en in zijne plaats benoemd de schout-hij-nacht E. li. van den Bosch. In de zitting van de tweede kamer der stiiten- generaal van heden is hel ontwerp tot regeling van uitgaven bp fondsen voor verstrekkingen uit 's rijks magazijnen ontvangen met 42 tegen 11 stemmen verworpen. In antwoord op de deswege aan hem gcrigte vragen heeft de minister van hinnetilandsche zaken medege deeld dat de gemeentewet op dit oogenhlik de toe stemming des konings verwacht Om uit te maken het onderwerp der beraadslagingen voor de provinciale staten, die den 3 Julij aanstaande in de hoofdplaatsen der provinciën zullen bijeenkomen. Ook de provinciale wet is reeds afgewerkt en aan den'raad van state onder worpen. De minister heeft daarbij verklaard dat het ministerie zijne verpligtitigen kent en onafgebroken bezig is om het mogelijke te doen maar dat niemand tot het onmogelijke gehouden is. Het ministerie is wegens zijnen onafgebroken ijverondersteund door den heer Donker Curliusafgetreden minister van justitie» De minister van financiën heeft verklaard dat het te kort over 1848 in bet begin des jaars aangekondigd nog onveranderd bestaaten dal daarin is voorzien door de uitgifte van schatkistbiljetten waartoe de regering door de wetgeving is gemagtigd. De omstandigheden die sedert de indiening van het ontwerp hebben plaats gehad zijn algemeen bekend. De spoedige aanbieding van dat ontwerp na de opening der kamers was daar aan toe te schrijven dat de minister van koloniën aan gekondigd had dat er ook in dit jaar een tekort zou plaats hebben op de opbrengsten der koloniën. Doch de uilslag der veilingen van de Hamlel-Maalschnppij heeft die vrees doen verdwijnen. Van daar dal er voor het oogenblik geen dringend gevaar bestaat en geené reden aanwezig is om met overhaasting te werk te gaan. Nopens hetgeen in hel vervolg zal wor-len voorgesteld om bet tekort over 1848 te dekken meent de minister het. stilzwijgen te moeten bewaren. Uit Leiden meldt men dal bet Z. M. hóeft be haagd aan een aantal gevangenen, zoowel militaire als burgers in de .onderscheidene gevangenissen des rijks' gedetineerd ontslag of afslag van tuchthuis- of gevan genisstraf te vcrlecnen. --*• Naar men verneemt zoude or voor de erfgena men van Z. M. Willem IIgeene zwarigheid meer be staan orn zijne n.latenschap zuiver te aanvaarden daar, onder anderen de waarde der goederen in Silezie tot die nalatenschap beho,orenr!e veel grooter moet zijn dan men zich aanvankelijk had voorgesteld. [N. n. c.) MiddeLrürg 18 Junij. Gisteren namiddag nam onder gehoor van eene toegevloeide schaar die liet, kerkgebouw nnauwelijks kon bevatten de weleerw. heer Klcijnpredikant bii de Christ. Afgescheidenen ter dezer stede hartelijk afscheid van zijne gemeente waar hij thans 4 jaar en 2 maanden met den meesten ijver is werkzaam geweest. Zijn weleerw. sprak naar aanleiding van het 28sle hoofdstuk van hel Evangelie van Maltkeus het 20sio vers. Hartroerend waren de woorden die hij tot eene gemeente rigtte die hem nog zoo gaarne als leeraar had willen behouden. Zijn weleerw. wist Hit ook zeer wel maar hij gevoelde zich genoopt gelijk hij te kennen gaf, hoezeer hij de gemeente ook beminde nis\t langer ir. haar midden te verblijven maar naar het dorp Michigan in Noord-Amerika waar hij als herder beroepen was te trekken. De aandoening der gemeente alsmede van meest alle aanwezigen schoon niet tot de gemeente beboerende was groot. Van harte zeggen wij zijn weleerw. dan ook vaar wel en wenschen hem met dé 170 landverhuizers, die met hem zoo van hier als elders gereed zijn te ver trekken eene awe/ins voorspoedige reis. [2. C.) IK' in de afgetoopene week binnen de stad T/iolen gehoudenrë zesde algeineene verga-lering der Zeeuw sche Maatschappij van Landbouw heeft, naar wij vernemen op nieuw tie öndubbelzin- nieste bewijzen opgeleverd van.de wanne belangstelling van Zeêlands in gezel ener. in deze zoo nuttige instelling; terwijl de krachtdadige medewerking van alle autoriteiten grootcli|ks heeft bijgedragen om aan de.ze zoo gewenschto bijeenkomst eenen goeden uitslag te ver* zekeren en tie algemeenó tevredenheid te verhoogen. Zoowel tie vergaderingen die des dingsdags en woensdags door een aanzienlijk getal toehoorders werden bijgewoond en van wege degewigligc daarpp behandelde onderwerpenvoornamelijk ten doel gehad hebbende een onderzoek I nuar het Wensche/ijke e:L UitvOêrba' e van den landelijk Crrdietstelsel en 2 0 naai' den zede- lijkenen maieriëlen Loeslilnddiu' arbeidende en diensibave bevolking ten platten lande benevens naar de middelen om dien toestand. Zedelijk en stoffelijk verbeterd te zien (omtrent welk laatsle het rapport, ingevolge goedvinden dervergaderingindruk verschijnen en aan de leden zal worden toegezonden) konden hoogstbelangrijk, geheeten worden a's -Ie no donderdag géhoudene tentoonstelling die do door de sö'ioonheiil van het atogéh raglé vee, én door de talrijkheid van hélzelve. a's hebbende de aanwezi* geweest zijnde rundere i bijna honderd en lo paarden honderd en dertig stuks be dragen, boven anderen uitmuntte, en getuigden van de bijzondere deelneming dn van de alnd n -ene medewerking der Thoolsche land lieden tot bevordering van 1 ind'ooti w en veeteelt. Overigens trok hel door den lieer G. J. van den Boschuit den Wilhelniina polder, aangevoerde Engelsche volbloed en gekruiste" rund-en wol vee wederom de algeiiD'ene bewondering tot zich en droeg de blijken van alles wal opkweekiit» en zorg op de veredeling en verbetering van dit diei ensoort vermogen uit te oefenen. Ook de ln\?onors vuh Tooien hadden nieis onbeproefd gelaten om deze voor Zeelands la 'dbotl'w zoo belangrijke dagen zoo doel matig en aangenaam Inogelijk te maken; allen waren in waarheid werkzaam geweest aan de opluistering en bevordering van dit voor ons landbouwend gewest z heugelijk feest; oprekte belangstelling en gulle gastvrijheid ston len op ieders gelaat te lezen, en huis en hart waren als hel ware, tot eene vriendelijke en hupsche ontvangst voor allen opengesteld. Eveneens was den na den afloop der tentoonstelling aangckon< digden maaltijd, eene ruime deelneming te beurt gevallen ongeveer 250 ledenvonr het t vee-derde gedeelte landlieden, benevens eenige vreemdelingen uit liet, naburige Noord-Braband eb Belgie vereenlgden zicli in een. met de uiterste zorg en sriiaak ingerigt, lokaal om aldaar, onder vriendschappelijk zamenzijn en onder' herdenking van de belangen var. Volk en Vaderland, bij menigen hartelijken en welgemeenden dronk geuit, deze genoegelijke feest, vifltiug te sluiten en onderlinge eensgezindheid te bevobderen. Lang zullen dan ook deze dagen bij allen die aanwezig waren in aangenaam aandenken blijven; en wij voldoen aan een ons onderscheidene zijden gedaan verzoek door bij deze zoowel adu het bestuur als aan de burgerij van Tholen. den welnieenenden dank toe te brengen, en de Verzekering van opicgte op prijsstelling nslü te bieden» Al. C

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1