ZIERIKZEESC GOURA "Woensdag 20 Junij. 1849. Woensdag en Zaturdag. Bar, ■ij. Bp'/a ure, r Vi I S'/a ■- ïï0. 49. ure, abonnements-prus: Per drie maanden f 2,00. Franco per po si f 2,15. Inzending der A dvertdaags te voren,'s nam iddvóór 4L ure verschijnt: prijs der advertentiem: Gewone 15 cents dè tegelGeboorteHuwelijks- en Doodberigteri van 1 -6 regels af 1 behalve het ZegeJregt pc. JEEK yjudde 0.00 6,o0 0,00 0,00 0.00 0,00 Ier vatj N. EKl BI.SK. OP HET TOK.V EM! XV. Overal hoor! men, schier in elke betrekking cn stand der maatschappijof waar men den blik rj»thet tooverwoord vooruitgang vooruitgang alswildemen daarmede te kennen geven, dat niet alleen al het oude is voorbijgegaan, maar ook, dat dit oude niet in aanmerking komt bij het nieuwealthans hetzelve verre achter zich laat in gehalte en waarde. Het is zooer is in onze dagen veel, zeer veel anders, dan in de tijden onzer vaderen. Der menschen denkbeelden vorderingen in kunsten en wetenschappen hand werken err wat dies meer zijhebben ongelooflijke schreden gedaan, en men staart niet zelden met verbazing op hetgeen door het levend geslacht wordt daargesteld en uitgevoerd. Maar, loopt dit alles uit op het geluk der maatschappijenwaarin dat alles is op te merken? Is de staat der vorige tijden, in opzigttot het algemeen geluk der men schen bepaaldelijk in Europazooveel minder benijdenswaardig, dan in onzen tijd Wi j zouden het bevestigend antwoord daarop in vele opzigten niet gaarne voor onze rekening willen nemen. Ik weet, men kan ons tegenvoeren, dat de vergelij king der enge, donkere,kromme straten in oude stéden, vergeleken met onze luchtige, breede, lichte straten in onze nieuw aangelegdezeer tcri na- deele der eerste uitloopt; - dat de net bewerkte meubels, tapijten en behangsels, die onze kamers versieren, vergeleken bij de met steenen gepla veide of met zand bestrooide vloeren en wit ge kalkte muren van den ouden tijd, geen twijfel omtrent de voorkeur overlaten. En, klimt men hooger op en treft men Bn vergelijk lusschen (bij voorbeeld) het paleisdat Karel V Koning van Frankrijk, ten jare 1364, liet bouwenen die vorsten-verblijvenwelke sedert 1815 in de re sidentie zijn opgetrokken, dan is het naauwelijks eene vraag waard, of de laatste niet meer het oog bekoren, dan het eerste, welks vensters voorzien Waren van ijzeren bouten voor welke koperdraden gevlochten warenom te belettendat de duiven in de kamers kwamen en de koninklijke per sonen, die aanzaten, bevuilden; evenmin als iemand het verschil durft betwijfelen tusschen den zetel onzes Konings, en dien des Franschen Pre sidents, Parijs, hetwelk tegen het laatst der 17l,e eeuw, volgens het getuigenis van Saint-Froix, zoo morsig wasdat men er nietdan met laarzen en te paard kon uitgaan. En is het onderscheid in de genoemde opzigten groot - het is het niet minder en in het oogval lend ten aanzien der levenswijzezeden en ge bruiken. Bij den minderen graad van beschaving en al- gemeene ontwikkeling van het toen kan het wel niet andersof de gewoonten en zeden waren ru wer, de uitdrukkingen, de toon der zamenleving minder kicseh dan nu; doch het is niet minder waar, dat eenvoud en spaarzaamheid de geluk-en voorspoed bevorderende deugden waren van den ouden tijd, en dat burgerzin zoo algemeen en in alle kringen, ook in de hoogste, heerschte, dat, om slechts iets te noemen, deze hun maaltijd na men ten elf, des avonds ten zeven ure en dat in hoofsche kringen te tien ure reeds alles in rust lag. - Er warenwij erkennen hetin andere rijken uitzonderingen op dien regel. De engclsche adel bij voorbeeldvoerde de weelde én kostbaarheid der gastvrijheid en in het aantal van zijne bedien den zóó hoog op dat koningin Elisabeth dezelve bij eene verbodswet moest beperken en daton verminderd dat verbod, zekere graaf van Derby, alleen voor zijn huis, 240 knechts hield, in zijn kasteel wapenen voorhanden had voor 10,000 man en als hij aankwamopgewacht werd door 20 edellieden, die jaarlijks duizend ponden ster lings trokken. Tusschen dat toen en nu in het huiss'elijk en maatschappelijk leven liggen niet meer, dan twee ecuwen - en welk een verbazend verschil- Maarals wij het verschil van toen en nu eens gadeslaan ten opzigte van ons volksbestaanvan onzen rang onder de natiën der wereld - welk een ons beschamendvernederendbetreurenswaar dig verschil doet er zich dan aan ons oog op! Twee eeuwen - en toen stond Nederland daar niet alseeri verafgelegen gewestgebukt onder den ijzeren scepter van eenen landverwoesteren volks- inoordcnaarmaarfier en groot door eigene kracht, als een vrij Gemeenebestontzien door de naburen. Het stond daar zóódat bondgenooten en vijanden zich om hotzeerst beijverden, om het te erkennen; ja, ijverzuchtig Waren in het dingen maar deszelfs vrienschap; dat het wetten stelde in ue verst afgelegen oorden der wereld; dat het taljg, van natiën tot cijnsbaarheid verpligtte; en tal van kielen de keurige en geurige specerijen uit het Oosten en het goud uit het Westen in den schoot van het moederland voerde; zóó stond liet toen Gal en Brit zich te vergeefs luidden ver- eenigdom deszelfs stranden te bestokente ver geefs al hunne zeekielen zaïnentrokkenom Hol lands Waterleeuw te nemen. Brullend schudde hij zijne lange manende pekel golfde schuimend in hunne wanden; de Ruiter stevende met 168 zeilen door de baren op den Luipaard aanwiens magt uit 185 zeilen bestond en'deed l'ork wijken, en schoon hij andermaal den strijd hervaten de zee in vuur en vlam stond, en beefde tot in zijne grondelooze diepte heinde eri veer verkondigde de 7lle Augustus den ongehoorden moed en be kwaamheid van een volk, dat de trots der natiën was. Zóó was liet toen en hoe is het nu? Die vraag zullen wij later beantwoorden. BUITENLAND. 3ditsoh1ans, Berlijn14 Junij. Men moldt dat den 12 ,'s avonds toen Z. K. 11. de prins vein Vruissen in een rijtuig gezeten op zijne reis van Maiuz naar Kreuznacli Neder-Ingeiheim doorreed een schot werd gelost waardoor de voorrijder is gekwetst geworden Men heeft een' persoon gevat verdacht van dezen aanslag. bit Skiën in Noorwegen is op den 2 dezer we derom een schip met 1G8 emigranten naar New-York vertrokken. jf r a n k r ïj k. Parijs 13 Junij. Parijs is in Opstand, Men had gehoopt dat het tot zulk een uiterste waarvoor echter het beschuldigings-voorstel deed vreezen niet gekomen zou zijn; maar deze hoop isle leur gesteld ge worden, Nadat gisteren ten 1U ure 's avondshet voorstel met 377 legen 8 stemmen verworpen was eene minderheid zoo gering omdat do hergpartij ge lijk men verwachtte', zich in massa van stemmen ont houden had - zijn hare leden vereenigd met de demo- cralisch-socialistische commités bijeengekomen en heli- hen onderscheiden proclamation en volksoproepingrn opgesteld die heden morgen door de dagbladen hun ner partij in het licht zijn gegeven terwijl tevens de nationale garde tot eene groote manifestatie uitgenoo- digd werd. Wat hieruit voorzien kon worden is gehoord zameti- scholingen hebben zich gevormd een opstand is be proefd maar de regering was op hare hoede in eeri oogenblik waren de troepen op de been de nationale vergadering zaaingeroepen de stad Parijs door haar in slaat van beleg verklaard en het oproer in zijn.o geboorte gesmoord, wel met geweld van wapenen maar toch voor zoo ver men het tot nog toe weet zonder bloedstorting. Parijs, 14 Junij. Allé gevaar voor eene hervatting der wanorden te Varijs schijnt voorhij; de nacht eti deze dag zelf zijn nagenoeg zonder nieuwe poging tot opstand voorhij gegaan hoezeer men wil dat <le mi nister Pufatire gisteren avond verklaard heeft dat hij vreesde dat in den nacht Parijs zich inel barrikaden overdekken zou. Heden morgen moet men wel naar den kant der stralen Aumaire en Jean Roberteene poging lot hel opwerpen van zulke verschansingen ge daan hebben doch met weinig kracht of ijver onder nomen is zij spoedig verijdeld geworden. Talrijke troepen zijn te Parijs binnengeruktSommige lieriglen zeggen wel 100.000 men mag dus de rust genoegzaam verzekerd achten en de beurs van heden beeft ook liet bewijs geleverd dat men er op vertrouwt. Minder volkomen gerust is men over de departemen ten ofschoon tiet mislukken der onderneming te Parijs alle gpvaar voor werkelijke omwenteling heeft doen verdwijnen, Hoe onbedacht althans naar den uiter- lijken schijn liet plan in de hoofdstad ook aangelegd mag geweest zijn moet hel verlakkingen in de voor naamste sleden gehad hebben. Te Reims is werkelijk een oproer uitgebarsten en hebben daarbij de werk lieden zich van een gewigtig punt meester gemaakt. Voor Ljoii werd gevreesd inzonderheid daar men meent 10 welen dat de heer Lcdru-Rollinna uit het conservatoire ontsnapt te zijn zich naar die groolo fahrijkstad begeven heefi. Ook voor Limoges CIA- lenuroux en Toulouse is men niet zonder bezorgdheid. Van Amiens en uit eenige andere steden moet de rege ring toen zij vóór het uitbarsten van den opstand vernemen liet welke hulp zij ingeval eener zulke ge beurtenis uit die plaatsen verwachten kon ten ant woord bekomen hebben «Gecne hoegenaamd want wij vreezen ook hier elk oogenblik eene beweging." Zeven vertegenwoordigers zijn in liet conservatoire gevat geworden en een achtstetoen hij aan de mairie van hel 0'1' arrondissement den kolonel Foreslier kwam halen die het bedreigde conservatoire waar de aan wezigen Slechts een paar honderd artilleristen der nati onale garde lot hunne bescherming hadden had moeten ontzetten maar die door de gepaste maatregelen van generaal Chatlgarnicr daarin Verhinderd was. De ver gadering heeft lint haar gevraagd verlof, om deze hare leden in region te vervolgen toegestaan. Parijs 15 Junij. De stad is rustig gebleven. De vervolging legen verscheidene afgevaardigden is nog aangevraagd. Het is ongegrond dat Ledru-Rollin naar Lyon gevlugl is hij heeft den weg naar de zeekust ga- nomen en men denkt dat hij naar Engeland is geweken. Het bevestigt zich dal men den opstand in alle doe len des lands wilde doen uitbreken doch door de spoe dige onderdrukking te Parijs hebben die pogingen geen gevolg gehad, behalve, zoo het schijnt, te Lyon welke stad mede in staat van beleg is verklaard. Lit Roine gaan de beriglen tot den 7. De aan vallen tegen de stad duurden voortdoch nog met wei nig gevolg ook omdat de Fransche generaais niet alle

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1