mmm administrate. j*°. 48. Zaturdag 16 Jtiiiij 1849. a-/ Woensdag en Zaturdag. mwmm ABONNEWEMTS-PBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PRIJS BEE iJ)VïBXENTIEN: Gewone 15 cents de Tegel. Geboorte-. Huwelijks- rjt Doodberigten van 1—6 regels tl f 1 behalve het Zegelregt. Zijn de aangrijnzende gevaren" thans waarlijk «gelukkig afgewend"f In de Arnhemsche Courant van den 22 October des vorigen jaarsveroorloofde men zich eenige aanmerkingen op de redevoering, waarmede de minister van binnenlandsche zaken, de heer de Kempenaer de dubbele kamer had gesloten. Welgemelde excellentie geliefde toen onder anderen te zeggenBij de plegtige opening »van dezen werkkring, lachte een helder verschiet »van alle kanten toe, en er scheen grond te be- «staan, om groote verwachtingen te koesteren. «Maar slechts weinig tijds daarna werd dit ver- V) schiet beneveld, pakten zich donkere wolken te Kzamen en dreigde een onweder,dat van ronds- »om val en verwoesting braakte, ook onzen va- «derlijken bodem jammerlijk te teisteren. «En echter mogen wij thans, den eindpaal »dezer zitting genaderd, als slotsom opmaken, «dat al die aangrijnzende gevaren gelukkig zijn «afgewend." Het laqchend en helder verschietwaarmede de heer de Kempenaer zijn tafereel opende, niet er kennende, vroeg men, hoe een staatsman in de toenmalige omstandighedenzich zou kunnen Verbeelden, adat al die aangrijnzende gevaren gelukkig waren afgewend" Afgewend de gevat en - vroeg men - terwijl »in Frankrijk de gisting voortduurten de steeds «schrikbarend toenemende armoede iedereen de «innigste beduchtheid aanjaagt- afgewend de tigevaren? terwijl in Duitschland allerwege demo- «cratie, ochlocratie, communismus de zuilen der «maatschappij doen trillen. Men moetDuitsch- «land van nabij kennenom te weten welk een «lang verkropte haat in de lagere en middelbare «standen tegen de hoogere gloeitmen moet het «menschelijk hart hebben gepeildom te weten «waartoe wraakzucht voeren kanom te beoor- «deelen hoeveel teugelloosheid aanvankelijk moed- «willigaan het gemeen kan worden gelaten. En «hij,die meent, dat teugelloosheid des volks ligt «weder te teugelen is, hij zal zich droevig te leur «gesteld vinden. Ontzettende tooneelenon- «menschelijkeeuveldadenzullenwelligtFrank- «rijk en Duitschland bezoedelen en dan acht «een Nederlandsch minister de gevaren afgewend! «Als plunderziek en moorddadig gepeupel meester «wierd in Frankrijk en Duitschland, ineent hij «dat Nederlandsch onafhankelijkheid zou worden «ontzien? Waarlijk, onder de ons «ccaan- «grijnzende gevaren"" is het niet het minste «gevaar zulk een a redenaar" tot minister te «hebben." Die redenaar echter is minister gebleven ter wijl de gevarenthans evenmin als toen zijn af gewend. Wat ons ministerie toen miskende, en welligt nog miskent, werd niet alleen toen, maar werd reeds veel vroeger door de Arnhemsche Cou rant aangewezende doorwoeling van den poli- tischen en maatschappelijken bodemwaarop de Europesche staten rusten. Maanden vóór de re volutie, die den troon van Frankrijk omver wierp werd er in dit dagblad gewaarschuwd tegen «de democratie en het communisinus, hetwelk aller wege in Europa den bodem doorwroette"; hoe juist die opmerkingen waren, bleek weldra uit wat in Frankrijk, Duitschland, Italië gebeurde. Herhaaldelijk wees men sedert op het steeds voortdurend gevaar, op het vuur hetwelk velen gedoofd waanden, maar inmiddels vreesselijk smeulen bleef. Herhaaldelijk wierder in dit dag blad gewaagd van de rustclooze propaganda der ochlocratie en der communistische of socialistische denkbeelden, van de aansteking des krijgsvolks in verschillende landen, van de verzwakking dei- militaire discipline, van de anarchie den burger oorlog die de Europesche stalen bedreigden. Welnu, worden de kenteekenen reeds, zigt-' baar genoeg voor het publiek? Beginnen staats mannen als onze ministers er de beteekenis van te begrijpen In Duitschland is de burgeroorlog uitgebarsten de ochlocratie, na te Dresden en te Leipzig de vaan te hebben opgestokenzegeviert in Baden in Beijeren de Paltz, de Pruissische Rijnpro vincie ontbrandt burgerkrijg, beroovingszucht der rijkerenterwijl de banden der krijgstucht krachteloos worden volslagene muiterij maar al te veelvuldig uitbarst, en de soldaat zijne offi cieren vermoordt! De jongste verkiezingen in Frankrijk bewijzen niet alleen dat de socialistische partij te Parijs en in onderscheidene departementen gedurende het laatste jaar veel veld gewonnen heeftmaar ook, wat Van nog iieilloozer beteekenis isdat zij in het leger voet beeft geschoten en grooten aanhang telt. Mogt er nogmaals, gelijk injuriij laatstleden een ochlocratische opstand te be strijden zijn zoo zou het zeer twijfelachtig Wezen, of men het krijgsvolk aan de zijde der orde vin den zou En wie berekent de gevaren waaraan de Europesche vrede, ja de Europesche beschaving zou zijn blootgesteld wierd in Frank rijk en Duitschland liet gepeupel meester! - Het gevaar dat thans uitgebarsten is,het hoofd opsteekten Europa allerwege bedreigtwas reeds lang door mannen van dooriigt en staatkundigen blik bespeurd en aangekondigd. Tien jaren ge leden schreef de heer Thorbecke: «De Grondwet «mag niet een loutere vormzij moet eene na- «tionale kracht wezen. En hoeveel reden wij «hebben om die te vestigen, toont ieder blik, «dien wij werpen op Frankrijk. Onze legers D onze vestingen, onze rivieren zullen ben alge- ytmeen gevaar, en dal als 'tware de lacht vervult nniet van ons afwenden. Maar ons zedelijk ons «constitutioneel te versterken ja onverwinnelijk «te maken, dat hangt van ons af. In onzen tijd «beslist physische overmagt op den dmir niet «meer, doch heeft een klein volk met een zwak «politisch gestel en krachten alles te duchten." Werden de vermaningen van hem, die het algemeen gevaar zoo juist voorzag, ter harte ge nomen? Werd zijn talent, zijn staatkundige blik ingeroepen tot vestiging der verlangde na tionale kracht? Het is waarlijk al moest men van ons zeggen: Quos Jupiter pentere vult, prins demen fatin het gevaarlijkst tijdperkhetwelk Europa ooit beleefde, werd en bleef het bestuur van ons land Men spreek I van eenen brief, dezer da^en door den maar schalk bugpaud aan den lieer molk geschreven waarin het lettet li|k heeto Les votes de Parnate dei d/pes soul délestablesCepen- dant, sJ il J'al/ail que l' artnée marchat aujoud'hui coatre des msnr- géseUeme suivraitmaïs deins trots tnoiSje serais seal,''' Fraai vooruitziet! vertrouwd aan mannenontbloot van alle staat kundige opleiding en ervaring, en zoo verblind dat zij eenige maanden geleden als slotsom hun ner politische bemerkingen opmaakten adat al y>de aangrijnzende gevaren gelukkig warén uj- gewend'! Zoowel onder Willem it, wiens nagedachtenis men thans in zulk cene aureóle van vrijzinnig heid wil hullen, als onder zijn voorganger, werden de mannen van talent en meer dan da- gelijksch doorzigtwelken het ernst was met vrijzinnigen vooruitgang, zorgvuldig uit het be stuur geweerd, en, bijaldien al voor een oogen- blik ingeroepen, zoodra mogelijk ter zijde geschoven. Men wilde geene hervorming, en het was aan het treurig ministerie, welks wets-ontwerpen thans een zoo vernederend onthaal in de kamér ondervinden voorbehouden de natie onder den riaam van hervorming, in het masker van vrij zinnigheid, te willen bedriegen, door haar ge schilderde asch aan te bieden in stede van brood. Zedelijk, constitutioneel moesten wij ons ver sterken, - wat is daartoe geschied? Waar zijn de beloofde hervormingen in liet staatsbestuur? De zoo noodige bezuinigingen, die ons moesten behoeden tegen linanciëel bederf. Zedelijk moesten wij ons versterken; - werd daartoe de eene helft der ingezetenen met de- coraliën behangen, ten einde door de andere helft te worden uilgelagclien 7 Constitutioneel moesten wij ons versterken - hebben wij daartoe een ministerie welks politische wets ontwerpen verbeuzelingen van kostbaren tijd, geweigerd worden met eene meerderheid van 54 tegen 67 De tijd verloopt - het misnoegen groeit - het vertrouwen in de regering vermindert - het be stuur dobbert in handen van mannen zonder hoofd en wij zijn steeds «een klein volk «met een zwak politisch gestel en krachten, «hetwelk alles heeft te duchten." Alles: - Onverminderd het presidentschap van dert degelijken m.1' Dirk Donker Curtius, het binncn- landsch bestuur van den verdraagzamen m.r tin Kemjienai'.r en de diplomatie van den omnis_ homo Ligthevelt! - Ivernig trio, wier beschouwingen, zes maanden geleden, tot slotsom hadden: «dat al de aangrijnzende gevaren gelukkig waren afgewend!" [A.Cf) BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad ZierikzM brengen bij deze ter kennis van de landbouwersgrond eigenaars en pachters van landen dateven als in vorige jaren thans weder aan ieder hunner een biljet zal worden bezorgd waarop zij gelieven in te vullen de bundertallen met onderscheidene veldgewassen en voortbrengselen bezaaid voor zooveel ieders eigendom of pachlbezil binnen deze Stad en bet Poortambacbt betreft met vriendelijk verzoek deze biljetten met do vereischte naauwkeurigheid ingevuld en ondertee kend in den loop dezer maand ter Stedelijke Secre tarie, te willen terug bezorgen ten einde het Bestuur in staat te stellen aan de opgave welke daarvan door de llooge Begering jaarlijks wordt verlangd te kunnen voldoen rekenende uien hierbij op dezelfde bereid-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1