ZERE r°. 47. Woensdag 13 Junij. 1849. -T7 7,/2 Z. m BIKZSS dam 'rg- 9% 10 U VI.E«GEKru I Junij, dam.* ABOWNEMENTS-PBIJS: |Per tfrte maanden 2,00. Franco per post f 2,15. 1 V2 ire, 7l/2 I 31/ 8 I 41/2 m\Inzending der A dvert. daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. 6 verschijnt: Woensdag en /«aturdag. prijs ukr. AlïViSRTENTISN: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van t-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt, 'am d 12 g. 6 >AM, Jven. fe'pC- K% 77% lend e»de IHIIXS Mudde >0 a 0,09 10 a 3,50 a 0.00 O a 0.00 '0 a 0,00 O a 0.00 '0per van 0 MOstuk», I nop, en ne- GEEL- ragen riand. l)ij het !onge. r het wijlen heb- Reg- 1849, t'sse q. be (I van anion Bur- 'n A Si- an its jk A 872. 'Pgaaf 1 ingo- e van OS. Wamen wij oris in n.° 44 van dit blad voor, onze denkbeelden uit te breiden nopens de alge meen gewilde bezuiniging en vereenvoudiging, wij voldoen daaraan te gereeder en te vrijmoedi ger nadat Z. M. het boog loffelijk bewijs gegeven [heeft, dat H. D. dat systeraa niet alleen geheel is toegedaan, maar de toepassing daarvan aanvangt, door zich op de burgerlijke lijst vier tonnen gouds minder te doen toekennen, dan wijlen des- lelfs zoo algemeen betreurde vader, gedurende de jaren zijner regering genoot. Waarlijk wie zóó den volke voorgaaten de behoefte zijnes tijds toont te kennen heeft eene groote schrede gedaan op den weg van vooruitgang en verbetering; en toont den geest des volkszoowel als den toestand der natie, juist te kennen en te beoordeelen Behalve in de reeds opgenoemde takken van bestuur, defensie en administratie, zoude er ook niet weinig kunnen bezuinigd en ambtenaren gemist worden hij de registratie, aangezien het algemeen bekend isdat de schatkist naanwc- lijks '/s van de opbrengst daarvan trekt, ten gevolge der kosten van beheer. Naast die op de eerste levensmiddelen is er geene belasting, in velerlei opzigt der natie zoo onaangenaam, als die der registratie; in de beoordeelitig van de hef fing waarvan niet zelden een ongelooflijk verschil bestaat tusschen de eene provincie en de andere. Onder de te vele en noodelooze ambtenaren hij dezelvenoemen wij vooral de provinciale inspec teurs, die letterlijk te beschouwen zijn, als het vi jfde rad aan den wagen. Het ontbreekt in dien tak van bestuur geenszins aan kundige en bekwame ontvangers, en indien deze regten geheven, re- iperloires geviseerd en goedgekeurd hebbendan Imag men over het algemeen met grond vertrou wendat de schatkist niet te kort gedaan is door ambtenarendie niet zelden hoogst fiscaal zijn hans niets toegeven. En hebben zij al eens, wat zelden gebeurt, regten te laag berekend, dan hebben zij nog twee jaren voor zich om hunne dwaling op tc merkeneer de dag der verjaring daar is. Boven alles echter behoorde het stelsel van bezuiniging toegepast te worden op de Gezanten wier toelagenin aanmerking genomen de finan ciële toestand onzes rijks, weelderig en kwistig mogen genoemd worden; des, dat, hoezeer onder de kleine Mogendheden behoorende, geene andere daarin met onze gezanten gelijk staat. Uf, is het niet met het cijfer, uitgetrokken voor de Gezan ten in Rusland en Belgie, als of wij in de bloei- jendste en welvarendste tijden onzer vaderen leven? Is het te verantwoorden, dat hein die in Belgie ons vertegenwoordigt, meer guldens zijn toegekend, dan dien van Belgie bij ons franken, terwijl laatstgenoemde ongetwijfeld meer in de residentie zal verterendan eerstgenoemde te Brussel? Niet slechts noemen wij dat inkomen kwistig, maar wij houden het er daarenboven voor, dat wij voor ons klein rijk geen' Gezanten van den eersten rang ergens behoeven dat wij zeer goed en met hetzelfde gevolg zaakgelastigden kunnen benoemen, om onze belangen hij de eerste mogendheden te behartigenof ons verge noegen met Consuls, zooals Denemarken cn Zweden. Het is ect;e opmerking der grijze erva ring en van de bekwaamste staatsmannen, dat het meeste en beste werk niet verrigt wordt door pene overtollige menig!®, maar door weinig, wel "■bezoldigde bekwame en ijverige ambtenaren; en wij aarzelen niet, vooruit te stellen dat wij zouden uitgaan van hét beginsel, dat wie's rijks belangen niet voor eene billijke, maar alleen voor eene buitensporige bezoldiging in den vreemde getrouw wil behartigen wij den zuodanigen door oenen anderen vaderlandlievender zouden doen ver vangen, Men zegge niet, dat de eer en luister van het rijk kwalijk buitenlands kan opgehou den worden door Zaakgelastigden of Consuls wij meenendat onze natie in alle polen zoo bekend én gezien is, dat haar naam en crediet geenszins afhangt van een' rijk bezoldigden praler, en dat de rijkdom van een volk elders mede niet wordt afgemeten naar een breeder of smaller gouden zoom aan den rok. Maar bovendien, geldt in den tegenwöórdigen toestand onzer financiën niet. de vraag: wat wil men? maar wat kan men? Zal de bezuiniging en vereenvoudiging niet blij ven behooren onder de vrome wenschen die men dagelijks hoort uiten, maar riiet ziet verwezen lijkendan moeten dezelve toegepast worden op alle takken van bestuur zonder onderscheid. Het geldt riict meer, wat men wenscht te be houden, maar, alles moet zwichten voor de over tuiging, wat men kan en moet missen in onze staatshuishouding, wier uitgaven, zullen zij goed heetenmoeten worden berekend naar hare ont vangsten. Eu wie dan den ongunstigen toestand van 's lands financiën in aanmerking neemten de zware lastendie de natiezonder den last der opcenten nog eens te noemenmoet dragen wie zal dan niet met ons instemmendat men niet te haastig en te krachtig in dat belangrijk en zoo hoog noodzakeli jk werk doortastend kan aanvan gen? Met het oog op het navolgingwaardig an tecedent van den Koning in dezen gegeven .mogen wij ons vleijen, dat hetzelve geen langer ver traging zal ondervinden, en dat onze vertegen woordiging elke poging, daartoe aangewend, met alle kracht, zonder Oogluiking en zonder aanzien des persoonszal ondersteunen even als zij gehandeld heeft bij de voorstelling der vermindering van regtcrlijke ambtenaren en het niet vervullen van vacaturen hij dcrzclver col- legie's, buiten dringende noodzakelijkheid of onder buitengewone omstandigheden. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders dor Stad Zierikzee, gelet op 'sKonings besluit van tien 1 Augustus '1831, n.° 72, hou dende bepaling dat de dankdag of godsdienstige viering der over winning bij Waterloo op den derden Zondag der uiaaud Junij van ieder jaar zal plaats hebben. Herinneren bij,deze de ingezetenen aan de plegtige viering van gemeldt-n dag op Zondag den 17 dezer maand.met uilnoodiging om dcnzelvcn in eerbiedige stilte door te brengen, zullende bij die gelegenheid alle herbergen en koffijhuizen moeien gesloten blijven en geene openbare oe.rinakeli/khcden mogen plaats hebben ten eimie dezen dag in betamelijke afzondering aan godsdienstige over denkingenen dankbaie herinneringen toe te wijden. En opdat niemand hiervan onkundig zijzal deze worden afge kondigd en in de Stads Courant geplaatst. Gedaan ten Raadhuize der Stad Zierikzeeden 6 Junij 1849, Burgemeester en Wethouders, DE CRANE, vi Ter ordonnantie De StadsSecretaris, W. J. P. KROEF, BEKENDMAKING. Bitrgkmkkster en Wethouders der Stad Zierikzee bfengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat op aanzoek van de hier gevestigde Districts-Commissie van beheer over bet Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in Nederland, op Maandag den 18 dezer maand, des middagsvan wfge de Regeling, degewone jaarlijksche Collecte aan dehoizender ingezetenen zal worden gedaan ten behoeve van hetzelve fonds, uil krach te. van liet Koninklijk besluit van den 9 November 181» daar.estehl. En worden mitsdien alle in- enopgezetenen aangezocht en dringend opgewekt, nm door milde en ruime bijdragen naar vermogen dat fonds te helpen stijven, waarvan de weldadige strekking is om de verminkte en gekwetste heldhaftige verdedigers van tien vaderland- sclwn grond, zoowelals de nagelatene betrekkingen van gesneuvelden in <lc dienst van tiet vaderlandzon ver de middelen zulks gedoogen te verzorgen en in hunne behoeften te voorzien. Het Best uur., van den vaderlandslievende» zin der ingezetenen ten volle overtuigd doet al zoo niet vertrouwen het tegenwoordig beroep op i!o bekende milddadigheid van deszclfs siadgenootenen acht liet overbodig deaangekondUde Collecte meerdere aanbeveling bij te zetten dan alleen de vermelding, dat uit gedacht fonds, door de Districts-Coinmissio alhier, over het jaar 18 48 gratificatiën zijn verstrekt aan de navolgende gekwetsten en verminkten of derzelver nagelaiene betrekkingen tp weten Aan de vVpd. F Sehropp 43,30 M Telle - 30,30 A. Hoogerheide 30.30 H Voshol - 30 30 D, van Zandijk - 33,30 zamen 167,00 boven en behalve de toelagen aan de zoudanipenuitden slag bij Wa terloo, in wier ongelukkig lot, zoovéél mogelijk uit dit fonds wordt te geiuoet gekomen Eu opdat een ieder hiervan kennis d rage, zal deze worden afge kondigd on in de Stads Courant geplaatst Gedaan ten Uaadhuize der Stad Zierikzee den 6 Junij 1849. Burgemeester en Wethouders, }>E CRANE vt. Ter ordonnantie. De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. BRAND WEZEN. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee. Overwegende dat de voorzorgen tegen brandgevaar krachtdadig bel tooien te worden gehandhaafd. Gelet op de bepalingen van bet reglement op den brand voor deze Stad Op het voorstel van het CoUegie van Brand- en Brandspuitmees» teren. Hebben goedgevonden: 1.° Tot Keurmeesters over het opgeslagen hooi voor deze Stad en het Poortanibacht te benoemen, de heeren: Bastuan van df.r Maas Johannes Pl.a.ating en JoH.ANNKS GeKADTS cürn- Lf-.ENDKRT KtOF.K, Ingezetenen dezer Stad aan welke Keurmeesters bij deze de zorg wordt opgedragen om naar aanleiding van art. 26 van voormeld Brand Reglement, tegen het Liroeijen van opgeslagen hooi behoorlijk te waken eu zich omtrent tie vereisclite rondgangen tot inspectie bij de in- en opgezetenen te verstaan met en zich te gedragen naar de orders van Brandmeesleren 2 0 Dp in- en opgezetenen van deze Stad en liet Poortambacht te herinneren aan de voorschriften vain meergemeld art. 26, waarbij bepaald wordt clat een iegelijk die^hooi opslaat of gebruikt, gehouden zijn zal om een of'meet i,zers ter lengte van ten minsten twee Ned. ellen of naar male der localileili" de hooik/ampen ie laten sleken die ten a'lcn tijde voor Brand- cn Keurrnees teren loeganke/i;k zullen moe ten zi;'i tetwijl niemand zich tegen der ze Iv er ot ders zal mogen verzetten op verbeurte eener boete van drie gulden, Voorts, dat h. t aan niemand zal vrijstaan Kruid of vuurwerken te verknopen of vervaardigen, dan na vooraf bekoinene toestemming van dit bvsluur en onder vi rpligling om zich in alles te gedragen naar tie voorschriftendaaromtrent gegeven bij de art. 34 en volgende van voornoemd Brand-Reglement. En zal deze tut eenieders informatie en narigt worden geplaatst in de Stads Courant terwijl afschriften zullen worden gezonden aan iederder benoemde Keurmeestersmitsgaders a an bet Col leg ie van Brand-en Brandspuitmeesters, respectivelijk tot aanstelling en uit. voering, en aan den beer Commissaris van Policie dezer stad, met last om de naleving dezer bepalingen te bandhaven daartoe uifge- uoodigd tie Keurmeesters op derzelver rondgangen te vergezellen en tegen dv o\ei lreders te verbaliseren. Gedaan ten Raadhuize der Stad Zierikzee den 6 Junij 1849. Burgemeester en Wethouders DE RaNE vt.. Ter ordonnantie, I)e Stads Secretaris W.J. P- KROEF. BUITENLAND. BtriTSCIILAK B, Frankfort 8 Junij. De zich noemende Duilscho vergadering heef; den 6 in Stuttgardt hare eerste bij- i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1