m NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. BINNENLAND. DUURS-, MMTBMIGTEN ENZ. IIIÏEIïTEVflR yoc dat zit) ooi In me dat bij ker noi am lm ©if Sa 20 d( In in m ri ai rt Toor Je lie Sectie bij J.b van der Have, te Ouwerkerk. - 2.e bij N. van den Bout te Zierikzee. 3.e bij J de Vliegerte Noordgouwe. 4,e bij C. Smallegange, te Ellemeet. 5.e bij J. HoogenboomMz., te Noordwelle. Ten einde alles geregeld te doen afloopen en er geen te groote aandrang van volk op het ploegveld plaats hebbe, wordt behalve zij, die bij het werk volstrekt vereiseht worden, niemand op het ploegveld toegelaten. PVITICB&AN D* Keulen 5 Junij. Uit Baden is een even verblij dend als verrassend berigt ontvangen de lands-commis- sie aldaar, die zulke groolsche beloften gedaan en alle tegen haar oprukkende troepen zoo fel bedreigd bad heeft zich plotseling ontbonden zoodra zij vernam dat de vrijscharen op de Hessische grenzen verslagen waren. Brenlano en eenige andere leden der meer gematigde oppositie vormen nu bet provisioneel bewind spreken woorden van verzoening en wenschen dat de groot hertog naar zijne staten terugkeere. Hamburg 1 Junij. De Russische vloot die in de wateren van Denemarken wordt verwachtzal voor alsnog beslaan uil de eerste afdéeling van de Oost-Zee- vloot, die steeds te Reval vereenigd is geweest. Zij zal zich vooreerst in de Groote Relt blijven ophouden, in middels hebben de Denen hunne blokkade-eskaders versterkt en zijn in Kopenhagen reeds Kngelsche sche pen ter zake van bet schenden der blokkade van de Duilsche havens verbeurd verklaard. FRANKHXJK. Parijs 4 Junij. De jongste tijdingen uit Italië (van Rome gaan zij tot 28 Mei) maken geen gewag van eenige verandering in den wederzijdschen stand der Fransche en der Romeinsche krijgsmagt. Inlusschen waren 3000 Spanjaarden die de voorhoede der uit Barcelona verzonden expeditie uilmaken te Terracina geland, Ancona had schoon geheel omsingeld zich nog niet overgegeven. De belegeraars schenen gezind om zoo zij die vesting niet met openbaar geweld konden dwin gen haar door uithongering tot de overgaaf te nood zaken. Intosschen hadden de Ooslenrijksche generaal en de Pauselijke commissaris Ie Bologna eene hekend- making uitgevaardigd waarhij zij gezamentlijk verkla ren dat de regering van Z. Heil. in do vier legatiën van Bologna Ferrara Forli en Ravenna hersteld is Zondag den 27 Mei is te midden der ontspan ningen van het Pinksterfeest, te Parijs iets voorgevallen hetwelk weder loonthoe liglelijk eene kleinigheid te genwoordig vreesselijke tooneelen van worde en wanorde kan te weeg brengen. Op een der buiten-boulevards was een soldaat wegens onbehoorlijke behandeling van rie vrouw ems herbergiers, door den man uit het huis gedreven. Toen de knecbls bezig waren, hem op hevel huns meesters de deur uit Ie zeilen begon bij Ie roe pen dat hij vermoord werd. in weinige oogenldikken was er eeneontzettende menigte volks voor het huis verzameld van mond lot mond vloog hel logenacbtig gerucht dat een soldaat vermoord dat hij op vreesse lijke wijze verminkt was. Twee commissarissen van policie snelden toe maar al wat zij deden kon de ver bitterde menigte niet terug houden hel vreesselijksl fooneel van wanorde ontstond hel huis werd bestormd ingenomen geplunderd al het grove huisraad stuk geslagen op eenen hoop gedragen en in brand gesloken, rondom welken brandstapel de woesle hoop, die deels uil soldaten deels uil gemeen bestond tot midder nacht is blijven dansen. Thans houdt de justitie zich met hét onderzoek bezig. 's Gravenhage 6 Junij. In de zitting van de tweede kamer der stalen-genernal van heden is inge komen eene koninklijke boodschap, ten geleide van een ontwerp van wet regelende het inkomen der kroon. Dit ontwerp hevat als éénig artikel dat het inkomen der kroon wordt vastgesteld op een hedrog van GOO.OOO 'sjaarlijks, behalve het inkomen der domeinen. Aan koning Willem II kende de Grondwet ."onver minderd het inkomen uil de domeinen door hem tol kroondomeinen aan den slaat teruggegeven, uit's lands kas een jaarlijks inkomen toe van één inilüoen guldens. Koning, Willem 111 zal alsnu een jaarlijks inkomen van omstreeks één millioen genieten bedragende de onhrengsl van de kroondomeinen gemiddeld iets meer of iets minder dan f 400,000 jaarlijks. Dit voorgedragen cijfer is vastgesteld zegt de me morie van loetichting met hel oog op de tegenwoor dige omstandigheden van het vaderland in bet algemeen en van de schatkist in het bijzonder, Met bel einde der vorige maand is het corps hulp- maréebaussées, dat uit de verschillende kavallerie-rege- Dienten was te zamen gesteld ontbonden. Toor dit jaar zijn ter haringvis'scherij uitgerust 110 schepen, als: van Vlaardingen 67 Amsterdam 7 Wormerveer t de Rijp 4 Bekhuizen 7 Maassluis 13 Delfshaven 1 Middeïbarnis 4 Zwarlewaal 6er zijn 7 jagerswaarvan de eerste een rijks stoomschip is. Even als in het vorige jaar de Staats -Courant eenige statistieke opgaven heeft medegedeeld aangaande de landverhuizing uit ons land in vroegere jaren zoo hevat die courant in het nommer van gisteren wederom eenige opgaven betreffende de landverhuizing, gedu rende 1848. Wij lalen hier eenige uittreksels uit die stalen volgen- Volgens staat A bedraagt het geheele aantal landver huizers, die gedurende 1848 uit Nederland over zee zijn vertrokken 2160 personen of 678 hoofden van huisgezinnen of op zichzelve staande personen waar van 100 welgestelden 461 mingegoeden en 117 be- hoefligen. Hiervan komen op Noord-Braband 244 personen Gelderland 350, Zuid-Holland 217 Noord- Holland 81 Zeeland 399, Utrecht 39 Vriesland 91 Overijssel 218 Groningen 344 Drenthe 160 en Lim burg 7. Het getal Christelijke Afgescheidenen bedroeg van dit getal personen 169, Roomsch-Catholijken 157. Volgens staat B wareu onder de 678 vertrokken hoof den van huisgezinnen en enkele personen 90 arbei ders 25 boerenknechts 11 broodbakkers en winke liers, 37 dagloonersen linnenwevers. 15 dienstknechts 16 dienstmeisjes, 18 kleermakers 10 kooplieden ,111 landbouwers, 8 metselaars 14 schoenmakers, ISsinids en smidsknechts47 timmerlieden en timmermans knechts 6 verwers, 6 warmoezeniers 8 wevers 9 winkeliers 63 zonderheroep of onbekend 1 diamant- zeiler 1 modewerkster 2 onderwijzers, 1 rentenier 3 schoolonderwijzers 1 student, 1 steendrukker enz. Volgens slaat C waren de meeste landverhuizers van 20 tot 60 jaren oud. Volgens slaat D waren vertrokken tot verbetering van stand en bestaan 384 terwijl ook verscheiden ten doel hadden om hun fortuin te verbeteren 2 waren ver trokken om weinig te werken en veel le verdienen 34 om godsdienstige meeningen 18 om meerdere gods dienstvrijheid te verkrijgen 3 uit zucht naar verande ring, 23 om met anderen mede te gaan of reeds ver trokkenen le volgen 14 wegens achteruitgang van za ken 22 uit gebrek aan beslaan 12 uit vrees voor ar moede 1 uit reislust i 1 om te huwen 1 uit vrees om schutter te worden 2 om vervolging van schulden te ontgaan 51 oin onbekende redenen enz. Volgens staat E hadzeen der vertrekkers aan kontan ten f i200 een f 1300 een f 1600 een f 1700 vier 1000 een f 1500 een f 1700 een /"2000 enz. Een uit Zuid-Holland bezat f 5000 en eeD uit Lim burg 16,000. 's Gravenhage 7 Junij. Van goederhand kan men mededeelen dat hij bet departement van oorlog in geenen deele het voornemen bestaat, om de miliciens van 1847 in werkelijkcn dienst le stellen. Goes 7 Junij. Maandag avnnd omstreeks ten 9 ure ontstond er brand Op het gehucht Yersekendam in de schuur der hofstede van C. Nieuwenhuize Cz. landbouwer aldaar met dat gevolg dat in weinig tijds die schuur een prooi der vlammen werd benevens een gedeelte van het daarin aanwezige bouwgereed schap alsmede een vet kalf. Het verbrande pand was voor brandschade verzekerd. De oorzaak is geheel onbekend. De wel-eerw. heer E. B Swaluetheol. d.' en predikant le Goes hèeft het beroep als leeraar bij de Hervormde gemeente le Amsterdam aangenomen. JOMMTZ SNTENLAHSSCHB TUDIUGSK. De tijdingen uit de Uijngeweslen luiden over het ge heel gunstiger ten aanzien van de wapening der land weer en de stemming der bevolking. De Beijersche regering heeft verklaard hel constitu tie-ontwerp der drie koningrijken Pruissen Saksen en Hanover aan le nemen. Uit Wurtemherg schrijft men dat ook aldaar meer en meer de krachtige tussohenkomst van Pruissen in Zuid-Duitschland verlangd wordt. De grool-hertogelijk-Hessiscne troepen hebben den 4 dezer VVeinheim zonder veel moeite genomen en bezet. Uit Bremen wordt gemeld dat de Duilsche en Deensche flolille nabij, Helgoland zijn slaags geraakt en dat na een gevecht van verscheidene uren de laatste genoodzaakt is geweest af le bouiien. De beriglen uit Italië bevestigen het bombarde ment van Ancona door de Oostenrijkers, den 24 en 25 Mei doch de stad had zich nog niet overgegeven. Voortdurend worden nog versterkingen naar bet Fransche leger in de Romeinsche Staten afgezonden. De beriglen van het tooneel des oorlogs in Hongarijen bepalen zich tot bijzonderheden omtrent het opmarcheren der Russen. Volgens beriglen uit de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika is S.'-Louis door vuur hijkans ver nield op den 18 Mei zijn 418 huizen en 25 sloomlioo- ten verbrand. Het verlies wordt op 6 millioenen dol lars geschat- AFVAART OXB STOOMBOOT STAB ZIERIKZSS, gedurende de maand Junij 1849. yan Zierikzee: Zondag 10. 'smorg. 3ya ure. Woensdag 13, 4 Vrijdag 15, 6 DILZGENCB- yan Botterdam: Dingsdag 12,'smorg. 9Va Donderdag 14, 10 Zaturdag 16, 11 DIENSTEN CORRESPONDERENDE OP DE STOO.MBOOTEN, AANLEGGEND* AAN HET ZIJPE; Vertrek-Uren van Zierikzee gedurende de maand Junij (DIBWST TÜSSCHKW MIDDELBURG RW BOTTERDAM.) Naar Botterdam: Zondag 10,'smorg. 1% ure, Dingsdag 12, 7V2 Woensdag 13, 3l/2 Donderdag 14, 4% Vrijdag 1», 6 Zaturdag 16, 7y2 Naar Middelburg: Zondag 40.'smorg. 10 Dingsdag 12, 's midd 12 Woensdag 13. 12 Donderdag 14, 's nam. 1 Vrijdag 15, e 2% Zaturdag 16, 3 (DIERST TUSSCHEH VLÏ93IRGEB EH ROTTERDAM.) Naar Vlissingen: j Naar Rotterdam Zondag 10, 'smorg. 8% ure I Maandag 11,'s midd 12 Dingsdag 12, 10*/2 j Zaturdag 16, '9 inorg. 6 (diehst amicitia.) Naar Antwerpen Maandag 11 's midd 12 ure. Dingsdag 12, 'snamid. 12% Woensdag 13. 1% Donderdag 14, n 2 Vrijdag 15, 's morg. 3 Zaturdag 16, 4 PBI1ZEN DER EFFECTEN TE AMSTERDAM, den 7 Junij 1849. gebleven. pG. 57% 75 y4 773/4 N e der lande n2% pC. Werk. Schuld 0 3 4 Amort. Syndikaat 3% pC, Handel-Maatschappij 4% Oost-Indien4 De markt van beden was over het algemeen onbeduidend en de prijzen der fondsen waren bijna onveranderd bij gisteren. MIDD EN PRIJZEN VAN DE VOLGENDE ARTIKELEN TE ZIERIKZEE van den 7 Junij 1849. O. Tarwe 1847 f N. dito 1848 - Zaai-Zomerdito - Ordinaire dito - Kogge- Wint-Gerst - Zomer-dito. - Haven- Paardeboonen - Witte dito - Bruine dito - De Ned. Mildde. 9,00 7,50 0,00 a 0 00 a 5,25 a 3,70 a 3,50 a 2.00 a 4 23 a 8,00 ',50 9.00 0,00 0,00 5,50 4,00 3,60 2,20 4 40 8,50 12,00 a 13,00 Graauwe Erwten j Groene dito - Gele dito - Koolzaad - Zaai Lijnzaad - Slag-Lijnzaad Paap-Olie Patent-Olre Lijn-Olie De Ned, Mudden 0,00 a 0,00 5.00 a 5,50 0,00 a 0,00 0,00 a 0,00 0.00 a 0.00 0 00 a 0.00 44.00 per vaïj - 47,00 - 00,00 o Raapkoekenƒ00,00 del040stukfc Lijnkoeken -00,00 Heden overleed lot onze groote droefheid ons geliefd jongste Kind ons eenig Dochlerlje DINA CORNELIA in den jeugdigen leeftijd van 8 maanden. J. HOOGENBOOM Bz. Renesse T. T. HOOGENBOOM den 2 Junij 1849. geb. Vis. Vit de Hand te Huur ofte Hoop, een WOOMHITAS, slaande en gelegen ne- vens het Huis bewoond door Jacobus Gef.l- Hoen Op de Schuilhaven te Zierikzee te bevragen bij Th.' Brouwer Jz.Burgemeester te Ooslerland. Vit de hand te Hoop, het 4S8Ï.AS van ongeveer 4 Bunders liggende nabij het Pikgal; adres hij J. Boot of Jonkheer \V. D. i>e Jonge. De Weduwe en Erfgenamen onder het voorregt van Boedelbeschrijving, van wijlen THOMAS BROUWER, Mz. gewoond heb bende en overleden te Zierikzee zullen ingevolge Reg- terlijke inagliging op Maandag den 11 Junij 1849, des middags ten 12 ure ten Huize van A. Paulusse te Zierikzee ten overstaan van den Notaris D. Q, de JONGE van i>eu HALEN in tegenwoordigheid van den Edel Achtbaren Heer Regler over bet Kanton Zierikzee. ter voldoening aan art. 1255 van het Bur gerlijk Wetboek publiek presenteren te verkooper» Een WOOAIHJI8 met daar nevens staand PAK. UiSSstaande en gelegen aan de westzijde van de Lange Npbelstraat binnen de Stad Zierikzee wijk A numeris 7 en 8 kadaster sectie A numeris 871 en 872. Zijnde acht dagen voor den dag van verkoop opgaaf der veil-condiliën en visie van den staat der inge schreven Schuldeischers te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris. TER STADS DRUKKERIJ VAN DE ERVEN A. DE VOS.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 2