Zaturdag 9 Junij. ff0. 46. 1849. j/>: -- Woensdag en Zaturdag. DE GEVOLGEN W m WOORD. 1 ADI ZIERIKZEESCHE COURANT. ab otviveiviezvts-pf.x js.' Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der A dverl. daags te voren,'s namidd. vóór 41: ure. verschijnt: phijs der advbrtksitiem: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en lloodberigten van 1 -6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt. Franijois de Sales zegt, (lat het met de groote of uitstekende deugden en de getrouwheid in kleinigheden gaat, als met de suiker en het zout. De suiker heeft een' aangenamer smaak, maar wordt zoo menigvuldig niet gebruikt als het zout, dat in meest alle spijzen gebruikt wordt. Zóó ook is het met uitstekende deugden- zij zijn zeldzaam, omdat de gelegenheid er zeldzaam toe gegeven wordt; maar voor trouw in kleinig heden is ieder oogenblik gelegenheid, en deze zetten onzen hoogmoed, onze traagheid, onze naauwgezetheid en verdriet, onophoudelijk op zvvaren proef. Niet anders is het gelegen met zinnen en woorden. Eén woord meer of min bedachtzaam of ontijdig of onnoozel uitgesproken geschrevenof in een zin doorgehaald of terugge houden, is niet zelden de moeder der gewigtigste gebeurtenis in het leven van Staten zoowel als in dat van bijzondere personen. Wie toch, be paalt er den loop en invloed van wanneer het eenmaal of uitgesproken en geschreven, of door gehaald en verzwegen is? Op hoe veel leed en wee komt dit niet zelden don gebruiker of weg later of anderen wien het geldt, te staan! Fénelok merkt teregt aandat geen ding groot is, dan door de verzamelingen bijeenvoeging van kleine, welke men zorgvuldig bijeen vergadert. Die niets laat verloren gaan, is op den weg om spoedig rijk te worden. De waarheid van dit gezegde wordt door eene treurige ondervinding dezer dagen bewezen. - Èén woordéén enkel woord minderis de aanleidende oorzaak der aftreding van den Minister Dohkeu CiiRTius, wiens val elk weldenkende niet, dan met leedwezen kan vernomen hebbenals die van eenen onzer beste Minis'ersen waarin de Regeringnaar ons inzien een groot verlies heeft geleden. Onze lezers wetendat voor weinige dagen het ontwerp der wet omtrent de verantwoordelijk heid der Ministers, bij de veranderde Grondwet vastgesteld, werd voorgedragen en bij de tweede kamer in deliberatie was. Daarbij nu werd in artikel één bepaalddat de Ministers voortaan «zouden kunnen aangeklaagd en vervolgd wor- «den, wanneer zij zich opzettelijk aan schending »der Grondwet of niet uitvoering van dezelve, of «van eenige andere wetaan misbruik van gezag «of aan eenig feit of verzuim hetwelk bij de wet «strafbaar is gesteldin de uitoefening hunner «bediening, schuldig maken." Over de redactie van dat ontwerp was de Mi nister Donker Curtuis het vrij welover het alge meen, met de kamer eens; men ging over tot eene stemming; deze staakte: de zitting werd verdaagd en nu trad de heer Fokker afgevaardigde van dit arrondissement, op, en stelde voor, om het eerste artikel van het wets-ontwerp aldus te wijzigen dat het woord opzettelijk er in zou uitgelaten of doorgehaald worden. Onderscheidene andere leden der kamer verklaarden zich tegenandere voor die wijziging; de Minister echter bestreed haar krachtig: het kwam tot eene stemming, en de partij van het amendement behaalde metééne slem de zege; met dat gevolg, dat de Minister, op magtiging des Koningsdadelijk het ontwerp introk. Zoo is dan één woord minder, ééne stem meer, de moeder van eene gebeurtenis, die, wie weet waarop, veel invloeds en gevolgen kan hebben. Dat woord maakt ongetwijfeld eene levensvraag uit voor de Ministers. - Nu men het woord op zettelijk in het wets-ontwerp heeft verklaard te willen behouden hebben, vraagt men teregt: waar eindigt de verantwoordelijkheid der Ministers? want, het behoeft nu geen bewijs meer, of de Minister opzettelijk de Grondwet gehandhaafd of verkracht, of eenig ander feit bedreven heeft, strijdig met eenige andere wet, of zijn gezag mis bruikt heeft- neenhet is nu genoegdat hij eenig feit begaan heefthetwelk nadeelige gevol gen kan hebben voor het Gouvernement of het Volk; nu kan hij vervolgd worden ook voor die misslagen, welke kennelijk of vermoedelijk der- zelver oorsprong hebben in onbekwaamheidon bedachtzaamheidonkunde of traagheid. De ver antwoordelijkheid is gevolgelijk een middel tot straftoepassing geworden, dat tot aan de verste einden kan worden uitgerekten legt denMinister aan een' band, die geen ander ambtenaar zóó gevaarlijk drukt. Een Minister isals elk ander mensch, - en wie is ten allen tijde wijs en be dachtzaam? Wie bepaalt den invloed van ziels- of ligchaams-belemmering of ziekelijkheid op onzen wil, ons oordeel, doen of laten? En, des niet te min, voor dit alles is een Minister, door dat amendement, aansprakelijk. - Hoezeer ook hoog ingenomen met de verantwoordelijkheid der Ministers eene zóó rekbare wet kunnen wij niet voorstaan, en, wordt zoodanig ontwerp eenmaal wetdan vreezen wij dat er voortaan weinig of geene bruikbare mannen zullen gevonden wor den die hun hoofd aan dat zwaard van Damocles zullen wagen. Dan is het te vreezendat er nog sprake wordt van eene wet, zooals die van Zaleucus, die inhield, dat hijdie de invoering van eene nieuwe of de afschaffing van eene oude wet wilde voorstellenzulks moest voordragen met een koord of touw om den hals. Indien het volk bij stemming de nieuwe wet, of de verande ring in dezelve aannamwerd de voorsteller of ontwerper onder de openbare bescherming ge steld maarindien de oude wet bij stemming behouden, en de nieuwe verworpen werdwerd de koord aangetrokken en de redenaar of ontwerper geworgd. SCHOUW OP DE WEGEN. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee (naken bekend dat de aangekondigde schouwing op de Wegen in het Poorlanihachl ac.hl dagen is uitgesteld en alzoo zal plaats hebben op 1Voensdag den 13 dezer maand, niet nilnoodiging aan de-gelanden om te zor gen dat de wegen voetpaden slooten duikers en zijlen alsdan in behoorlijken slaat worden bevonden. Zierikzeeden 4 Junij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE vl. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. 1>. KROEF. OPENBARE VERPACHTING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den 27 dezer maand des middags op hel Raadhuis in hel openhaar te ver pachten op de voorwaarden door den Raad vastge steld de navolgende Stads Eïgeiuiontmeii en KpgVen voor een vernieuwd tijdvak van zeven achtereenvolgende jaren waarvan de loopende pacht irt het volgende jaar eindigen zal te weten 1Oe Landen herkomstig van de voormalige Gilden. 2. De Landen Gras-Euing en Maaijing van Dij ken en Gronden. 3. De Grns-Elting of Maaijing aan den West-Ha- vendtjk met Huis en Schuur aan het Hoofd. 4. De Jagl in het l'oortumbachl. 5. De Visscherijen. 6. Straal/nestAsch en Vuilnis; en 7. Stads Beer. De voorwaarden dezer verpachting leggen van heden af ter lezing op de Secretarie en zijn afdrukken daarvan verkrijgbaar gesteld hij de Stads DrukkersErven A. de Vos. Zierikzee, den 1 Junij 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vl. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. S'fij.r- en Premie-uitloving door hel Afd.-Bestuur der Maatschappij van Landbouw en Veeteelt, voor Schouwen en Dniveland. Het voornoemd Afdeeliuga- Bestuur heeft besloteneen gedeelte der haar beschikbare gelden ten nutte van eenen Floeg- Wedstrijd te hestetlen. Om iederen Ploeg-Wedstrijder meer van nabij in de gelegenheid te stellen beeft voorn, bestuur de beide Eilanden ve.rdeeld in vijf sectiën, welke zijn te zaïuitii gevoegd uit de volgende gemeenten te weten 1.e Sectie. Bestaande uit de gemeenten Bruinisse Oosterland c a., JNï en wei kerk en Onwerkerk, (zijnde de polders Gouwe vee r BetldewnardeSas- £n Jonge Polder aan de volgende sectie toegevoegd 2.e De sta>l Ziriik/.ee, met Herzelver Poort-Ambacht, benevens de uit de vorige aan deze sectie toegevoegde polders, 3.e De gemeenten Noordgouwe.Drcischo.r Zonnemaire Bommeóéde en Brouwershaven. 4.e De gemeeultf?" Sernnskei tvé, EllemeetFdkerzeeDui* vendijke en Kmkwerve. 3.e I>e gemeenten Burgh, HaamstedeNoordwelle en 1\ enes.se. Voor ieder dezer sectiën is eene commissie van beoordeelaars gesteldbestaande Voor ile L.e Sectie uit de beoordeelaars N. 7an den Bout,C. L. Kloek en J. Kooiman. '2 e uit J.de Vlie'. er M. van den Bout en A. Boogerd. -—3 e uit J.b van der Have, J. Plohil en G. Hollander. 4e uit J. VerseputJ. HoogenboomMz. en W, Vis, 5-e uit C. SmallegangeJ. Kooman en J.de Oude, Waarin de Prijzen en Premiën zullen bestaan Op de uitspraak der reeds genoemde beoordeelaars zal in iedere sectie wórden uitgeloofd een prijs van f10 voor dengene wie het meest zal uitgemunt hebben in het bedden, en akkerploegen bene vens eene premie van ƒ3 aan item, welke den bekroonde het naast bijkomt, alle uit te geven prijzen en premiën gaan vergezeld vau vereerende getuigschriften. Met den Ploeg-Wedstrijd zal een aanvang worden gemaakt: In de l.e Sectie, op Maandag 18 Junij des namidd. om 2 ure. - 2.e Dingsdag 19 2 3.e Woensdag 20 2 4.e Vrijdag 22 2 ö.e Zaturdag 23 2 terwijl cip nader te bepalen plaats, dagen uur, in eene vergadering vau l<et Afd.-Bestuurdeprijzen, premiën en getuigschriftenaan debeki oontlen daartoe vooraf opgeroepenzullen worden uitgereikt. Tot dezen Ploeg-Wedstrijd worden uitgenoodigd alle landbouwers zonen of boerenknechts, hetzij getrouwd of ongetrouwd die thans bij hunnen meestev in dienst zijn, om met hunne paarden en ploe gen op voorschreven dag en uur, op een nader aan te wijzen ploeg veld tegenwoordig te zijn, teneinde aldaar met elkander in het ploegen te kunnen wedijveren. Om aanspraak tot het mededingen in dezen Vloeg.Wedstrijd te erlangen zal inen zich vóór deu 15 dezer moeten hebben verklaard en aangegeven

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1