W°. 45. 1849. Woensdag 6 Junij, sERKZEESGHE HI r,#ï en lii ABOKlHElHEWTS-PBIJS: 'er drte maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. an ^d "zending der A dvert. daag.ite voren's namidd. vóór ure. rEK! lit ei Igen dooi eord unnen ir dit pet sschen tadere ande ure wee met den in de engte an de 1181 lers- rn en Tol n der andag werk OOIS. ID RCQ, in den HPO des alder ,i gren- Hrui- idende "elde r. ,e acht aange- lolzaad an zoo :h ver- rmeld, \ng van 0UW- den 15 en. vos, e voorgestelde maatregel van vereenvoudi- D ing en bezuiniging moet, even als elk middel, at krachtig ingrijpt in de aangelegenheden en ïateriële belangen des volks, vooral zijn stevigen ;eun vinden in deszelfs morele kracht. Hij moet ch dus gelijkelijk uitstrekken tot alle rangen en anden der maatschappij. De regering moetdaar- ij tot hoofdbeginsel aannemen, dat niet alleen p deze en gene inrigting, maar dat op allesin ilijke verhoudingbezuiniging en vereenvoudi- ing worde toegepast, en dat er nietswien het ak gelde, behouden blijve, wat kan gemist mor' <tn. - Of, zou het niet eene grove onregtvaardig- cid zijn, dien maatregel slechts te doen gelden oor eene bepaalde klasse van menschen of den- Iven te doen afhangen van het begrip omtrent are meerdere of mindere nuttige of in het oog ©pende verrigtingenal naar dat de beschouwer leer of minder met dezelve in aanraking koint? Zoo is reeds onderscheidene malen krachtig en ddingend aangetoond niet door afgetrokkenen laar door bekwame mannen, die met eere den nde dienen, dat op de landmagt in hooge mate et billijk begeerd stelsel van vereenvoudiging en ezuiniging kan en behoorde toegepast te worden inder vreesom ons daardoor in gevaar te bren- n, geene behoorlijke defensive houding jegens waadwilligen of vijanden te kunnen aannemen. Het is te overbekend, dat wij tot de kleinste jken behoorenen dat wij onder de zoogenaamde aesche mogendheden geene hoofdrol kan en spelenzoodat wijten aanzien onzer leger- lagtniet ligtelijk tegen eenige andere dier mo- mdheden den handschoen tot eenen beslissender» ■log zouden wagen uit te werpen. Eninogten ij - wat de Hemel steeds verhoede! - door ééne rzelve aangevallen wordendan gevoelen wij >oraf, dat het ter been brengen ook van het - ïar gelang onzer bevolking - magtigste leger ge sel ontoereikend zoude zijnom dien aanval af wenden of aan denzei ven eenen voortdurender» ederstand te bieden. Bij deze erkende waarhe in behoeft hetalzoo geen verder betoog, dat het in onze zijde een ijdel vertoon en eene laakbare rspillingis, een groot leger op de been te houden behoeven wij ons niet verder te begeven op in terreinwaarop alleen de krijgsman goed te »is is; het is genoeg, dat wij, op grond van het ingehaalde, met regt daarop mogen aandringen, it bij de tegenwoordige organisatie van het leger le gepaste, onschadelijke bezuinigingen aange- end wordenen dat de administratie van het- slve alles, behalve op eenen zoo omslagtigen en jstbaren voet behoorde in stand gehouden te orden zonder daarom af te dalen tot besnoei- sgen en inkrimpingen, die van eene andere jdemeer nadeelen zouden veroorzaken, dan met t eerste zouden worden voorgekomen. Moge het al waar zijn wat door velen beweerd ordt, dat onze zeemaglin verhouding tot ons ilitisch bestaan en in aanmerking genomen de agtwelke wij behoeven tot dekking en behoud ïzer buitenlandsche bezittingenniet gevoege- ik op een lager standpunt te brengen is, dan aarop dezelve thans staat, zullen wij niet meer ■rliezendan winnenniet minder waar is het hter, dat onze maritime inrigtingen voor eene toote bezuiniging vatbaar zijn. - Wij laten het voor rekening van den schrijver, maar, indien de helft slechts waarheid is van hetgeen omtrent de schandelijke verkwisting en geld verspilling voor en bij die etablissementen kortelings in druk is openbaar gemaakt, dan zeggen wij het de Arn— hemsche Courant na, dat de minister, op wien zulk een blaam kleeft en zich daarover niet regtvaar- digt, voortaan het vertrouwen der natie onwaar dig is. Wat deswege omtrent Medemhlik zoo krachtig en onweerhouden gezegd is; even als omtrent het mogelijke niet alleenmaar het gebiedend nood zakelijke, in het belang van het algemeen, om het maritime etablissement te Rotterdam te sup primeren verdient de ernstige aandacht der re gering en het strengste onderzoek der vertegen woordiging, die, wat men ook vrage, geen cent behoorde toe te staan voor al datgene wat gevoe gelijk kan ontbeerd wordenwantwij verfoei jen den stelregel: het algemeen te drukken, ten ge- vallè van eenige af zonderlijken. Niet minder-neen, oneindig meer bezuini gingen vereenvoudiging zoude er ook bij het vak van financiën kunnen en behooren te worden in gevoerd. Vroeger - en wel gedurende vele achtereenvol gende jaren - moesten de gemeente-ontvangers hunne ontvangsten storten bij den arrondisse- ments- en deze bij de ontvangers-generaal. - In kleine provinciën, zoo als de onze, kunnen de eerst genoemde buiten allen twijfel, en misschien wel, wanneer men ernstige maatregelen nemen wil, in alle anderezonder ongerief of schade, gevoege lijk bij de invoering daarvan de ariondissements betaalmeesters ten eenenmale gemisten alzoo weer eene aanmerkelijke uitgave bespaard Wor- den voor bezoldigingen en postendie niet direct noodzakelijk zijn: - want, gaat men niet uit,van dat vast beginsel, en behoudt men den éénen hier, om met schik, of schijn van regt, den an deren daar te kunnen wegjagendan begaat men eene grove onregtvaardigheiddie het gebillijkt misnoegen tegen de daden der regering opwekt, en alle zedelijk vertrouwen op haar, met grond doet verliezen. - Neenzoo min als men in het stelsel van belasting, en in de classificatie van patent met eenig aanzien des persoons mag handelen; zoo weinig behoort men, bij de toepassing van ver eenvoudiging of bezuiniging, te vragen, of dezelve neerkomt op een commies, of op een adellijk of hooggeplaatst ambtenaar. Geli jk men bij de be lasting en het patent niet vraagt wie belasting- of patentschuldigeis, maar het genoeg rekent, dat hij het isevenmin behoort men te letten op den persoon, wien onze bedoelde stelregel geldt. De vraag mag slechts zijn: kan en behoort hij gemist te worden. (FFordt vervolgd mum PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee hehlien het genoegen aan te kondigen dat de door hel Bestuur voorgestelde afschaffing van de plaatselijke he- lasting, bekend onder den naam van Personelen Om slag te rekenen van dit jaar af aan de Koninklijke goedkeuring heeft verworven maar willen de ingeze tenen die tot nog toe derzelver aanslagen overhel jaar 1848 niet hebben voldaan ten dringendste hebben prijs dek abvehteistiem: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1-(i regels af 1 behalve het Zegelregt. uilgenoodigd en aangemaand om hun verschuldigde alsnog ten spoedigste ten kantore van den Stedelij- ken Ontvanger aan te zuiveren aangezien tegen de nalatig blij venden vervolgingen zouden moeten wor den ingesteld welke het Bestuur door deze aanma ning nog wenseht te voorkomen. Zierikzeedon 23 Mei 1849.. Burgemeester en Wethouders DE CRANK, vt. Ter ordonnantie De Stad 'Secretaris W. J. P. KKOEF. SCHOUW OP DE WEGEN. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierihzee maken bekend dal de aangekondigde schouwing op dn Wegen in het Poortambachtacht dagen is uitgesteld en alzoo zal plaats hebben op Woensdag den 13 dezer maand met iiitnoodiging aan de gelanden om te zor gen dat de wegen voetpaden slooten duikers en zijlen alsdan in behoorlijken staat worden bevonden. Zierikzeeden 4 Junij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE, vi. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BUITENLAND. DtnïSCHiAHI», Frankfort 31 Mei. De troepen welke in zoo grooten getale sedert eenigen tijd in de omstreken van Baden geconcentreerd waren zijn eindelijk begonnen offensief tegen de insurgonten le ageren. Op 30 Mei zijn do vrijscharen nabij Heppenheim met de Hessischo troepen slaags geraakt en met ontzettend verlies terug gedreven. Den volgenden dag zoude de aanval wor den voortgezet. Het troepen-verkeer in die streken is tegenwoordig zoo ontzettend groot dat de Main-Nec- knr-spourweg-maatscliappij het overvoeren van goe deren en particulieren voor eenigen tijd heeft moeten staken. Hot bureau van de van Frankfort naar Stuttgardt verlegde nationale vergadering heelt de leden opgeroe pen zich den 4 Junij aldaar te bevinden. Cit Sleeswijlt wordt geschreven dat een der Ba- denscho halaillons geweigerd heeft tegen den vijand op le rukken en er op aandringt huiswaarts te keeren. Van de 124,090 man troepen die Rusland thans ten dienste vat» Oostenrijk gesteld heeft zijn 100,000 man beschikbaar de overigen blijven in Galicie achter. Borigten uit Hongarije melden dat de dappere verdediger van Ofen generaal I tempiinde armen van zijnen overwinnaar generaal Gcirgeij gestorven is. De vermeestering van die vesting levert 120 stuk ken geschut en 26,000 geweren aan de Hongaren. De meeste Italianen die deel van de bezetting uitmaakten zijn lot hen overgegaan. Vele maar niet alle Croa- lische officieren zijn gesneuveld. Berlijn 1 .lunij. Eergisteren is officieel aange kondigd dat onze regering met die van Saksen en Hano ver is overeengekomen het Duitsche volk eene staats regeling aan te bieden welke geheel Duitschland met uitzondering van de Duilsch-Ooslenrijksche Staten kan omvatten. Berlijn 2 Junij. Het ontwerp van eene rijks-staats regeling door de regering voorgedragen maakt over het algemeen een' goeden indruk. Mogt die ingevoerd worden dan houden onbevooroordeelden het er voor dat Duitschland een' grooten stap tot eenheid gedaan zou hebben. Met overtreft de verwachtingen die de vrijzinnigen in den laatslen tijd gekoesterd hadden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1