ZIERIKZEESCHE COUBAHT. N°. 44. Zaturdag 2 Junij. 1849. Woensdag en Zaturdag. IIESTtlffl' JlMISTiffllT" abohkemehte-pkus: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daag ate voren,'snamidd. vóór 4 ure. verschxj&t: phijs 9bh adveetïmtieb: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt, ïn ons laatste nummer vond de lezer eenige, alle' aandacht waardige wenken over noodzakelijk in te voeren vereenvoudigingen bezuiniging. Het is er verre af, dat deze ruime stof daarmede ge acht kan worden uitgeput tezijn De overtuiging, die elk Nederlander heeftdat de lasten ons op gelegd, niet alleen in hooge mate drukkend zijn, maar de voorname hoofdbron uitmaken eener al- gemeene, en door ondergane teleurstelling en be schaming onzer gegrondstc verwachtingen en van de beloften der natie toegezegdsteeds toenemende ontevredenheid, die doorgedrongen is tot alle klassen der maatschappij, maakt het ten pligt, niet alleen telkens op de noodzakelijkheid van vereenvoudiging en bezuiniging terug te komen maar ook om de Regering op al die punten te wijzen, op welke, naar het algemeen gevoelen deze beginselen kunnen en belmoren toegepast te worden; aangezien het eene onbetwistbare waarheid is, dat in de zoo hoog opgevoerde be lasting de hoofdoorzaak gelegen is eener langzame, maar zekere algemeene verarming van vele klas sen, doch vooral van die der middelklasse. Ge tuige daarvoor reeds sedert lang de mindere op brengst dier belastingendan waarop dezelve dooi de Regering zijn geraamd. En evenmin, als van onze zijde ons de zucht bezielt, óm de daden dei- Regering angstig-zorgvuldig na te gaanom aan vitzucht of betweterij voedsel te gevenevenzeer is het de pligt der Regering en der Volksver tegenwoordiging, om de rampen, die deze druk kende lasten onvermijdelijk met zich voeren, af te wenden, en alles aan te wendenwat den toe stand en de welvaart des volks kan doen opluiken. Daartoe kan het van onze zijde niet overbodig geacht worden, onze denkbeelden mede te doelen nopens datgene watnaar ons inzien vatbaar is voor diealgemeen gewenschte vereenvoudigingen bezuiniging. Niemand kan of zal dit wraken, wanneer hij met ons weet, dat geene natie onder zulke zware lasten gebukt gaatals de Nederland- schediebehalve die lasten verscheidene millioe- nen opbrengt aan opcenten diehoezeer maar als in éénen adem en met een pennestreek bijdehoofd- lasten, even als een bijvoeglijk- hij een zelfstan dig naamwoord gevoegd, echter reeds op zich- zelven als een last te beschouwen zijnzonder nu nog te gewagen van de provinciale en gemeente lastenwaarvan het cijfer in hooge mate op de inwoners derzelve drukt. Maar vooral zal geen weldenkende onze poging afkeurendie met ons instemmen moet, dat het zoo ooit, dan thans het gewenschte tijdstip is, om, zooveel mogelijk, dien atlas van de schouders der natie af te wen telen - dat geene gronden, hóe aannemelijk ook schijnende, den toets des onderzoeks kunnen doorstaan, om langer op het oude spoor voort te gaandat elke dag uitstel wclligt een jaar verlies is; dat met eiken dag de ramp, uit die belastin gen voortvloeijcndegrooter en minder herstel baar wordten dat nu nog met kalmte en onder worpenheid en eensgezindheid kan geschieden wat later welligt door minder gewenschte mid delen tot stand zou moeten gebragt word en- Tot de onderwerpen dandie in de cathégorie dier vereenvoudiging en bezuiniging vallenver- meenen wij te behoorende afschaffing van de Minisleriën van Eeiedienst. - Vrijheid van Gods dienst toch is, behoudens de nadere wets-bepa- ling op dat punt, in het 'belang alleen der open bare ordebij de gewijzigde Grondwet volkomen verleend. De Regering behoeft zich alzoo niet der mate in te mengen in de belangen het bestuur en de administratie van Godsdienstige inrigtingen of kerkelijke aangelegenhedendat niet al de werkzaamheden, daaruit voortvloeijcnde, zeer gevoegelijk of bij een ander ministerie zouden kunnen gevoegd, of door de opperste kerkelijke besturen van elke gezindheid waargenomen wor den diedes noodsdaarvoor in den persoonbij voorbeeld, van den prsSses van het provinciaal kerkbestuur, in elke provincie jaarlijks eene be trekkelijk kleine toelage of een of ander privilegie, zoude kunnen toegevoegd en aldus de uitgave van het inkomen voor twee ministers uitgewonnen worden, zonder benadeeling van eenige gezindte Niet minder valt er ook aanmerkelijk te bezui nigen en te vereenvoudigen op de provinciale en andere besturen. Zoo zien wij geenszins in de volstrekte behoefte aan eenert militie-commissaris, en vinden geene geldige redenen tegen den voorslag, deswege te maken, om de werkzaamheden van dien ambte naar, bij deszclfs zittingen ten tijde der lotingen, in de hoofdsteden der provincie te doen waar nemen door een lid van de gedeputeerde staten, en voor de inspectie van de miliciensdoor de burgemeesters der steden, waar jaarlijks die ambtenaar de taak verrigtWelke zoo weinig beduidt,-althans niet zoo gewigtig en onont beerlijk is, dat door de suppressie Van diens in komen niet de last der natie zoude behooren verligt te worden. (Heno/g hiertta.) BRANDSC HOUW ING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee verwittigen de ingezetenen dat er, op Maandag den 4 Junij aanstaande, eene algemeene inspectie op de D rand hluschmiddelen te dezer Slede zal gehouden wor den en herinneren mitsdien'aan de bepalingen Van de art. 44, 45 en 46 van het Brand-Regleinent voor deze Stad opdat alles in goeden hruikharen staat worde tentoongesteld en niemand alzoo door onwetendheid ver va I le in de boete tegen de nalatigen verordend. Zierikzeeden 2(J Mei 1S49. Burgemeester en Wethouders, DE C1UNE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris, W. J. P. KUOEF. OPENBARE VERPACHTING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den 27 dezer maand, des middags op het Raadhuis in het openhaar le ver pachten op de voorwaarden door den Raad vastge steld dc navolgende Stads Eigendonuiiett en ESegten voor een vernieuwd tijdvak van zeven achtereenvolgende jarenwaarvan de loopende pacht in het volgende jaar eindigen zal te weten 1De Landen herkomstig van de voormalige Gilden 2. De Landen Gras-Elling en Maaijing van Dij ken en Gronden. 3. De Gras-Etting of Maaijing aan den Wesl-Ha- vendtjk met Duts en Schuur aan het Hoofd, 4. De Jagt in hel l'oorlambacht. 5. De Yisscherijen. 6. StfuatmeslAsch en Vuilnisen 7. Stads Deer. De voorwaarden dezer verpachting leggen van heden af ter lezing op de Secretarie en zijn afdrukken daarvan verkrijgbaar gesteld bij de Stads Drukkers Erven A. de Vos. Zierikzee, den 1 Junij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BEKENDMAKING. De ArrondisSemeNts Regtbank te Zierikzee Gehoord de voordragt van den heer Voorzitter dezer Regtbank Gehoord den heer Officier van Justitie, Gelet op de artikelen 17 en 18 der wet op de zamen- stelling der Regterlijke Magten het beleid der Justitie, mitsgaders de artikelen 13 en 15 van hel Reglement, betreffende do wijze van eeds-allegging enz. vastgesteld hij Koninklijk Besluit van 14 September 1838 Staats blad n.° 36) Heeft goedgevonden le bepalen zoo als bepaald wordt bij deze, dat, gedurende de Vacantie begin nende met den 1 Juli dezes iaars en eindigende met den 31 Augustus daaraanvolgende de Regtbank lot afdoening der spoedvereischende Burgerlijkeen Handels zaken hare lefeglzittingen zal honden: op Vrijdag den 6 Dingsdag de,n 10, Vrijdag den 20 üingsdag deo 24 Juli Vrijdag den 3 Dingsdag den 7 Vrijdag den 17 Dingsdag den 21 en Vrijdag den 31 Augustus aanstaande, terwijl de behandeling der Correclionelo Zaken op dezelfde dagen na afloop der Civile teregt- zilling zal geschieden. En zal hiervan door aanplakking aan het Geregts- getiouw en door aankondiging in de Zierikzeesche Cou rant. openlijk kennis worden gegeven. Gedaan ter openbare civile leregtzilting der Regtbank voornoemd van den negen en twintigslen Mei 1800 ne gen en veertig. De Voorzitter der Arrondissements Regtbank le Zierikzee A. J. F. EGTER Ter ordonnantie van dezelve Regtbank, De Griffier J. BERMAN. Gezien door mij Officier van Justitie hij dezelve Regtbank P. PAULUS. «"IJ- BUITENLAND. buitsciïkakd. Frankfort 27 Mei. Een brief uit Koningsberg zegt dal ook (Ie garde van Petersburg op marscli is gegaan dat in de Don zich vele kozakken vrijwillig uitrusten en dat veel artillerie over Kauen naar War schau wordt gezonden. In Baden zijn hij gelegenheid eener gewapende volksvergadering hevige botsingen met de Hessische troepen uilgebroken het herstel der orde heeft aan 41 personen hel leven gekost. r a n k b ii e, Parijs, 28 Mei. Men heeft thans kennis van de voorwaarden der schikking tusschen den heer Lesseps buitengewoon gezant der Fransche Republiek en da drie door de Romeinsche vergadering benoemde com missarissen vastgesteld maar levens berigl van iets dat men niet had kunnen verwachten te weten dat die vergadering de voorwaarden dier overeenkomst iri hare zitting van den 19 verworpen heeft, waarschijnlijk omdat daarbij eeue bepaling voorkwam dat het Ro-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1