Woensdag 30 Mei. N°. 43 1849. 4^ BEZUINIGING DOOR IREMÖlWiM. Woensdag en Zaturdag. BÊSTM^ iicrowi. ZfflUKZEESCHE COURANT. ABOK3VEME3WTS-PRIJS: Ver drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags(e voren,'snamidd. vóór dl ure. Ook deze leus prijkte op de Barrierwaaronder het ministerie vroeger te velde trok. Men heelt die woorden nog niet vergeten, en wij hebben niet geaarzeld de voordragt tot niet vervullen der vacatures in de hoven en hare aanneming toe te juichen, vermits wij voor ons niet inzien, dat het regt er minder goed om zal worden gehand haafd en zeker deze maatregel eene nieuwe organisatie gemakkelijker zal maken omdat men minder personen zal behoeven voorbij te gaan en welligt nog in de kracht van hun leven te pensioneren. Maar nu sluimere het ministerie hierbij niet in De aanneming dier voordragt zij nietgelijk som mige leden der tweede kamer vreesdeneen vrijbrief, om het daarbij te laten, maar veeleer gelijk zij, die ons gevoelen waren toegedaan, hoopten en wilden een prikkel tot bespoediging van het groote werk! Ofschoon dat plan voor nog meerder vereen voudiging vatbaar is, verdientbij het ontwerpen cener nieuwe wet op de regterlijke organisatie de daarvoor opgestelde schets door den heer m.r J. J. van Deikse, t.e Goes, medegedeeld inliet Weekblad van hel liegt, van 14 Mei, n° 1016, de bijzondere aandacht. Mogelijk kunnen ook de kantongeregten wij ziging ondergaan, bezuiniging echter niet ligt. Hoe hetzij, met den heer van Beinse zouden wij liever zeggen: a Kantongeregten. Instandhouding op den bestaarden voel," dan dat wij eene kan tonnale regtbank zouden wenschen te zien za- mengesteld uit kantonregter en griffier; waarom dan niet liever, in strafzakenkantonregter en een of twee plaatsvervangers? De griffier schijnt ons toe slechts instrumenterend, hoogstens ad viserend, maar nooit mede-concluderend ambte naar bij elk regterlijk collegie te mogen zijn. Als de boven werden afgeschaft en meest alle strafzaken bij de in justitieraden herschapene regthanken worden aangebragtzouden wij de vermindering van het yeto/regtbanken of justitie raden mede niet wenschelijk achten; maar wel, de regtspleging met gezworenen over de feiten terwijl de justitieraad de wet er op toepast. Een enkel geregtshof van hooger beroep in burgerlijke en handelzakenbij in stand blijven van het hoog militair geregtshof te Utrecht, wel ligt te vestigen te Amsterdam; doch, bij afschaf fing van het militair geregtshof, zeker op te rigten te Utrecht, zou ons niet verwerpelijk schijnen. De hooge raad, als hof van cassatiein burgerlijke, militaire, handel- en strafzaken, blijve dan in den Haag en verkrijge een zijner zittingen waardig lokaal! Maar welke vereenvoudiging, welke bezuini ging er op het justitiewezen worde ingevoerd weinig zal het helpen, indien men alleen daar, waar het gelei waarlijk nog het minst rijkelijk werd besteed, zoekt uit te sparen zonder elders, waar schatten als met volle handen worden weg gesmeten, het snoeimes met kracht en volharding te bezigen. Indien men wat minder schrijvens en weder- achrijvens noodzakelijk maakte; geene ambtena- vsiascaiJST: ren, van welken rang ook, benoemdedan die kunde met ijver paarden, én dezulken dan ook behoorlijk aan het werk hieldhoe veel personeel zou men langzamerhand hij het ministerie van hinnenlandsche zaken, zoo in den Ilaag als hij de provinciale gouvernementen, zelfs hij de ge meente-besturen kunnen missen! Bij een min der omslagtig, minder controle en bespieding vorderend belastingstelselzou men hetzelfde verschijnsel bij het departement van financiën Z'.en ontstaan. Nergens zou men plotseling en in massa behoeven af te danken, maar overal door niet begeven van sommige openvallende plaatsen eene eenvoudiger wijze van beheer kunnen voorbereiden. Indien het hof van appel in burgerlijke en han delzaken te Utrecht wierd gevestigd, zou, zonder vernietiging der welvaart van die stad en tevens in het belang der wetenschap althans eene acade mie kunnen worden opgeheven en de beide andere beter van hoogleeraren worden voorzien. Zonder verzwakking der marine, zou men het getal werven en administrative ambtenaren hij dat departement kunnen verminderen. Zonder benadeeling dor veiligheid van den staat, zou men een doelmatiger en minder kost baar stelsel van verdediging kunnen invoeren waarhij vooral de linie van. Hollandde Melder, en de positie van Amsterdam zou in aanmerking komen en waarbij men tevens Groningen, Delf zijl, Kampenelders den Bosch en Bcrgen-op-Zoom met Nijmegen, alle vestingen en versterkte leger plaatsen; voorts Vlissingen, Breskens en Neuzen, tot bescherming der Wester-Schelde, kon bewaren doch eene menigte inoeijelijk të verdedigen en nutteloos een deel des legers, hij oorlogstijd in zich opsluitende vestingen en sterkten zoude ont mantelen. Gebeele alschaffing der rijdende artil lerie ".afdanking der meeste ruiterregementcn moge niet raadzaam zijn; doch door bevoegde beoor deelaars is reeds lang bewezen, dat vermindering mogelijk is mogelijk zonder dat de ware sterkte van het leger, hij zoodanige oorlogen, als Neder land kan gedwongen worden te voeren, daardoor lijden zou. Eu nu de biiitenlandsche gezantschappen; hoe in het oogvallend is het niet, dat, waar een Bel gische zaakgelastigde in dezelfde hofplaats met cere van leven kan, ook een Nederlandsch zaak gelastigde dit zou kunnen, en hoe vele gezant schappen zijn niet veel meer dan sinecuresZendt men ook voor zaken van hoog belang niet door gaans een buitengewoon gemagtigde onder welken titel ook? En wat bewijst dit 7 Hetgene wij zeggen behelst wel geen nieuws. Kiii in de Zeeutvschee»in een aantal andere cou ranten, tijdschriften en brochures, is dat alles meermalen en op verschillende wijze betoogd. Maar zal het ingang vindengedurig en oreral moet het herhaald en aangedrongen worden men kent de spreuk: Gutta ca vat lapidem nou vised sarpe cudendo. Het tekort kan daardoor wel niet op eens worden gedekt; maar alvorens ecnige nieuwe middelen toe te staan, moet de vertegenwoordi- ging weten, datalle verkwisting is afgeschaft. En hoe veel kan er nog worden uitgewonnen door bekrimping op een aantal hooge tractementcn en pensioenenDat op het nieuw te regelen inko- FHIJS Djnn iCÏSIiTSÏTKB Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberiglen van 1 -6 regels af 1 behalve het Zegelregt. nwi IMHHiiii"Ü men der kroon althans vijf tonnen gouds jaarlijks kunnen worden uitgespaard behoeft geen betoog en zal buiten twi jfel door den koning zeiven wor den ingezien. Maar met billijkheid ga men te werk! Bezuiniging op een punt kan niet baten. Men blijve zicli overal gelijk, en vele klagten zullen worden voorgekomen. (Z. Cf) SCHOUWING OP DE WEGEN. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee malten bekend dat er op Woensdag den 6 Junij aan slaande eene algemeene schouwing zal plaats hebben over al de Buurtwegen en Voetpaden in het Poorlam- hncht dezer Stad en worden de wegpligtigen of gelan den mitsdien aangezocht om ieder voor het zijne to zorgen dat op den bepaalden dag de wegen voet paden sloolen heulen en duikers in behoorlijken staat van onderhoud bevonden worden overeenkom stig de bepalingen van het Reglement op het beheer on derhoud en depolicie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den -1 Augustus 1838, n.° 106. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd aangeplakt en in de Stads Courant geplaatst. Zierikzeeden 23 Mei 1849. Burgemeester en Wethouders DE CR ANK j 'vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. BR ANDSCHOUWING. Burgemeester en Wethouders dor Stad Zierikzee verwittigen de ingezetenen: (lat er op Maandag den 4 Junij aanstaandeeene algeineene inspectie op da lirandlituschniiddeleii te dezer Slede zal gehouden wor den en herinneren mitsdien aan de bepalingen van do art. 14 15 en 16 van het Brand-Reglement voor deza Stad opdat alles in goeden bruikbaren staat worde tentoongesteld en niemand alzoo door onwetendheid vervalle in de boete tegen de nalaligen verordend. Zierikzeeden 29 Mei 1819. Burgemeester en Wethouders, DE CR ANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. j. P. KROEF. BUITENLAND. DUITSCHX-AMD. Keulen 24 Mei. De groot-hertog van Baden thans gevlugt kwam dingsdag avond te Cobleoz aan om aldaar denkelijk cenigen tijd te verblijven. Ofschoon in Vv urlemberg kalmte en een goede geest onder militairen en burgerwachten heerschten is men echter nog niet volkomen gerust dewijl eene zekere partij geene middelen onbeproefd laat om troe belen le verwekken. De koning verwijlt nog altijd op hüdwigsburg en schijnt besloten te hebben, wat ook gebeuren moge het land niet le verlaten. Den 20 dezer is de keizer van Oostenrijk Kosel doorgereisd zich met een extra-trein van de War- sehauer spoorweg naar Krakau begevende. De keizer van Rusland bevindt zich sedert eenige da gen te Warschau. Frankfort 24 Mei. De rijks vergadering heeft heden het voorstel aangenomen dat zij een besluit kau neuten wanneer er 100 leden aanwezig zijn er hebben

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1