ZIERIKZEESC Zaturdag 26 Mei N°. 42. 1849. Woensdag en Zaturdag. HET LAND DER BELOFTE. EN A ab onmememts-prijs; Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der Advert, daags te voren'snamidd. vóór dl ure. verschijnt: prijs der advehtemtiem: Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodberigten van 1 -0 regels af 1 behalve het Zegelrcgt Toen voor meer, dan eeri jaarhet Konings-woord Neerland doorklonkdat de allexins gebrekkige en naar de behoeften des tijds hoogst onvoldoende Grondwet op eene ruime en milde schaal zou her zien en verbeterd worden, gaf menigeen, uit innige belangstelling en dankbaarheid voor de inzigtendes konings, die, welligt geleerd doorhet voorbeeld des Fransclien konings, wijsselijk wilde voorkomendat men ook hein niet eenmaal zou toeroepen: te laatzi.jne vreugde door het uitste ken van vlaggen en illuminatie te kennen dat er eene zoo groote schrede op den weg van vooruit gang en politieke verlichting gedaan wasen zag zich in het blij, zoo hij meendespoedig naderend verschiet mild bevoorregt door al die burger lijke regten en privilegiënwaarop een volkzoo getrouw en vreedzaam als dat van Nederland, de eerste en hoogste aanspraak heel t. - En geen won der want een koning voerde ons in dut land der Belofte. Die belofte - zij is vervuld althans zij heet het want eene veranderde Grondwet is den volke, als hoeksteen van deszelfs staatsgebouw, geschon ken en plegtig geproclameerd. En welke zijn de voorname bestanddeelenwaaruit dezelve is te zamengesteld, althans voor zooveel de onderdaan in t.. - 11 on maaf.rtmppclijk leven regt— streeks daarbij belang heeft en met dezelve in aanraking komt? - Neem die Grondwet in de hand en ook dóór worden wijals in grazige weiden gevoerd in hel land der belofte. Vrijheid van godsdienstvrijheid van onderwijs vrijheid vanverkiezing vrijheid van vereen it/ in q en hij eenhom stenvrijheid van drukpers. Wat al vrijheden! wat al betooverende voorregten! Verblijdt u echter niet te haastig! Laten vlaggen en illuminatiën verkondigen, wat gij gevoelen zoudlals die vrijheden u reeds waren toege kend en in oefeniriggebragtdoch houdt die vreug deblijken nog wat terug; gi j ziet het land derbelol'le wel, maar gij zult waarschijnlijk vrij wat ouder zijn,eer gij er in zijt. - Al die vrijheden moeten na der geregeld en bepaald worden door opvolgende wetten, opdat men voorkome, dat de openbare orde en rust door het mogelijk misbruik schade lijden, of verderfelijk worden voor het heil des volks zeiven. Wat toch is er, na een tijdsverloop van schier acht maanden na de afkondiging der Grondwet, van het genot van al die vrijheden gebleken? Kan ieder reeds naar verkiezing godsdienstige bijeenkomsten houden en zich eene leer laten verkondigen welke naar zijne overtuiging de eenige iswelke aan zijne zedelijke behoeften voldoet, zonder gevaar te loopenom in aanraking te komen met de strafbepalingen van het Code Penal- Doch geen noodwal wij nog niet genieten, wacht ons toch in de toekomstwant wij leven in het land der Belofte. Hebt gij reeds de vruchten gesmaakt van het door allen begeerd voorregt van vrijheid van onderwijsgij, bekwaam en alle aanbeveling waardig jongelingwien tot dusver het monopolie van onderwijs ten onoverkoinelijken hinderpaal wasom uwe bekwaamheden en talenten ten nutte der maatschappij aan te wenden omdat of een wil lekeurig en welligt veel minder bekwaam school opziener, dan gij zelf, of een nietige schoolcom missie ii den weg tot bevordering willekeurig tot dusverre afsloot ?- kunt gij u thansmits bekwaam en onberispelijk van gedragen zeden, daar neder zetten waar gij anderen, uvoorgetrokkenen, verre weg zoudt overschaduwen en der natie zoudt too- nen hoe willekeurig men tewerk gaat in hel kie zen van onderwijzers? - Wat antwoordt gij - Houdt echter moed eenmaal wordt dat tijdstip ge boren de Grondwet verzekert hetu - gij leeft in het land der Belofte. rijheid van vereeniging en bijeenkomsten l Geen was nader aan de vervulling zijner hoop dan de burgerdie zich in den geest met dat regt zag bedeeld. En geen vyonder - want reeds lang zag hij om hetzelve deelachtig te wordeneen ontwerp van wet aan de tweede kamer ingediend welke zijne stoutste verwachtingen, zoo hij meende, zou beschamen, vooral na de toespraak des Konings hij deszelfs inhuldiging -Maar, ach! wat gebeurt er? Dat ontwerp was zoo verre af, van aan de behoeften des tijds en uw betamelijk verlangen te voldoen, dat hetzelve uin plaats van in het land der Belofte te toerenu zoo verre van hetz.elvc zoude verwijderd hebben, dat gij er nooit in zoudt gekomen zijn. - Ochhad men hij het zamenstellen van dat ontwerp zich toch de spreuk herinnerd des ouden wijze: «Wetgever, dat de inast evenredig zij aan het «vaartuig! Geef aan Babijlon de instellingen »van Sparta niet!" opdat het volk hein niet toevoege: «Spiegel u aan de onheilen van Anacharsis een wijsgeerdie ophield wijs te zijn." Dochwordt niet twijfelmoedigUwe vertegen woordigers deelen uw gevoelen. Zij hebben die vrijheidswet inet koenen moed bestredenzij is gewogen en'te ligt bevonden. - Nog eens wan hoopt niet- die vrijheid, zij zal uw deel worden: want, gij leeft in het land der Belofte. in. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee hebben het genoegen aan te kondigen dat de door het Bestuur voorgestelde afschaffing van de plaatselijke he- lasting, hekend onder den naain van Personelen Om slag Ie rekenen van dit jaar af aan de Koninklijke goedkeuring heeft verworven maar willen do ingeze tenen die tot nog toe derzelvcr aanslagen over het jaar 1848 niet hehben voldaan ten dringendste hebben uitgenoodigd en aangemaand om hun verschuldigde alsnog ten spoedigste ten kantore van den Stedelij ken Ontvanger aan te zuiveren aangezien tegen de nalatig blijvonden vervolgingen zouden moeten wor den ingesteld welke het Bestuur door doze aanma ning no» wensclil te voorkomen. Zierikzee, den 23 Mei 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANK, vl., Ter ordonnantie Do Stail Secretaris W. J. P. KKOEF. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen hij deze ter kennis van de daarbij belangheb bende Veehouders dat hij de plaats gehad hebbende keuring der Springstieren in de maand Februarij jongst leden alleen de .ij,-jarige zwart lijgerbonte Stier, van w. van Westen, alhieris go edge keur donder herinnering aan het beslaande verbod om koeijen door niet-gekeurde of afgekeurde slieren aan anderen toe- behoorende te. doen bespringen en aanbeveling om bij voorkeur steeds gebruikte maken van die spring stieren welke hij de keuring bevonden zijn, hoven an deren uit te munten als middel om hel runderras voortdurend Ie verbeteren. Zierikzee den 23 Mei 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE vl. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. SCHOUWING OP DE WEGEN. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee maken bekend dal er op Woensdag den 6 Junij aan slaande eene algemeene schouwing zal plaats hehben over al de Buurtwegen en Voetpaden in het Poorlam- hacht dezer Stad en worden de wegpiigtigen of gelan den mitsdien aangezocht om ieder voor het zijne te zorgen dat op den bepaalden dag de wegen voet paden slooten heulen en duikers in behoorlijken staat van onderhoud bevonden worden overeenkom stig de bepalingen van bet Reglement op bel beheer on - derhoud en de policie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 4 Augustus 1838, n.° 100. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd aangeplakt en in de Stads Courant geplaatst. Zierikzee, den 23 Mei 1849. Burgemeester en AVelhouders DE CRANE vt. Tor ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. KEülêE «55 de 1'BH Cll.V3.-t. SI Bi T te ZIERIKZEE. Artikel 1. Niemand zal in deze stad cenigen verschen zeeviscli mogen uitventen of verknopen, dan na dat die alvorens op de daar toe bestemde plaats in het openbaar en zoo als hierna zal worden bepaald afgeslagen zal zijn. Hiervan zijn uitgezonderd de gezou ten gedroogde en gerookte viscli, de paling en de kleine vischsoor- tenzoo als: garnalen en schelp.viscli. Art. 2. led'-re aanvoerder van visch zoo als die in het voor gaande artikel is bedóel'd is gehouden denzei ven vóór het aanvangen van den afslag, door de na te melden keurmeesters te laten keureu. Art. 3. Geene dan gezonde visch zal ten afslag worden toege laten de visch welke bedorven niet eetbaar, of schadelijk voor de gezondheid wordt bevonden z.tl worden afgekeurd. De keurmees ters zullen van elke afkeuring onverwijld keunis geven aan deri Commissaris van Policie, ten einde dezen in staat le stellen, om den afgekeurde visch te doen afhalen en voor de vernietiging van den- zei ven je zorgen Bij weigering van den aanvoerder, om den afgeketirden visch ten voorschreven einde te laten volgen zal dezelve op last van den Commissaris van Policie dadelijk buiten bet grondgebied der stad vervoerd en aida.tr ter beschikking van den aanvoerder worden gelaten onvermimb rd zoodanige andere maatregelen als die Ambte naar, ter voorkoming van schadelijke gevolgen, noodig zal oordeelen» Art 4. De orde op en het loezigt over de vischmarkt zal worden opgedragen aan twee Commissarissen uit den Stedelijken Raad, terwijl onder hunne bevelen zullen staan, een Collecteur een Afslager en een Omroeper, alsmede twee Keurmeesters van den visch, welke door Burgemeester eu Wethouders zullen worden benoemd. Art. 5. Alle ten afslag aangevoerde visch, zal op de vischmarkt of daarna in de woningen der vischverkoopers en binnenshuis van de overige ingezetenen moeten worden schoongemaakt .terwijl zulks nimmer buiten de markt, vóór de woningen der vischverkoopers of op de straat zal mogen geschieden. De afval van den visch zal door iederen vischkooperdie een stal of bank op de vischmarkt zal gehuurd hebben in eene mand moeien verzameld en naden afloop der markt, inde haven buiten bet Luitje, uitgestort worden, terwijl destallen en banken rein en zindelijk zullen gehouden worden. Het rein en zuiver houden van het marktveld, zal als verpligting rusten op de bewoners der twee stedelijke buisjes aldaar. Art. G. Het loon der beambten bij de vischmarkt wordt bepaald als volgt Van iederen koop zal de Keurmeester genieten: één centen zal door den verkooper daarenboven worden betaald vijf ten honderd van de beschrevene som, voor dadelijke uitkeering der penningen, waarvan de Collecteur twee derden en de Afslager een derde genie ten zal. De Omroeper, voor iedere roeping vijfiien cents. Wanneer de verkooper een afschrift der koopceel verlangtzal hem dit door den Afslager woiden uitgereiktlegen voldoening van een ten honderd der beschrevene sum.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1