ZIERIKZEESCHE COURANT. "Woensdag 23 Mei. W°. 41. 1849. Woensdag en Zalurdag. ABÓMNEMEMTS-PRIJiS: Per drie maanden 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags fe voren,'s namidd. vóór 4 are BESTIM ADMINISTRATIËN. SCHOUWING OP DE STRATEN Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee verwittigen de ingezetenen dat er op Zalurdag den 26 dezer maandeen omgang door de Stad en langs de dijken geschieden zal om zich te overtuigen of al de bepalingen van het Policie-Reglement voor deze Stad alom worden nageleefd wordende een iegelijk hij deze gewaarschuwd om te zorgen dat de straten stoepen en goten elk vóór en achter zijne woning of erf. be hoorlijk schoongemaakt en gezuiverd zijn terwijl de beambten der Policii bepaaldelijk zijn heiast om op de voortdurende reinheid van straten stoepen en goten Ie letten en zonder oogluiking wegens alle overtredingen en nalatigheid proces-verhaal op te maken. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd, omgeroepen aangeplakt en in de Stads Courant geplaatst. Zierikzee, den 12 Mei 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vl., Tor ordonnantie, De Stad Secretaris W. J. P. KROEF. De Arronïnssements Betaalmeester te SeIa-oSSb Zierikzee geeft kennis dat deszelfs Kantoor gedurende zijne afwezigheid zal worden waarge nomen door den Heer H. J. HALFFMAN. Zierikzee 21 Mei 1849. R. S. BOE1JE. PROGRAMMA yoordealgemeene vergadering en tentoonstelling DES MAATSCHAPPIJ tot BEVORDERING van pen LANDBOUW en de VEETEELT in ZEELAND, te bonden binnen TiKILES, den 12, 13 en 14 Junij 1949. Op Dingsclag den 12 Junij aanstaande t des voormiddags ten 10 ure, zal de Algemeene Vergadering in de Gereformeerde Kerk gehouden en met ecne redevoering aangevangen worden. Voor de leden zal de toegang, op vertoon van derzelver bewijzen van lidmaatschap en voorde zoodanigen die geen leden zijn, tegen afgifte van een daartoe te erlangen entrd-biljet, geopend zijn. In den namiddag zullen de leden tot bezigtiging van den Tbool- schen Landbouw worden uitgenoodigd en daarmede getracht wor den aan de beoefenaars des landbouvvs eene aangename en nuttige uitspanning te verschaffen. Op Woensdag den 13 Junij zal de Algenieene Vergadering eene tweede zitting houden dewelke eveneens ten 10 ure zal aanvangen en bestemd worden tot het aanhooren en in overweging nemen der door de daartoe benoemde commission uit te brengen rapporten op de ten voorleden jare te Hulstdoor den Secretaris der 12de afdee- ling, gedane voorstellen; te weten; a. Een onderzoek naar liet wensclielijke en uitvoerbare van een Landelijk Crediet-Stelselreeds in andere landen ingevoerd en ook voor Zeeland wenschelijk geoordeeld. b, Een in te stellen onderzoek naar hel verband lusschen de be vordering der zedelijke verpligtingen onder de arbeidende en dienstbare bevolking en dc verbetering van derzelver materië- len toestand benevens naar de middelen om dien verbeterden toestand zedelijk, en stoffelijk in de landbouwende gemeenten verkregen te zien. Uit hoofde van de belangrijkheid dezer twee hoogstgewijtige aan gelegenheden vermeent liet Hoofdbestuur daarop de aandacht der leden bijzonder te moeten vestigen en alle belanghebbenden ter bijwoning^ der dienaangaande te houden overwegingen dringend te moeten uitnoodigen. Verder zullen in den namiddag van dien dag, ten 5 ure de aan gebodene werktuigen, op een daartoe in de nabijheid der Stad aan te wijzen veld, worden beproefd; terwijl, wanneer de inzenders mogten verlangen zeiven ecnig werktuig te besturen, daarvan te voren opgave verzocht wordt. In de nabijheid van dit veld zal eene gelegenheid worden aange wezen alwaar de leden zich zullen kunnen vereenigen en van ver* verschingen voorzien. Óp Donderdag den 14 Junij zal de Tentoonstelling van Vee en andere Landhuishoudelijke Voorwerpen buiten de Stad gehouden worden. De paardenhet rundvee, de schapen en varkens, en andere voorwerpen moeten uiterlijk des morgens ten zeven ure op de plaats der tentoonstelling aanwezig zijn terwijl de landbouwkundige werk vsKscawNT: PHSJS 3 ESI ABV2HT7,NTIENt Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks' en Doodberiglen van 1-6 regels a f 1 behalve hel Zegelregt. tuigen reeds den vorigen dag zullen moeten worder» aangebragten e'dn uur voor den aanvang der proefneming op het daartoe bestemde Veld gerangschikt staan. Aandegecen die het noodig mogten achten reeds den vorigen dag derzelver vee fe Thole/i te doen aankomen zaldes verkiezende behoorlijke stalling en voeding worden «aangewezen voor welk laatste ook tijdens de tentoonstelling zal worden gezorgd. Ten 12 ure zullen door eene ten dien einde benoemde Cnm- miisie de bekroonde voorwerpen worden aangewezen en aIsdan vnor de leden de toegang tot de tentoonstelling geopend worden: terwijl zulks ten 1 ure voor liet publiek, tegen betaling van een entre-biljetad 23 cents per persoon zal plaats hebben en na 2 ure aan een ieder de vrije bezigtiging zal worden toegestaan. Ten 2j/2 ure zal de tentoonstelling eindigen en dan eerst het Vee wederom huiswaarts kunnen gebragt worden. Des namiddags ten 4,/2 ure zullen de leden zich in bet daarvoor bestemde lokaal aan eenen vriendschappelijken maaltijd veveenigeu en bij die gelegenheid de toekenning der premié'n worden mede gedeeld. BIJZOEDEBE BE P/J LIEGE E. De leden worden verzocht derzelver bewijzen van lidmaatschap mede te brengen daar dezelve tot het erlangen van den toegang tot al de vereenigiogen der maatschappij zullen gevorderd worden. Aan heeren bezoekers van buiten de pi'ovincie zullen afzonderlijke bewijzen worden afgegeven. Ten einde een ieder, die aan den maaltijd waarvoor de contri butie ad /'2 00 per persoon, met inbegrip van eene halve flescli wijn is vastgesteld, mngf wenscben deel fe nemen zicit van plaats ver zekerd zie en alle vei warring voorkomen worde, zullen van wege de onderscheidene a fdee lings-besturen aan de. leden, veertien da gen tevoren lijsten ter infeekening worden aangeboden. Tot liet afgeven van enlid-bil)eften voor de Algenncnc Vergadering, de Tentoonstelling en den te houden maaltijd zal worden gevaceerd op het lokaal van het stadhuis. Ter verkrijging van nadere, inlichtingen gelieve men zich reef vrachtvrije brieven te adresseren aan den lieer C. J. de /u/der van Noorden te Tholer. tot erlanaing van huisvesting, en aan den heer //.van GorselIz Wetlión Ier aldaar voor de verzorging en voe ding van het vee. tot de Tentoonstelling aan te brengen. Overigens wordt nog ter kinnis van belanghebbenden gebragt, dat er door de welwillende beschikking van de Directie der Stoom boot-dienst tusschen Botterdam en Middelburggelegenheid zal bestaan, om op Maandag den H Junij, des namiddags ten 1 ure, regtstrecks van Middelburg naar Tholen ,l.e vertrekken, tegen beta ling van ƒ3,00 per persoon terwijl het transport van vee en werk tuigen vrachtvrij zal kunnen geschieden. 0»eiigens zal tie boot aan liet. lEolphaartsd^ksche Veer aanleggen, en personen en goederen aan boord nemen. MiddelburgMei 1841). Namens liet Hoofd Bestuur der Maatschappij tot be vordering van Landbouw en Veeteelt, W. Ph. VISSecretaris. Zierikzee, tïen 19 Mei 1849. De Ingelanden van de Polders van Schouwen Burg he n Wes il and worden bij deze ïvinejemdgenoodrgd om Umaiiefli 8 dagen hunne versduttldlgde DijkgeseleoÊeii over 1849 te komen vol doen zullende zij, bij verdere nalatigheiddaartoe worden genoodzaakt. MWSTIJB1M. BUITENLAND. R U S t A 3» U>. Petersburg 11 Mei. Den 8 is hior eene ukase van den keizer verschenen welke na de verwarring in Europa en vooral in Hongarije heerschende geschetst te hebben verklaart dat de keizer van Oostenrijk zich tot den keizer van Rusland had gewend met de bede hem tegen dett gemeenschappelijken vijand hij te slaan. Deze hulp zal de keizer verleenen. Nadat zegt de ukase de keizer den Hoogsten Bestuurder der veldsla gen en den Heer der heirscharen ter bescherming der regtvaardige zaak aangeroepen bad heeft hij zijn leger het bevel gegeven zich op marseh te begeven om het oproer te dempen en de roekeioozen te vernietigen. «God zij met ons en niemand zal ons kunnen weder staat). Zoo voeltzoo hooptzoo spreekt ieder in ons onder Gods bescherming staand rijk elke Rus en elk getrouw onderdaan in Rusland zal zijne heilige roeping vervullen." Het regeringsblad begeleidt dit staatsstuk met nog eenige beschouwingen waarin gezegd wordt dat het doel van den intogt der Russen in Gallicie bepaald tweeledig isals vooreerstom aan den zedelijken pligt van hulpbetoon aan een' ouden bondgenoot te voldoen en ten andere om voor eigene veiligheid te waken. De beweging is geene eigenlijk Hongaarsche meer zij dient ten hefboom aan een' veel meer onwaltenden opstand die er op uit is alle landschappen van liet oude Polen in vuur en vlam te zeilen en bet is pligt de rampen van 1831 te verhoeden. Het leger der Hongaren is do verzamelplaats der Poolsche uitgewekenen geworden die het blad de soldalen der regeringloosheid" noemt. Men zoI Rusland het regt laten wedervaren merkt het blad verder aan dat het sedert langer, dan een jaar zich onzijdig in de worsteling over beginselen getoond heeft indien het"nu krachtig optreedt gelooft het to handelen niet alleen overeenkomstig zijne eigene duro belangen maar ook in die van alle werkelijk vredelie vende mogendheden en tot handhaving van do rust in de maatschappij en van het ovenwigt van Europa. Nadat de brug over de Newa heden reeds daar* gesteld was heeft men dezelve wegens het meerdere afdrijvende ijs wederom moeten afnemen. Bij Kroon stad zijn nog slechts eenige openingen in het ijs en mogen wij dus in de eerste dagen nog geene schepen verwachten. DUITS C H t A N 2>. Kkülex 17 Mei. De nationale vergadering fo Frankfort was gisteren weder zeer onstuimig en nam gewiglige besluiten ten gevolge der terugroeping van "He Pruissische afgevaardigden uit haar midden. Met 289 legen slechts 2 stemmen werd in de eerste plaats verklaard dat de koninklijke verordening deswege niet verbindend was en hoe de vergadering vertrouwde, dat de Pruissische afgevaardigden deel aan hare verdere werkzaamheden zouden blijven nemen en vervolgens, met 174 tegen 107 stemmen dat. de vroeger gedane terugroeping der Oosten rij ksche afgevaardigden even min verbindend was. Een Hcssiseh-Wurtembergsch korps is op weg om Rastadt te hernemen. In den vrijstaat Frankfort hebben zich slechts 30 man aangeboden om voor de rijks-staatsregeling testrijden. Van de zijde van Pruissen worden ernstige po gingen aangewend om zich met Denemarken te ver staan. Er zijn depêches uit Londen ontvangen met een' voorslag tot een' wapenstilstand. F R A N K E IJ K, Parijs 18 Mei. De uitslag der verkiezingen in liet departement der Seine is thans hekend 18 candi- daten van de gematigde en 10 van de socialistische partij zijn gekozen. Uil alles kan men opmaken dat de socialistische leerstellingen in den laatsten tijd meer veld gewonnen hebben. Men schat het getal voorstanders van die partij in de aanstaande vergadering op minstens 150 en het getal legitimisten op nagenoeg een gelijk getal zoodat de tegenpartij in die vergadering omstreeks 300 van do 700 leden zou uitmaken. De nationale vergadering heeft in bare ten einde spoedende zitting nog de belasting op de dranken afgeschaftondanks de minister Passy dit eene dwaas- beid noemde. Trouwens de afschaffing zou eerst van 1850 dagteekènen en daarop kan dus nog terugge komen worden. De regering heeft naar men verneemt den Frauschen gezant te Brussel belastom aan hel Bel gische gouvernement eene nota Ier hand te stellen tec betaling van eene schuldvordering, groot 15 millioen zijnde de kosten der expeditie van 1831. Deze schuld vordering is thans kapitaal en interest, lot eene som van 27 millioen geklommen. Uit Italië heeft men niet, dan tegenstrijdige berig- ten zoo veel schijnt men daaruit te mogen besluiten dal er niets nader ernstigs voorgevallen is en er eeno betere verstandhouding tusschen den franschen gene raal Oudinot en de Republiek van Rome plaats grijpt natuurlijk ten gevolge van het naderen der Napelscho en Oosten rij ksche troepen. To Livorno moeten de binnendringende Oosten- rij ksche soldalen de vlag van het Frausche consulaat

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1