N°. 40. Zatimlag 19 Mei. 1849. 149. BESTUREN AlIllSTMïIËll Woensdag en Z<aturdag. NIEUWSTIJDINGEN. i2er g°u ie in ZERIKZEESCHE COURANT. ABOWETEÏWEIÖTÊ-'PE.ZJS: Ver drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der A dvert. daags te voren,' s namidd. vóór 4 ure. VEHSCHIJWT: PKIJS IJ ER AJ>V3SKTBKtTIEia: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodherigten van 1-6 regels af 1 behalve hel 7,egelrr(jt. Wat heeft Willem ITS" alen burgers van Nederland nagelaten [Vervolg en slot van n.° 38.) De overgroote meerderheid van het Nederland- sche volk is de constitutionele regeerwijze toege- m doch met zeer verschillende inxigten. "Wij meenen dezelve gevoegelijk te kunnen verdeelen in progressistenstationairen en reactionairen. Tot de progressistische partij achten wij te be- hooren, die overtuigd van den rusteloozen voort gang des menschdoms in kennis en beschaving in evenredigheid dier vorderingenmet gestrenge handhaving van orde en wet, de staatsburgerlijke regten dier individuen willen uitbreiden, om allengskens meerderen deel te doen hebben aan de regering; daardoor de belangstelling in hare nstandhoudingteverhoogen, en alzoo de schokken te voorkomen, welker gedurige herhaling de welvaart der staten ondermijnen en aan einde- lijke vernietiging prijs geven. Het is deze partij die zich door de allezins betreurenswaardige voor vallen in het revolutionerende Europa, niet heeft laten afschrikkendie bewust van de zuiver heid harer bedoelingen, vrij van egoïsme, onbe- chroomd haar principe verdedigten door de ejtstreeksche keuze des volks tot zijne vertegen- aqrdiging geroepen, standvastig en zonder vrees anhare roeping beantwoordtdienaar des lichters uitdrukking door de puinhoopen eener neenstortende wereld onverschrokken zoude ivorden getroffen. - Wij achten den moedigen geleerden en wijzen Thorbecke het hoofd dier partijwier leer wij van deri aanvang onzer staatkundige bemoeijingen immer hebben ver kondigd. Met den naam van stationairen begroeten wij hen die gelooven aan de noodzakelijkheid onzer staatkundige hervorming, dezelve met hart en ziel bevorderden; die zich niet ontzagen woord en pentegen de alles overheerendeeigen- lunkelijke en zelfzuchtige regering van weinigen e gebruiken die zich ook als moedige voorstan- Iers van liberaliteit gedroegen, en dezelve door welgemeendezelfs bondige redeneringen kweek ten en voortplantten die alzoo met volkomen ipregtheid medegewerkt hebben, om onze, se dert acht jaren niet herziene Grondwet, te her den, en in overeenstemming te brengen met de vorderingen des tijdsdoch diena de vreesse- lijke gebeurtenissen in Frankrijk, Italië en Duitschland, hun vroeger gevoelen, wel niet ge heel en al verzakenmaar tochbeducht voor -rgere gebeurtenissenachten dat er thans reeds genoeg gedaan is; dat het geene zaak is, verder te gaanmaar verkieslijker de nieuwe Grondwet door de te verwachten organieke wetten te be vestigen en in volledige werking te brengen. Dan eerst, wanneer de ondervinding zal geleerd hebbendat er in de nieuwe Grondwet vele leemten bestaan, dat zij ganschelijk niet in over- ■enstemming gebragt is met de vereischten des oogenbliks; wanneer eene overtuigende oppositie andermaal hare overtuiging aan de natie zal hebben medegedeeld, en een herhaald malaise O 13e schrijver dezer ariikelen is geen discipel van professor borbectehij keut den man van aangezigt nocli dooi briefwis seling: hei ooi deel over hem genit is iouLeie gevolgtrekking uit smans politieke geschriften en handelingen. ons aan den rand eener gewelddadige revolutie zal hebben gebragt, dan zullen zij er nogmaals toe medewerken, en er nogmaals in toestemmen, dat er nieuwe verbeteringen in de nieuwe Grond wet zullen worden gebragt. - Deze partij is tot nog toe zonder hoofd zij weifeltovereenkomstig den aard van haar zenuwstelsel helt zij gedeelte lijk over naar de progressisten, gedeelteli jk naar de Reactionairendie tot behoud van ziel en leven, dat is hunne grootheid, magt en heer schappij, elke hervorming hebben tegengewerkt zooveel immer mogelijk was, van de dringende eischen der volksvrienden hebben afgekriibbeld en de hoop voedenbij de daarstelling der or ganieke wetten, een tamelijk deel der verwor ven vrijheden illusoir te maken. De voorgedragen wet over de uitoefening van het regt van ver- eeniging en vergaderingdie door magt van formaliteiten en exceptiën, dit constitutioneel regt zoo goed als vernietigt, zal haar weldra een geschikt terrein aanbieden om hare krachten te beproeven. Zij tracht haar leedwezen, over het verlies harer vroegere positiezooveel mogelijk te verbloemen wéndt voor volstrekt geene reactie te willen, en vertoont het uiterlijk der opregte stationairen. Onder dit mom-aangeiigt wanen zij zich onherkenbaar, terwijl zij immer droomen van eenen terugkeer naar het oude, en hunne hoop niet weinig verlevendigd wordt door het militair despotismehetwelk elders zijne bar- baarsche kracht roekeloos uitoefent, door lood en koord duizeride inenschenlevens vernietigende, om het gruwelijk bedrijf van enkele anarchisten te wreken. Als het hoofd dezer oude hehoudsmannen(de stationairen vormen de nieuwe behouds-partij wordt algemeen de heer van Hall aangezien. Aan deze partij sluit zich de ultra-Protestantsche fractie, de onverbeterlijke handhavers der syno dale verordeningen van Dordrecht, üeri heer Groen van l' rins hirer geeft men de eer het hoofd dier separatistische partijgangers te zijn. Niet altijd worden zij door de reactionairen onder steund; dit geschiedt al naar gelang van om standigheden: in de kamer toch, kan men wel eens hooren mompelen: «Ik had u wel kunnen helpen, maar Hier en daar worden er nog enkele gevon den, die, gevormd onder het Napoleontisch bestuuraan eene volstrekte monarchie zonder constitutie, boven alle soorten van regering verreweg de voorkeur geven doch hun aantal is zoo gering en zoo zeer in strijd met de door de grootste meerderheid des volks aangenomen constitutionele begrippen, dat er voor hen geene mogelijkheid bestaat, zich als partij te doen gelden. Er zal wel niet veel aandacht gevorderd wor denom de genoemde drie constitutionele par tijen, de mannen van vooruitgangde nieuwe en de oude behoudsmannen in de kamers weder te vindendoch derzelver betrekkelijke grootte thans reeds te bepalen, is met geene zekerheid te doen. Eerst bij de behandeling der organieke wetten zal de politieke kleur der kamerleden zich dui delijk vertoonen. Bij de beraadslagingen over het adres verklaarde zich de meerderheidnaar ons inzienin de tweede kamer althansvoor vooruitgang. Wij meenen bespeurd te hebben, dat de stationairen, het tot nog toe in talrijk heid winnen. Weinigen echter hebben zich slechts aan de zijde der progressisten te voegenom aan deze de meerderheid in de kamer te verzekeren. De reactionairen zijn verre de minsten in getal zij trachten zich door de nieuwe behoudsliedcri te versterken, en zullen telkens, wanneer de kans, om iets van het oude te heroveren, tegen schijnt, de zijde van deze houden, om hunne positie althans niet te verslimmeren. Doch het gezond verstand der natie zal eindelijk zegevieren over hekrompen doorzigt en zelfszuchteene vri je en verstandige discussie overalgemeene belangen;, zal langzamerhand de oude veeten, voortaan zon der grondverdelgenen meer cn meer zal en wordt reeds de behoefte gevoeld, om zich naauw aaneen te sluiten tot een opregt verbond tus- scheri volk en vorst, hetwelk eenig en alleen eenige zekerheid kan geven voor beider toekom stige welvaart. - Dit zij zoo! - [Z. Cf) SCHOUWING OP DE STRATEN Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikz.ee verwittigen de ingezetenen dat er op Zaiurdag den *2(j dezer maand, een omgang door de Stad en langs de dijken geschieden zal om zich te overtuigen of al de bepalingen van het Policie-Reglement voor deze Stad alom worden nageleefd wordende een iegelijk bij deze gewaarschuwd om Ie zorgen dat de straten stoepen en goten elk vóór en achter zijne woning of erf. be hoorlijk schoongemaakt en gezuiverd zijn terwijl do beambten der Policie. bepaaldelijk zijn belast om op de voortdurende reinheid van straten stoepen en goten te letten en zonder oogluiking wegens alle overtredingen en nalatigheid proces-verhaal op le maken. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd, omgeroepen aangeplakt en in de Stads Courant geplaatst. Zierikzee, den 12 Mei 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vt., Ter ordonnantie De Stad Secretaris W. J. P. KROEF. Burgemeester en Wethouders der Slad Brouwers haven brengen hij deze ter kennis dat de gewone 34.eE1» Btseis of in gemelde Slad zal gehou den worden op Vrijdag en Zaturdag den 8 en 9 Junij aanstaande en dat het verboden is om op dezelveeenigo hazardspelen of bedelarij uit te oefenen. Brouwershaven den 8 Mei 1849. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. LOPSE HOCKE vt. Ter ordonnantie van dezelve, J. M. GELUK Jz. Zierikzee, den 19 Mei 1849. De Ingelanden van de Polders van SchouwenBurg hen Westland worden hij deze ringend genoodigd om luimen 8 dagen hunne vejpgcBmBdSg-de BMjRg-escSaoteEa eveir 3841^ te komen vol doen zullende zij bij verdere nalatigheid daartoe worden genoodzaakt. BUITENLAND. DUITS C H L A N IJ. Weenen, 11 Mei. Te Chemnitz is, op last van generaal Görgey het volgend berigt aangeplaktWie geene bankbiljetten wil aannemen onverschillig of bet ks- en wlregt. dient tand Polen mpen is do 'den oemt. nerkt i jaar :oond iet lo duro Jelie- st in Jaar- dero oon- js en ïpen y to nam van Met ats niet dat lere ns ano en- eg* aan en. po- er- net m li- Lij :he en in iet lat de cn en is- an jo len ei- tec n ld- _>rn •no ïe- it iha n- tat

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1