Woensdag 16 Mei. 39. 1849. 19. Woensdag en Zaturdag. DE LANDVERHUIZING. BËSÏ™ ADMINISTRATIEF BUITENLAND. ZERIKZEESCHE COURANT. ABONNEMEKTS-FBIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per posi f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren' snamidd. vóór -41 ure. verschokt: (F ervoly.) Het is een kwalijk begrepen eigenbelangniet te gelooyendat het toekennen van geringe ar- beidsloonen één van de grootste gebreken is der maatschappij, een begrip, hetwelk helaasook in Nederland vooral onder de landlieden, reeds ioo veel veld gewonnen heeft, dat de ijverigste en vlijtigste arbeidermet inspanning van al zijne krachten, van af het krieken des morgens tot op den laten xomer-avond niet meer bij magte iszijn gezin, indien het uit vele kinderen bestaat, die niet mede kunnen helpen verdienen,bekwamelijk te onderhouden, jazelfs niet eens ze te voeden. Voor die klasse van menschen,zonder eigendom, zonder geld, zonder anderebestaanbronnen dan hunne handeneene klasse, die in eiken staat en rijk de talrijkste is behoort de regering het meest en eerst te zorgen. Geen staat of rijk toch, kan gelukkig genoemd worden, waar de ar beidende klasse zoo karig van loon betaald wordt, dat zij even door hunne te geringe verdiensten bij den besten wil in de eerste levensbehoeften niet kunnen voorzienen bij den minsten tegen spoed, ziekte of andere algemeene en bijzondere rampen, tot den bedelstaf gebragt worden omdat zij zoodra zij maar éénen dag ophouden verdien sten te hebben, ook moeten ophouden te eten. Onder de oorzaken, waardoor het pauperisme cn de bedelarij ook in ons vaderland een schrik barend aanzien verkrijgen, zoodat de rijke en ge goede dezelve angstig ziet aanwassen, neemt de geringheid der arbeidsloonen die zoo wel in de labrijken, als in den landbouw kunnen verdiend worden, eene eerste plaats in. Het is onbegrijpelijk, dat men inde 19''''eeuw nog een stelsel volgt, en, zoo men meent, met grond, schijnt te omhelzen, hetwelk alleen is uit gedacht door slaafsehe staatkunde, dwingelandij en barbaarschheid, het stelsel, namelijk: «dat »een volk arm moet zijn, om onderdanig te blijven." Het is zoo, de prijs van den arbeid van hand werkers van den landbouw en van de fabrijk- werkersis, over het algemeen genomen, veel ver minderd door den hoogeren trap van volmaakt heid der werktuigendie men thans voor dezelve bezigt. Het is zoo dat tegenwoordig alleen paardenkrachten gebezigd wordenwaar men vroe ger slechts nijvere handen voor haden dat men daardoor, tienmaal verdubbeld, meer werks kan afmaken, dan vroeger, en dat alzoo de prijs dier wa ren verminderd wordtdoch men bewerenietdat dit in noodzakelijk verband staat tot, ofdeeenige oorzaak is van de lage arbeidsloonen. Neen het is een valsch voorwendsel, dat eene fabrijk of welke werkplaats, of tak van handel, nijverheid of land bouw niet kan bloeijen, dan wanneer de arbeids loonen op den laagst mogelijken trap gebragt wor den. Integendeel, ongenoegzame arbeidsloonen worden de eerste oorzaken van het verval eener fabrijk of werkplaats, even alshooge werkloonen dezelve doen bloeijen. Het is eene opmerking, die genoeg behartiging verdientom niet met den wind te verwaaijendat in alle takken van nijverheid de bekwaamste en ar beidzaamste handwerkers gelokt en geworven wor den door hoogearbeidsloonen. Daardoor toch wordt het werk beter gemaakt} het vertier wordt er groo terdooren hij die de hoogearbeidsloonen gaarne betaalt, trekt door dezelve op den langen weg onein dig meer voordeel, dan hij zou verkrijgen door inkrimping en beknibbeling van arbeidsloonen. En, ten bewijze, dat dit geen argument is, zoo maar uit de lucht gegrepen en zonder grondvoer ik aan dat het ijzer- staal- koper- lederwerk en meer andere artikelen van gelijken prijs in Engeland heler zijn, dan in alle andere landen, en evenwel worden daar de werklieden beter en duurder betaalddan in andere landen, die met Engeland in die artikelen concurreren. Ziedaar een onloochenbaar bewijs voor de waarheid dat de lage prijs van arbeidsloonen alles, behalve de oorzaak, is van de voordeelen van den koophandel tusschen de natiën; maar dat, integendeelbe snoeide, beknibbelde, uitzuigend karige arbeids loonen de eerste en krachtigst werkende oorzaken der armoede en van het zoo ontzettend vermeer derd en toenemend pauperisme is. Het diep besef en in praktijk brengen daarvan is één der welbegrepen staatkundige stellingen van Amerika, waardoor de landbouw met de be volking zulke snelle en groote vordering maakt, dat schier elk soort van werk er naar die evenre digheid verzorgd wordt. Van daardat in alle de Staten van Moord Amerika de eetwaren van de eerste noodzakelijkheid goedkoop zijn dat men er nooit hongersnood ziet, en dat er in de onvrucht baarste jaren altijd genoegzaam was, voor de be hoefte der inwoners; terwijl men er slechts zeer zelden genoodzaakt wordt, om den uitvoer der consumtiemiddelen te vertui mieren. AFKONDIGING. Burgemeester en Wethouders dor Stad Zierikzee. Gezien de circulaire van Zijne Excellentie den lieer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 9 dezer maand Provinciaalblad n." 58). Herinneren de daarbij belanghebbende ingezetenen aan het Koninklijk besluit van den 31 December 1834, (Staatsblad n.° 45 volgens hetwelk het oude Vaatwerk slechts tot 1." January 1850 ongeijkt tot afleveringen mag worden gebezigd, terwijl hetzelve, om na dat tijdstip als maat te kunnen worden gebruikt in overeenstemming met den inhoud voor het nieuwe Vaatwerk gebragt en behoorlijk geijkt zal moeten zijn. Wordende de belanghebbenden op deze bepaling in dachtig gemaakt ter voorkoming der nadoelen welke voor hen uit hel ongeijkl in den handel gebruiken van oud Vaatwerk na 1." January 1850 zouden kunnen voortvloeijen. Afgekondigd van het Raadhuis der Stad Zierikzee den 15 Mei 1849 waarna vier exemplaren op de ge bruikelijke plaatsen in de Stad zijn aangeplakL. Burgemeester en Wethouders, DG CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. SCHOUWING OP DE STRATEN Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee verwittigen de ingezetenen dat er op Zuiurdag den 26 dezer maandeen omgang door de Stad eo langs de dijken geschieden zal om zich te overtuigen of al de bepalingen van het Policie-Reglemenl voor deze St3d alom worden nageleefd wordende een iegelijk bij deze PaiIS DXB 4DVERTEMTÏEW: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Ooodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregl. 1 gewaarschuwd om te zorgen dat de straten stoepen en goten eik vóór en aebter zijne woning of erf, be hoorlijk schoongemaakt en gezuiverd zijn terwijl de beambten der Ptrficie bepaaldelijk zijn belast om op de voortdurende reinheid van straten stoepen en goten te letten en zonder oogluiking wegens alle overtredingen en nalatigheid proces-verbaal op te maken. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigilomgeroepen aangeplakt en in do Stads Courant geplaatst. Zierikzee, den 12 Mei 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE, vt.. Ter ordonnantie De Stad Secretaris W. J. P. KROEF. duitsohlas 1>. Keulen 10 Mei. De duilsche berigten van heden zijn van zeer trenrigen aard. In alle deelen onrust en strijd de oproergeest strekt zich meer en meer uit eu heeft op vele plaatsen tot hoogst treurige gebeurtenissen aanleiding gegeven. Te Breslau Dusseldorp Elber- feld en elders is hevig gevochten en is de verstoordo rust niet dan ten koste van veel bloed kunnen hersteld worden. Het oproer te Dresden is mede gedempt. Ken te Frankfort uilkomend dagblad dat als bet orgaan van de uiterste linkerzijde der rijksvergadering wordt aangemerkt bevat eene allerhevigste oproeping aan het volk om het niet langer bij spreken te laten maar te handelen. De geheele toon van dat artikel laai zich uit de volgende zinsnede geuoegzaam opmaken De veelkoppige vorstenhijdra de door roof en lijken lucht aangelokte roofvogels hebben den oorlog aan de volken en hunne vrijheid verklaard. De Duitsche grond is bezoedeld door de voetstappen der Noordsche slavenhordenWend de blikken f mijn volk naar het Golgotha der Brigilterau naar de Bartholomeus-dagen en nachten van Weenen Berlijn Munchen en Stult- gardt waar de beulen woeden en dreigen tegen de belijders der volkeren-godsdienst, opdat uit het bloed der vennoorden zich de Genius der vrijheid verheffe, als phoenix van een roemrijk tegenwoordig en eene groots toekomst Een ander dagblad vermoedtdat de koninklijke regeringen het plan beraamd hebben, om gezamentlijk eene honds-constitu'ie te octroijeren en aan Pruissen de uitvoering daarvan op te dragen in geval hier of daar de wapenen tot verdediging der vrijheid opgevat mogtcn worden. f r a n k r ij k. Parijs 9 Mei. De regering heeft eindelijk weder tijding uit den omtrek van Rome. Met berigt is van den 4 Mei de generaal had destijds den aanval nog niet hervat maar bereidde zich er toe en trok zijne krachten zamen. Dit berigt is inlusschen niet hetgeen te Parijs de meeste aandacht getrokken heeft, maar wel een brief, door den president der republiek den 8 aan generaal Oudinot geschreven waarin hij hem tot volharding aanspoort en versterkingen belooft. Het schijnt, dat de ministers dezen brief van zulk ecnen aard geacht hebben dat zij de verantwoorde lijkheid daarvan niet op zich hebben willen nemen. De president van den raad over dit schrijven dat in de Patrie publiek gemaakt was, in de vergadering aange sproken heeft geantwoord dat het in geenen deele eene kabinels-akle dat het niet in rade overwogen was en de staatkunde der regering in niets verbond. Bij telegraaf is te Parijs tijding, dat Radelzky van Ancona naar Venetie vertrokken is dat oostenrijksche troepen Yan den eenen kant naar Bologna en van den ?- en Iregt. lien t nd olen ipen s do en mt. erkt aar ond t lo ure lie- in ar- ero ui en en to m in et et at re 10 i-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1