Zaturdag 12 Mei, 3\°. 38. 1849. Woensdag en Z<aturdag. Oranj ;n zijn land ti :n, ge anei el vo i man ten be en heer ZER1K irezen fur d( en be iberale emind n, orn jf? abons£mxnt5-pbus: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. tn had inzending der Advert, daags teroren, 'snamidd.vdór ure. er 'Vl1- verschijnt: PKU3 OBH asvsETraiiBH: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodlierigten van 1-6 regelsp f 1 behalve het 7,egelregt. van Nederland nagelaten ?r eene waar Wat heeft Willem SI den hurgers over- Deze aarom ng als Eene, F ge- énden >epas- leugd zaken 1844 n,het ng te rege- aarop prins r van sterie epar- hou- ekort alge- chei- voor- et tot zordt 49 te n op hou- vol- en;- >ofde den ;roe- ;aat, eren n. gene i nis- het m II erdé ver- be- in- die zal III ebt ier t al- sreld zoon dien fenk i der vol- aen- des ;elen Het eerste en tweede deel dier nalatenschap hebben wij in twee voorgaande artikelen overwo gen: thans zullen wij zoo beknopt mogelijk in jogenschouw nemen het derde, namelij k de staat kundige partijen en de kamers. 'Hier en daar vindt men er, die beweren, dat :r in ons land eene partij van wanorde zoude be- itaan die door'oorblazingdoorgaans geheime, ioms openbare prediking van socialistische en coui- nunistische gevoelensdoor aanhoudend zoeken jaar den boozen kant der zaken met zorgvuldige vermijding van de goede zijde lévens te doen uit- tomenniet slechts door scherpe kritiek en bijtende tanvallen tegen politieke personen maar ook door ;repen in het burgerlijk leven van hendie zij ïare vijanden waant; door listige vermenging van Naarheid en logeneene gedurige spanning en vrevel tegen het bestaande tracht op te wekken :n levendig te houden hopende ter gepaster tijd jij onverwachte staatkundige gebeurtenissen van len algemeenen schrik en waarschijnelijke ver- varring voordeel te trekken en hare berooide za len te herstellen. Elders moge dusdanige partij 'an wanorde bestaan, die door de prediking eener ocialistisch-ultra-democratische leer, eiken inaat- chappelijken band tracht te ontbinden en den leschaafden mensch de vrijheid van het wild ge horte zoekt op te dringen, om zelve onbepaalde eerschappij te voeren, - hier gelooven wij haar liet aanwezig. Praktikaal gezond verstand is net luttel uitzondering, de algemeene karakter- rek van het Nederlandsche volk ook van de lagere tanden; wars van gewelddadigheden, verontrust iet zich niet ligtvaardig; te zeer gewoon de ver- noedelijke uitkomst te berekenen, waagt hetzich liet op de glibberige baan, waarop zeer en- ele voorstanders eener anarchistische leer hetzelve venschen te leiden. Voorstanders van regering- oosheid mogen er wezen, eene anarchistischeparty estaat er bij ons niet. Maar eene repuhlikeinsche - Dat er republi- einsch-gezinden onder ons gevonden worden al niemand betwijfelen, die met oordeel de bonte lassa brochures gelezen heeft, welke de Neder- mdsche pers sedert ettelijke jaren aan hare lees- rage bevolking heeft prijs gegeven. Met open izier evenwel dien strijd te strijdenhet verledene ot ondersteuning van zijn gevoelen aan te voeren ich op het voorbeeld der vaderen te beroepen unne veerkracht en volharding in den ongelijken amp, in denwelken zij het magtige Spanje over wonnen hunne allengskens toenemende groot- eiddie de ijverzucht van Engeland en Frankrijk ueermalen trotseerdede ontzettende vermeerde- ing van rijkdom en altijd aangroeijende magt en nvloed op verre verwijderde gewesten nietalleen, naar zelfs op Europesche staten uitgeoefendde limmer verwelkende maar immer bloeijende wei aart der geheele en individuele burgerij- als oo vele wimpels met de repuhlikeinsche vlag penlijk te doen waaijen, is niemand nog in het loofd gekomenoflicver daartoe heeft tot riog toe le moed zelfs aan de grootste schreeuwers ontbro ken. Daarbij is hun aantal te gering, en zijn die fveinigen te zeer verspreid, dan dat zij tie wezen lijke kern zouden kunnen vormen van eene partij die of herstel van het stadhouderschap, of weder geboorte der Bataafsche republiek tot staatkundige leus nemen, en zich, bij gebrek aan het vurig voorouderlijk patriotisme, aan dezelfde politieke en godsdienstige beweegredenen die de geboorte aan de vereeniging der Nederlandsche gewesten gegeven hebben duurzaam zoude kunnen staande houden. Er zijn er, die den heer Thorbecke als hoofd eener Bataafsch-repuhlikeinsch-gezindeparti) wil len doen voorkomen. Met welke bedoelingen en door welke personen dergelijke inzigten den man worden aangewreven die zich, althans naar ons oordeel, niet dan als streng coustitutionneel in al zijne geschriften heeft doen kennenis zelfs bij gering doorzigt gemakkelijk te raden. Wij hou den den heer Thorbecke gewis voor het hoofd eener partijniet van eene partij die hij om zich heeft zoeken te verzamelen, maar van eene, die zich van lieverlede, uit overtuiging van de zui verheid zz/zzez-bedoelingen, om hemheeft gevormd; die grootelijks in aantal en kracht is toegenomen, toen hij door de onbeschaamde kuiperij eener oligargische factie uit de tweede kamer werd ver wijderd, en toen hem door diplomatieke intrigue de zetel onthouden werd, die hij door superiori teit van talent, naar bei toenmalig gevoelen der meerderheid van het Nederlandsche volk, tot ver goeding voor het hem aangedaan onregt, boven anderen had verdiend. [Het vervolg en slot hierna.) ■H /I Burgemeestér en Wethouders der Stad Brouwers haven brengen bij deze ter kennis dat de gewone Ker mis of Jaarmarkt in gemelde Stad zal gehou den worden op Vrijdag en Zaturdag den 8 en 9 Junij aanstaande en dat liet verluiden is om op dezelve eeltige hazardspelen of bedelarij ui Me oefenen. Brouwershaven den 8 Mei 1819. Burgemeester en Weihouders voornoemd C. LOPSE HÖCKE vt. Ter ordonnantie van dezelve J. M. GELUK Jz. van hel AFDE ELINGS-BESTUUR der MAAT SCHAPPIJ lot bevordering van LAN DBOUIV en VEETEELT in de Eilanden Schouwen en Duweland op Oingsdag den 15 Mei e. k. des voormiddags teil 11 ure len huize van J. van Veen te Schuddebeurs bij wfdke alle de Leden worden uitgenoodigd tegen woordig le zijn. Be Secretaris M. W. de JONGE. BUITENLAND. SUITS chi.aiss. Berlijn 7 Mei. Het Pruissische regeringsblad beval lieden weder twee ministeriële nota's omtrent de üuilsche aangelegenheden het eerste i gerigl aan de regerings-presidenlen in de provinciën en strekt 0111 de uilvoering van bet dezer dagen te Frankfort genomen besluit betreffende de Uitschrijving van verkiezingen voor den rijksdag te verbieden, liet ander is een antwoord aan den commissaris va» bet rijks-bestuur, den heer Basserman op zijn schrijven omtrent het aannemen van de rijks-constitutie en het voldoen aan het besluit der nationale vergadering waarbij de op heffing van den slaat van hel eg voor Berlijn bevolen wordt. Bit antwoord is natuurlijk weigerend. Beslaat vmi gisling iri onze Bijn-provincie neemt op eene schrikbarende wijze toe. Te Dusseldorp Neuss en op vele andere plaatsen leiden de menigvuldige volks-vereaderingen en de demonstration der democra ten tot veelvuldige en zeer treurige ongeregeldheden. Du landweer te Gri feit! Ellierfeld en op andere plaat sen heeft verklaard niet langer aan het tegenwoordige ministerie te willen gehoorzamen. Keilen 7 Mei. De berigten uit. Saksen zijn van ernstigen aard. Tegen de verwachting heeft de volks partij voornamelijk ten gevolge der weigering van de burgerwacht orn te strijden gezegevierd, liet tuighuis beeft zich overgegeven en het militair het oude gedeelto der stad ontruimd. De koning heelt tnet zijne minis ters de stad verlaten en zich naar Këningsstein begeven. Er is eene vóorloopige regering aangesteld van drio leden. Deze gewigtige gebeurtenissen maken door geheel Duitschland groolen indruk en zullen welligt strekken om de uitbarsting in andere steden le verhaasten. In Beijeren vooral in de Palz is het inderdaad reeds tot oproer gekomen. In Hanover en elders vreest men ins gelijks voor onlusten. Keulen 8 Mei. Uit Dresden loopen de nadere be rigten lol den 7 dezer ten vijf ure des morgens. De strijd was toen nog geenszins geëindigd. Hij was zon dag vroeg in den morgen door de insurgenten her vat en het gesehui der troepen tegen de barrikaden en door het volk bezette huizen gerigt. Des namiddags werden de groote logementen Hótel de Saxe en Sladt Bom die meestal door Poolsche vreemdelingen met buksen gewapend hardnekkig verdedigd waren door Saksische en Pruissische troepen stormenderhand inge nomen waarna de geheele Neumarkt een gedeelte der Siolslraat en verscheidene aangrenzende stralen in hel bezit der troepen geraakten. De Pruissische en Saksische troepen wedijverden in moed en volharding. Vooral onderscheidde zich het Pruissisch regemerit Alexander, hetwelk één doode en drie gekwetsten ta betreuren had. Van de Saksers is de generaal der ar tillerie Homilius zoo zwaar door een stuk afgeschoten ijzer gekwetst dat hij nog dienzelfden avond stierfhet getal der overige gesneuvelden van de troepen is niet groot maar zes officieren en tusschen do twintig en dertig manschoppen zijn gewond. De nacht tusschen zondag en maandag was rustig maar bij het afzenden der Berigten hernieuwden de troepen hunnen aanval. Deze droevige strijd in de straten van het schoone Dresden heeft nog treurige gevolgen van een anderen aard na zich gesleept. Een brand door kwaadwilli gen in het gebouw der oude Opera aan den Zwinger ge sticht heeft dat gebouw met (wee aangrenzende pa- veljoens en het kabinet van naturaliën in de asch ge legd. Gelukkig heeft men de kostbare verzameling van koperen platen kunnen redden. Honderden inwoners ontvlugten do stad. Men gelooft algemeen dat te Dresden en to Leipzig de Duilsche eenheid slechts het voorwendsel, maar de republiek het eigenlijke doel der beweging is. De oude moeder der Ilolhschilds de weduwe van wijlen HI. A. von Rothschild, de grondvester van het vermogen van dat huis is den 7 dezer iu den ouder- dum van 99 jaren le Frankfurt overleden. t r a n k s ij k. Parijs 7 Mei. Hel officiële dagblad behelst het volgende: Luidens eene telegrafische depêche, welke de regering is toegekomen zou de generaal Oudinot met 7- a 8000 man naar Kome zijn gelrokken wer- waarls hij volgens alle berigten door den wensch der bevolking was geroepen. Maarvan wege do

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1