ZMEZEESCHE COURANT. N°. 36. 1849. Zaturdag 5 Mei. Woensdag en Zaturdag. DE LANDVERHUIZING. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. abonnebiekts-pbzjs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags te voren,'s nam idd. vóór 41 ure. verschijnt: prijs der advsetrwtiem: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels a f I behalve het Zegclrcgt. Vervolg Wie met het inwendige der staten en klassen van menschen in de onderscheidene deelen van Europa bekend is, xal moeten erkennen, dat het getal der zulken, die in overvloed of wel vaart levenin verhouding tot de ontelbare massa'sdie in kommer en armoede hunne dagen doorbrengenuiterst gering isen dat daaren tegen in Amerika eene gelukkige middenklasse een groot gedeelte der bevolking uitmaaktdie voor zichzelv'en arbeidt en haar huisgezin be trekkelijk in overvloed kan onderhouden ja dat er geene bekende natie eene grootere mate van maatschappelijk welvaren geniet. De oor zaak daarvan is niet ver te zoeken. - Op het land beslaat de grootste bezigheid in den land bouw. Tegen één handwerksman of koopman hebben de Vereenigde Staten tien landbouwers, die voor ver het grootste gedeelte hunne eigene vruchtbare landerijen bebouwen, waardoor zij in staat zijnniet alleen het noodige voor hun onderhoudmaar ook voor een groot deel hunne kleedingstoffen zich aan te schaffen zoodat zij weinig toevoer van elders behoeven. De grond is daarenboven zoo vruchtbaar, de lucht streek zoo gunstig, dat men er nooit van mis gewas, schaarschte of hongersnood hoort. Door de telkens en meer en meer algemeen toe nemende bevolking, ten gevolge der duizend tallen landverhuizers uit Duitschland en ach ook uit Nederland, ach! ook uit onze provincie en stad, rijzen de landen in prijs, en zijn alzoo de land- of grondeigenaars in staat, zwaar der arbeidsloonen te geven aan degenendie foor hen werkenzoodat in geen anderen staat of rijk de arbeidende klasse zóó wel gevoed, gekleedgehuisvest en betaald wordtals in Amerika. En beschouwt men hare steden - daar ziet men de inkomsten en renten van bezitters van huizen en gronden telkens vermeerderende huishuren tot eene verbazende hoogte gestegen de zucht tot bouwen krachtig aangewakkerd zoodat de werklieden hooger loonen bedingen dan zij in eenig ander werelddeel zouden kun nen doen. Landbouw en visscherijzijn de hoofd bronnen van de Amerikaansche welvaart. De overtuiging daarvan deed een groot staatsman zeggen: «Hij, die een korrel zaad in Amerika »in de aarde strooitkrijgt daarvoor eene veer- Dtigvoudige vergoeding, en die er een visch uit «het water trekttrekt een stuk zilver op." Geen wonder derhalvedat de Amerikanen zich noemenZonen van de aarde en van de zee die, wanneer zij, even als Axtaeus in de fabel, in het worstelen tegen Hercules, nu en dan eens vallen, bij het aanraken van de beende ren hunner vaderen, nieuwe kracht en moed erlangen, om het gevecht te vernieuwen. Geen wonder, voorwaar, dat zoovelenge drukt door den last der tijden, een zoo mild gezegend land verkiezen boven een vaderland, welks toekomst zoo onzeker, als hagchelijk is, en waar voor duizenden de inwoning een last wordt, dien zij niet .lieer kunnen dragen. En mie zijn daar welkome inwoners- wie kunnen er welvaart verwachten en genieten Het onbestemd antwoord op deze vragenof door onkunde, of door valsehe berigtenof door ijdeleongegronde voorstellingen, is en zal nog menigmalen de oorzaak zijn, dat dui zenden zich jammerlijk beklagen zullen, den grond hunner vaderen verlaten te hebben voor dat, waar zij hunne verwachtingen en uitzigten nooit bevredigd zullen vinden. Of meent gij er u beter te zullen beloond vin den, dan in ons vaderland, beoefenaar van kun sten en wetenschappen Gij bedriegt u zeer - In Amerika ja, staat de beoefening van kunsten en wetenschappen hoog aangeschrevenmaar weet tevens, dat zij er op eene vrij groote schaal wordt beoefend, en dat er in ver de meeste steden scholencollegiën en universiteiten ge vonden werdenbezet door de bekwaamste mannen. Of meent gij er onmisbaar te zijn, ambtenaar van welke klasse, die in uw vaderland klaagt over te karige bezoldiging, en beroofd van het vooruitzigt, om tot hoogeren rang op te klim men? Gij bedriegt u zeer. - Het is daaromtrent in Amerika, zooals het te wenschen ware, dat het in Nederland was - In Amerika bekleeden zeer weinigen door de staten bezoldigde posten, omdat er geene posten vergeven worden, dan die onontbeerlijk zijn. Daarom is in sommige Amerikaansche Staten bepaald, dat geen post of ambt zóó voordeelig mag zijndat het daar door begeerlijk wordt, .la, een zeker artikel van de constitutie van één' der staten luidt daarom aldus «Nademaal ieder vrijman ter bewaring zijner «onafhankelijkheid, eenig handwerk, beroep, «handel of boerderij heeft, waarvan hij op eene «eerlijke wijze kan leven, zoo kan er geene «noodzakelijkheid bestaanom voordeelige amb- «ten te maken. - Al waarom de wetgevende «magt, zoodra een ambt door vermeerdering van «voordeelcn of anderzins, zóó voordeelig wordt, «dat velen om hetzelve vragen, de voordeelen J>van hetzelve zal belmoren te verminderen." Of meent gij er u te zullen kunnen inkrui- jen of noodzakelijk maken gij wiens eenige aan bevelingsbrief is: hooge geboorte en geërfde voorvaderlijke titels? Gij bedriegt u zeer. In Nederland moge het, helaas! waarheid zijn, dat menig hoog geborene eene aanzienlijke cn winstgevende plaats inneemtdie beter achter de draaibank of op den driestal zou voegen maar men kan die vlottende en onverdienstelijke waar op geen slechter markt brengen, dan in Amerika. Daar is ieder bekwaam en braaf am bachtsman en werkman welkom, en deelt in de algemeene achting, omdat hij nuttig is voor de maatschappijen omdat er onder het volk dit spreekwoord algemeen isdat God zelf «een handwerksman isde grootste in de ge- «heele wereld;" maar hem, die op niets kan roe men, dan op zijne oude kwartierenachten de Amerikanen als iemanddie alleen geboren is, om vruchten te verterenen eerst dan goed als de dood zijne bezittingeneven als het doode ligchaam van het adellijk zwijn des negers, aan betere en nuttiger menschen overbrengt. jjditschlas», Frankfort 29 April. Het gisteren uitgegeven nonrimer van het officieel blad bevat de staatsregeling van hel Duitsche rijk. Frankfort 30 April. De nationale vergadering heeft heden een besluit genomen waarhij zij de ka mer—ontbinding te Berlijn en te Hanover afkeurt en de regeringen dier staten opvordert zoo spoedig mo gelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Verder werd nog in die zitting besloten dat de president do vergadering wanneer cn waar hij wilde zoude kun nen bijeenroepen en dat de aanwezigheid van 150 Or den voldoende was tot liet nemen van een besluit. De spanning te Frankfort is hijzonder groot. De Saksische regering heeft het voorbeeld van Berlijn en Hanover gevolgd en de wetgevende kamers ontbonden. Bfrlijn 30 April. Gisteren avond beleedigde een man feitelijk eene patrouille in de Leipziger-strasse- hij werd mot kolfslagen nedergeworpen hij stond we der op en begon zijne beleedigingen op nieuw als wanneer hij doodgeschoten werd. Bij de oploopen die den 27 en 28 dezer te Berlijn hebben plaats gehad en op verschillende punten door de militairen uiteengedreven werden zijn 15 menschen omgekomen. Keulen 30 April. De koning van Pruissen heeft zich eindelijk ronduit en in duidelijke bewoordingen omtrent de hem aangebodene keizerlijke waardigheid verklaard. In eene circulaire aan den Pruissischen ge- volmagtigde te Frankfort verklaart de koning, deze hem aangebodene betrekking definitief en onder alle omstan digheden von de hand te wijzen. De rust is te Berlijn niet verder verstoord. s? r a 3» k r ij k. Parijs 30 April. De zamenscholingen zijn sedert gisteren veel minder dan zulks gedurende verscheiden dagen het geval was. Men houdt dit voor een gevolg ecner nota welke door de roode en socialistische dag bladen opeiLbaar is gemaakt waarin voornamelijk te gen eenen strijd op de straten wordt gewaarschuwd. Bij de nationale vergadering hebben zich in do zitting van heden verscheiden leden beklaagd over do onbeschofte wijs op welke zij ter gelegenheid van het uiteen drijven ser zamenscholingen door policio- beamhten van meerderen en minderen rang behandeld geworden zijn. Ken hunner de li eer Jouin is zelfs niettegenstaande hij zijne hoedanigheid te kennen gaf, den geheeld» nacht aan de prefectuur gevangen ge houden. Gisteren heeft een feestmaal plaats gehad van socialistische priesters, tegen 1 fr. 50 c. por hoofd onder het voorzitterschap van den abt Tmnchardbij gestaan door de abten Montlouis cn Percy. Deze ver- eeniging was van zeer gemengden aard en bevatte ook een groot aantal werklieden vrouwen en kinderen. Natuurlijk ontbrak het niet aan toasten waarin het heilige met het onheilige werd vermengd. Overigens zegt het Journal des Débatsonderscheidde zich dit feest hetwelk vrij rustig gevierd werd in niets van de overige socialistische maaltijden behalve dat drie godsdienstleeraars hun geestelijk en priesterlijk ambt geheel ter zijde gesteld hebben om zicb uitsluitend met wereldsche zaken bezig te houden in eene kroeg te gaan zitten drinken en klinken en opentlijk inter pocula over staatszaken te gaan redeneren in één woord zich geheel in den strijd der partij ie mengen. Kr is veel kans, dat de gewezen minister Guizot m en zelfs dat een der zonen van Lodewijk Filipsde prins de Joinville namelijk tot leden der aanslaande wet gevende vergadering benoemd zullen worden. Yo0

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1