IÏZIERIKZEESCHE Woensdag 2 Mei. S°. 35. 1849. 7 Woensdag en Zaturdag. KIEI1WSTIJBIGÉ. BUITENLAND. Abóniiihekts-ïbijs: 'er drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. mending der Advert, daagste voren,'s namiddvóór ure. verschijnt: {•hijs der advertentien; Gewone 15 cents de regel. Geboorte- Huwelijks- en Doodherigten van 1 -6 regels h f 1, behalve het Zegelregl. duits chland. Frankfort 25 April. Uit Stultgardt is de verblrj- ende lijding ontvangen dat de gevaarlijke spanning lie daar sints eenige dagen heerschle eindelijk heeft opgehouden te bestaan ten gevolge van het onvoorwaar- lelijk toetreden des konings tol de Duitsche constitutie keuze van het rijks opperhoofd daaronder begrepen. Se ministers die zich naar Ludwigsburg begeven had- len hebben den 24 eene schriftelijke verklaring des onings die deze toeslemming bevat aan de stenden- kamcr onder het luid gejuich der afgevaardigden oorgelegd. Frankfort 26 April. Tusschen de Denen en de Ouitschers is voor Holding een hardnekkig gevecht ge- everd. De eersten zijn geheel verslagen en met achter- aling van een belangrijk aantal gevangenen waaronder mn aanvoerder Orle-Lehman teruggetrokken de stad Kolding zelve is bijna geheel door de vlammen vernield. 4et gevecht heeft zes uren lang met ongekende hard- ekkigheid grduurd. De Duilschers moeten hunne Herwinning dan ook zeer duur gekocht hebben. In Stuttgardt keert de rust terug daar de ko- ung er thans ook in bewilligd heeftde zinsnede in ijne verklaring van goedkeuring waarmede de com- nissie zich niet wilde vereenigen weg te laten. De lamer heeft daarop besloten den koning het onmid- lelijk afkondigen der Duitsche constitutie te verzoe- len en die dan gelijktijdig door het leger te doen be weren. Geheel anders is de houding van Beijeren ecneoffi- iële verklaring der regering meldt dat de koning zich net de constitutie zoo als die thans is aangenomen, liet kan en zal vereenigen. De reeds in Beijeren be- taande spanning zal daardoor niet weinig toenemen. Ten gevolge van een ontzettend verliesdoor de Oos tenrijkers geleden, hebben de Hongaren de stad Comorn mtzelis l'esth door hel Ooslenrijksche leger ontruimd ■n heeft dit zich naar Ilaab teruggetrokken. Een offi cieel leger-bulletin deelt die verrassende resultaten mede maar namens de Ooslenrijksche regering wordt n hetzelfde nummer der Wiener ieit. hetwelk dit stuk rehelst medegedeeld dat Oostenrijk met kracht in Jen strijd zal volharden, en aan geeno onderhandelingen hoegenaamd het oor leenen. Frankfort, 27 April. De gemeenschap tusschen Weenen en Peslh is weder afgebroken bet bevestigt tich dat het heleg van Comorn is opgeheven en dat Je opstandelingen een' aanzienlijken voorraad leeftogt in die vesting hebben gebragt. Ofen is echter door de keizerlijken met genoegzame magt bezet gebleven en het hoofdleger wordtterwijl het den vijand in 'toog houdt te zamengetrokke'n Gran blijft bezet en daardoor de overgang over den Donau gedekt. De republikeinsche partij der naburige duitsche 'aten heeft tegen aanstaanden zondag wederom een aantal volksvergaderingen bijeengeroepen welke bui ten den raijon van Frankfort zullen gebonden worden. Deze beweging strekt zich hoofdzakelijk tot Baden Bijn-Beijeren en Bijn-Hessen uit. Van de door de Maintzer republikeinen te Bingen bijeengeroepen volks vergadering belooft zich de partij hier veel goeds. Leden van de linker en van de uiterste linkerzijde der nationale vergadering hebben de uilnoodiging om deze bijeenkomsten bij te wonen aangenomen. De leus dezer vergaderingen zal zijn instandhouding van de constitutie door de nationale vergadering aangenomen zelfs in weerwil van het erfelijke keizerschap. De Beijersche regering houdt vol «dat zij aan e naar Frankfort afgevaardigde vergadering nooit bet gt heeft toegekend om de Duitsche staatsregeling '.ijdigzonder toestemming der regeringen vast te eenzi) stellen.' Te Stokholm beeft men toevallig de juweelen der Fransche koninklijke familie teruggevonden welke Lodewijk XVI op zijne vlugt naar Varennes wilde me- denemen en eene waarde hebben van verscheidene millioencn. Keclkn 27 April. De vijandige houding welke in onderscheidene staten van Duitschland door de wet gevende kamers tegenover de regeringen is genomen heeft deze genoopt tot eene ontbinding dier kamers. In Pruissen en in Hanover is dit reeds geschied. Ver moedelijk zal men spoedig hetzelfde van Beijeren ver nemen. Te Berlijn heerscht sterke gisting en opgewonden heid onder de bevolking. In Wurlemberg heerscht thans veel vreugde over den afloop van de crisis en de republikeinen zien die met leede oogen daar zij eene benoeming van een re gentschap schenen te beoogpn om tot verdere berei king hunner ontwerpen te geraken. Van onderscheiden zijden wordt berigt dat de stand van zaken in Rome zoodanig is dat men met zeer geringe moeite bet gansclie republikeinsche ge bouw zou omver werpen. Dit zal echter met vreemde hulp moeien geschieden vermits de gemoederen in Rome zoo gedemoraliseerd zijn dat zij zich zonder vreemde hulp, niet van het terrorismus hetwelk op het volk druktzouden kunnen bevrijden. f r a n e r ii k, Parijs 27 April. De strijd omtrent de verkiezin gen zal levendiger worden dan men verwacht had. Napoleon Bonaparte, gezant te Madrid is als zoodanig teruggeroepen waarschijnlijk ten gevolge der bekend wording van den brief van den president en van zijne verklaring tegen de Fransche expeditie naar Italië. Napoleon Bonaparte een jongman van vurigen aard beeft het candidaatscbap aangenomen dat het Bona- partisch comité te Parijs hem had aangeboden. Waar schijnlijk zal in zijnen naam eene vereeniging der Bonaparte's gezinden en een deel der Republikeinen beproefd worden. Bonaparte is bereids alhier terug gekeerd). Er heerscht alhier eene blijkbare spanning wegens de tussobenkomst der commissarissen van policie in de clubs. Daarvan zijn kleine zamenscbolingen en vecht partijen het gevolg. BINNENLAND. Amsterdam 27 April. Wij hadden er van hooren spreken dat er aan het terrein dpr suiker-fa brij k van den heer B. Kooy Jz., op het Bikkers-Eiland eene artesische bron van goed drinkwater ontdekt zou zijn. Wij hebben navraag hiernaar gedaan en-, tot ons genoe gen, kunnen wij de zaak bevestigen; na eene horing ter diepte van ruim veertig ellen is het water hetwelk van eene zeer goede hoedanigheid is begonnen te ont springen en wel zoo mild van tusschen de 80 en de 100 kan in de minuut op te leveren eene hoeveelheid die bij het aanbrengen van ruimere buizen welligt nog te vermeerderen zal zijn. Het belangrijke vraagstuk der mogelijkheid om hier te Amsterdam artesische put ten le hekomen schijnt' hiermede alzoo op eene vol doende wijze opgelost te wezen. Naar wij vernemen zijn II. donderdag alhier de eerste nieuwe aardappelen ter markt aangehragt door J. Goeijenbier van Wateringen. Men leest in de Zulphensche Courantuitkomende bij den stads drukker W. JThiemete Zutphen Den 21 Maart II. vóór dat nog de terugkomst des konings uit Engeland hier hekend was geworden is het volgende adres aan de tweede kamer der staten- generaal ingezonden Geeft met verschuldigden eerbied te kennen T. J. Stieltjes2dc luitenant der artillerie met verlof, dat het hem toeschijnt, als ware nu het gunstige oogen hl ik gekomen om het formulier van den eed door officie ren af te leggen te veranderen. Dat formulier luidde toch in 1840 «Wij zweren trouw aan koning Wil' »Iem II, gehoorzaamheid aan de wetten onderwerping »aan de krijgstucht." Maar door den onverwachten dood van een vorst waarvan wij dezer dagen het tref fende voorbeeld hebben gezien is dan het leger ont slagen van zijn eed en nog niet verhonden aan den troonsopvolger. Dit formulier is derhalve ondoelmatig. Een formulier waarhij men alleen trouw aan den ko ning zou zweren zou hetzelfde ongerief in noggrootere mate opleveren. Het komt den ondergeteekenden voor als werden door den eed van trouw aan de Grondwet die bezwaren voorgekomen. Personen kunnen door den dood worden weggerukt maar de wet blijft be staan en is onafhankelijk van hem die met de uit voering daarvan belast wordt. Nog een ander bezwaar is verbonden aan den bestaancien eed. Elk leger is uit. den aard der zaak lijdelijk gehoor zaam. Nu komt het slecht met dien aard eens legers overeen trouw te zweren aan drie zaken die onder ling in strijd kunnen komen. Daardoor dwingt men het leger om te beraadslagen dal is men ontbindt het. Om deze redenen wendt de ondergeteekende zich tot de tweede kamer der staten-generaal met het ver zoek om te willen medewerken lot het daarslellen van een eeds-formulier voor het leger dat in verband zal staan met onze andere, vernieuwde grondwettige in stellingen." Daarna heeft de inzender van dit adres (die tot 1.° Mei met verlof en dus buiten de gelederen was) uitstel gevraagd om den eed af te leggen zich beroepende op het bekende bestaan van twee partijen in het leger do constitutionele» en ullra-rnonarchalen die elk aan den eed een verschillenden uitleg geven en aan den minister verzoekende om de meening der regering om trent dit punt te mogen weten. Het kwam hem on doenlijk voor een eed af te leggen dien hij niet begreep. Deze zaak is op de volgende wijze door den minister uitgemaakt, bij missive van 21 April 1849: De minister van oorlog gezien hebbende *s konings besluit van 20 dezer Lr l) ll, waarbij Zijne Majesteit op grond dal de 2do luitenant T. J. Stieltjes, van het korps pontonniers bij gelegenheid dat door de officie ren van het leger de voor hen voorgeschreven eed her nieuwd is geworden zich weigerachtig heeft betoond mede dien eed af te b'ggen en uit aanmerking dat genoemde 2d0 luitenantbij zoodanige met hel karakter van officier önvereenigbare handelwijze, zich huilen do mogelijkheid heeft gesteld om le verblijven in den rang en de heirekking welke hij hij hoi leger bekleedde hoeft goedgevonden het koninklijk besluit van den 20 Mei 1839, n.° 49 waarbij bij lol 2den luit. hij het leger benoemd voor, zoo veel hem betreft in te trek ken en buiten effect le stellen en hem van zijnen rang en betrekking welke hij lot dusver bij het leger beeft bekleed te ontheffen en hem dienvolgens uit de diens't le ontslaan. (?i>as gel.) Voet." 's Gravenhage 28 April. Door de tweede kamer der staten-generaal is alsnu het geheide reglement van orde voor die kamer nadat gisteren nog in eene avond zitting de laatste beraadslagingen daarover gevoerd zijn y en zoo als het nader in den loop der zittingen. op enkele punten is gewijzigd aangenomen. Uit eene goede bron vernemen wij dat de koning het voornemen heeft om op het voorbeeld van wijlen zijn grootvader publieke audiëntiën te geven. Dit zou zeker zijne populariteit sterk vermeerderen Want men beeft het altijd bejammerd dal Willem II zoo weinig toegankelijk was voor zijne onderdanen. H. K. H. prinses Marianne der Nederlanden is van hoogstderzelver reis naar Londen öp haar buiten verblijf le Voorburg teruggekeerd. Bij de hoofd-cornmissie tot het oprigten van een standbeeld te 's Gravenhage ter nagedachtenis van Z. M. koning Willem II, is de navolgende gift ontvangen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1