Woensdag 25 April. 1849. Woensdag en Zaturdag. ATIËN. NIEUWSTIJDINGEN. Vin-;, dat I escln Is als oe. door L DB de MRffiZEISCHE GODRi db ens« ure, I eleio I rfge- tien ab onnememts-pbijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daagste voren,'snamidd. vóór 4 ure. verschijibt: heb- EE. nnen |j de lte jziger ieuw t niet uilen king Yed. Er heeft dezer dagen binnen deze stad een request gecirculeerd hetwelk thansaan de E. A.Re- gering dezer stad is ingediend houdende verzoek ttgeheele afschaffing der Stedelijke Belastingen zoowel, die bij wijze van opcenten op'sRijks aceijnsen, als die bij wijze van stedelijke eigen middelen geheven wordenen dezelve te doen vervangen door een hoofdgeld of belastingnaar de vermoedelijke gegoedheid der ingezetenen bij classificatiehetwelk door vele notabele in gezetenen is onderteekend. Het is te wenschen, dat het stads bestuur daarop al die aandacht zal vestigen, welke het zelve verdienten doordrongen zal worden van de overtuigingdat het hoofdgeld eene der een voudigste, billijkste en onkostbaarste belastingen is, bij uitnemendheid geschikt om de kwijnende burgerklasse op te beuren uit den lastdie haar drukt; dat het tegenwoordig belastingstelsel handel én nijverheid met eenen geheélen onder gang dreigt; dat de uitgedrukte wensch van zoo vele ingezetenen alles behalve een Ulopiaansch denkbeeld is, en dat het stads bestuur alzoo de aangewende pogingen met een gevvenscht gevolg zal bekroonen. s om itie het den tede bij in de Do- wen i en eelen voor voor- oem- n ge- HA- i den Dz-, rti kei k ge- per ten 2 Elle t hoek ipen /EI': et en' BEKENDMAKING. De Commissie tfr üitdeeling van Soep aan be- hoeftigen binnen deze Stad hare werkzaamheden over het afgeloopen Wintersaizoen geëindigd hebbende maakt met dankbare erkentenis aan de Ingezetenen be kend dat zij door derzelver medewerking in staat is geweestom gedurende 13 achtereenvolgende weken ruim 47,000 Portiën voedzame Soep te hebben kunnen doen uitreiken. De Commissie,, pil naam van zoovele beweldadigden baren weltneenenden dank daarvoor aan de gezamen lijke Inschrijvers bij deze betuigende geeft mitsdien kennis, dat de Rekening' over het afgeloopen dienstjaar op Woensdag den 2 Mei aanstaande des middags ten 12 ure in het Soep-Lokaal zal gehouden worden de Inschrijvers hij deze uitnoodigende om daarbij te willen tegenwoordig zijn ten einde die te helpen opnemen en sluiten en daarna ovpr te gaan tot het verkiezen van andere Leden der Directie, in de plaats der aftredende terwijl een ieder die nog iels van de Commissie te vorderen mogt hebben verzocht wordt, om zich, met overlegging der noodige bewijzen ten spoedigste bij den Thesaurier den Heer H. J. Berg, aan te melden. Zierikzeeden 23 April 1849. Do Commissie voornoemd W. D. de JONGE vl.. Ter ordonnantie van dezelve J. 1SEBREE MOENS. BUITENLAND. luitschiand, Berlijn, 18 April. Op 28 Maart heeft bij het kamergerigt alhier de echtscheiding plaats gevonden tusschen prins Albert en prinses Marianne der Neder landen, welke ten gevolge van veelvuldige onaange naamheden, reeds sints eenige jaren werd voorzien. De prins had len laatste op echtscheiding aangedrongen en onoverwinnelijken afkeer als reden daartoe opge heven. Aangezien met 1 April alle aanzoeken om echt scheiding aan de onder-geriglen zijn overgegaan zoo werd de eindtermijn nog in der haast op 28 Maart gehouden. De prins werd ontheven van den eisch lot betaling eener aanzienlijke schadevergoedings-som welke van de zijde der andera partij werd gevorderd en werden aan hem daarenboven de kinderen toege wezen. De prinses heeft hel haar toebehoorende fraaije landgoed Camenlz in Silezie verkocht en geen verlof bekomen om naar Pruissen terug te keeren. Zonderlinge geruchten zijn in omloop nopens den armzaligen toestand waarin de zoo hoog geroemde Duitsche vloot zich voor alsnog bevindt. Zij voldoet in geenerlei opzigt aan de groote verwachting die men van hare uitrusting bemanning en wapening heeft ge had en even weinig aan de millioenen die reeds aan dezelve zijn te koste gelegd. Dit wordt te meer be klaagd daar de Denen thans hunne uiterste krachten aanwenden om hunne zeemagt te vermeerderen en daarmede alle Duitsche havens en rivieren te blokkeren. De nederlagen die de Oostenrijkers in Honga rije lijden verwekken hier te gelijk vrees en hoop. Hoop onder de roode partij daar zij na eene volko- mene overwinning der Hongaren eenen algemeenen opstand in Polen verwacht en te gelijk niet deze ook de wedergeboorte der anarchie in Duitschland. De conservatieven daarentegen zijn met angst over dat zegevierend voortrukken der Hongaren vervuld. Naar het ons voorkomt, bestaat er noch vrees voor het eene noch hoop voor hel andere de kracht der regering strekt ons daarvoor ten waarborg. Het Duitsch-Calholicismus maakt verbazenden voortgang in Beijeren. Behalve in Munchen zijn bijna gelijktijdig gemeenten van die geloofsbelijdenis in Neu- renburg Furth Erlangen AltdortSchweinfurt enz. lot stand gekomen. Op vele andere plaatsen zal dit weldra mede bet geval zijn en men ontwaart hierin een onbetwistbaar bewijs, dat zelfs Beijeren niet langer terug wil blijven in den geest van verlichting die thans alom in Duitschland heerscht. Stuttgarut19 April. De koning heeft verklaard de. rijks-constitutie niet aan te neinen en het ontslag hetwelk de ministers dien ten gevolge aangeboden had den aangenomen. f h a n k r ij k. Parijs 19 April. Over het algemeen wordt de expeditie naar Italië door de gematigde dagbladen zeer toegejuicht. De omwenteling te Florence en de voordeelen door de napolitaansche troepen in Sicilië behaald be vestigen zich. Uit Rome wordt gemeld dat de minister van financiën Manzoni, naar Engeland vertrokken is, om eene poging tot het sluiten eéner leening te doen. Ge lukt deze poging niet dan .is de republiek ten einde raad want door papierengeld is de republiek reeds overstroomd. Voor het ministerie van oorlog dat dan ook niet uitlokkend is, heeft'zich slechts een kandidaat opgedaan omtrent wiens ongeschiktheid slechts eene stem bestaat. Het driemanschap te Rome heeft eiken kanunnik van het kapittel van het Vatikaan eene boete van 120 kroonen opgelegd omdat zij geweigerd hadden op het Paaschfeest de dienst te doen zooals de regering be volen had. Parijs 20 April. De fransche expeditie naar Italië is den 16 dezer van Toulon uitgezeild. Zij hestaai uit zeven stoomschepen meest fregatten. Daaraan zal zich des noodig het eskader dat wij in de Middel- landsche-Zee hebben aansluiten. De heer E. Raspail is heden tot twee jaren ge vangenis en 2000 franken boete veroordeeld, wegens zijn vergrijp dezer dagen tegen een lid der nationale vergadering begaan. Men telt heden in de onderscheidene burgerlijke en militaire hospitalen van Parijs 2199 cholera-zieken en 1239 sterfgevallen. prijs seh abtertextien: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodherigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. De president der republiek op 20 April 1808 te Parijs geboren is heden zijn 42"° jaar ingetreden. De toebereidselen tot het 'eest van 4 Mei ver jaardag van de opening der nationale vergadering worden reeds op verschillende punten der hoofdstad gemaakt. De lijdingen uit Florence melden dat eene tegenomwenteling aldaar werkelijk heeft plaats gehad. De stedelijke overheid heeft tijdelijk het bestuur in handen genomen in afwachting van den groothertog. Men wachtte in Rome eene gelijke beweging. De Napelsche troepen maken op Sicilië meer en meet voortgang. groot-reittannien, Londen 20 April. Volgens Ie New-York ontvan gen beriglen uit Californie lot 7 Fel). was men voor nemens aan den oever der Sacramento 30 mijlen van San Francisco eene nieuwe stad to houwen die Bruccia zonde heelen het goudgraven zoude weldra met ver nieuwde drift worden hervat het goud werd tot da prijzen van 9 a 14 doll, per ons betaald de cholera rigtte vreesselijke verwoestingen onder de gelukzoekers aan en velen werden daarenboven door de inlanders van hun zuur gewonnen schat ja zelfs van het leven beroofd. Inlusschcn was men nu bezig een voorloopig gouvernement op te rigten. b e i> o i e. Brussel 20 April. Koning Leopold heeft Z. M. den koning der Nederlanden Willem IIIbenoemd tot groot-cordon der Leopolds-orde. BINNENLAND. 's Graveniiage 22 April. Heden zondagheeft do raad van slale eene buitengewone Vergadering ge houden welke ten 1'/2 ure aangevangen is en lot ruim 41/', ure geduurd heeft. Men leest in het Journal de Limbourg het volgende «Het Limburgsche contingent is bepaaldelijk opge roepen om naar Sleeswijk-Hnlstein op te rukken. De kommandant van de batterij artillerie te 's Bosch heeft bevel gekregen haar tot oprukken gereed ta houden. Men mag gelooven dat hetzelfde bevel aan de eskadrons jagers, in garnizoen te's Hage zal ge geven zijn. Ziedaar dus onza jeugdige Limburgers strijdende voor rekening van Duitschland en voor eene zaak waarbij hun land in geenen deele belang heeft. Ziedaar ook hoe Willem lilals hertog van Limburg, of groothertog, van Luxemburg., de vijand van den koning van Denemarken is geworden (De Nieuwe llotterdamsche Courant van heden noemt- hel bovenstaande lierigt geheel onnaauwkeurig en zegtuit eene goede bron te hebben vernomen dat deze order niet gegeven is en ook niet zal gegeven worden - ln het invalidenhuis te Leiden heeft men eene bijdrage van niet gering bedrag lot oprigting van een standbeeld voor Z. M. koning Willem 11, te'sGra- venhage afgezonderd en aan de sub-commissie te Lei den aangeboden. ln de provincie Utrecht is eene aanzienlijke dief stal gepleegd beslaande in het ontvreemden eener som van p. in. f 20 000 en f 44,000 in bankpapier, welke Ier betaling te Utrecht aan zekeren landbouwer in de gemeente Ouden-Rhijn ter hand was gesteld. De nummers der bankbiljetten zijn reeds in de dagbladen bekend gemaakt. Wij vernemen dat op het bij Eckenförde in de lucht gesprongen deenscho oorlogschip Christiaan VIII, zich een jong Hollander van aanzien bevond namelijk de jonge baron de Geer. Door 't springen van genoem den bodem is hij in zee geraakt en met zwemmen wist hij zich te redden even als voor vele jaren IJsbrand Bontehoe. Naauwelijks echter was hij aan 't vuur en zeegevaar ontkomen of hij werd krijgsgevangen ge maakt door de Pruissen. Zijne hoangste familie ver beidt nadere tijdingen aangaande ziju lot. Tot bet ge

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1