COUBA Zaterdag 21 April. N°. 32. 1849. ;n: Woensdag en Zaturdag. BESTOREN ADMINISTRATIEF ST. eren droel Je Echtge S in dei. MAN. teren naar SR in di in persooi 11 Juni] laamstede, BOUW. in de Ge- gelegen (lte be- H.' BROÜ- ZERIEZEESCHE ABONNEMENTS-PRIJS! Per drie maanden f 2,00. Franco -per post 2,15. Inzending der Advert, daags te voren,'snamidd. vóór dl ure. verschijnt: PBUS DER ADVERTENTIE»: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels a f 1 behalve hel Zegelregt. R HALENT'. GE Cz. namiddag! ek presen- met Erf Godveiineür van de Provincie Dreischor J eleoop, CLERCQ iddags ten lissc ten ;rkoopen staande letter B w<s iddags on gistratie op hel n van dee aamstede :hting bij Van de aiale Do- b'houwen ede ei perceeten rwijl voor de voor genoom- 0 van ge- De Staatsraad Zeeland. In aanmerking nemende dat nchlervolgens de wet van 8 November 1815, Staatsblad n.° 51), de reke ningen of declaratiën van alle schuldvorderingen ten laste van het Rijk over bet dienstjaar 1848 vóór of op den laalslen Junij dezes jaars bij zoodanige besturen administration collegiën autoriteiten of ambtenaren welke de orders tot bet doen der leveranciën of ander zins gegeven hebben behooren te zijn ingediend ter wijl bij achterlijkheid hiervan de schuldvordering zai worden gehouden verjaard en vernietigd. Herinnert bij deze alle belanghebbende besturen administration en particulieren in deze Provincie aan de bepalingen der bovenbedoelde wet onder nilnoo- diging levens om de indiening hunner pretentiën over 1848, daar en waar het behoort zoo spoedig mogelijk ,le bewerkstelligen er, daarvorj bet aangegeven tijdstip van 30 Junij 1849 niet af te wachten. Middelburg den 16 April 1849. De Staatsraad Gouverneur voornoemd VAN VREDËNBURCH. PW >e VOS taande de ER voor bij deze rande* odig acb- istaande aanvang a wezen ogen ont- ;e!en. 'Li >r iedere! in welkt geringen geschaft n tijd tol gegeven tbevat- schillende 2ao druk- mde uit plaatsing B VOS. BUITENLAND. SUITS CHUAND. Frankfort 15 April. De jongste berigten van bet Hongaarsehe oorlogstooneel zijn nog niet van beslissen- den aard. De strijd die nu reeds sedert acht dagen duurt is bijkans tot onder de muren van Pesth gena derd. De opstandelingen hebben blijkbaar de over- niagt de keizerlijken nemen'geen algemeenen slag aan en wachten versterking. Het hoofdkwartier der keizer lijken is zelfs naar Pesth verlegd. Men is te Weenen volkomen overtuigd dat zoo het alsnu bijeengetrokken leger door de insurgenten verslagen wordt. Oostenrijk alle hoop op het behouden van Hongarije moet opgeven daar het huiten magte zoude zijn zulk een leger, als thans die landstreken bezet houdt voor de tweede maal op de been te brengen. Z. M. de keizer van Rusland heeft den veldmaar schalk Radetzky den titel van maarschalk der keizerlijk- russische legers geschonken en hem tevens tot chef van een huzaren-regemenl benoemd dat naar dien maar schalk den naam zal voeren. Hamburg, 15 April. Men heeft berigt van een nieuw voordeel door de Duitschers bevochten Saksen en Beijerschen hebben den 13 de schans hij Sundewitt (het eenige punt dat de Denen na dejongste gevech ten nog hielden) stormenderhand ingenomen. Dit voor deel is echter niet zonder gevoelige offers behaald. De togt naar de Julia,ndsche grenzen duurt voort. De Denen zetten hunnerzijds de blokkade der duitscbe havens met veel kracht door. F Fa A N K R IJ K. Parijs, 16 April. Twee tijdingen van gewigtdie echter van den eenen dag tot den anderen verwacht werden zijn heden van hier te melden. De eerste is het eindelijk officieel gegeven berigt der inneming van Genuazij heeft strijdig mei hetgeen men nu laatstelijk vermoedde toch nog den 10 plaats gehad. De andere tijding is die van het werkelijk uitloopen uit Toulon van de naar Civita-Vecchia bestemde ex peditie gisteren is de scheepsafdeeling in zee gegaan. De fransche regering heeft aan de nationale vergadering in hare zitting van heden een buitengewoon cred^et Van 1,200.000 fr. gevraagd ter voorziening in de kos ten welke het onderhoud der expeditie gedurende drie maanden vcreischen zal. De stad Genua is eene der beste vestingen mis schien de grootste van géfaeel Europa. Zij heeft eeneu buitenster) ringmuur van vier uren gaans in den om trek die met forten geflankeerd is en vervolgens een' tweeden binnenwal, mede door verscheiden forten ge flankeerd, waarvan sommigen te gelijk de stad, het land daarbuiten en de haven bestrijken. Met een garnizoen van 25,000 man en wanneer zij de zee open beeft kan deze stad het tegen eene armee van 80,000 man zeer lang bijna onbepaalden tijd uithouden, uit hoofde van de steilte harer wallen en den uitmuntenden bouw harer forten die meestal op vasten rots gevestigd zijn. Er is weder sprake om de betaling te vorderen van de gelden welke Frankrijk nog te vorderen heeft als van Spanje 47.500.000 fr. zonder 22 millioen te rekenen voor vervallen en onbetaalde renten van Belgie 17,294,500 fr. van Griekenland 9,213,958 fr. van Rome Toskane en Piemont zamen ruim 2 mil lioen fr. voortspruitende uit leveringen van wapenen in 1848 gedaan alsmede van den ex-koning Lodewijk Philips 5,498.847 fr. Volgens berigten van de italiaansche grenzen is te Bologna het pauselijk wapenschild hersteld en eene deputatie naar Gaëla gezondenom den paus van de onderwerping dier stad te verzekeren. De graaf de Monlemnlin (zoon van don Carlosis in Londen van zijn uitstapje lol de spaansche grenzen teruggekeerd, na «enigen lijd door de fransche regering bewaard te zijn geweest. In Teheran (Perzie) is de fransche gezant graaf de Sarliges zeer inpopulair. De schach heeft de aan neming der hem toegezonden ridderorde van het Legioen van Eer geweigerd. Hij had den engelschen en russischen gezant zijn portretmet diamanten bezetten geschenke gegeven maar den franschen niet deze verlangde dezelfde gunst t en toen die geweigerd werd zond de graaf de hern door den schach geschonken ridder-orde van de Zon en den Leeuw terug BELGIE. Brussel 17 April. Eene oude vrouw die te Antwerpen vele jaren van bedelarij leefde is dezer dagen gestorven onder eenen hoop vodden vond men echter eene som van 5000 fr. in goudstukken. De arme erfgenamen die zulk eene erfenis niet wachtende waren vervolgen thans hunne nasporingen in de armoedige woning der overledene in de hoop nog meerdere schatten te zullen vinden. BINNENLAND. 's Gravenhage 18 April. Gisteren is de onlzege- ling en inventarisatie van den boedel van wijlen Z. M. koning Willem II aangevangen. Naar men verneemt hebben de erfgenamen gebruik gemaakt van het regt dat art. 1070 burgerlijk wetboek verleent om zich te beraden en hebben daarvan eene verklaring afgelegd ter griffie van de regtbank dezer stad zijnde die ver klaring in het daartoe bestemde register ingeschreven. Dat regt wordt bij gemeld art. aan erfgenamen ver leend ten einde de gesteldheid der nalatenschap te kunnen onderzoeken en te kunnen beoordeelen of het van hun belang is dezelve heizij zuiver hetzij on der het voorregt van boedelbeschrijving te aanvaarden of wel te verwerpen overeenkomstig art. 1071 van het burgerlijk wetboek is er een lijd van vier maan den aan de erfgenamen vergund ten einde den boedel le doen beschrijven en zich te beraden. Men vefneemt dat aan de commissie vroeger be noemd om de afdoening der zaken tol den boedel betrekking hebbende te regelen toegevoegd zijn de heer en Faber van Riemsdijk en Delprat advocaten Fyssell notaris, en A. P. T. Eyssellprocureur. Men verneemt, dat het Z. M. den koning behaagd heeft aan deri Nestor van den Rotterdamschen handel den heer A. van lloboken van Iihoon en Pendrechl en Corlgene koinmandeur der orde van den Nederland- schen Leeuw het Kommandeurskruis met de Star der orde van de Eiken Kroon te verleenen. H. K. H. mevrouw de prinses Albert vati Pruissen Marianne der Nederlanden) heefl zich sederl de vorige week naar Engeland bpgeven het verblijf van H. K. H. aldaar zal slechts zeer kortstondig zijn. In de zilting van de tweede katner der stalen- generanl van gisteren is ingekomen eene koninklijke boodschap ten geleide van een wels-ontwerp rege lende het rest van onderzoek of enquête. Naar men verneemt, heeft de regering hare ant woorden aan de tweede kamer der stalen-generaal toegezonden op sommige der ontwerpen van wetdie bereids in de afdeelingen zijn onderzocht. Dit moet onder anderen naar men verzekert, het geval zijn met dal betrekkelijk het regt van vereeniging en ver gadering waarin vele veranderingen moeten gebragt zijn zoodnt er eene geheel nieuwe redactie van het ontwerp hij de antwoorden moet zijn gevoegd. Wij vernemen met zekerheid zegt de Noord- Brabander dat de heer m J J. B. Hengst, lid van do tweede kamer der staten-generaal door het hoofd district Grave gekozen zijn ontslag als zoodanig ge nomen heeft terwijl datzelfde blad nog van andero leden der kamer vernomen heeft dat zij hetzelfde voor nemen eerlang ten uitvoer zullen leggen. Het is bekend dat de in 1838 overleden luite nant-generaal Janssens den lande in de hagchelijkste oogenblikken en onder de moeijelijkste omstandighe den uitstekende diensten bewezen heeft. In de ge schiedenis dier dagen staat onder anderen opgelee- kend dat koning lodewijk hem bij decreet van den 22 van Bloeimaand 1809 a d cause de l'Elat delabré de sa santé." een eervol ontslag als minister van oorlog verleenende hem gelijktijdig ter kwijting eener na tionale verpligting een jaarlijkse!) pensioen van f 8000 toelegde onder de bijvoeging dont cinq mille seront reversibles sur la lêle de son épousedans le cas ou il viendrail d mourir avanl elle. Deze laatste bepaling wordt thans door mevrouw de douairière Janssens ingeroepen. Na eenige vrnchte- looze pogingen om in der minne datgene te erlangen waarop zij volgens bet aangehaalde decreetaanspraak meent te hebben heefl zij dezer dagen den staat doen dagvaarden ter uitbetaling van 25.000, zijnde het bedrag van vijf jaren der haar toekomende pensioen gelden. Men verneemt dat de heer advocaat Metman de vordering van mevrouw Janssens bij den hoogen raad zal ontwikkelen en dat deze zaak niet alleen uit een regtskundig maar ook uit een historisch oogpunt tot belangrijke beschouwingen aanleiding kan geven. De Ulrechtsche Courant zegtdat een plan door den hoogleeraar Visscher in eene onlangs gehouden lijkrede op Willem II geopperd om voor dien vorst een standbeeld op te rigten dat hem als handhaver der hoogeschool als beschermer van godsdienst weten schappen kunsten en nijverheid voorstelt en op een der groote pleinen le Utrecht geplaatst zou worden veel bijval vindt en spoedig zal kunnen worden ver wezenlijkt. Baden en generaal-meesteren van de munt heb ben openhaar hekend gemaakt, dat gedurende 1848 zijn vervaardigd voor rekening van het rijk, 5,427,612 rijksdaalders 7,499,360 guldens 4,049,904 halve guldens; 6,183,708 stukken van 25 cents; en 500,310 stukken van 10 cents; te zamen bedragende ƒ24,689,300; en voor rekening van bijzondere personen, 3,417,470 rijksdaalders en 4,372.907 guldens te zamen bedra gende ƒ12,916,582; totaal ƒ37,605,882; benevens eenige proefstukken van den dubbelen enkelen en halven gouden willem en van het vijf-centsstuk. Dezer dagen hebben wij het berigt gegeven van twee bejaarde scheveningsche visschers aan welke de eer is vergund den plegtigen begrafenisstoet van wijlen Z. M. koning Willem II te volgen, op grond dat zij, in der tijd in Engeland krijgsgevangen, vrij willig dienst genomen hebbende en naar Spanje overge voerd aldaar onder hoogsldenzelvendestijds prins van Oranjegediend hebben en welke twee personen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1