ZEMZEESCHE Tï°. 30. Zaturdag 14 April, 1849, Woensdag en Zaturdag. BESTUREN AlIiMSTRATfil. Herijk der Maten en Gewigten. ABOHNEMENTS-PRIJS! Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvertdaags te voren,'snamidd. vóór 4 ure. verschijnt: PHIJ3 DEB aDVuaXEBITIBIS; Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Dood herig ten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelrrgt. Gedenkwaardigste tijdstippen uit het leven van T\Teer land's diep betreurden - Vorst WILLEM II. Geboorte te 'sGravenhage, 6 Dec. 1792. Uitwijking naar Engeland, 18 Jan. 1795. Bezoek der militaire school te Berlijn, 1807. Studie aan de hoogeschool te Oxford, 1809. Luit.-kolonel11 Junij 1811. Eerste veldtogt met het Eng. legerin Spanje ,1811. Behoort tot de eerste bestormers van Cindad Ro- drigo, Sept. 1811. Kolonel, 17 Oct. 1811. Aan het hoofd eener Engelsehe kolonne, welke hij van de vlugt had wederhoudeu en op het veld van eer teruggevoerd, dringt hij door in de belegerde stad Badajoz, 6 April 1812. Onderscheidt zich ill den slag van Salamanca 22 Julij 1812. Ontvangt de Bath-orde van Groot-Brittanjevoor zijne wapenfeiten in Spanje, 1812. In den driedaagschen strijd van Sorauson wordt hem een paard onder het lijf doodgeschoten Julij 1813. Wellington verklaart hem een volleerd krijgs kundige, 1814. Ontvangt van zijnen vader den titel van prins van Oranje, 16 Maart 1815. Dapperheid en krijgsbeleid bi j LignyQuatre- Bras en Waterloo, 15, 16, 17, 18 Junij 1815. Ontvangt eene wonde aan den linkerschouder, 18 Junij 1815. Huwt met Anna Paulownazuster van keizer Alexander van Rusland 21 Febr. 1816. Geboorte van Willem III, 23 Febr- 1817. Geboorte van prins Alexander, 2 Aug. 1818. Geboorte van prins Hendrik, 14 Junij 1820. Geboorte van een' vierden zoon, in den ouderdom van circa vijf maanden overledenMei 1822. Geboorte van prinses Sophia, 8 April 1824. Alléén in het oproerige Brussel, Aug. 1830. Tiendaagsche veldtogt, 2-12 Aug. 1831. Intogt in Leuven, 13 Aug 1831. Zegevierende intogt te 's Hage 23 Aug. 1831. Zegevierende intogt te Amsterdam, 13Sept. 1831 Dood der moeder van Willem II, 12 Oct. 1837. Voert als veldmaarschalk het bevel over het ob- servatie-legev aan de grenzen1838. Willem III huwt prinses Sophia van Wurtem- berg, 18 Junij 1839. Geboorte des eersten kleinzoons van Willem II 4 Sept. 1840. Wordt koning door de abdicatie van Willem I, 7 Oct. 1840. Plegtige intogt te Amsterdam, 27 Nov. 1840. Inhuldiging te Amsterdam 28 Nov. 1840. Huwelijk van prinses Sophia dochter van Wil lem II, met den groothertog van Saksen-Wei- mar-Eisenach8 Oct 1843. Dood van Willem I, 12 Dec. 1843. Woont de inwijding der nieuwe beurs te Am sterdam bij, 10 Sept. 1845. Dood van prins Alexander op het eiland Madera 20 Februarij 1848. Aanvang van het werk der Grondwetsherziening 13 Maart 1848. Laatste opening van de zitting der oude staten- 1 generaallb Oct. 1848. Opening van de eerste zitting der nieuwe stateri- generaal, 13 Feb. 1849.- Laatste toespraak aan het nederlandsche volk in het antwoord op het adres der tweede kamer 26 Feb. 1849. Dood te Tilburg, 17 Maart 1849. GEDRpeTF.ERDE Staten van Zeeland. In aanmerking nemende, dat naar aanleiding var. de Koninklijke besluiten van den 28 September 1819 Staatsblad n.« 49 en van den 30 Maart 1827, {SLaatsblad n;° 13,) jaarlijks een herijk van al de nederlandsche malen en gewigten welke in omloop zijn gebragt en i>. den handel gebruikt worden, behoort, plaats te hebben; Geb-t op het reglement op Jen herijk, in deze Provincievan den lö Februarij 1822 Gezien de missive van Zijne Excellentie de Minister van Binnen- landsclie Zaken van den 9 November 1848, n.° 107 2de afdceling Besluiten: Art. 1. De herijk over liet jaarl849van de nederlandsche maten en gcwiglen welker gebruik in het vorige jaar verpligtend is ge weest. en mitsdien van alle gewigten lengte-maten, inhomlsTmaten voor drooge waren vochtmaten voorden handel.in het klein en in bet grootmitsgaders vah de wisse, zal in deze Provincie worden aangevangen met den 1 M§iaanstaande, en gesloten opden 1 Augus tus daaraanvolgende. Art. 2. De letter (Gofhische vorm) zal, overeenkomstig bo vengemelde aanschrijving, voor ijklef ter gedurende dit jaar gebezigd worden en opal de geijkt of herijkt wordende malen en gewigten benevens hel bijzondere merk van den Arrondissements-ijkerworden afgedrukt of ingebrand. Art. 3. De Arromlissements ijkers zullen overeenkomstig art. o van voorschreven reglementbehalve in de plaats hunner woning, nog tot den hei ijk vaceren in die gemeenten van derzei ver arrondis sement ahdoor ons bij resolutie" van den 10 April 1840 n.°46. van den 2(5 Maart /2 April 1841 n.° 24. Provinciaalblud n °34,) van den 30 Junij 1843 n.P 11 en van den 17 April 1846, n.° 27, Provinciaalblad n.° 48.) zijn aangewezen, en op de dagen gedu rende welke zij niet in de gemeenten builen hunne woonplaats va ceren ten minste «eduiendc vier uren daags, hunne kantoren ge opend houden oni aan de Ingezetenen gelegenheid te geven lot de verificatie hunner maten en gewigten. Art. 4. Zij zullen van de uren. waarop hunne kan toren zullen geopend zijn, mitsgaders van de dagen op welke zij, uit hoof Ie der vcreischle vacatiën in andere gemeenten niet. lot den herijk der malen en gewigten ten hunnen kantore zulle vaceren, aan Burge meester en Wethouders hunner woonplaats kennis geven welke daarvan door publicatie en door insertie in de stedelijke of in de binnen hunne stad meest gelezen wordende courant, aan de belang hebbenden zullen doen kennis dragen. Art. S. De Arromlissements ijkers zullen Burgemeesters en Wet houders of Assessoren der gemeentein welke zij in overeenstemming met het bepaalde in art'. 3. tot den herijk zullen vaceren van hunne op handen zijnde komst ten minste acht dagen t<> voren informeren en zullen deze gehouden zijnden Burgemeester er» Assessoren der andere gemeenten voor welke gelijktijdig wordt gevaceerd daar van kennis te geven ten einde de ambtenaren publieke, adinuti- stratiën koopliedenwinkeliers en andere belanghebbenden door hen worden verwittigd van de plaats en van den tijd, waarop tot den herijk zal worden gevaceerd, en van hunne verpligting om de bij lien in gebruik zijnde maten en'gewigten mitsgaders de strijkels der halve en kwart mudden te doen herijken; zullende tie Plaat selijke Besturen, behalve de ten deze vereischte openbare bekend making, levens, zooveel mogelijk, den belanghebbenden Ingeze tenen hunner gemeente, welke zij weten dat van maten en gewigten gebruikmaken ten hunnen huize eepe waarschuwing of kennisgeving laten doen. Art. 6. De Burgemeesters der steden en gemeenten worden uitge noodigd om aan den Arrondissèments ijker, vóór den aanvang van den herijk, of bij deszelfs komst in tie gemeente eene naamlijst te doen geworden van de inwoners hunner genieentewelke, uit hoofde van hunne betrekking of bun bedrijf, verpligt zijn, gebruik te ma ken van maten of gewigten. Tot het opmaken dezer lijsten zal hel register der patentpligtigen worden geraadpleegd, en voorts op dezelve ook gebragt worden de ambtenaren en publieke administration, welke, in hunne ambts betrekkingen, van maten of gewigten tot bet constateren van leve- rancié'n of werken gebruik moeten maken; wordende met betrek- king tot de /amenstelling der bedoelde opgaven, ceue bijzondere raauukeurigheid aanbevolen, opdat daarin uitsluitend alle erkende ijkpüg tigen, engeene anderedan de zoodanigen wordenopgenotnen. Art. 7. De Arrondissements-ijkers zullen bèlrekkeli|k de door ben iedere gemeente in welke zij hebben gevaceerd gedane veri ficatie en herijk, een relaas opmaken, en daarbij opgeven de ambte naren publieke administratiën en particulieren, welke, in de vorengenoemde lijsten begrepen zijnde, hun niet zijn gebleken aan derzei ver verpligting betrekkelijk den herijk ie hebben voldaan. Afschriften-dezer relazen zulléii doorde Arrondissementsijkers, na den afloop van den termijn, gedurende welken de herijk is open gesteld aan ons worden gezonden. Art. 8. De Arrondissements-ijkers zullen tenminste tweemaal in het jaar op onbepaalde tijden en voorts zoo dikwijls zij zulks noo- dig achtenveigezeld van den Commissaris van Policie of bij ont stentenis van zoodanig ambtenaar van een lid van bet Plaatselijk. Bestuur, in al de gemeenten van hun district visitation doen in de opene werkplaatsen, magazijnen en winkels, op de markten, vle.pschhallenpublieke wagen en op de molensen zich daarbij verzekeren dal in dezelve geene dan de nieuwe maten en gewigten aanwezig zijn, en dat die behoorlijk zijn herijkt. Zij zullen denude afgeschafte malen eri gewigten, alsmede die welke niet zijn herijkt in beslag nemen, en met het deswege op te maken proces-verbaal aan den Officier bij de Arrondissemerits Regtbank van hun ressort inzenden; van hun verrigle ten deze er. van bet resultaat hunner bevinding in elke gemeente, zullen zij bij derzelver aan ons in te dienen rapporten, omstandige opgaven doen. Art 9 Uien onverminderd zullen de Burgemeesters der gemeenten ten platten lande, naar aanleiding van art. 62 en 87 van het regle ment op het bestuur ten platten hinde, ten minste viermalen in het jaar gelijke visitatie doenen zorgen dat afschriften van de daarvan opgemaakte processen verbaalovereenkomstig laatstgemcdd artikel aan rlen Staatsraad Gouverneur worden ingezonden. En worden Burgemeesters en Wethouders der steden nitgenóodigdom de ver eischte orders te stellen, dat gelijke opneming door den Commissa ris van Policie of het Iiel van het bestuur, hetwelk met de Policie is belast, worde gedaan. Art. 10. Het wordt aan alle op publiek gezag aangestelde of be- eedigde landmeters wegers en meters verboden, eenine certifica ten weeg- of meetbrieven af ie geven waarin de maat of het. gewigt anders dan in de nieuwe alleen wettige benamingen is uitgedrukt en zullen door hen geene andere dan de wettig erkende maten en gewigten mocen worden gebezigd. Art. 11. Insgelijks wordt aan de Plaatselijke Besturen godshuizen of armbesturen en aan a i ie ambtenaren en publieke adinii.istratiëu verhmlen, eenige akten, plans bestekken of beramingen te doen opmaken, aan te nemen of daarop regard te slaan in welke de hoeveelheden en afmetingen niet in de nieuwe maten of gewigten zijn opgegeven. Art. 12. Aan alle ambtenaren, publieke administration en in gezetenen binnen deze 'Provincie wordt bij deze hunne verpligting herinnerd om de door hen gebezigd wordende maten en gewigten binnen den in art. 1 bepaalden termijn te doen lieri|ken bij gemis van welke formaliteit, de door hen gebezigd wordende of in hunne opene werkplaatsen, magazijnen of winkels bevonden wordende maten en gewigten in besla;1; kunnen worden genomen en degenen die bevonden worden dezelve te hebben gebruiktof in hunne opene werkplaatsen magazijnen of winkels voorhanden te hebben vol gens de bepalingen van het Koninklijk besluit van den 30 Ma.irt 1827 (S taais blad n.°13) zullen worden verwezen in eene boete van f 10 tot /'100. Aan hen worden tevens herinnerd de bepalingen van art. 1-4 van het Koninklijk besluit van den 18 December 1819, Staatsblad n.° 57 volgens welke alleswat met de maten voor drooge waren in Hat besluit opgegeven wordt gemeten mei den strijkel behoor lijk moet worden afgestreken, en dus allen, die van zoodanige maten gebruik maken ook var, strijkels voor dezelve belmoren Ie zijn voorzien, van welke, die voorde halve en voor de kwart mudde ook moeien worden geijkt en geverifieerd wordende de Plaatselijke Bpsturen, alsmede de Arromlissements ijkers aangemaand om voor de nakoming dezer verordeningen te waken, en daarop bij hunne visitation, voor zooveel een ieder aangaat te letten terwijl van de bevinding ten deze in de bij art 7 en 9 bedoelde processen-verbaal of relazen speciale melding zal mnelcn worden gemaakt. Art 13 Alle ambtenaren en publieke administratiën worden uit genoodigd aan de nakoming vai: het tegenwoordig besluit de liainl te houden en worden de Plaatselijke Besturen aangeschreven, om de Arrondissementsijkers in de uitoefening hunner functiën zoo veel mogelijk behulpzaam te zijn en speciaal op hunne aanvrage dadelijk den Commissaris van Policie, ofdaar waar zoodanig ambte-. naar niet aanwezig is of verhinderd wordt, de vereischte assistentie te verloerien een Li l van het Plaatselijk Bestuur te delegeren om hen, bij de door hen voovgenomeue visitatiëu van winkels en werk plaatsen te vergezellen. Art. 14 Dit besluit zaldoor insertie in liet Provinciaalblad gebragt worden ter kennis van (ie Districts Commissarissen, Burge meesters en Wethouders der steden en Burgemeesteis en Wethouders of Assessoren der sleden eu gemeenten ten platten lande in deze provincie; mitsgaders van <le A rrondissemenfs ijkers en van den Bevelhebber van het Luitenantschap der Mare'chaussde le Sas-van- Geud. ook voor de onder hetzelve ressorterende Brigade-bevelheb- herstot informatie en narigt. en wijders, door de zorg der Plaat selijke Besturen worden afgekondigd en aangeplakt in al de steden en gprtieenten van deze provincie ten welken einde een genoegzaam aantal in plann gedrukte exemplaren van hetzelve aan voornoemde Besturen zal worden toegezondenzullende wijders exemplaren van dit besluit worden uitgereikt aan het Provinciaal Geregtshofden Procureur-Generaal bij hetzelve en, door diens tusschenkomst aan de ambtenaren van liet Openbaar Ministerie bij liet Provinciaal Geregtshof, en bij de ArrondissernentsRegtbankengelijk mede aan de Kanion regters in deze provincie. Middelburg den 30 Maart 1849. Gedeputeerde Staten voornoemd, VAN VREDENBURCH. Ter ordonnantie van dezelve SLEGT. PUBLICATIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierilczee verbieden l>ij deze uitdrukkelijk het beschadigen van het plantsoen op Stads Wandelingen rond de Stad en op het plein hij de nieuwe Kerk hetwelk ook niet met voertuig paarden of andere dieren zal mogen worden bereden anders dan om personen in en uit die kerk over le brengen uit Krachte der bepalingen van de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1