Woensdag 11 April. /fat/ 1849. IV£ BEKENDMAKING. Bank van Leening. BUITENLAND. Parus, 4 April. De ltaliaansche aangelegenheden maakten het onderwerp der beraadslagingen uit in een heden morgen gehouden ministerraad welke ook door den Engelschen gezant en door den beer Gioberli werd bijgewoond. Laatstgenoemde is herwaarts gereisd om aan bet Fransche kabinet de voorstellen mede te dee- len welke door Oostenrijk zijn gedaan met oogmerk om de kwestie met Piérnont bepaald ten einde te bren gen. Oostenrijk wil van Italië een grooten Italiaan- scben Bond maken welks zetel te Milaan zou zijn. Volgens dit ontwerp zullen verder de paus en de groot hertog van Toskane onmiddelijk worden hersteld zal Piemont een offensief en defensief verdrag met Oosten rijk leekenen en eene schadeloosstelling van 100 mil- lioenen betalen maar daarentegen de hertogdommen Parma en Plaizance tot vergrooting van zijn grondge bied erlangen BINNENLAND. ia»!, 49% pC| 5S% 1 V°"° P/s i| xke££m ZMKZEESGHE COURANT. abonauhhig bits-prijs'. Per drie maanden f 2,00. Franco per pos! f 2,15. Inzending der A dvcridaags te voren.'s nam iddvóór 4 ure. Tervoïg detr beoordeeling op Siet wets-ontwes-p van Vereenigiiig en ¥ergaderingi Laatst genoemd (6de artikel) is niet slechts in eenen algemeenen zin voorgeschreven, maar duldt zelfs niet eens eenige de geringste uitzondering. Tot welke absurde uitlegging en toepassing kan bij gevolg zoodanig voorstelindien hetzelve werd aangenomen, niet worden gevoerd en uitgestrekt- Want, indien de wet zelve, s/iecz'auZzijndeen mits dien derogeerende aan de algameene wet, geene uitzondering bevatdan kan dezelve deze niet er langen door éenigerlei uitlegging, die, in dat geval, willekeurig zou zijn; en voor eiksoortige bijeenkomst binnen gebouwen, zou mitsdien drie dagen te voren kennis moeten gegeven worden aan het plaatselijk bestuurmet opgave van plaats, lijd en doel der bijeenkomst. Stellen wij ons alzoo voordat de jaren ver streken zijn waarop onze nieuwe vertegenwoor digers, volgens de veranderde Grondwet, hun mandaat (en zoo wij hopen en niet twijfelen) met eere en waardigheid in het wel begrepen belang der natie, volvoerd en er eene nieuwe keuze moet plaats hebben. - Nemen wij eens aan, dat,zooals bij de eerste maalde hoofd-kiesdistric! en den eersten toon daartoe aanslaan, om, na den uit slag daarvan, de onder-kiesdistricten uit te noo- digen eendragtelijk met dezelve te handelendan zullen eerst alle die onder-kiesdistricten eerst drie dagen vooraf van hunne bijeenkomst kennis moe ten geven aan de hoofden des bestuurs hunner gemeenten. En, weten of hooren deze door de hoofd-kiesdistricten namen noemen en opgeven van mannendie niet van hunne kleur zijn wat kan, wat zal het onbetwijfeld gevolg daarvan anders wezendan dat die bijeenkomsten of ver boden of tegengewerktof dermate belemmerd en vertraagd wordendat de geschikte tijd van be raad en overleg voor een zoo gewigtig werk daar door benomen, en alzoo opzettelijk aanleiding gegeven wordtomin plaats van harmonie en ordetegenstreving en twist te doen ontstaan. Dochals of dit nog niet genoeg ware - een burgemeester b. v. heeftnaar die leerzich maar eens in het hoofd te zetten(al ware het alleen om zijne oogmerken te bereiken) dat eene zoodanige bijeenkomst bedenkelijk zoude kunnen worden in het belang der openbare ordedan heeft zoo danig beambte uit zichzelven de bevoegdheidzoo danige vergadering te schorsenjais zelfsop last van den Gouverneur, daartoe verpligt. Is het wel mogelijk de vrijheid van een onaf hankelijk volk in vernederender boeijen te slaan kan een volk, dat zoodanig in de uitoefening van deszelfs heiligste regten beperkt wordtden naam verdienen van: een vrij volk"? Gewisselijk neen. Wij onthouden ons van het aanvoeren van voorbeelden uit het dagelijksche leven, welke, naar den letter der wetmede onder de slaafsche roede van dat artikel zouden vallendaar deze het onuitvoerlijke daarvan op eene bespottelijke wijze in het oog zouden doen springen. - Want, daar de ontworpen wet, zooals wij zeiden geene, huegvnaamdeuilzondering duldt, is dezelve mitsdien ook van toepassing op alle vergaderingen en bijeenkomsten binnen gebouwenergo ook .op begrafenissenbijeenkomsten van crediteurenof wat men zich ook maar denken moge; maar waarbij het genoeg is, dat die bijeenkomsten bestaan uit meer, dan 30 personen, en men vooraf daartoe bij briefbiljet, of, waardoor ook, worde opgeroepen. Geen wonder, voorwaar, dat de indruk van bedoeld ontwerp bij de tweede kamer hoogst on gunstig is geweesten dat vele leden derzelve hebben verklaarddat zij zich gaarne aan een nader onderzoek van zulk een inconstitutioneel voorstel zagen onttrekkendaar hetzelve niet eens vatbaar is voor parliëele verbetering maar geheel behoort omgewerkt te worden. Wij wenschen van harte, dat Willem III de zaak van dezelfde zijde zal inzienenvoldoende aan de duidelijk genoeg uitgedrukte begeerte der natie, een zoo vernederend en haar beleedigend ontwerp terug nemen en wijzigen zal naar de behoeften des tijds, naar de verdiensten van een volk, dat zich dezer dagen weder zoo naauw verbonden be toond heeft aan zijn Doorluchtig Stamhuis en zoo innig aan deszelfs koning verknocht, dat geene geschiedenis van eenig volk daarvan een tweede voorbeeld kan aanwijzen Het is te overbekend welk een invloed Neder land ten allen tijde, in het algemeen, op Europa heeft geoefend niet alleen ten aanzien van des zelfs staatkunde en staatshuishoudkunde, maar ook ten aanzien der zedelijkheidgodsdienstig heid wetenschappen en kunstenzoodat het geene overdrevene vaderlandsche geestdrift is, maar, dat het daadzaken zijndat Nederlands Maagd de beschermster van Europa's vrijheid van de reg ten der menschheid en van het vrije geweten ge weest is, door alle tijdperken heen. Ja, zij was dit in -de schier onafgebroken oorlogen met de veroveringen des Franschen konings, van af den jare 1689 tot 1713. En wij wenschen alzooook om de eere van Willem IIIdat hij zoo door het intrekken van alle zoodanige, zijne natie beleedigende wetten als door andere loffe lijke daden, het evenbeeld worde van zijnen Door- luchtigen Voorvader Willem III, die Neder lands die Europa's voormuur beschermde tegen de roofzucht van Frankrijk, en Belgie aan Frank rijk ontrukte, om hetzelve, onder de schaduw van Oostenrijks scepter, zijn plantenleven te laten voortzetten. ACTED Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6 Januarij 1831 n." 68, (Staatsblad n.° 2 heeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij reso lutie van den 6 dezer maand bepaald de prijzen het opgeld daaronder begrepen, waarvoor de collecteurs, splitters en debitanten der Staats-Loterij de loten en gedeelten van dien voor de derde week der trekking van de laatste klasse der 207"'° Loterij zullen mogen uitgeven te welen Bij verkoop Gebeelo loten Halve Vijfde Tiende Twintigste .f 83,00 -41,50 - 16,60 - 8,30 - 4,15 Bij verhuring Geheele loten Halve Vijfde Tiende Twintigste f 45,00 - 22,50 - 9,00 - 4,50 - 2,25 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voornoemd artikel van Zijner Majesteits besluit Prijs BBB ;\IÏV BRTENITEM Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Ooodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs split ters en debitanten gehouden zijn om zich naar die prijs bepaling te regelen en dezelve gedurig ter iuzago voor bet publiek beschikbaar te hebben. Zierikzee den 10 April 1849. Voor Zijne Excellentie den heere Staatsraad Gouverneur van Zeeland De Burgemeester der Stad Zierikzee DE CRANE. Verkooping aan de Bank van Sheening- te Zierikzee, op Woensdag den 18 April 1849, des namiddags ten twee ure van de openstaande Panden, verpand tot ultimo Januarij 1848. Dingsdag namiddag van drie tot vier ure te bezien. f r a n k e ij k. Sedert den 18 Maart zijn in de verschillende gasthuizen dezer hoofdstad 764 ehofera-lijders opgeno men en 453 overleden. Het hoog geregtshof te Bourges heeft eindelijk zijn vonnis uitgesproken in zake de oproerige beweging op den 15 Mei des vorigen jaars. Barbés en Albert zijn tot deportatie veroordeeld Blanqui tot tien Sobrter tot zeven Easpaü lot zes en Quenlin en Flotte lol vijf jaren gevangenisstraf; de overige beschuldigden zijn vrijgesproken. Louis BlancSeigneuretHouneau La- viron, Chansel en Caussidièredie niet voor het geregts hof zijn verschenen zijn mede tot deportatie veroor deeld en hunne goederen verbeurd verklaard. Uit Brest schrijft men den 30 Maart dst aldaar nog in tijds eene zamenzwering is ontdekt de daarin betrokkenen waren voornemens de stad in brand teste ken en alsdan van de verwarring gebruik te maken oin de galeislaven te bevrijden behalve de aanleggers van dit komplot heeft men veie brieven en papieren in verzekerde bewaring genomen. Amsterdam 7 April. Naar men verneemtzal de plegtige inhuldiging van Z. M. koning Willem III in deze hoofdstad op dingsdag den 8 Mei aanstaande plaats hebben. Op II. woensdag zijn in het geheel over de spoor- linie van Amsterdam tot Rotterdam vervoerd omstreeks 20,000 personen. 's GravenuaGE 9 April. Niettegenstaande den eersten Paaschdag is er gisteren avond raad van minis ters en heden ten één ure een kabinetsraad gehouden. Aan de leden van de tweede kamer der stalen- generaal is thans medegedeeld het verslag der commis-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1