Zaturdag 1 April. 1849. Woensdag en Zaturdag. BESTIM ADMINISTRATIS! Bank van Leening. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Parijs, 31 Maart. Aangaande den slag bij Novarro welke hel lot van [talie heeft beslistverneemt men nader dat die di n '23 dezer des morgens omstreeks half twaalf ure was aangevangen tot des namiddags half vijf ure schenen de Piemonlezen te zullen zegevieren maar toen keerde de kans de Piemontezen verloren achtereenvolgens al hunne stellingen en waren tegen den avond geheel verwonnen. Koning Karei Albert nam tot hel laatste aan den strijd deel en toen do gpneraal Durando hem aan het gevaar wilde onttrekken zeide hij Generaal het is mijn laatste dag laat mij sterven." Kort daarop zeide de vorstMijno taak is afgedaan ik kan geene diensten meer doen aan het vaderland hptwelk ik sedert achttien jaren mijn leven toewijd. Te vergeefs hoopte ik den dood op het slagveld te vinden. Na rijp beraad heb ik besloten af stand te doen." Wat men ook in het werk stelde, om den koning van besluit te doen veranderen niets haatte liij antwoordde op, vasten toon «Neen mijn besluit is genomen. Ik hen geen koning meer. Victor mijn zonn is koning." Te middernacht verliet de vorst Novarro slechts door twee dienaren vergezeld. Parijs 1 April. Men weet niet met zekerheid waar koning Karei Albert zich bevindt. Sommigen willen dal hij naar Spanje, anderen dat hij naar Por tugal vertrokken is. Ken dagblad verzekert dat do voorzitter der republiek een' afgevaardigde naar den koning zou gezonden hebben ten einde hem uit te noodigen zich naar Frankrijk te hegeven alwaar hij met al de aan zijn' rang verschuldigde eer zou ontvan gen worden. Men begint dien ongelukkigen vorst regt te laten wedervaren. Wel verre, zoo als aanvankelijk door sommige revolutionaire dagbladen gezegd was zelf verraad gepleegd te hebben blijkt het in tegen deel dat hij zich uitnemend gedragen heeft. Overal waar gevaar bestond was hij aan de spits en moedigde hij de soldalen door zijn voorbeeld aan. Doch hij ver- mogt niets tegen het verraad. Onderscheidene rege- menten weigerden te strijden. Er bestond eene zamen- spanning van twee kanton van de reactionairen en van de republikeinen waarvan Radelslty volkomen bewust JO 3ER1KZEESGHE COURANT. tABONNEMENTS-PRIJS! er drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dverl. daags te wren's namidd. vóór 4L ure. verschijnt: prijs der advertentien: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberiglen van 1 -6 regels h f 1 behalve het Zegelrcgt. pC, van Rotterdam, 4 April. Plegtig vewoev en ter aar de he stelling van het stoffelijk overschot van Z.M. Koning WILLEM II op 3 en I A.pril 1849* Herhaalde malen deelden wij vroeger mede, dat Willem IIde geëerbiedigde en geliefde vaii Tilburg terugkeerèndeaan.'s rijks werf alhier aankwam en daar met de hem verschuldigde eerbewij- zingen werd ontvangen. Ook gisteren avond niet ver van 6 ure is die vorstbij zijne terugkeering van Tilburg aan genoemde werf ontvangen; ook toen hebben de êereschoten der op stroom liggende koninklijke oorlogsvaart uigen bij zijné nadering en aankomst de lucht doen weergalmen; onk tóen paradeerde de equipage dier sche pen in het wantpok toen waren de ofliciel-en en ambtenaren der marine daar geschaard; maarhelaasl et was zijn stoffelijk, overschot wat de geheel in'rouw gehulde Geertriiidenbergsche stoom boot tot ons overbragt. Aan 'srijks werf toefde koning Willem 111 sedert 3Vjj "reen Z. K. H. prins Frederik sedert 5 ure het lijk des beminden vaders en broeders. I)e stoomboot lag aan lusschen de beide hoofden der brug over de marinehaven, wier kleppen weggenomen waren. Z. M. de koning en prins Frederik met gevolg begaven zich toen aanboord. Reeds bij de aankomst had men H. Mde koningin- weduwe, H. K. H. de erf-groothertogin i>anSaksen-Weimar-Eise- nachen Z. K. H. prins Hendrik, riïet hun gevolg i p het achterste jedeelte der boot opgemerkt, achter de katafalk, onder welke de ijkkist geplaatst was. Nu werd de lijkkist van onder die katafalk weggenomen door ge- emploijeerden der werf over den gang gedragen en op de lijkbaar gesteld, en vervolgens door heeren officieren van de marine, mari niers en schutterij naar de rouwzaal in de woning van den heer directeur der marine overgebragt Onmiddelijk achter de baar volgde de koningin weduwe, aan don arm deskonings. deerf-groot- hertogin aan dien van prins Frederik en prins Hendrik, en daarna aide officieren en autoriteiten; «aandelangs het korps mariniers. Toen de stoet de zaal was binnengekomenwerd de eikenhouten kist van het lijkkleed ontdaan, en in de prachtige büitensiê kist ge plaatst. Tntusscherr had Z. M.de koningin-weduwe en erf-groot- liertogin uit de antichambre, waarin hoogstdezelve zich dadelijk begeven hadden, inde lijk zaal geleid, waar H. M een lauwerkrans op de eikenhouten kist plaatste. Nu werd het deksel op de bui tenste kist geschroefd, en toen op het midden daarvan weder een krans gelegd en de kist vervolgens door de officieren der schutterij enz onder den troonhemel geplaatst, waar zij gedurende den nacht, onder bewaring van den opperkamerheer en de dienstdoende adju danten des overleden konings, moest vertoeven. Nadat de kist onder den troonhemel geplaatst was, wenschte K M. de koningin weduwe alleen in de zaal te blijven H. M. naderde toen de lijkkist, en bleef, den krans van laurierbladen in de hand houdende, bij het nederleggen daarvan gedurende eenige oogenblikken nedergeknield en toen later Z. M. de koning de staatsiebarret des ontslapenen, met de witte agaat versierd boven den krans plaatstedie H. M. op de bovenste kist gelegd had. Voor bet aanleggen der stoomboot heeft de beer burgemeester met de commissie uit den raad, de eer gehad den koning eenige woorden toe te voegen die door Z. M. minzaam zijn beantwoord, daarbij tevens zijn voornemen te kennen gevendeom spoedig weder herwaarts te komen om alsdan aan de schutterij even als aan de korpsen der armee enz.nieuwe vaandels te geven. Honderden van ingezetenen hadden zich gisteren namiddag langs de boorden van deMaas geschaardwaarde stoomboot voorbij moest varenen zagen haar met weemoedig gevoel naar de haven der werf stevenen. Heden, de dag tot overbrenging van bet vorstelijk lijk naar de laatste rustplaats in het familiegraf Ie Delft bestemd hadden zich reeds vroegtijdig ontelbare belangstellenden, van 's rijks werf af tot aan de limiet der stad voorbij de Heulbrug, langs den weg of voor de vensters der huizen geplaatst, om den stoet te zien voorbij trek- lien. Ten urR kwam Z M. de koning, die in het Groot Hotel desPflys /Jasalhiervernachthad benevensZ K. H..prinsFrederik aan's rijks werf aan, alwaar H. M. de koningin-weduwe en verdere leden der koninklijke familie den nacht hadden doorgebragten met klokslag van 7 ure werd hel stoffelijk overschot van koning Willem 11 uit de rouwzaal naar den lijkwagen gevoerd, gevolgd door H. M. en de verdere leden der koninklijke familie waarna H. M. de koningin-weduwe, nadat de lijkwagen zich in beweging stelde, onder luide snikkenZ M den koning en Z K. H. prins Hendrik herhaalde malen omhelsde, die zich vervolgens, rnet Z. K. H. prins Frederiknaar de voor hen bestemde rouwkoets begaven. Op het kleed hetwelk de kist dekte was de koninklijke kroon geplaatst, benevens de epauletten de sjerp van tien overleden vorst en de zijdgeweren, welke hoogstdezelve in Spanje, bij Waterloo en gedurende den tiendaagschen veldtogt heeft gedragen. De trein nagenoeg in alles overeenkomstig het programma, ver volgde zijnen weg in de meest mogelijke orde. Het korps muzij- kanten der schutterij voerde voortreffelijke treurmarschen van Snel en Beethoven uit. Ten 12% ure zijn H. M. de koningin-weduwe enhoogstderzelver dochter van 's rijks werf naar Delft vertrokken op bekomen elec- tro-telegraüsch berigt, dat de treurige lijkplegtiglieden aldaar afge- loopen waren. Reeds vro.eg in den morgen beerschte te Delft groote dnjkte uit alle ooiden des lands waren sedert verscheiden dagen bt reids vele belangstellenden en nieuwsgierigen derwaarts gereisd en heden stroomde men bij duizenden de anders zoo stille stad binnen. Ten IOV2 ure kondigde het gebulder van het geschut de nadering van tien trein aan en weinige oogenblikken later het luiden van al de klokken, datdieziöh binnen Delft bevond. De begrafenisstoet trok nu van de Nieuwe Brug in de volgende orde voort Voorop reed de eerewacht te paard zamengeslehl uit. ingezetenen van Rotterdam. Hierop volgden een eskadron kavalleiievooraf gegaan door het korps muzijkanten: twee kompagniën van de dienstdoende schutterij te Delft; de hof-fourier en twee rijknechts, te paard; de ordonnans-officieren van wijlen Z M.en de kamer heer-ceremoniemeester; officianten van de koninklijke hofhoudingen de heraut van wapenen Nederland met den wapendrager kamer- heerenenz den vehlmaarschalks-stafeedragen door een luitenant- generaal; het parade-paard van wijlen Z M Willem 11verschil lende decoratiën gedragen door hooM-oflicieren op rood fluweèlen kussens; den heraut van wapenen Luxemburg met den wapendrager; de rijkssieradén als de koninklijke kroon, de koninklijke scepter de rijks appelhet rijks zwaard en de standaard van het koningrijk mede gedragen op r.ood fluweelen kussens ;de lijkwagen voorafge gaan door de dienstdoende kamerheeren van wijlen Z. M.en een onder-stalmeester en vier pages, te paard; elk der 8 voor den lijk wagen gespannen paarden werd geleid door een page, bijgestaan dooreen koetsier; de Hippen van het rouwkleed werden gedragen door zes heeren; regts en links onmiddelijk naast en achter den wagengingen verder de dragers van het koninklijk lijk onmiddelijk achter den lijkwagen ging Z. M. koning Willem vergezeld van HH KK. HH de prinsen, allen in diepen rouw gehuld, terwijl de slepen hunner rouwmantels door pages werden gedragen; na de vorstelijke personen kwamen zes aan zesde vlag-olïicieren en gene raals de kapiteins tgr zee enz. de kommandanten van al de stede lijke schutterijen en de chefs van al de korpsen van het leger; 24 kamerheeren des konings; leden der Koninklijke Nederlandsche Yachtclub; ingezetenen van 'sGravenhagekunstschilders uit de residentie en eldeis; onder-nfficieren der dienstdoende schutterij te 's Gravenhage. en gewezen schutters van de mobiele Haagse lie schut terij; eindelijk werd de stnet gesloten dnor een bataitlon der dienst doende schutterij te 's Gravenhage dooreen bataillon grenadiers en door drie eskadrons kavallerie. Indrukwekkend was het, «lezen stoet langzaam en plegtig, te midden van duizende toeschouwers, naar de Nieuwe Kerk tezien trekken. Aan den ingang der kerk werd het koninklijk lijk op eene lijkbaar gesteld en door de daartoe aanwezigen tot aan het graf gedragen. Door den wel-eerw zeer gel. heer ds. Rui Ier schildpredikant te 'sGravenhage werd nu eene toespraak gehouden, en daarin hulde gebragt aan de nagedachtenis van wijlen Z. M. koning Willem IJ en in korte trekken herdacht wat hij als veldheer wat hij als vorst voor zijn geliefde Nederlandsche volk gedaan had. Vervolgens werden de versierselen van het rouwkleed afgenomen en overhandigd aan den waarnemenden hofmaarschalk. De kist werd nu van het rouwkleed ontdaan, waarop Z. M, de koning op de kist eene groene krans, hem tot dat einde kort te voren over handigd nederlegdeonder het uiten van deze woorden o In naam van het Koninklijk Huis en van liet Nederlandsche Folk leg ik dezen krans op de lijkkist mijns waardig en V adersIk hoop zijne voetstappen te zullen drukken.De kist werd nu langzaam en plegtig in het gr.if nederuelaten. Zoo rustte nu ook het stoffelijk overschot van koning Willem II bij datvan zoovele zijner voorzaten en betrekkingen. Z. M de koning was zeer aangedaan en omhelsde bij herhaling den kroonprins zijn zoon die ook in de kerk aanwezig was, alsmede HH. KK. HH. de prinsen Frederik en Hendrik. Daarop werd de kist door den minister van justitie met het groote zegel van het rijk verzegeld, endoorden heraut var wapenen Neder- land met luider stemme aangekondigd; dat «Ie plegtige ter aarde bestelling van het stoffelijk overblijfsel van Z. M. Willem 11 was volbragt. Nadat de koning nu aan allen dank betuigd had ook aan de voor malige wapenbroeders des overledenen die tot bijwoning derpleg- tigheid uit Engeland waren overgekomen, begaf Z. M. zich in de consistoriekamer. Alle aanwezigen verlieten nu de kerk De plegtige orgeltoonen, welke zoowel voor als na de ter aarde bestelling door liet kerkgebouw weêrklonken bragten niet weinig' bij om-den indruk daarvan te verhoo^en. Ten l1/, ure kwam H. M. de koningin-weduwe met hoogstder zelver dochter van Rotterdam te Delft in een met vierpaarden be spannen rouwkoets aan. en reed, na eenigen tijd in het. kerkgebouw vertoefd te hebben met den koning naar 's Gravenhage onmidde lijk door een met zes paarden bespannen rijtuig gevolgd waarin Z. K. H. prins Hendrik en hongstdeszelfs zuster gezeten waren. De jeugdige kroonprins en Z. K. H. prir.s Frederik waren reeds vroeger vertrokken Op het kleeddat de kist dekte waren aan de eene zijde deze namen geplaatst: Quatre-Bras WaterlooFuentes de Onora Ciudad Rodi igoBajados en Arapides en aan de andere zijde HasseltLeuven, Salamanca, Fittoria, Nivelle en Pyrenees. Het vervoer van het vorstelijk lijk van Tilburg naar Rotterdam en wat daartoe verder betrekking heeft, is volgens de voorschriften van het programma, en zonder de minste stoornis, onder algemeene betooning van rouw en eerbied afgeloopen. Het afteekenen van het oude paleis te Tilburg, de plek waaraan zoovèle herinneringen verbonden zijn hetwelk den vorigen dag werd opgemerktgaf stof tot de gissing dat, wanneer uit algemeene bijdragen of van stadswege geen standbeeld voor Willem II daar ter plaatse wordt opgerigt, bij de koninklijke familie het plan bestaat om zulks aldaar voor eigene rekening te doen oprigten. De koninklijke weduwe, die met zooveel regt den bijnaam van moeder der armen draagt, heeftalvorens Tilburg te verlaten, .nieuwe blijken van liefdadigheid gegeven door aan de Protestantsche armen f 250. aan de Roomsch-Katholijke armenƒ500 en aan de Israëlitische armen ƒ250 te scheuken. Verkooping aan de Rank van Leeniug- te Zierikzeeop Woensdag den 18 April 1849 des namiddags ten twee ure van de openstaande Pandenverpand tot ultimo Jariuarij 1848. Dingsdag namiddag van drie tot vier ure te bezien. SUITSCHI.A2ÏB. Frankfort 1 April. In weêrwil van den feitelijken voortduur van den wapenstilstand met Denemarken worden van de zijde van Duitschland de toerustingen voortgezet. Uit het zuidelijk gedeelte kan zulk een ontzagwekkend leger in beweging gebragt worden dat de vijandelijkheden mogten zij hervat worden spoedig konden ten einde gebragt worden. De verkiezing van den koning van Pruissen lot keizer van den nieuwen bondstaat heeft nergens in Duitschland zigtbaren indruk gemaakt althans van wezentlijk enthusiasmus onder het volk hebben wij tot nog toe niets gelezen. Met groote spanning ziet men nu de berigten uit Berlijn te gemoet. Onderscheiden Duitsrhc nieuwsbladen houden in dat 80,000 Russen in Zevenbergen zijn binnenge trokken en dat de Hongaarsche generaal Bern na het totaal verslaan van zijne troepen door do Russen naar Wallachije gevlugl zou wezen. f r a ii k r ij k.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1