Woensdag 4 April. k 21. 1849. ro l«v Woensdag en Zalurdag. Volharding en Vooruitgang. BESTM ADMIMSTBATIEN. NIOWSMM. rikzeei 3 jaren an ilen I stu1jn. j Stad- ieh als vordt a echt eelesi tsehe laatst net en vijf. naar leuren uerie jn vak origen anden in zal r eene ;eveno I er. 330. I LEK ig rien gs ten pSSE ERSE open MRIEZEESGHE COURANT. abonnements-PBZJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags te voren,' snamidd. vóór 4L ure. verschijnt: PRIJS DER ABVERTEÜJTIEW: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. voB- iiin, in het i 03 i. o uw. Kerk- 12, 'rrrle tolp elk" jarige 30 Stras est» ■r za! 1RCQ is na na l alen EST, de en de D. OUT- 5RCQ des leente bij de zijnen aande tree bij os. Waarin en waarom? "Volharding in den strijd dien wij uit overtui ging voeren tegen behoud en reactie; Volharding, omdat deze overtuiging ons zegt, dat het stelsel des behouds ons vaderland in het verderf heeft gestorten van reactie niet dan staat kundige beroeringen zijn te verwachten. Vooruitgang in de uitbreiding der vrijheden, door de meerderheid der Europesche bevolking ook door ons in 1848 verworven Vooruitgang, omdat onze overtuiging ons zegt, dat, buiten de vrijzinnige ontwikkeling dier ver worvene vrijhedengeen vrede der Europesche volkeren te wachten is; Een Derde Willem zal dan op Neêrlands troon zetelenwanneer hijna gedanen eed tot handhaving der Grondwet, zal zijn ingehuldigd. Door zijnen voorzaat is onze herstelling niet vol tooid zal Willem de IIle haar voltooijen Des koriings proclamatie bij het aanvaarden der regering doet het beste hopen: maar echter, ge- loove en ver trouwe die het wil; voor ons, door goedhartig geloofen welmeenend vertrouwen meer malen te leur gesteldis volharding en vooruit gang meer dan ooitde gevorderde leusde on betwijfelbare pligt. Het bestaande ministerie moge welwillend zijn het is zwak en weifelend. Het nam tot heden niet dan halve maatregelensoms geheel ver keerde: - wie denkt hier niet aan de benoeming der commissie, die hare meening omtrent het hooger onderwijs moet mededeelen, en op het voor ons reeds mislukte wets-ontwerp over de uit oefening van het regt van vereeniging en verga dering? Dat het ministerie bezuiniging wil, blijkt uit het voorstel tot niet vervulling der vacaturesin de hoven dat het niet krachtig genoeg die bezuini ging doorzet, blijkt uit de voortdurende geldver- kwisting aan veelal weinig beduidende en in elk geval te hoog bezoldigde diplomaten. Dat het bezuiniging zoektmoge het toonendoor eene voordragt van een minder hoog gesteld inkomen des nieuwen koningswaardoor het zijnen troon niet zal ondermijnen maar bestendigen. Der liberalen kreetzijdus: hervorming! voort durende hervorming in alle takken van buiten- landsch en binnenlandsch beheer Dit zij onze leus: eend ragt maakt maqt. Hervormingzoo noodig en wenschelijk in alles hetzij wij letten op het personeel van hoogere en lagere ambtenarenop de zamensteliing van meest alle administrative en regterlijke collegiën, op provinciale, plaatselijke en polderbesturen. Yerre van ons, dat wij eene zoogenaamde al- gemeene zuivering zouden bedoelen. Niet door dadelijk afzetten van den éénen en in de plaats stellen van den anderen, verwachten wij ons her stel; maar men zie toe op de vervulling van open vallende plaatsenen geve aan alle besturen den noodigen aanstoot tot vereenvoudigingbezuini ging en openbaarheid In een vorig nummer gaven wij reeds te ken nen, dat provinciale gouvernementen zich gebon- iden achten door vroegere aanschrijvingen en be staande gebruiken. Dit is alzóó inet alle admi nistratieve collegiën. Wil men te 's Gravenhage, dat de gewijzigde Grondwet eene waarheid zijmen drage geene wetten meer voor, die hare bepalingen verijde len en men doe het aan alle ondergeschikte au toriteiten levendiger gevoelen, dan men tot hier toe gedaan heeft, dat wij een nieuw tijdperk zijn ingetreden en de terugkeer tot het oude onmo gelijk is. Even onmogelijk is dan ook niet het optreden maar het bestaan van een nieuw ministerie, het welk nog minder door zou tasten en zwakker nog in vooruitgang zich zou betoonen, dan het tegen woordige. Integendeel! de bestaande regering toone de behoeften van den tijd naar deszelfs eisch te be grijpen; zoo niet, zij wijte zichzelve de tegenwer king der luider en luider zich verheffende volks stem. Geen ministerie, dan hetwelk, wie het personeel ook moge uitmakenin den geest van eenen Thorrecke, waar het de belangen der natie geldt, durft handelen zal, naar onze ineening, duurzaam bestaan. Geen enkele schrede, geen halve schrede dan terug! Voorwaarts op de baan der hervorming; doch voorwaarts met waardigheid en kracht, met eerbied voor orde en wet: en zóó zij het Willeb III eene eer, aan het hoofd te staari van een volk, dat zijne vrijheid zal begrijpen en handhaven. Daarom vertegenwoordigers van dat volk beseft ook gij uwe regten en pligten Bewijst het duurzaam dat gij bij zucht voor een- dragt en orde, ook staatkundigen moed bezit! ©ij weet liet, met welke verwachtingen gij verkozen zijt. (Z. C.) BEKENDMAKING. Achtervolgens art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6 Jonuarij 1831 n.° 68, Staatsblad n.°2,) beeft Zijne Excellentie de Minister van Financiën bij reso lutie van den 29 dezer maand bepaald de prijzen het opgeld daaronder begrepen, waarvoor de collecteurs, splitters er, debitanlen der Staats-Lolerij de loten en gedeelten van dien voor de tweede week der trokking van de laatste klasse der 2t)7d0 Loterij zullen tnogen uitgeven te welen Bij verkoop Geheele loten Halve Vijfde Tiende Twintigste f 75,00 i - 37,ö0 - 15,00 - 7,50 - 3,75 Bij verhuring Geheele loten Halve Vijfde Tiende Twintigste f 29,00 - 14,50 - 5.80 - 2.90 - 1,45 Wordende de belanghebbenden bij deze herinnerd dat bij voornoemd artikel van Zijner Majesteils besluit uitdrukkelijk is vastgesteld dat de collecteurs split ters en debitanlen gehouden zijn om zich naar die prijs bepaling te regelen en dezelve gedurig ter inzage voor het publiek beschikbaar te hebben. Zierikzee den 31 Maart 1849. Voor Zijne Excellentie den heere Staatsraad Gouverneur van Zeeland De Burgemeester der Stad Zierikzee DE CRANE. BEKENDMAKING. De Centrale Directie van Schouwen. Burghen Wesllund maakt door dezen bekend dat de gewone j jaarlijkscke Poldervergadepïng- zal gehouden worden'op Donderdag den 19 April 1849 des voormid dags om 11 ure in 's Landskamer te Zierikzee en tot het bijwonen der vergadering worden opgeroepen de Stemgereg tig/Je Ingelanden van de Polders van Schouwen en Zuider-Nieuwlandzoomede alle de Ingelanden van den Polder van Burgh en Westland. De stemgeregtigde Ingelanden van den Polder van Schouwen zijn alle manspersonen voor wien één jaar voor de stemming 4 bunders 16 roeden en 80 ellen oude 10 gemeten het volle dijkgeschot betalende op deszelfs naam of die zijner huisvrouw bekend stonden. Te Zierikzee den 2 April 1849. De Centrale Directie voornoemd TROMP vt. Ter ordonnantie van dezelve DE JONGE. BUITENLAND. BÜITSCHtAND. Frankfort 28 Maart. De duilscbe rijksvergade ring heeft, in bare zitting van heden des namiddags ten 3'/« ure op grond der door haar aangenomen constitutie de Keizerlijke waardigheid opgedragen aan Koning Fredf.rik Wilhelm IV van Pruissen. Op het oogenblik der stemming waren 538 leden tegenwoor dig 290 stemden voor den koning van Pruissen en 248 hielden zich buiten stemming. Ofschoon er in onzestad groote beweging beerscht, is nogtans nergens de rust cenigzins gestoord. Vela bewoners hebben ten teeken hunner vreugde duitscha vlaggen uitgestoken. De beriglen uit Silecie blijven zeer bedroevend. De armoede is er verschrikkelijk zoo zeer zelfs, dat bet gebrek aan voedsel reeds voor velen den dood heeft tea gevolge gehad. Te Koppenhagen is thans officieel het verlongen van den wapenstilstand tot 3 April aangekondigd. Frankfort 29 Maart. De verkiezing van den ko ning van Pruissen tot keizer van Duitschland heeft reeds een gewigtig resultaat opgeleverd. Iu de zitting der nationale vergadering van heden heeft de president ta kennen gegeven dat bij den aartshertog rijksvoogil ontboden deze hein zijn voornoman bad medegedeeld om zijne waardigheid als rijksvoogd van Duitschland ne der te leggen. Noch zijne tegenwerpingen noch die van het ministerie waren in staat geweest den aartshertog van gedachte te doen veranderen. F XL Iff It E IJ H. Parijs, 28 Maart. Het lot van Italië is beslist en de uilkomst heeft Radetzlcy's krijgsbeleid geregtvaar- digd. Heden zijn door den heer Odillon-Barrot de vol gende tijdingen in de nationale vergadering medegedeeld Het Piemontesche leger is geheel geslagen de Oostenrijkers bezetten Novarre Verceli en Trino Karei Albert heeft afstand gedaan van den troon ten behoeve van den hertog van Savoije de engelsche en frnnsche consuls verzoeken een wapenstilstand om Turin te-sparen. Koning Karei Albert vlugt naar de grenzen van Frankrijk en is welligt reeds te Lyon." Na de voorlezing der depêches heeft de president minister Odillon Barrot in de vergadering nog het volgen de gezegd K I Joe snel deze ontknooping ook geweest zij was zij niet onvoorzien en ofschoon de Piemontesche regering, bij deze gelegenheid, Frankrijks raad mis kend heeft zijn wij niettemin van besluit alles te doen wat noodig zal zijn om de ongeschondenheid van Pie- monls grondgebied en Frankrijks belangen en acht baarheid te waarborgen." Den 14 is te Rome de kardinaal Mezzofanti overle den die voor den grootsten taaikenner zijner eeuw ge houden werd. Niet alleen sprak bij allo talen van Eu ropa maar zelfs die tongvallen die zonder lot Je

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1