ZHRIKZEESCHE n Zaturdng 31 Maart. 1849. Woensdag en Zaturdag. abonnements-prijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daagste voren,'s namidd. vóór 4L ure. verschijnt: piujs der adtrrtrntieh: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Ooodberigten van 1 -6 regels af 1 behalve het Zegelregt. Vervolg- der beoordeeling op liet wets-ontwerp van Vereeuiging en Vergadering. Wij willen, niet eens gewagen hoezeer het be doeld reglement in strijd is met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, zoodat de vereeni- gingen van personen als zedelijke ligchamen, hetzij dezelve op openhaar gezag ais zoodanig zijn ingesteld of erkend, hetzij als geoorloofd toege laten of alleen tot een bepaald oogmerk zijn te zamengesteldook onder de toepassing van dat ontwerp zouden moeten begrepen wordenon verlet, of dezelve reeds als zoodanig op openbaar gezag zijn erkend of niet. - Weshalve hetzelve atteinte toebrengt niet alleen aan reeds verkregen burgerregt, maar, ten aanzien van zoodanige reeds erkende zedelijke ligchameneene terug werkende kracht uitoefent, welke dat regt met eene algeheele intrekking dreigt. Wijders, even als art. 291 van het Wetboek van Strafregt geene vergadering, van welken aard ook toelaat boven de 20 personen dehuis- genooten uitgezonderd, zoo laat het wets-ontwerp geenerlei vereeniging toe van meer, dan 30 per sonen, zonder voorafgaande kennisgeving aan het hoofd van het gemeente-bestuur, drie dagen voor hare oprigting, waarbij alsdan, (iets wat het Lijfstraffelijk Wetboek nog niet eens gebiedt,) het doel en de plaats der vergadering moet opge geven worden. Indien dus, b. v., zooals vroeger de Afgeschei denen, eenige leden van een kerkgenootschap gevoelens koesteren, verschillende van die der gezindheid of secte, waartoe zij oorspronkelijk en in hoofdbegrippen behoorenen goedvinden hetzij tot onderling onderzoek, hetzij om andere godsdienstige of gewetensredenentot dat einde met eikanderen te vergaderenen te beraadslagen en zich toevallig dit getal eens uilbreidde tot 31 personendan zou zoodanige vergadering met even veel regt kunnen uiteengedreven, later reg- lerlijk vervolgd en welligt met gevangenis of erger kunnen gestraft worden, als men dit heeft kunnen goedvinden de Afgescheidenen te doen waarvan nu de wrange vruchten en dagelijks nog en voortdurend vooral daarin gesmaakt worden, dat velen dier aldus vervolgden daarvoor alleen hun vaderland vaarwel zeggenen een' onzalige bevordering toebrengen aan het dagelijks toene mend pauperisme, omdat hun weêr eene wet boven het hoofd hangt, die hen met dezelfde on verdraagzaamheid bedreigtmet verlies van per soonlijke vrijheid en bezittingen. En blijkt alzoo, dat een onzer belangrijkste bij de gewijzigde Grondwet erkende regten niets anders is, dan eene ijdele belofte, welke men nooit voornemens is te yervullenniet minder wordt dit op de onbillijkste wijze bevestigd door eene daarop volgende bepaling waarbij niets min der wordt verboden, dan het houden van elksoor- tige vergadering in de operie lucht, met welk on schuldig doel ook bijeengekomen niet alleen met maar ook zonder wapenenten zij het hoofd van \betplaatselijk bestuur daartoe zijne genadige toe stemming verleene; ten zij de Gouverneur daar van vooraf kennis drage- maar t'nfg meer, o schande! den Gouverneur is daarbij de wille keurige, het volk vernederende bevoegdheid toe gekend zoodanige vergaderingen te beletten of, zoo zij reeds plaats mogten gehad hebben te schorsen; of, zoo daartoe alreeds verlof verleend is, wordt dien staatsman de koninklijke magt zelfs toegekend, om dat eenmaal door het ge meente-bestuur verleende verlof, ergo eigendun kelijk autocratisch in te trekken Wie erkent niet, dit lezende, dat wij niets te veel zeiden toen wij beweerden dat zoodanig ontwerp gelijk staat met openlijk den spot drij ven met het goed vertrouwen der natie, en haar paaijeü met de belagchelijkste beloften? Doch - als of dit nog niet genoeg ware- hoogst beleedigend is voor eene natie, (die ook thans weder de ondubbelzinnigste bewijzen geeft, dat de belangrijkste staatkundige gebeurtenissen niet vermogen, hare zucht tot orde te doen wankelende bepaling van art 6 van het bedoeld ontwerp, waarbij men zelfs het hou den van eenige vergadering verbiedt binnen gebouwen, waarbij ieder belanghebbende (hetzij per briefje, hetzij door eene annonce in eenige courant) wordt opgeroepenof waarbij alle diegenen worden toegelatendie in zoodanige vergadering belang mogten stellen, zonder drie- daagsche voorafgegane kennisgeving van het gemeente-bestuur, waarbij gespecificeerd moet worden opgegeven waar, wanneer en tol welk einde men voornemens iszich te vergaderen. Waarlijk, het is, als of de ontwerpers zich bij de voordragt hebben voorgesteld te spreken tul en te doen te hebben met eene natie die riet het geringste begrip heeft harer staatkundige en bur gerlijke regten of die men gereedelijk voor ver standeloos kan verklaren, indien men in goeden ernst gemeend heeft, dat hare vertegenwoordigers zulk een vernederend en alle vertrouwen belee digend ontwerp zouden goedkeuren. Tot welk eene - voor een vrij volk verfoeije- lijke - autocratie eene zoodanige wetsbepaling indien zij verbindend verklaard werd, zoude leiden, zullen wij in een volgend nummer aan- toorien. BUITENLAND. F k a w k r ij e. Parijs 25 Maart, Men berekent dat op dit oogen- blik te Parijs nog '200,000 arbeidslieden zonder werk of op andere wijs van bestaanmiddelen beroofd aan wezig zijn. De oorlog in Italië is begonnen. Den 20 dezer is de voorhoede van het Piernontesche leger met den koning zeiven aan het hoofd den Ticino overgerukt. De Oostenrijkers hebben den anderen oever niet verde digd. Na eene onbeduidende schermutseling aan den Po zijn hunne voorposten teruggeweken de Pieinnn- lezen hebben bunnen marsoh vervolgd en den 21 ston den zij in bet gezigl van Milaan. Parus 26 Maart. De demonstratie waarvoor men beden beducht was beeft geen plaats gehad alles is rustig. Wat men gisteren als hoogst onwaarschijnlijk onderstelde is werkelijk gebeurd. Terwijl Karei Al bert Lombardije introk is llailetzky Piemont binnen gerukt. D" eerste overlogt bad te Buffalora plaats de andere bij Yigevano. Dit besluit van liadelzlcy is ongetwijfeld in de hoogste mate stout van een minder ervaren veldheer zou men zeggen mogen vermetel. Hij zal zich in een oogenhlik door al de legerkorpsen der nog niet verwijderde Piernontesche armee omsin geld vinden terwijl achter hem Lombardije waarschijn lijk zal opstaan. BINNENLAND. 's Gravf.nhage 27 Maart. De commissie uit de eerste kamer der stateh-generaal belast geweest met bet overbrengen van bet adres van rouwbeklag aan Z. M. heeft lieden morgen die taak volbragt. Z. M. heeft daarop het volgende geantwoord Mijne heeren »Ik betuig u mijnen dank voor deze woorderi van tronstmij toegesproken. »Ik verzoek u deze mijne dankbetuiging aan de gezamenlijke leden der eerste kamer van de staten- generaal te willen overbrengen. »Teregt wordt het verlies, dat wij leden donr u treffend genoemd want de koning wiens vroegtijdig afsterven wij betreuren was de weldoener van zijn volk. »Het is daarom opbeurend voor mijne diepbedroefde moeder voor mij en vöor mijn geheel buis van alle zijden en ook van u, mijne heeren! do bewijzen te mogen ontvangen in welke groote mate de dierbare afgestorvene de opregtste liefde van allen verworven bad. «Niet minder bemoedigend is het voor mij bij den aanvang mijner regeringvan de eerste kamer der stalen-generaal de toezegging te mogen ontvangen van hare medewerking ter ondersteuning mijner pogingen die ik vast besloten heb aan te wenden ter voltooijing van bel werk waarvan mijn geliefde vader de grond slagen heeft gelegd. «De kamer blijve mij die ondersteuning in ruime mate schenken en bet zal onder Gods zegen ons dier baar vaderland wel gaan." Door de geneesheerenP. F. J. Everard. rned dr. van Hees. officier van gez. 2d' kl.en Maes. nied. dr. te Tilburg, die Z. M. koning Willem 11 in zijne laatste ziekte hebben bijgestaan is het navolgende verslag, gedagteekend 17 Maart II., nopens het ver loop van die ziekte gedaan «Zijne Majesteit de koning vertrok den 13 Maart, ten 10 ure voor den middag naar Tilburg, vergezeld van twee zijner adjudanten de heeren baron nan Coehoorn en jhMerites van Gendt »Te Rotterdam aangekomen bezocht de koning 's rijks werf, alwaar hij bet ongeluk had eenen val te doen van eene hoogte van acht of Iien trappen zonder dat Zijne Majesteit echter eenige pijn daarvan scheen te gevoelen alleen verbleekte hoogsldezelve aanmerkelijk. »l)e koning kwam ten halfzeven ore te Tilburg aan. Gedurende den geheelen avond ontwaarde men niets buitengewoons; maar van tijd tot tijd gevoelde Z. M. eenige huiveringen echter deed hoogsldezelve tegen 11 ure nog eene wandeling door de tuinen ofschoon bet zeer koud weder was. «Tegen 2 ure In den morgen gevoelde de koning eene zoo hevige henaauwdhe.id dat hij geneeskundige hulp verlangde. Dadelijk ontboden de adjudanten twee ge neesheeren. De eerste, die verscheen, de heer van Hees, officier van gez. bij het 1,ls reg. lansiers, bevond den koning zoo benaauwd en het gevaar van stikken zoo dreigend dat hij onverwijld eene, aderlating aan den arm bewerkstelligde. Kort daarna verscheen do tweede geneesheer de heer Maes. Tegelijker lijd gaf de koning last om met den meesten spoed zijnen ge wonen geneesheer dr. Everard, te ontbieden die te 's Gravenhage gebleven was, «Zijne Majesteit bleef den geheelen dag te bed. Om streeks 7 ure des avonds trail de heer Everard in do kamer des konings binnen, die hem de hand reikte, zeggende Ik vreesde dal gij te laat zoudt gekomen zijn. De heer Everard bemerkte terstond dal. de ademhaling gelijk me.de de bloedsomloop belemmerd bleef, en een j weinig later werd de benaauwdbeid inderdaad zoo hevig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1