UP. 24. Zaturdag 24 Maart, 1849. MEBWSTUDIM. BESTUREN ADMINISTRATE. BUITENLAND. Woensdag en Zaturdag. BINNENLAND. goede Jarige 5.20. '0 dito 3; dito 50dito uws. en Paarde- wmwm ABOHtMEMENTS«*PRIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren.'snamidd. vóór 4 ure. PUBLIEKE AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders der Slad Zierikzee jzïjn voornemens op den 28 Maarl 1849 des middags 12 ure in een der zalen van het raadhuis in hel open baar aan den minsteischende aan le besteden het doen van eenige herstellingen en vernieuwin gen, benevens het gewoon éénjarig onderhoud der stads gcbomvenmetsel- en timmer werken enz. vervat in het bestek dat daartoe van heden af ter lezing ligt op de Stads Secretarie, en verdeeld is in tien perceelen ,.a!s Perceel. Onderhoud der stads armenhuisjes. 2d° der bruggen. 3dB der riolen en luiken. der kaaimuren. der beschoeijintjen, baard- en paal werken. van hel diglsle sas. - ran liet hoofd. Eet afnemen en herstellen van één contrefort des grooten torens. De vernieuwing van acht stel ramen op het raadhuis. De vernieuwing van het leijendak op hel raadhuis voor zoo verre hetzelve nog niet vernieuwd is. Terwijl de aanwijzing dezer werken drie dagen vóór Ie aanbesteding zal plaats hebben en de verlangde in lichtingen gegeven zullen worden door den Stads Ar chitect. Gedaan ten raadhuize der stad Zieriltzeeden 14 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. 5"° 6dB ijdu 8"° 9dB 10d' aattlCHIiAN]), Frankfort 18 Maart. Het centraal bestuur heeft revolen dat 40,000 man rijks troepen naar Sleeswijk- lolstein zullen oprukken. - De duitsche oorlogsvloot bestaat uit 3 stoom- regatlen 6 stoom-korveltenéén zeilschip van 32 anonnen en 86 kanonneerbooten en jollen. Die vloot s echter nog niet geheel gereed om zee le kiezen. Tot litrusting daarvan is evenwel al het materieel aange- ochthet personeel geëngageerd en weldra zullen op luitscho werven door kundige scheepsbouwmeesters iiidere schepen op stapel worden gezet. Dit alles is in Irie maanden geschied en meer zou er verrigt zijn Is er maar geld was. Uit S.'-Petersburg schrijft men dd. 13 Maart, lat de vorst weder zeer streng was en er op nieuw ene buitengewone massa sneeuw gevallen is. F R A N 8 R IJ H. Parijs 18 Maart. Alle twijfel nopens den oorlog usschen Pieinont en Oostenrijk is thans opgeheven. )e Monileur kondigt bepaald aan dat de opzegging 'an den wapenstilstand den 12 te Milaan is hekend ge naakt, en dat de vijandelijkheden den '21 een' aanvang runnen nemen. De gezanten van Frankrijk en En teland hebben dit besluit zoo lang mogelijk tegengehou- len. Koning Karei Albert moet aa n laatstgenoemden ;ezegd hebben dat hij liever wilde dal zijne kroon loor den oorlog dan door de verachting zou vernield Worden. Te Parijs wist men nog niets betrekkelijk de houding, elke het gouvernement bij de thans onvermijdelijk COURANT. verschijnt: Pkijs DER adVeRtenïiek: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. geworden hervatting der vijandelijkheden in Italië zou aannemen. Te Rome heeft de afgevaardigde Ragni een voor stel aan de kamer gedaan om overeenkomstig hel vroeger genomen besluitom den paus in zijn geestelijk gezag te erkennen zich onmiddelijk bezig te houden met voor Z. 11. eene behoorlijke dotatie te bepalen. Dat voorstel is met stilzwijgendheid aangehoord, en naar de afdeelingen verzonden. QROOT B RITTANNIS BI. LoNntïN18 Maart. De inzameling t^jn behoeve van den pausheeft II. zondag in de kerkeh en kapellen te Dublin ruim 1900 ponden sterling, en i'n, dè voor- stedep ongeveer 300 ponden sterling bedragóni Te Clonmell in Ierland werden op 10 dezer de assises geopend voor een gedeelte van het graafschap Kilkenny. Niet minder dan 279 personen moeten teregt staan en daaronder een en twintig beschuldigd van moordalsmede veertien wegens poging tot moord. Londen 19 Maart. Het herigt wegens het over lijden van koning Willem 11 is hier met groot leedwezt vernomen en verscheiden dagbladen herinneren In hij zijne militaire loopbaan, die zoo schitterend geweest is bet eerst in engélsche dienst was ingetreden. B e x, 0 t E. Brussel 19 Maart. Z. M. de koning, die heden avond de voorstelling in de opera zoude bijwonen beeft dit bezoek afgezegd wegens den rouw welken Z. M. aanneemt bij gelegenheid van den dood van Z. M. den koning tier Nederlanden. Te Antwerpen hebben wegens den dood des konings der Nederlanden, het consulaat en al de schepen dezer natie hunne vlaggen ter halver stok geheschen. Amsterdam 21 Maart. Naar men verneemt is tlonr de meerderheid van don raad der Nedcrlandsche Han- riel-Maatschappij besloten dat voortaan de bevrach tingen der schepen zullen plaats hebben naar ééne al- gempene ranglijst en niet naar vier, gelijk tnen zich dit in December laatstleden voorstelde. De raad der slad Amsterdam heeft aan den heer gepensioneerd majoor der genie 'C. D. VaiUant con cessie verleend tot het daarstellen binnen die stad van de nootlige werken en het leggen der buizen voor de waterleiding uit de duinen bij Haarlem naar Amsterdam. 's Gravenhage 21 Maart. HH. MM. de koning en koningin zijn heden middag ten kwart voor twee ure in deze residentie aangekomen. Nadat ten 7ure door den heer Rehr, te Scheve- ningen aan de autoriteiten alhier het eerst het herigt gegeven was dat e.r in den vroegen mnrgen eene stoomboot gezien was die naar de monden van de Maas stoomde, kwam len 10 ure per telegraaf het berigt aan dat Z. M. de koning ten 8 ure met de stoomboot Cycloop voor Hellevoetsluis was aangekomen. Spoedig verspreidde zich dit herigt door de slad. Eene aanzienlijke menigte stroomde naar den straatweg op Rotterdam en naar het station van den spoorweg. Burgerlijke en militaire overheden vereenigden zich aan het station. De bezetting der stad rukte uit. Een en ander om den koning en de koningin hij hoogstder- zelver komst te gemoet te gaan en le verwelkomen. HII. MM', zijn ten 11 ure 51 minuten te Rotterdam aangekomen. Van daar werd per telegraaf het berigt gegeven, dat het 's konings uitdrukkelijk verlangen was dat hoogstdeszelfs intrede zonder eenige plegtig- heid hoe ook genaamd, zou plaats hebben en dat alle militaire of andere eerbewijzingen die men op het oog mogt hebben dienden te worden afgezegd. Onmid delijk zijn daarop de troepen ingerukt en naar hunne kazernen teruggekeerd en hebben de overheden het station verlaten. Ten 123/» ure werd alhier het berigt ontvangen dat HH. MM. de koning en koningin de stad Rotterdam hadden verlaten en zich langs den Rotlerdathschen straatweg naar de residentie hadden hegeven. Eene talrijke menigte begaf zich daarop naar dien weg om de komst Hunner Majesteiten af te wachten. Ten l'/2 ure keerde de minister van marine de heer Rijk. die den koning te Hellevoetsluis had ontvangen in de hofstad terug waaruit inen de naderende komst der vorstelijke personen kon opmaken. Die komst volgde dan ook spoedig. Even vóór twee ure kwamen HH MM. de koning en de koningin in de residentie gezeten in een reis-rijtuig met vier paarden bespannen. Blijkbaar waren HH. MM. ontroerd over den dag zoo indrukwekkend voor het koninklijk huis en het geheele vaderland in verhand met den slag die beiden heeft getroffen. Vanale overheden was alleen de militaire gouverneur der^residentie de generaal-rnajoor Spert giermet zijno adjudanten hij de komst tegenwoordig. Eene talrijke rrrnigte bevond zich aan de barrière der residentie wélke HH. MM. doorreden om hoogstdeszelfs intrede in de hofstad le doen. HH. MM. hebben zich onmid delijk naar het paleis op het plein begeven. Ook daar was eene groote menigte bijeen om den koning en de koningin te begroeten. Algemeen merkte men op dat HH. MM. diep bewogen waren hij de zoo verschillende gewaarwordingen, die hoogstdezelven in deze oogenhlik- ken moesten ondervinden. Een aandoenlijk oogenhlik was het vooral toen zij hunne telgen die hen af wachtten omhelsden. Toen HH. MM. afstapten deed zich een levendig gejuich hooren één kreet ging uit den boezem van duizenden waarin gewis door gansch het volk van Nederland wordt ingestemd Leve de Koning Leve de Koningin!'' I1H. MM. begroetten aangedaan de menigte. HH. KK. HH. prins en prinses Frederik en prinses Albert van Pruissen hebben onmiddelijk een bezoek bij 111!. MM. afgelegd. Het zal wel overbodig zijn te ver nielden hoe getroffen de vorstelijke personen bij de eerste ontmoeting waren. De minister van buitenlandsche zaken de heer Lightenvelten de schout-bij-nacht Arriëns buitenge woon adjudant van wijlen koning Willem 11hebben till. MM. terstond gevolgd en zijn bereids weder in deze residentie teruggekeerd. Geen ophef, maar hartelijkheid en gulheid ken schetste deze ontvangst van Willem IU en zijne gemalin in deze zetelstad van Nederland. Geen ijdel toevoegsel van woorden hij het herigt daarvan. God beschermo steeds Vaderland en Oranje door liefde en Grondwet, innig aan elkander verhonden Dat drukt het alles uit. Z. M. de koning heeft heden middag de ministers na hunne bijeenkomst ontvangen en langdurig met hen geconfereerd. Bij herhaling is hij Z. M. ontvangen de staatsraad directeur van het kabinet des konings, Ke heer van lluppard. Men verzekert dat Z. M. zich spoedig naar Tilburg hegeven zal. Men verwacht weldra hoogstdeszelfs proclamatie bij de aanvaarding van de regering. Uit Rotterdam schrijft men dat Z. Mde koning hij hoogstdeszelfs doorreis aldaar verlangde van den heer directeur der marine een gedetailleerd verslag van de laatste komst van hoogstdeszelfs koninklijken vader op 's rijks werf aldaar en zijn weled. igestr. had de eer dit verhaal schriftelijk te mogen overhandigen. In de zitting van de tweede kamer o'er stalen- generaal van heden is met algeineene stemmen aan genomen het volgende door eene commissie uit dn kamer opgestelde ohtwerp-adres van rouwbeklag aan Z. M. koning Willem III. Dit adres dat (foor eene commissie den koning zal worden aangeboden,, luidt aldus Sire «Door den raad van ministers is aan de tweede kamer der staten-generaal de treurmare overgebragl van het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1