2 COURANT. Woensdag 21 Maart 1849 «Tl» AMilSTBATia ffiM'STUDIMN. Nationale Militie. Woensdag en Zaturdag. ZMKZEESGHE ABON51EMESITS-PEWS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2.15. Inzending der Advert daags te voren.' snamidd. vóór ure. BEK.ENBMAK.ING. Burgemeester on Wethouders Hor Stad Zierihzee brengen door deze ter tennis van de daarbij belanghebbenden: dat de Militieraad in deze Provincie deszelfs zittingen honden zal in «Ie Abdij te Middelburgvoor bet 4de Kanton op de volgende dagen te weten De tweede zitting, op Vrijdag den 23 dezer maand, des tnorgens ten negen en een half ure ter hcoovdoeling der Ingediende rek lames van alle in dit jaar geloot hebbende personen welke ver mennen mogtenregt op vrij-telling te hebben en De derde zitting, op Woensdag den 11 April daaraanvol gende, mede des morgens len 9V., nre, tol bet beoordeelen en goed keuren der Plaatsvervangers, alsmede tot regeling van hetgeen be trekking beeft tot de Nnmmervefwisselingen eindelijk, dat de belanghebbenden zich niet moeten verlaten op bet ontvangen van fcen oproepingsbiljet om op den bepaalden tij«l voor den Militieraad te verschijnenaangezien het voorgeven van geene oproeping fe hebben ontvangen, nimmer als verschooning voor de ontijdige of niet verschijning kan worden aangevoerd. Gedaan le Zierihzee den 6 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders voornoemd K. W. de JONGE vt.Weth.I. P. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris W. J. P. KKOEF. PUBLIEKE AANBESTEDING. Bdrgkmeester en Wethouders der Stad Zierihzee zijn voornemens op den 28 Maart 1849, des middags 12 ure in een der zalen van het raadhuis in het open baar aan den minsteischender. aan Ie besteden het doen van eenige herstellingen en vernieuwin gen benevens het gewoon éénjarig onderhoud der stads ^ehouweu, metsel- en timmer- wei-Keil enz. vervat in hel bestek dat daartoe van lieden af, Ier lezina ligt op de Stads Secretarie, en verdeeld is in tien perceelen als l"e Perceel. Onderhoud der stads armenhuisjes. 2d' der bruggen. 3dd der riolen en luiken, der kaaimuren. 5d" der beschoeijingen, baard-en paal werken. 6d° van hel diglste sas. V ran hel hoofd. 8"' Het afnemen en herstellen Van één contrefort des groolen torens. 9d" De vernieuwing van acht stel ramen op het raadhuis. J0a* De vernieuwing van het leijendak op hel raadhuis voor zoo verre hetzelve nog niet vernieuwd is. Terwijl de aanwijzing dezer werken drie dagen vóór de aanbesteding zal plaats hebben en de verlangde in lichtingen gegeven zullen worden door den Stads Ar chitect. Gedaan ten raadhuize der stad Zierihzee, den 14 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders DE CBANE vt.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KBOEF. BEKENDMAKING. De Burgemeester der Stad Zierihzee brengt Ier kennis van dc daarbij belanghebbenden dal het sup pletoir kohier van bet Palentregt, over het 3d0 kwartaal 1848/9 voor deze Stad op den 5 dezer maand door Zijne Excell. den heer Staatsraad Gouverneur dezer Provincie is executoir verklaard en op heden gesteld Wordt in handen van den Ontvanger der Directe Belas tingen te dezer stede, ten fine van invordering en ein verscSijnt: PRIJ3 DER ABVEBTETSTIEW: Gewone 15 cents de regelGeboorteHuwelijks- en Doodhcrigtcn van 1 -6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. delijk, dat ieder verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierihzeeden 20 Maart 1849. DE CRANE. BÜITENL&NB. f s a m k h ij k. ParUS, 16 Maart. Hel gereglshof te Boürges zet het getuigenverhoor voort. Gisteren is de heer Ïm- tnartine gehoord. Hij heeft gezegd Courtais niet schul dig te houden hij beschouwde den 15 Mei als een' groolen aanslag maar niet als eene zamenzwering Welke zonder voorbedachten rade had plaats gehad. Uil Toulon wordt van den 10 geschreven dat alle vaartuigen welke bevel hebben bekomen zich ge reed te houden slechts den last afwachten tol vertrek. Eene hervatting der vijandelijkheden tusschen Napels en Sicilië schijnt onvermijdelijk. Den 5 is dooi den koning de wapenstilstand opgezegd zoodat den 15 de vijandelijkheden konden beginnen. De napelsche vloot is in de Middellandsche-Zee ontmoet door den ka pitein der fransche paketboot. Het cijfer Vati hetjöx- pedilie^Ieger werd op 30,000 man geschal. OElÓOT-BRIlTASriStEI. Londen 17 Maart. De houding van Rusland nopens de turksche aangelegenheden boezemt hier be zorgdheid in. De Times zegt dat het nu eindelijk zal moeien blijken of Rusland door beginselen of door staatszucht gedreven wordt. Het blad hoopt in elk geval dat. de britsehe gezant eene taal zal gevoerd hebben die overeenkomt met de aloude overleveringen van zijn land. Het blad zou het ten hoogste betreuren dat de overeenstemming tusschen Engeland en Rusland verstoord zou worden hetgeen de kansen voor het be houd des vredes zoozeer zou verminderen en eindelijk voor Rusland noodlottig zou worden. -=• De stoomboot Bombay is door de tolbeambten alhier aangehouden omdat zich troepen en krijgsvoor raad voor de siciliaansche opstandelingen aan boord daarvan bevinden. R E It I E. Antwerpen 17 Maart. Ten gevolge van het ge rucht van het overlijden van Z. M. koning Willem u, is heden alhier ter beurze volstrekt geene affaire gedaan. De koersen waren om zoo te zeggen nominaal. De ontzettende tijding van bet afsterven van koning Willem 11 wastries middags van zatüfdag den 17 reeds te Antwerpen bekend ten gevolge der door reis van twee koeriers een van welken de treurmaar naar Brussel en een ander naar Londen ging over brengen! Het Journal d"Anders laat op tie mededee- jing daarvan en op eene korte genealogische opgaaf nopens het vorstelijk huis, deze aanmerkingen volgen cc Allen die den tegenWoordrgen toestand der Neder landen kennen zullen innig den op verstandige wijs vrijzinnigen vorst betreuren dien onze naburen ver loren hebben. Moge de Voorzienigheid van Noord- Nederland de rampen afwenden met welke het. op dit oogenblik bedreigd wordt door eene partij welker zegepraal zeer wel niet zonder noodlottigen invloed ook op Belgie's veiligheid zou kunnen blijven ons lot toch is meer dan men algemeen wel denkt ten naauwste aan dat van de wederhelft der Nederlanden verbonden/' BINNENLAND. 's Guavf.niïaGE 18 Maart. Men verneemt, dat de heeren grave van Bechtc.ren en de generaal jh.r Kierde gisteren namiddag tiaar Engeland zijn vertrokken Om Z. M. koning Willem.Ill met het overlijden van hoogsl- deszelfs vader hekend te maken en hoogstdenzelven tevens uit te nöodigen de reis herwaarts aan te nemen. Naar men verneemt, is, ten gevolge van het sterfgeval de trekking der Staals-Loterij voorloopig uitgesteld. Heden morgen is alhier een aanvang gemaakt met het luiden der klokken wegens hel overlijden des ko- nings. Dit zal driemaal daags gedurende acht dagen plaats hebben. Men meldt uit Tilburg van den 17 dezer De hartziekte, Waaraan Z. M. de koning leed heeft heden nacht, weinige minuten na twee ure, een einde aan hoogstd. leven gemaakt. Ten 1*/a ure was Z. M. nog hij volle kennis en gaf 7j. M. zelfs zijn genoegen le kennen over de beterschap welke hoogstd. gevoelde. Maar weinige oogenblikken later Werd Z. M. door zulk eene benaauwdheid aan het hart overvallen dat de vorstelijke lijder daaronder be zweek. Ingevolge besluit der tweede kamer is thans aan de leden rondgedeeld het voorloopig verslag nopens het onderzoek in de afdeelingen van het ontwerp van wet over de uitoefening van het regl van vereeniging en vergadering. Daaruit blijkt dat dit onderzoek waaraan 62 leden deel hebben genomen aanleiding heeft gegeven lot menigvuldig bezwaar. Bijkans alge meen was men van oordeel dat liet. ganschelijk niet overeenkomt, met de billijke verwachtingen welke de Grondwetsherziening heeft doen ontstaan dat het veeleer in strijd is met het beginsel opgenomen in art. 10 der Grondwet, waarvan thans de zooveel mogelijk onverwijlde toepassingen ontwikkeling te gemoel gezien wordt. De algomenne indruk van het ontwerp was in hoogo mate ongunstig en om den aard en hel gewigt dezer bedenkingen hebben verscheidene leden verklaard dat zij zich liever ware het doenlijk geweest zouden heb ben onttrokken aan hel nader onderzoek van een voor stel hetwelk naar hun inzien voor partiële verbe tering niet vatbaar is en veeleer om met. den eisch onzer constitutionele instellingen on mei het bepaal delijk in deze materie aangenomen beginsel in overeen stemming le worden gebragt eene geheele omwerking behoeft. - Bij koninklijk besluit van den 10 dezer, wordt de controleur hij 's rijks belastingen de heer W. P. van Visvliet te rekenen van den 1 April aanstaande in die betrekking overgeplaatst van Tholen naar Hoorn. Den Helder 17 Maart. Naar wij vernemen is hier eergisteren» aan boord van Z/ M.s fregat Caresf91,000 door den secretaris aan de bemanning uitbetaald. Middelburg 16 Maart. Rij de op gisteren gehou- dene aanbesteding van het verhoogen en met rijsbeslag defenderen «Ier huilenberrnen vab den voormaligcn inlaagdijk nu zeedijk van den Margaretha-polder (wfttëfing van SlavenisJw)benevens hel, opwerken van eenen provisionele» inlaagdijk aldaar is zulks aange nomen door den heer J. van der Madel)z. te Klun- dert voor eene som van f 1260Ö. Goes, 19 Maart. Van poederhand wordt herigt dat concessie zou zijn verleend tot de vereeniging van het eiland Zuid-Beveland aan Noord-Braband en daarmede in verband hel graven van een zee-kanaal van ManSWest naar Wcmeldinge. Zi krik zee 20 Maart. Z. M. de koning werd gisteren avonil uil Engeland te Hellevoelsluis ver wacht. H. M. de koningin heeft zich gisteren reeds naar laatstgenoemde plaats hegeven om aldaar do aankomst van haren koninklijken gemaal af te wachten. •«- Velen zullen zeker den groeten glans hebben op gemerkt waarmede thans de planeet Venus zich aan den hernel vertoont. Bij helder weder trekt zij reeds bij zons-ondergarig de opmerkzaamheid. Volgens het Jaarhoekje over 1849 uitgegeven op last van Z. M. den koning neemt zij in helderheid toe* Op den 23 dezer maand blinkt zij in haren grootsten glans. Zij doorloopt hel beeld van den Ram en blijft gedurefidé vier uren ha zonsondergang aan den hemel Ziglbaaf,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1