V GOORANT. Zaturriag 11 Maart N°. 22. 1840. Woensdag en Zaterdag. aboejihemisnts-pitljs: Per drie maanden 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advertó:"igsif voren,'snamiddvóór dt vre Wij hadden oris in ons voorlaatst nummer Voorgesteld, onze denkbeelden omtrent het wets ontwerp ter dekking van het bekend tekort, breedvoerig uiteen te zetten. De sedert dien tijd daarop gemaakte aanmerkingen, hoe gegrond vele derielve ook zijn, zouden óns van dat voor nemen niet hebben teruggehouden, daar wij, hoezeer de zienswijze van anderen eerbiedigende waar het blijkt, dat het hun te doen is. om licht en waarheid echter steeds onze eigen inzigtetr volgen, en naar eigen overtuiging schrijven. Doch nu een lid der 2llc kamer niet geaarzeld heeft, bij eene uitvoerige gemotiveerde memorie, rond uit te verklaren, dat hij het eene zeer be denkelijke zaak acht, na de zwart offers, door de natie bij de vrijwillige leening gébragt, en bij het enorm bedrag der jaarlijksche belastingen van het rijk, het nieuw ingetreden staatkundig „Ivak door de nieuwe vertegenwoordiging te laten inwijden met der natie eenen buitenge wonen last van 15 rnillioenen op te leggen; nu dat geacht lid onze stelling nopens het onregt- vaardige en wederrÊgtelijke eenór Zentevermin- dering uitdrukkelijk beaamt, en dieh maatregel, indien hij aangenomen werd, als een antecedent vm een staatsbankroet aanmerkt; maar als een middel tot dekking aangeeft, zonder bezwaar voor de natie niet alleeln, maar een pluszullende opleveren Van 10 rnillioenen den verkoop van gronden op het eiland Javanu ineenen wij onze zienswijze over dat ontwerp zoo lang althans te kunnen terughouden, tot dat het blijkt, in hoe verre de door den heer Sloet tot Oldhuis voorge slagen verkoop of ten minste zijne overtuiging tnphatie Vindt bij de meerderheid der kamers, 1 uat er, namelijk geene offers van de natiemogen gevorderd wordendie liet levensbeginsel van haar materieel bestaan aandoen, en de zedelijk heid op spel zetten zoo lang er nog andere uit komsten bestaan. Wij zullen, hangende de resultaten van die voordragtinmiddels het oog slaan over een ander voorgedragen wets-ontwerpnamelijk: over hel regt van vereeniging. Onder de regten en vrijheden waarnaar het Volk met regt jaren lang verlangend heeft uitge zien, behoort, behalve de regtstreeksche verkie zing, vooral ook het regt van vereeniging en ver gadering. De toekenning van dat regt in de veranderde Grondwet, was alzoo L>ij de natie hoogst welkom, en zij verbeidde met ongeduld de nadere regeling en bepaling van hetzelve, bij eene voor ledragen Wet, teregt inziende, dat het van die bepaling zou afhangenof de nieuwe Grondwet door toe passing van milde wetten ook in dat opzigt worden zon, wat men billijkerwijze van haar verwacht, of wel, dat de nalie op nieuw zou blootstaan aan willekeur en schecve uitlegging van eerie denk beeldige vrijheid, en het haar in den luimsten zin toekomend regt beperkt worden binnen de grenzenwaartoe onderscheidene min edele roersels dezelve vroeger bepaalde. En geen wonder, dat de natie zoo ongeduldig haar de bedoelde regeling uitzag. Onwillekeurig vebschiint: toch moest zij, bij de gedachte aan dat onder werp terugblikken naar die ti jden toen geene vereeniging of vergadering van meer dan 20 per sonen buiten toestemming en voorkennis van de Hoógé Regering en van het Hoofd des plaatselijke Bestuursdenkbaar was, zelfs niet, om zich met de heiligste zaken bezig te houdenzonder bloot te staan aan uitdrijving of harde régtérlijkè ver volgingen. Door alle beroemde staatsmannen is dé land verhuizing steeds voor eene groote volksramp ge houden - Kil als men nu weet, dat eene groote beweegoorzaak tot die ramp te vinden is in de vroegóre hatelijke beperking van bijeenkomsten en vergaderingen, niet sléchts voor staatkundige of letterkundige, inaar ook voor godsdienstige en Zedelijke belangen, ja dat niet dé overtreders der- Zelve gehandeld werd als waren het dieven en mo vers; - als wi j er menig een kunnen aanwijzen die daarvoor is uitgeschud van gegoedheid tot den bedelzak gébragt is, én jaren in den kerker gezucht heeftzondér andere overtreding begaan te heb ben dan die van art 291 én 294 van het lijf straffelijk welhoek, wie billijkt dan niet het ver lengen om van zoodanige overhéerscbing verlost te worden Als wij een blik werpen op dë jongst vervlogen da gen en daarbi j moeten opmerken, dat mén bet werk der regtstreeksche vrije verkiezing niet tot stand zoude hebben kunnen brengen, zonder toeken ningvan het onbelemmerd regt van vereeniging.- als wij zeggen wij dit alles indenkenwie dan heeft zich niet met regt mogen vleijcn dat, zoo in eenig onlwbrp, de regering althans in dat dei- wet op de vereeniging de meesl liberale beginselen zoude hebben aan den dag gelegd, en daardoor met de daad getoond, dat hel haar regt ernst was, in dat opzigt aan de natie alle mogelijke vrijheid toe te kennen, zoo om daardoor vroeger onbillijk heid zoo veel mogelijk te vergoeden als om ook voor naburige staten een vleijend bewijs Ié geven, dat zij een onbepaald vertrouwen in dé natie duarop stelde, dat zij haar niet in staat kende om vergaderingen cf Vereénigingen te be leggen en te houden, welke in strijd zijn met de openbare orde en bestaande wetten. En nu, wat blijkt van dit allés in het onder havig ontwerp? Niets, volstrekt niets. - Neen evenzeer als de troonrede de natie op de treurig ste wijze heeft doen ontwaken uit den bcgooche- lenden droom, dat nu het tijdstip daar Was waarop de regering de lang gehoopte afschaffing der cnregtvaardige belasting op de eerste levens behoeften zou toezeggen even zoo mist het ont werp op de vereenigingenelk spoor van liberaal beginsel, en zou, indien hetzelve werd aangeno men zóó als het is aangeboden nog dieper den Voet op den nek van een vrij volk zetten, dan het voor ons niet passend lijfstraffel ijk wetboek in dit opzigt doet; althans, indien men aan deaitikelen 291 en 294 die uitlegging geeft, welke op zoo velen is toegepast, die alleen daarom have en goed verkoopen en naar de nieuwe wereld trekken, ten einde aldaar ten minste ongestraft naar hunne overtuiging in zaken van godsdienst en geweten te kunnen handelen. Dat deze stelling niet uit de lucht gegrepen of ontbloot is van bewijs, zullen wij in ons volgend nummer auntoojtlein paus der adverte1ïtiïm! Gewone 15 rents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Si nol herig ten van 1-6 regels af 1 behalve hel Zegelregt. NOTIFICATIE. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland lirt-iiiU bij ileio ter kennis van de belangheb benden da! door Zijne Exc. den Ópper-Houtvester met overleg van Hun Edel Groot Achtbaren de Gedepu teerde Stoten is bepaald het navolgende 1. l)al de 7flg£op Ganzen en Eendvogels binnen deze provincie 'op den 20 Maart aanslaande zal gesloten zijn lerwijl die op JVa~ iersnippen tot den 1 April daaraanvolgende wordt, opengelaten, met dien verstande ebhter. dat de laatste wat de 'publieke Jagt aanbe langt alleenlijk geopend blijft op het water, langs de stranden en oevers van waterplassen en op lage 'moerassige landen, en bepaalde lijk is gesloten in en langs bosschen alsmede op bouw-en weilanden tót liet gewone jagtveld behoorend'e. 2. Dat liet welspel van kwartelen alleen van den 1 Mei aanstaande tot en met den 15 Juiïj daaraanvolgende zal mogen worden uitge oefend zullende bij dat jagtbedrijf geene andere netten mogen worden gebruikt dan 's teekgat eiissprei- en vliegnettenterwij! de twee laatslge'melde soorten nimmer Int liet slepen (tirasseren) der kwartels zullen motten worden gebezigd. 3. Dat de f'issciie'rij binnen deze provincie, van den 1 April aanstaande tot en 'met den 15 Mei daaraanvolgende zal gesloten Wezen terwijl bet visSchen met de zegen of het sleepnet niet geoor loofd zal zijn van den 1 April aanstaande tot en met den 31 Mei daaraanvolgende. 4. Dal van de bij de 3de bedoelde sluiting is uitgezonderd de Paling-F isscherïjwelke echter gedurende 'den gesloten vischtijd niet anders dan met aalhorveil, van wisschen of tee.n'en gevlochten, en met het km/s net zal kunnen uitgeoefend worden vermogende nogtans die vischtuigen alleen daar te worden gt-bezigd alwaar het gebruik der-zelve niet bij de policie-reglemfenten is verboden. '6' Dat de Visschcrs van beroep den door hen vóór den 15 April aanslaande gevangen visch lot op den laatiteh dier maaud zullen hiogen verkoopen. do Dat een ie.dtk*, die zich aangaande bet bij de voorgaande bepaalde efenige overtredingen mogt veroorloven, tol de straffen bij tie wet bepaald, zal worden vervoL-d. Wijders worden de, belanghebbenden nader herinnerd A. Aan het reglement op het zoeken en rapen van eijei en van wild gevoge.llc, medegedeeld bij besluit van heëreu Gedeputeerde staten van den 31 October 1845, n Provinciaal iShïd n.Q 110)waai bij op de stiaffen daarbij bepaald het zoeken en rapen van cijer'en vAii Eendvogels, Kieeitlen én ander wild gevogelte andersdau op eigen of gehuiirden grond in weiden velden diiinvalh-ijim zcedtiinen of moerassen jaarlijks na deu 30 April is verboden. B. Aan bet bepaalde bij de Notificatie van den 7 Augustus 1843 ProVin'ciaulB/adtw 0 85)waarbij, met wijziging van de be palingen, vervat iti art. 2 4 en 5 der Notificatie van den 27 Februari/1837 tProvinciaal Blad n." 23), is vastgesteld. 1. Dal de wijdte der ina'zen van de navolgende visclildigeri over dcrzelVergrootste lengte genieten zal zijn feu minste: Voor tie zegen (si epnei) de vleiigela 23, de kuil 20 Neder 1. stre pen: voor de fuiken de vleugels en bet ligchaam 25, de kuil en kruik 20 Nederl. strepen. 2. Dat na den 1 Jdnuarij 1845 geene zegens en fuiken onder dë gemelde, eii geene and re vischtuigen, onder de vroeger vastgé- rdigd verkocht of tot Stelde maat, ztillcn niogen worden het visscltén gebezigd. 3. Dat de vroeger gemaakte bepaling omtrent de wigt vdri de gevangen wordende aal ofpabng is opo'dleveu en bet den VisSchers Vootiaan vriifitaat over den, vdn die soorten gevangen visch naar goedvinden le beschikkeii. 4. Dot in delzei ver ge.lieel blijven de overige bepalingen der Nolificatiq van deu 27 Februdrij 1837 (ProeinciaaIblad n.o 23) luidende o Art. 1. Het is verboden in deze Pfovineie met andere dan de volgende viscutuigen te visSchen c Aalkoi'ven (kórven vischkorven willigen weliën flleuren zetlijnenfuiken, (s telnetten:) hengels kruiSnet(totebel:) schakels (vlouweil, wargarens;) slolpmatul trommels(balfui- heil-verpnelzegen, (sleepnet Prang ojpraantneilenmits alleen in groote waterplassen en kreken gebezigd wordende zijnde hel gebruik daarvan in slootcn. Watergangen en vaten bepdaklèli|k verbode tl Br. ug e Ine tier l mits de middellijn vuii den hoepel of beugel niet groot er zij dan 9ü Nederl. duimen Van,de' scnepuetten mag gebruik dwrden*gemaakt om gevangen visch op tê scheppen over te zetten of te ven'oerl-ii «Art, 2 De wijdte der mazeri van de iischnettenover der- zëlver grootste lengte geinelèn zal zijn tfeii minste n Vont" de schakels 30 Nederl. strepen: voor het kruisnet 22 Ne derl. strepen,- voor de trdiifiilels 23 Nedèrl. Strepen vont- dè werp- nètten 30 Nèdèrl strepen; voor het prang- óf praamnèt 30 Nederl strepen; voor het eslgelnet 33 Nederl strepen. óAit 3. De geijkte inaatstaafjes, waarmede dè mazen nat zullëri gcjiictfh worden Stillen, tegen betaling, voüt een ieder bij dè iièerën Houtvesters verkrijgbaar zijn." o Art 4. Hij het onderloek in de winkels of in de bergplaatsen der netten van de visseliëis van beroep, zullen de OpziènèrS det Jagt, dooréén' Officie** van Pólloie geadslsteerd moeten zijn Art 5. De volgende viSèhsoorlen zullen bij bet vangen niefc inogen worden behouden bewaard, ♦èrvoerdofverkotbtbeneden de navolgende hiaat «gl gewigt «Voor den karper cu snoek 25. Nederl. duimen ,- voor dén baalS; IffilaSSefüj toornfco en bliek ltó Nèdérl; duhiteh; llièivdii is

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1