Zaturdag 10 Maart. 1849. Iï°. 20. EEN WOORD L'aristocratjk a trois ages successifs. Woensdag en Zaturdag. IIESTUffl it AIIMSTIUTIEN. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen door «leze ter kennis van de in- en opgezelenen dat de jaarlijksche I'aardew- of EIaRjfvast«»Di«i markt als van ouds binnen deze Stad op Don derdag den 15 dezer maand zal gehouden worden. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee maken bekend: dat de be§fi»ootfiaBg" voor deze Stad en bet loopende dienstjaar door heeren Gedeputeerde Stalen dezer Provincie gearresteerd den 16 Februarij jongstleden, van heden af, dagelijks gedurende veer tien dagen, op tie kantoor-uren ter Stedelijke Secre tarie voor een ieder ter lezing zal voorliggen. NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Frankfort 4 Maart. Het olïiciëel dagblad van Weenen deelt mede dat de schadevergoeding en de brandschattingten gezamenlijke bedrage van 206.000 scudi aan Ferrara opgelegd op voord ragt van het ministerie door Z. M. den keizer dadelijk ter beschik king is gesteld van Z. H. den paos, om daardoor den regtmatigen gebieder der stad Ferrara het onloochen baar bewijs te leveren dat de expeditie der keizerlijke troepen geheel onbaatzuchtig is geschied en alleen ooi Parijs 4 Maart. Heden morgen zijn onder de behoorlijke voorzorgen de beschuldigden wegens het in de maand Mei des vorigen jaars gebeurde oproer langs den spoorweg van Orleans naar Bourges verzon den waar hun geding voor het hoog geregtshof ge voerd zal worden. Zij zijn 20 in getal waarvan 8 afwezig. Onder de laatste is Louis Blanc. Onder de aanwezigen zijn BlanquiMartin (bijgenaamd Albert), Barbès en Raspail. De laatste was zeer verontwaar digd dat men hen in cellulaire wagens vervoerde. Parijs 5 Maart. De president der republiek en de minister van buiteniandsche zaken hebben de twee afgevaardigden «Ier Romeinsche republiek hij zich ont vangen. Zulks is van groot gewigt vooral nadat zoo stellig verzekerd was dat zij niet zouden worden toege laten dewijl men daarin eene soort van erkenning der republiek zag. ZDRKZEESCHE^P COURANT. abonnem£mts*frijs: Per drie maanden f 2,00. Franco pet post f 2.15. Inzending der Advert, daags te voren ,'snamidd. vóór 4 ure. tot herinnering en opwekking van acker en stand onzer Maatschappij. Je suis nd genlilhomme. Selon moi j'ai profile rftl hasard de mon berceau. J'ai ganld eet amour plus ferme tie la liberie qui appartient priucipalenient a Paristocratir, dont la dernière heurc sound L'cige des supei inriies. Vage des privileges. Vage des vanilés Sortie du piemier, elle degenère clans le second et s'dteint dans le dernier. Memoires d'outre tombe. Chateaubriand. De lijd geeft het aanwezen aan gebeurtenissen zoo ontzettend door hare uitgestrektheid zoo indrukweli- keod door hare waarheid dal geene rnngtgeen leugen hel vermogen bezit dezelve te verheien. Er was een tijd waarin de aristocratie de ziel, dat is het leven en de geest, der europesohe staten, ook van Nederland was. 2ij doordrong het geheel schonk overal leven in haren geest ontkiemden en rijpten de raadsla gen die de algemeene belangen lie,vorderden uitbreid den en handhaafden. Zij vertirak de boeijen van Neder lands slavernij zij fnuikte den trotschen Castiliaan zij ontrolde de vanen der vernieuwde vrijheid voor het godsdienstig en staatsburgerlijk leven van den immer fleren slechts door overmagt onderdrukten wat de midden- en mindere standen betreft nog weinig staat kundig en wetenschappelijk ontwikkelden Bataaf. Enne onafgebroken inspanning van ziels- en ligchaams- krachten onvoorwaardelijke opoffering van fortuin en leven kenschetsten die edelen des lands edelen in den waarachtige!) zin des woords niet alleen door geboorte en geërfde fortuinen, maar tevens door veredeling des harten door velerlei ontwikkeling van verstandsvermo gens en aanwending der verworven kunde en braaf heid lol uitbreiding en verhooging van den luister lier door tachtig jaren strijdens vrij gevochten republiek. Toen genoot die aristocratie de volledige erkentenis barer waardij, üe burgerij om der gevolgen wil te toe gevend in het laten varen harerregten zoodat schutterij en gilden langzamerhand allen invloed op bel bestuur verloren betoonde aan die aanzienlijken onverdeelde achting, de lagere volksklasse koesterde voor hen eenen onhegrensden eerbied. Neêrlands aristocratie leefde gedurende de vestiging en bestendiging der republiek den lijd harer meerderheid Gevoel voor vrijheid verstand tot hare ontwikkeling heldenmoed om haar le handhaven de drie onmisbare vereischlen om zich eene meerderheid le verwerven kenmerkten Neêrlands aristocratie, tijdens het grond vesten en opbouwen van hel gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. Zoolang deze drie als eene ondeelbare krachtzatnenwerkten vermogl de aristocratie hare meerderheid te handhaven maar toen zij steunende op die door voorouderen verworven meerderheid en bijna zonder eigen verdiensten Irotsch op de regten Welke zij der burgerij bevorens had welen afhandig te maken de bestendige kweeking en onderhouding dier deugden begon le veronachtzamen toen daarbij eene langzamerhand met onafgebroken ijver in verstands beschaving ontwikkelde 'burgerij haar eerst op zijde streefde en weldra met haar gelijk stond toen zocht zij haren steun in de handhaving van voorreglen wel is waar door verdiensten van hare vaderen verkregen maar thans door eigen traagheid verlamd door vadsig heid ontzenuwd zij verloor de gewonnen achting der burgerij, den onlieperklen eerbied der lagere volksklasse, en. allengskens dalende in de publieke opinie, zag zij zich welhaast genoodzaakt afstand te doen vari privilegiën door hel voorgeslacht eervol gewonnen door het nage slacht zorgeloos verspecid. Neêrlands aristocratie had mei hel einde der voorgaande eeuwharen tijd van voorreg len geleefd, Niels niets bleef haar bij de omwenteling die toen ook ons vaderland verzwolgoverdan een eigenliefde vebschxjnt: streelend gevoel eener hoose geboorte en een ontrouwe wisselvallige steun op geërfde niet door eigene verdien sten verworven rijkdommen. De lijd harer ijdetheid was geboren. Zij gevoelde dit niet. Die aan tering lijdt is zich zeldzaam het gevaar bewustwaarin hij verkeert. Alle veerkracht ging verloren; slechts die trolsche ligt- zinniiiheid dat onbetamelijk onbeschrijfelijk bewust zijn van meerderheid die koele ironie waardoor iemand zich menr vernederd gevoelt dan door ernstige minach ting of trotschc drift, en dat vrundelijck gelaat van «grooten waarop niet te steunen valt," bleef baarbij. De hedendangsche zonen volgden bet voorbeeld der va ders, Onbekommerd leefden zij in de dusgenaamde groote wereld voort steunende op hel geld hunner ouders versmaadden zij het hun onmisbaar onderrigt tot beschavingen veredeling van hunnen geest inbeel ding eigenwaan en trots gesteund dooreen onkrenk- baar geacht fortuin hetwelk hun niettegenstaande epne onmiskenbare onwetendheid de hoogste ambten zou doen verwerven waren sinds eene halve eeuw de vermolmde pilaren van eenen stand wiens voormalige energie bet land van slavernij bad verlost wiens door- zigt alle bronnen van welvaart bad geopend wiens standvastig en onbekrompen beleid eenen door geen volk der aarde gekenden bloei had gevestigd en verzekerd. Neêrlands aristocratie heeft den tijd harer ijdellieid geleefd ook deze is krachteloos thans is elke begoocheling verdwe nen zij is dood. Vervolg en slot hierna.) Zierikzee, den 1 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt.. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROKF. Zierikzee, den 2 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CRANE, vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. duitschland, prijs der advertentien: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Doodherigten van 1-6 regels h f 1 behalve het Zegelregt. eene welverdiende straf te leggen op eene stad welke evenzeer hare pligten tegen de wettige regering als dio nopens net volkenregt en de rnenschelijkheid met voeten getreden heeft. Tevens heeft men vermeend dat het gpld niet beter kon besteed worden ten einde den H. Vader in staat te stellen met een deel daarvan aan de ellende te gemoel te komen welke het in zijne staten heerscheude terrorismus allerwege verspreidt. FRANKRIJK, Een blad van Nantes meldt dat mevrouw de Goyon, echtgenoot van een1 der raadsheeren die door het lot aangewezen zijn deel uil te maken van het hof te Bourges een brief heeft gekregen van den navolgen den inhoud Mevrouw zeg uwen echtgenoot voor altijd vaarwel want hij zal nooit naar Nantes terug- keeren." De dagbladen der roode republiek voeren steeds hevige taal tegen het bewind. In de Peuple leest men onder anderen de volgende woorden De ordon nantiën van KurelX hebben 1830 ten gevolge gehad het verbieden der banketten en van bet regt van ver- eeniging heeft ons de 24 Februarij 1848 gegeven de buitensporigheden van het ministerie Faucher voe ren ons regtslreeks naar «lo democratische en socialis tische republiek." Brieven uit Rome, van den 23 Februarij, schijnen te verstaan te geven dat «le regering aldaar voornemens is f gezamentlijk met «lie van Toskane eene poging le doen om de Oostenrijkers zelfs uit de citadel van Ferrara welke zij krachtens de traktaten bezet houden te verdrijven, Naauwelijks was de tijding «lat zij «Ie stad bezet hadden te Rome bekend of bijna al de sprekers die zich in «le zitting der con stituerende vergadering van den 22 hebben doen hoo- ren door dit herigt ontzet drongen in de sterkste bewoordingen aan dat rnen toch ijv«?rig en met spoed voor de organisatie «Ier krijgsmagt en voor al het mate rieel van oorlog zon zorgen. Indachtig wat met regt de zenuw van den krijg g«?noemd wordt heeft de ver gadering in diezelfde zitting al de kerkelijke goede ren in den Ronminschen staal tot eigendom der repu bliek verklaard die van baren kant belooft op voeg zame wijs voor het onderbond der bedienaars van de godsdienst le zullen zorgen. Voorts heeft de vergade ring verklaard dat geheel de republmk de verliezen welke Ferrara of eenig amlcr gewestten gevolge van den inval der Oostenrijkers moest lijden voor hare gezamentlijke rekening neemt. Tevens heeft de minis ter van buiteniandsche zaken tegen den stap door de Oostenrijkers met het bezetten van Ferrara gedaan een proest, aan al de leden van bet diplomatieke lig- cliaarn ingeleverd. De groothertog van Toskane is den 22 Febru arij met zijne g«dieele familie aan boord van een engelsch stoomschip te Gaëta aangekomen en bragt onmiddelijk een bezoek aan den paus. De paus heeft weder een protest aan de bij hem te Gaëta residerende buiteniandsche gezanten doen ter baad steileu. liet is legen de ia beslagneming der

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1