Woensdag 1 Maart. W°. 19. 1849. n Woensdag en Zaturdag. DE WET TOT DEKKING VAN HET TEKORT. BESTUREN ADMSTRAÏÏEN. Nationale Militie. BEKENDMAKING. ZI£R]£Z££SCH£ COURANT. I ab onnements-fbijs: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daagsfe voren' snamidd. vóór4ure. verschijnt: prijs der adtertekttieïb: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberigten van 1-6 regels af 1 behalve het Zegelregt. Indien dezewet getoetst ware aan het voorschrift van den wijsgeer Pythagoras die aldus luidt «Besproei de spil, waarop uwe wetten draaijen, »nielzoo als vele volken hebben gedaanmet »bloed maar leen olie uit de lamp der wijsheid - dan gelooven wij niet, dat de besprokene wet ter goedkeuring aan de vertegenwoordigers eener na tie zou voorgedragen zijn geworden die vooral sedert 19 jaren rusteloos getoond heeft, geen offerte zwaar te achten, waar het op het behoud des vaderlands en het schragen van den troon aankomt. Althans wij ruiken niets van die olie, maar houden, als eene ulgemeene aanmerking- want wij nemen ons voor, later daarover in details te tredenen vergenoegen ons nu slechts met een paar, - die ontworpen wet, onder anderen, daarom ondoelmatig, om niet te zeggen o?iregtvaa.rdigomdat uit dezelve, met grond, kan worden opgemaaktdat de heffing der rente de effecten onzer natie treftniet alleen voor zoover dezelve in handen zijn van Neder landers, maar, dat die bepaling zich ook uitstrekt tot Buitenlandsche houders van dezelve. Ontegenzeggelijk toch is het, dat de Regering, bij het vestigen en uitschrijven harer schuld en bij de bepaling der rente, welke zij zoude uitbe talen, een contract met de houders, zedelijk althansheeft aangegaanom nameli jk zoo veel en niet minder aan den nemer of houder van zoodanige uitgeschrevene schuld te zullen betalen welk contract niet willekeurig en zonder toe stemming des houders vermag verbrokeninge kort of verminderd te worden. Men vermijdt zorgvuldig eiken maatregel, die aanleiding zoude kunnen geven bij den vreemde tot een denkbeeld van staatsbankroeten wendt alles aanom het crediet van ons landin de oogen van anderen staande te houden. Jawij weten, dat er uitmuntende, door de bekwaamste financiers goedgekeurde plannen tot vernietiging onzer staatsschuld zijn afgekeurdalleen daarom omdat in die plannen eene geringe vermindering der effecten-rente werd vastgesteld. Maar, is er dan wel iets geschikter, om dat crediet eenen gevoeligen slag toe te brengen dan Buiten landsche houders onzer effecten te noodzakente deelen in eene belastingwelke wij behoeven om onze onzalige tekorten te dekken? Als wij hier spreken voor Buitenlanders dan willen wij daardoor niet geacht worden aan te nemendat die wet daarom regtvaardig en billijk isterr opzigte der Nederlandersnoch ook dat wij over het geheel zouden instemmen met het systhema der belasting zelfin geenen deele; wanteene belasting, als de onderwerpe- lijke, neen, zij moet, naar ons inzien, alleen dan worden ingevoerd, wanneer geen ander redmiddel door de regering is uit te denken en zulks te meeromdat zij aandruischt tegen alle proefhoudende denkbeelden van eene wijze staatshuishoudkunde; - doch wij behandelen slechts eenige algemeene opmerkingen. Een tweede opmerking geldt de vraag: is de obtworpeh belasting slechts tijdelijk - Gaan wij den oorsprong dier belasting, zoowel als het hoofd, boven dezelve gesteld, na, dan kunnen wij niet andersdan deze vraag toestemmend beantwoorden; maar dan ook volgt daaruit, dat de Regering, dezelve slechts willende invoeren voor een tekort op de dienst van 1848/1849 bij haar ontwerp tevens de verzekering had moeten voegendat de genomen maatregel toereikend is, om het tekort te dekken, en men geene vrees behoeft te koesterendat dezelfde maatregel later weder genomen worde, als ook, dat dezelve niet meer zal opbrengen, dan het tekort bedraagt; opdat het niet ga, zooals vroeger, bij het plan der afschaffing van eene belastingwaarbij later uit berekeningen bleek dat men oneindig meer voor de schatkist zou ontvangen, dan door de afschaffing verloren hebben. Wij sluiten dit artikel met den wensch, dat aan alle wetgevers en wetsontwerpers steeds deze les van een' wijze der oudheid voor den geest sta Schrijf uwe wetten (of ontwerpen) op amianth (o), opdat, wanneer het volk dezelve, »in een oogenblik van zinneloosheid, in het vuur «werpt, zij (de wetten) deszelfs luimen kunnen «overleven en teruggevonden worden in het «oogenblik des berouws." aAmianOi is eene vezelige steenachtige delfstof, die zich Iaat spinnen als vlas, en weven, als gewoon lijnwaad; doch die de bij zondere eigenschap bezit, dat zij niet door het vuur verteerd wordt. /ij wordt gevonden in Italië Frankrijk en ook in Rusland. BEKENDMAKING. Burgemeester cn Wf.thoudf.rs der Stad Zierikzee maken bekend dat de hegrooling voor deze Stad en het loopende dienstjaar, door heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, gearresteerd den 16 Fehruarij jongstleden, van heden af, dagelijks, gedurende veer tien dagen op de kantoor-uren ter Stedelijke Secre tarie voor een ieder ter lezing zal voorliggen. Zierikzee, den 2 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders, DE CBANEvt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J, P. KROEF. PUBLICATIE. Bdrgemeestf.r en Wethouders der Stad Zierikzee. voldoende aan het besluit van hecreri Gedeputeerde Staten dezer provincie, van den 15 Julij 1844, n.° 1, {Provinciaalblad n.° 87.) Herinneren bij deze de ingezetenen dezer Stad, aan de bepaling der wet, van den 1 Maart 1815, {Staatsblad n.« 21betrekkelijk de Viering van de Zon- en Feestdagen^ hoofdzakelijk in houdende Dat op die dagen geene beroeps-bezigheden mogen verrigf wor- »den, welke de godsdienst zouden kunnen storen; en geen openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijk- beid, met schriftelijke toestemming der Plaatselijke Regering. Dat, •met uitzondering van gerin -e eetwaren geene koopwaren hoe- i genaamd, op markten straten of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers bhunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren tverkoopen. Dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienst bestemd de deuren der herbergen en andere plaatsen alwaar drank ver- okocht wordt binnen den besloten kring der gebouwen liggende, ozullen gesloten zijn en dat gedurende dien tijd geenerhande spelen mogen plaats hebben. b Dat geene openbare vermakelijkheden op die dagen zullen ge- odoogd worden blijvende het evenwel aan tie Plaatselijke Besturen o vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te slaan, mitsniet, dan na het volkomen eindigen van alle godsdienst-oefeningen bEn dat de overtredingen tegen deze bepalingen zullen gestraft worden rnet eene geldboete van niet hooger dan ƒ25,00 of, inee nval van onvermogen met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen, te verdubbelen ingeval van herhaalde overtredingenen daarenboven verbeurdverklaring der te koop gelegde of uitgestalde goederen en het sluiten voor eene maand van herbergen of andere publieke plaatsen." Burgemeester en Wethouders vertrouwen: dat deze herinnering voldoende zal zijn, om den dag des Heeren en de erkende Feest dagen, binnen deze Stad, op eene allezins godsdienstige wijze te doen vieren doch hebben niettemin den Commissaris van Policie dezer Stad gelast, om op de uitvoering der vorenstaande verorde ningen te letten en te doen letten; tegen de overtreders proces verbaal op te maken, en in hel algemeen zorg te dragen, dat alle hinderlijke bewegingen en gerucht, vooral in de nabijheid der ge bouwen tot de openbare Eeredienst bestemd worden voorgekomen of belet. En opdat niemand hiervan onwetend zij, zal deze worden afge kondigd en aangeplakt, mitsgaders in dezerStads Courantgeplaatst. Zierikzee den 2 Maart 18-49. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt. Ter ordonnantie De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen door deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden: dat de Militieraad in deze Provincie deszelfs zittingen houden zal in de Abdij te Middelburgvoor het 4de Kanton, op de volgende dagen, te weten De tweede zittingop Vrij" dag den 23 dezer maand des morgens ten negen er. een half ure ter beoordeeling der ingediende rcklames van alle in dit jaar geloot hebbende personen welke ver- meenen mogtenregt op vrijstelling te hebben en De derde zitting, op Woensdag den 11 April daaraanvol gende mede des morgens ten 9'/2 uretot bet beoordeelen en goed keuren der Plaatsvervangers, alsmede tot regeling van hetgeen be trekking heeft tot de Nummerverwisseling; en eindelijk, dat de belanghebbenden zich niet moeten verlaten op bet ontvangen van een oproepingsbiljet om op den bepaalden tijd voor den Militieraad te verschijnen, aangezien het voorgeven van geene oproeping te hebben ontvangen, nimmer als verschooning voor de ontijdige of niet verschijning kan worden aangevoerd. Gedaan le Zierikzee den 6 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders voornoemd K. W. de JONGE vt.Weth.l. P. Ter ordonnantie van dezelve, De Stads Secretaris W. J. P. KROEF. De Societfelt: 'tot Nut en 6ie» no eg en 9 te Zierikzee, maakt bekend, dat 1.0 De FAARSJSKT- en beestenmarkt te dezer Stede zal plaats hebben op Ponderdag den 15 Maart 1849 op de aloude standplaats aan de Balie, aanvangende des voormiddags ten 10 ure. 2.° leder veehouder wordt bij deze uitgenoodigdom voorzegde marktzoo door het aanbrengen van paarden als door het ter ver koop aanbieden van rundvee, zooveel mogelijk te helpen bevorderen. 3.° Tot aanmoediging zullen door genoemde sociëteit de navol gende Prijzen, Premiën en Getuigschriften worden toe gekend zoowel als door de Directie voor een nacht kosteloos stal ling en voeder zal verstrekt worden, mits daarvan vooraf kennis worde gegeven aan den President, den heer J. A. Mdlock. Houwer. Het schoonst gekeurde vijfjarig Merriepaardeen prijs van J6 en een getuigschrift. Het daaraanvolgend best gekeurde, eene premie van ƒ3 en een getuigschrift. Het schoonst gekeurde vijfjarig Ruinpaardeen prijs van 5 en een getuigschrift Het daaraanvolgend best gekeurdeeene premie van f 2,50 en een getuigschrift. Het schoonst gekeurde vierjarig Merriepaardeet) prijs van f 5 en een getuigschiilt. Het daaraanvolgend best gekeurde, eene premie van f 2,50 en een getuigschrift. Het schoonst gekeurde driejarig Merriepaard een prijs van ƒ4 en een getuigschrift. Het daaraanvolgend best gekeurde, eene premie van 2 en een getuigschrift. Hei scitoonst gekeurde tweejarig Merriepaardeen prijs van 4 en een getuigschrift. Het daaraanvolgend bestgekeurde, eene premie van ƒ2 en een getui'sch rift. Het schoonst gekeurde jarig Merriepaard, een prijs van 4 en een getuigscln ift. Het daaraanvolgend best gekeurdeeene premie van ƒ2 en een geluischrift. Voor den schoonst gekeurden tweejarigen Hengsteen prijs van ƒ5 611 ren getuigschrift. Voor den daara.involgenden best gekeurden eene premie van ƒ2,50 en een getuigschrift. 4.° De Commissie van Keuring zal bestaan uit de leden der socië teit, en wel één uit Schouwen en één uit Duiveland. 5.° Ten einde opgenoemde jaarmarkt zoo veel mogelijk Ie bevor deren, wordende leden der soeieleit uitgenoodigd, aan dengebrui-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1