Zaturdag 3 Maart. N°. 18. 1849. te*/ Woensdag en Zaturdag. NEÊRL1NDS BEGIN, VOORTGANG, BLOEI, STILSTAND, MTERWTGANGj EN EINDE. BSSTLI1ENI AWIINISTRATIEN) ZMIKZEESCHI! -•> COURANT. ABONMEMEWTS-PRIJS! Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der Advert, daags te voren,'s namidd. vóór dl ure. verschijnt: pbijs Der advertentie!»! Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en Ooodberiglen van 1-^-6 regels h f 1 behalve hel Zegelregl. Üeêrlands begin. Alle begin is moeijelijk. Is er ééne spreuk, welke waarheid bevat, dan is hel deie. Niets echter is ligter, dan het begin gemak kelijk te maken, wanneer men n i. den gang der natuur volgt Dit toch is hij ons het geval Ieder Nederlander, die eenigzins niet de ge schiedenis zijns vaderlands bekend is heeft voor zeker kennis opgezameld van den oorsprong des lands, hetwelk hij bewoont. Voor ruim achttien eeuwen toch was Neèrlands bodem gedeeltelijk eeuc moeras; de droo'ge gron den waren bezet met uitgestrekte bosschen erl daar, waar de Bouwmeester des heelal's in Zijne wijsheid geene vruchtbaar,makende wateren ge schonken hadvond meneven als in het bran dende Afrika, uitgestrekte heidevelden, waar de vermoeide zelfs geen dronk waters ter verkwikking konde vinden. "Slechts hier en daar schoof uit het dorre zand, of van tusschen het onkruid een adder of eenig ander ongedierte te voorschijn, én niet ten onregte vloekte hij het ongastvrije oordhet land der gedrochten waar alle natuur krachten zich schenen te vereenigen, om alle nienschelijke vermogens, ter bereiking van ieder doelden grootsten weerstand te bieden. Verbeelden wij ons een landomzoomd door eene rei duinen, van den Helder in Noord- Holland tot aari de Wielingen in Zeeuwsch Vlaanderen, en strekken wij haar begin en voort gang verder uit, van Denemarken tot aan de Straat van Gibralter. Nemen wij vervolgens de gapingen waar, welke er in deze aaneenschakeling van zandheu velen ontstaan zijn, als: van de Eems tot aan den hoek van Stavoren, van Petten tot Huisduinen en den Westkapelschendijkdan zien wij de uit- eenrukking van den vaderlandschen bodemhet verstoppen en ontstaan der uitwateringen van hoofd-rivieren en het vormen der eilanden hoven Noord-Holland, Vrieslanden Groningen. Met moeite, ja, met zeer veel moeite, ging het dus gepaard, den drassigen bodem van Nederland aan de zee te ontwoekeren, en de plek, waarover de woeste golven der Noord-Zee heenrolden in vruchtbare vlakten te herscheppen. Daar toch, waar het woeste element de ranke visschers-hulk ten hemel hief, wiegt thans het graan zijn goud in den wind, en grazen duizende runderen op den bodem van den eenmaal zoo onstuimiger] zeeboezem. Levens geluk en genot, aangebeden vaderen! verspreiden uwe daden onder de late nakomelingschap- wij plukken de vruchten van uwen arbeid. Even als de grond van Nederland woest lag bij de aankomst der eerste bewoners, even zoo ligt voor onze volksvertegenwoordigersde nieuwe grondwet. Het nederlandsche volk erkent volgaarne, dat alle begin moeijelijk is, en ziet dus ten volle in, datom de eerste hand te slaan aaneen verwaar loosd huishouden, er bijna boven-menschelijke krachten noodig zijn, om hetzelve van zijnen ondergang te redden. De volksvertegenwoordigers staan op den barren grond; de Voorzienigheid besture hunne harten en geve hun wijsheid, om zoodanig te handelen dat de oude en afgesletene wettenmet hulp des Konings aan de handen der aristocratie ont wrongen in meer vrijgevigen zin der natie mogen terug gegeven worden. De tegenstand zal ontzettend zijn;-'de eene hoofdstof zal tegen de andere woedenen mis schien, (wat God verhoede!) zullen zij zich tn eenen Baaijert oplossen. Moed, kracht en volharding kenmerke het begin van hen, die, met het vertrouwen des volks toegerust, niet alleen hetzelve blootelijk moeten vertegenwoordigen, als het afschijnsel in eenen spiegel, maar inet vastberadenheid de regten en previlegiën der natie met leeuwenmoed moeten handhaven en verdedigen. In 's lands vergadering zal, even als bij onze voorvaderen de gulden spreuk op den voorgrond moeten staanEendraijt maakt matjl j - hard toch zal de kamp zijntegenover de mannen des behoudstegenover de aristocratie en den adel. Ieder nedorlandsch volksvertegenwoordiger Stelle zich als gedragslijn voor, de houding van Viglius van Aytta van Zuicheu, president van den raad van state, tegenover den hertog van Alva. Stoutmoedig verdedigde hij de belangen der Nederlanders in de raadzaal te Brussel, tegenover die van dert hertog. Hij was het, die het onmo gelijke aantoonde, van den honderdsten penning, ten bedrage van 2,000,000, van de natie te heffen, en bewees dit, door den landvoogd te gemoet te voeren: «Gode en den Koning bert »ik gehoorzaamheid verschuldigd; aan u, mijn sheer de Hertog! vind ik mij verpligt rondborstig »de waarheid te zeggen de Nederlanders hebben ste veel geledendan dat het volk deze zware slasten zoude kunnen dragen, (n. 1. de 17 pro- svinciënde handel is vernietigd, de landbouw «verkwijnt en de steden raken ontvolkt." En tegenwoordig, nu er over de voormalige 7 provinciën 15a 20 millioenen te kort zijn, Zou deze last gemakkelijker té torschen zijn? De beantwoording dezer vraag laten wij aan iederen vriend des vaderlands over. Niets is echter voor onze volksvertegenwoor digers ligter, dan het begin gemakkelijk te maken, en hiertoe strekke: «de belasting op »de inkomsten, z.ooals zij thans door de nieuwe «Ministers voorgedragen is, worde geheel afgc- sstemd en het geëerbiedigd hoofd van den staat «eene voordragt van wet verzocht, welke alleen sbezuiniging ademt." Dat die bezuiniging aan den troon beginne, en Neèrlands vorst zal het eerste voorbeeld gevenom den wille des volks te zijn en niet het volk om Hem. Aan den troon beginnen; te beginnen met alle te hoog bezol digde en overtollige ambtenarenen de neder landsche natie zal in het volgende jaar, wanneer het tekort aangezuiverd is, 18 mill, minder behoeven op te brengen. Kenmerken zich de volksvertegenwoordigers door deze daadvorderen zij daarenboven met nadruk de afschaffing van de hatelijke en onregt- vaardige belasting op de eerste levensbehoeften dan voorzeker zoude hun naam vereeuwigd wor den, en geen praalgraven in marmer of arduin, zouden opwegen tegen de dankbaarheid vaneetie uit harenooden geredde, verarmde natie. Wordt vervolgd PUBLICATIE. Burgemeester en Wethooiikrs «Ier Stad Zierilczee. Gezien de aanschrijving van Zijne Excellentie den Staatsraad, Gouverneur dezer Provincievan den 27 Januarij jl. l'rovineiaalblad n.° "2). Helilien goedgevonden t.° De ingezetenen dezer -erneenle te herinneren aan de wet van den 2fi ventose 4de jaar. luidende als vol-t Art. Binnen de tien dagen na de af kondiging dezer wet., züllen alle eigenaars, pachters, gebruikers of anderen, hunne eigene gronden of die van anderen bebouwende, elk voor zoo veel hem. aangaat verpligt zijn om de hoornen op die gronden staande van.rupsennesten te zuiveren of te doen zuiverenop pcèue van eene boete van ten minste drie en ten hoogste tien dag-Ti arbeitls. Art. 2. Z\\ zullen, op dezelfde straffen gehouden zijn-, de rupsennesten en nel ten van de hoornen, hagen of struiken af glimmen aanstonds te verbranden, en zulks op zoodanige plaats, alwaar zulks zonder gevaar van bi and aan bosschen, hoornen of struiken, noch ook aan huizen en gebouwen zal kunnen geschieden. Art. 3. l)e bestuurders der Departementen (Gouverneurs) zullen binnen hetzelfde tijdslip, de booinen welke zich op de cnverpachte Nationale Domeinen bevinden, van ïup.sen doeo zuiveren. Art. 4. De Agenten der gemeenten en hunne Adjuncten, Burgemeesters en Wethouders of Assessoren,) zullen ieder in den zijnen, verpligt zijn, op de uitvoering dezer wet toe te zien zij zi:n verantwoordelijk voor het verzuim hetwelk ten dezen mogt worden ontdekt. Art o. De Commissarissen van het uitvoerend Bewind hij de Plaatselijke Regeringen zijn verpligt, om, binnen liet tweede tiental dagen na de afkondiging dezer wet, eene schouwing Ie doen op alle met booinen houtgewassen hagen of struiken beplante, «ronden, teneinde zich te overtuigen dat de wering der rupsennesten naar behooren is volbragt, en om daarvan aan den Minister, wien het aangaat, rapport te doen. Art 6 De wering der rupsennesten zal in de volgende jaren vóór den 1 ventose (20 Februarij) moeten geschiedenop straffe als hiervoren is bepaald. Art 7Indien eenig eigenaar of pachter hierin oplietgezegde tijdstip nalatig mogt zijn, zullen de Hoofden der Besturen en hunne Adjuncten Zulks (en koste van den nalatigen, door ar beidslieden ter hunner keuze doen verrigten de kosten des wege zullen bij hevel van inbaarverklaring van den Vrederegter (Kantonregter). op de kwitantiën der arbeidslieden van de gezegde eigenaars of gebruikers, worden verhaald zonder dat de betaling daarvan van de boete zal kunnen versclioonen. Art 8. De tegenwoordige wet zal op den 1 pluviose (22 Ja nuarij) op bevel van den Commissatis van het uitvoerend Be wind, door de Zorg van de Hoofden van Plaatselijke Besturen worden afgekondigd. H.o De ingezetenen oplettend te maken op de verpligtingwelke daaruit voor hen. tot eene tijdige zuivering hunne» in eigendom of gebruik toebehonrende boornCnstruiken en hagen van de daarin aanwezige rupsennesten voortvloeitop de schouwingen die deswege door de Plaatselijke Besturen tusschen den 21 Februari jen 10 Maait aanslaande en vervolgens zullen worden gedaan-, en op de kosten en straffen, welke het gevolg van nalatigheid of verzuim ten dezen zullen zijn.' Ill.o De eigenaars en gebruikers van gronden, met hoornen be plant .ernstig aan te manen, om zich ten dezen in htin eigen belang en dat hunner naburen, sliptelijk van hunne verpliglingen te kwij ten, en tlaagdoor mede te werken tot vernieling van een voor de vi'iichtboOnien en houtgewassen zoo uadeelig insect. IV F.n opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kunnen voorwendezal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Gedaan le Zierilczee den 16 FeLrnarij 1849. Burgemeester en Wethouders, DE Git AN E vl Ter ordonnantie \V. J. P. KROEE. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierilczee brengen door deze ter kennis van de in- en opgezetenen dat de jaarlijksche JPaartSési- of SBaSf'vastesl- marlslals van ouds Linnen deze Stad op l)on- derdatj den 15 dezer maand zal gehouden worden. Zierilczee, den 1 Maart 1849. Burgemeester en Wethouders, DK CftANE u.. Ter ordonnantie W. J. P, KKOEF,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1