Woensdag 28 Februarij W°. 17. 1849. Woensdag en Zaturdag. A NIEUWSTIJDINGEN. BUITENLAND. Parijs 22 Fp!>. Parijs is rustig maar op onder scheiden plaatsen in de departementen zijn als voor spel tot de onrust der aanstaande verkiezingen onlus ten voorgevallen. Te Niort en te Lyon zijn de oproe ren zepr ernstig geweest. In eerstgemelde stad heeft men barricaden opgeworpen in de andere waar de bewe ging meer dan eenpn dag geduurd heeft, zijn mpnschen gesneuveld. Woeling van minder ergen aard heeft to Marmande er te Tonneis plaats gehad. Parijs 23 Feb. De regering heeft den ingenieur der mijnen Durocher benoemd oin de goud- en kwik zilvermijnen in Californie le gaan opnemen. BINNENLAND. ZIERIKZEESCHE COURANT. AB ONItfEMEIMTS—PRIJS! Per drie maanden f 2,00. Franco per posi f 2.15. Inzending der A dverl. daags le voren's namidd. vóór 4? ure. verschijnt: pbij3 der advertentie»; Gewone 15 cents de regel. Geboorte-, Huwelijks- en lioodberiglen van 1 (i regels af 1 behalve hel Zegelregt. HET ANTWOORD OP DE TROONREDE. Heeft een ooggetuige van de zitting der tweede kamer van de staten-generaal haar openlijk de hulde toegebragt, dat zij het den vroegere kamers verre afwon in achtbaarheid en waardigheid van houding en kleeding, zoodat, in plaats van hier eene groep aan te treffen, die couranten zat te lezen, in allerlei kleur en vorm van rok of vest, daar eene zamenscholing van wandelaars op en neêr de zaalterwijl deze of gene spreker over onze hoogste belangen het woord voerde, na het oog met genoegen rust op eene vergadering, die deftig gekleedaandachtig hoort naar hetgeen behandeld wordten op het gelaat kracht en vuur en uitdrukking laat lezen; - niet minder onder scheidt de nieuwe 2t,e kamer zich allergunstigst daardoor, dat zij nietzooals meer dan het vierde eener eeuw de gewoonte was, haar antwoord op de troonrede heeft verlaagd tot eeue enkele echo van al datgene, wat deze vroeger zoo al onbedui dends inhield; des, dat een zoodanig antwoord niets anders was, dan het paraphraseren dier troonrede, even zinledig en het volk verblin dend als dat stuk zelf. Men mag toch, naar ons inzien, met regt van het tegenwoordig antwoord op de troonrede zeggendat het kort en krachtig en in overeen stemming is mét hel algemeen uitgedrukt gevoe len der natie; - met name dat omtrent de be zuiniging en het afschaffen van hel onregtvaardig stelsel der belastingen. Teregt heeft de 2<Ie kamer den koning opge merkt datal worden de tekorten nu ookop welke wijze dan ook, gedekt, dit tóch geenzins een waarborg oplevert voor een toekomstig nieuw tekort; maar dat men alle tekorten voortaan moet voorkomen door beperking en vermindering van staatsuitgaven, en dat de welvaart der natie moet gezocht worden in een veranderd stelsel van be lastingen. Zóó voortgaande, en zich op den duur kenmerkende door echte liberale beginselen cordaalhcid in sprekenen vastberadenheid zal de nieuwe vertegenwoordiging het algemeen ver trouwen niet alleen niet beschamenmaar der natie de gegronde hoop geven, dat het geluk des volks aan waardige handen is toevertrouwd. Het is niet minder voor den echten vriend des vaderlands een verblijdend teeken, te mogen opmerken dat de uitgedrukte liberale gevoelens der 2dc kamer omtrent de levensquestiën bezui niging en afschaffing van belasting vollen weer klank vinden bij de leden der eerste kamer. In de beraadslagingen toch over het gewijzigd ontwerp-adres aan den koning, drukt de heer Diesiokt ten duidelijkste hieromtrent zijn gevoelen uit, als hij zegt, ten opzigte van het voorgedra- gene omtrent de bezuiniging, dat hij daarbij verlangt: alle mogelijke vermindering der staats uitgaven van welken aard ook. - En waarlijk, indien de in te voeren bezuinigingen zich bepalen tot versnipperingen, of tot het vernietigen van onontbeerlijke inrigtingen, wat dan kan zooda nige vermindering van staatsuitgaven teweeg brengen - wat goeds kan zij stichten Geen spreker echter heelt, naar ons oordeel zoo krachtig, met zulk' een klem van redenen en onweêrhoudene vrijmoedigheid zijn gevoelen over het bedoeld concept-adres uitgehragt, als de heer Beerekbroek, afgevaardigde uit Limburg Deze toch zegt met ronde woordendat er ontevredenheid onder de ingezetenen van Lim burg heerschtwelke haar voedsel vindt in de drukkende belasting en derzelver wijze van hef fing, waaronder die op het gemaalgeslaglde brandstoffen en het dienslhudengeldeene eerste plaats bekleeden. Even als wij in ons laatst hoofdartikelherin nert die algevaardigde aan de woorden des voor- maligen voorzitters, graaf Sciiimmelpenmivcken kan zijne verwondering niet verbergen datna zoo vele beloften van de zijde der regering, niet één enkel woord over die bezwaren in de troon rede wordt aangetroffen- en dat er van de af schaffing der genoemde belastingen alsnu zelfs geen sprake meer schijnt te zijn niettegenstaande door bijna alle gemeenten van Limburg verzoek schriften aan den koning en de staten-generaal waren gerigt, verzoekende de afschaffing dier belastingen, welke hij vooral daar onmogelijk acht vol te houden. En als men rui hierop het antwoord leest van den Minister van financiën, die verklaart, dat in geeue der provinciën de belastingen zoo laag ge steld zijn, als in Limburg, en dat afschaffing dei- tegenwoordige accijnser. voor het tegenwoordige met kan plaats hebben- als wij daarbij opmerken, dat door dat antwoord alle hoop en uitzigt op op heffing of vermindering van dien loodzwaren last voor onze, nog meer, dan Limburg gedrukte provinciën, in rook is verdwenen zien wij dan ons vroeger beweerde niet ten volle bevestigden beaamt de afgevaardigde Beerenbroek niet op de krachtigste wijze onze uitspraak, dat, namelijk, de troonrede geene smakelijke vrucht voor de toekomst doet verwachten. - En zulks te minder, als wij het oog slaan op het ontwerp van wet voor eene belasting tot dekking van tekort in de middelen over de jaren 1848-1849? - waarover nader. Intusschen willen wij dit artikel niet sluiten, alvorens regtmntige hulde aan genoemden afge vaardigde gebragt te hebbengevoegd hij den wensch, dat alle afgevaardigden den moed en de vastberadenheid zullen hebben en behouden om zóó onweêrhouden hunne beginsels en ge voelens hlobt te leggen als deze gedaan heeft; dan gewis zal het den troon en dei- natie niet ontbreken aan mannendie toonen doordrongen te zijn van het gewigt hunner eer volle betrekking, en de op hen uitgebragte keuze door daadzaken regtvaardigen. Zoo zal de eerste kamer zich rehabiliteren in de publieke opinie, en voortaan niet meer door de natie als onnuttig, ondoelmatig en onbeduidend wor den aangemerkt, maar door hare waardigheid en kracht aan hare bestemming beantwoorden. ÏJjSt der Prijzen van de Loterij ran Hand werken en Voorwerpengetrokken in tegenwoordigheid van den Notaris M.r J. J. ernrkins en Getuigen op de navolgeiide nummers, te weten 1 41 80 114 173 213 237 286 323 44 83 117 181 215 241 287 324 6 45 86 123 182 216 247 288 326 9 47 87 125 186 217 255 290 328 17 48 90 127 188 218 261 291 330 IS 51 93 134 189 219 262 293 336 22 54 95 137 192 220 265 294 338 23 55 96 139 194 222 266 302 340 24 60 97 141 197 224 270 304 341 25 61 98 142 201 226 276 305 343 26 63 99 144 202 227 277 307 344 28 67 100 145 203 229 279 308 346 29 68 103 148 204 230 280 311 347 30 75 104 151 207 232 281 312 350 35 77 105 159 211 233 282 313 353 37 78 108 171 212 234 285 322 De lie) an "hebbenden worden verzocht liünne ge- ti unnoin, i i ijzen (t-tjC/l li Co JJol l>UUI l Hol ElflcJl Op UOIl" derdag rlen 1 Maart 1849 te doen afhalen en wel van n.° 1-125, van half 1 tot 1 ure in den namiddag, van n.° 126-250 van 1 tot half 2 ure en van n.° 251 en daarboven van half 2 tot 2 ure. Zierikzee den 26 Februarij 1849. Uit naam «Ier Directie, H. de JONGE t geb. van Brrugel. FRANKRIJK. De Republikeinen te Rome hebben thans een stap gedaan welken zij reeds lang op het oog hadden. In de zitting der vergadering van den 13 dezer zijn na melijk alle geestelijke goederen tot eigendom der Ro- meinsche Republiek verklaard. 's Gravenhage 24 Feb. Heden namiddag ten 1 ure, heeft eene commissie uit de eerste kamer der staten-generaalhet navolgende adres in antwoord op de troonrede, aan Z. M. den koning aangeboden Sirf. «Als leden van de eerste kamer der staten-generaal, bij bet nieuwe tijdperk dat wij thans intreden voor de eerste maal tot Uwe Majesteit, sprekendegevoelen wij terstond de behoefte aan U de verzekering te geven, dat wij geen ander doel hebben dan om met warme belangstelling, zonder vooringenomenheidin beraden over leg inet Uwe Majesteit en den anderen tak der wetgevende magt, voor hei heil des vaderlands werkzaam te zijn en onze hooge roe ping onder alle omstandigheden te vervullen. Het gewigt onzer taak voor oogen houdende, worden wij bemoe digd door de gedachte, vertegenwoordigers le ziju van een volk, dat bij tie afgelooperie verkiezingen heeft getoond niet alleen zijne rekten op prijs te stellen maar ook die te willen uitoefenen met kalmte, in ordelievemlen zin. Liet deed ons genoegen te vernemen, dat de goede verstandhou ding met andere staten is bewaard gebleven, bij den onrustigen toestand van Europa, mag dit vooral eene weldaad worden genoemd. vVij wenschen met Uwe Majesteit, dat, op grond der traktaten de mocijelijkhedenwelke de betrekkingen van liet hertogdom Limburg.tot den Duitschen Bond hebben opgeleverd, zullen mogen worden uit den weg geruimd Het verheugt ons, dat rust en orde, waar die op enkele plaatsen in dat hertogdom werden bedreigd daar zoowel als elders, met medewerking der Jandinagt op prijzens waardige wijze zijn gehandhaafd Wij hebben het onaangeroerd laten van een gedeelte der geld sommen met welke de begroeting van oorlog voor den jare 1848 werd verhoogdbet voornemen lot vermindering van die begrooting voor dit jaar en het aannemen van een gewijzigd minder kostbaar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1