mYOER-illDDELEN. ENZ. TERKOOPING OP REGTERLIJK GEZAG. BINNENLAND. Dat voorstel is heden werkelijk gedaan. Het bestond daarin om den 24 deier slechts een eenvoudig gods- t dienstig feest te vieren en het nationale feest te be- 1 palen op den 4 Mei den dag dat de republiek door de 1 vergadering is geproclameerd. Het bewind heeft daarbij echter eene nederlaag geleden daar de vergadering liet voorstel barer commissie goedkeurde om het gods dienstig en nationaal feest op den 24 February te doen plaats hebben. Voorts heeft de vergadering gisteren, en wel met eene overgrooto meerderheid magtiging verleend den heer Proudhon regterlijk te vervolgen. Te Gaëta heeft de pans al de in liet koningrijk Napels aanwezige alsook eenige vreemde kardinalen zaamgeroepen om er een consistorie te houden waarin naar men verwachtzeer gewigtige zaken behandeld zullen worden. Van Civita-Vecchia wordt onder dagleekening van den 8 Feliruarij geschreven dal generaal Zucchi met 10,000 Napolitanen die de pauselijke kokarde dragen te Fondi staat. den immers wij bevinden ons nogmaals in de treurige verpligting te vermeldon hoe gisteren een zevenjarig meisje door hare moeder met een tienjarig zusje alleen gelalen door hel vuur vatten van hare kleederen zoo deerlijk gebrand is geraakt, dat zij weinige uren daarna in het gasthuis alhier overleden is. 's Gravenüagb 17 Feh. Gisteren zijn de leden der eerste en heden die der tweede kamer hij den ko ning toegelaten. In de zitting van de eerste kamer van gisteren is besloten om in antwoord op de openingsrede af zonderlijk den koning een adres aan te bieden. 's Gravbnhage 18 Feb. Z. M. de koning heeft den heer m.' J. K. baron van Goltstein tot voorzitter Zierikzee 18 Feb. Heden is hier gearriveerd het kofschip Johanna Wilhelmina kapt. T. C. Kamminga van Liverpool met klipzout voor deze stad. Brouwershaven 18 Feb. Binnengekomen Adri- ana Petronellakapt. D. Spaans, en Twee Gezusters, kapt. Li de Jong beide van Rotterdam de eerste naar Abbeville en de andere naar Rouaan bestemd als bij leggers. r b batdm! In eeni«e afdrulAen van ons vorig nummer is abusivelijk ge plaatst, lsle kolom, onderaan: Tantalus, lees: S1SIJPH13S. der tweede kamer benoemd. Op de lijst van drie kan didaten door de tweede kamer Z. M. aangeboden waren geplaatstde heeren van GoltsteinThorbecke en Anemaet. 's Graveniiage 19 Feb. In de zitting van de tweede kamer van heden zijn onder anderen inge komen acht ontwerpen van wet. Groningen 15 Feh, Naar wij vernemen heeft de kapitein Tnmmo Leeuw woonachtig te Delfzijl en het bevel voerende over de stoomboot Ernst Augustra- rende tusschen de plaatsen Delfzijl Emden en Leer op het onverwachts order ontvangen om zoo spoedig mogelijk en wel voor gepasseerrten woensdag 14 dezer, zich te Leer alwaar de hoot is liggende te bevinden ten einde niet de alsdan in die plaats te verwaclitene afgevaardigden van de duilsche vergadering te Frank fort een togt op do ICems te doen om naar wij ver nemen te onderzoeken of er zich ook eene geschikte plaats moge voordoen tot het aanleggen van eene oor' iogshaven voor het duitsche rijk. Middelburg, 16 Feb. Hét provinciaal geregtshof alhier heeft bij arrest van heden in de zaak van Ca- tharina Elizabeth Wolshuisvrouw van Lecndert IVan del. verklaard dat er wel gebleken is zoo uit de ver klaringen van negen getuigen en het proces-verbaal van goreglelijke plaatsopneming, als uit eigene volledige be kentenis der beschuldigde, dat zij den 14Junij 1848, brand gesticht heeft in de geheel afgezonderd slaande woning van haar en haren echtgenoot volgens hare opgaaf na van hem bekomen raad en inlichting met het oogmerk om zich de assurantie-penningen toe te ei genen maar zonder eenig gevaar voor het leven of de goederen van anderen qm door de vlammen te wor den aangetast dat echter deze daad niet valt in de ter men van het nog bestaande wetboek van slrafregt en mitsdien noch misdaad noch wanbedrijfnoch over treding is. Dien ten gevolge is beschuldigde door het hof van alle regfsvervolging ontslagen en hare in vrijheidstelling bevolen indien zij niet om andere redenen in hechtenis moest blijven. De procureur-generaal bij monde van den advocaat- generaal, heeft zich tegen dc in vrijheidstelling verzet en verklaard te zullen komen in cassatie waarop de be schuldigde naar het huis van arrest is teruggeleid om daar tol den afloop der cassatie te vertoeven. MinDEi.BURG, 19 Feb. LI. zaturdag avond, om streeks 11 ure is eene vrouw wonende in de 's Gra venstraat alhier deerlijk gebrand in haar bed gevon den opgestaan zijnde om iels van dé tafel te halen waarop eene brandende lamp stond raakte hare klee ding in brand. Dit ontwarende had zij zich weder te hed begeven meenende hierdoor bet brandende bet best te zullen blusschen hetwelk haar evenwel niet gelukt is. Hare huren mede bewoners van het huis op de brandlucht afgaande zijn ter harer hulp geko men doch haar bovenlijf was reeds op verscheidene plaatsen verkoold. Ter verpleging naar het gasthuis overgebragt zijnde is zij gisteren morgen aldaar over leden. Zierikzee 20Feb. De 32"° verjaardag van Z. K. H. den prins van Oranje is gisteren op dc gebruikelijke wijze alhier gevierd. JONGST?: BVITINLANBSCHE TIÏHINREN. "CS De president der republiek heeft vrijdag op het Eljr- sée-National een luisterrijk feest gegeven tot bijwo ning waarvan 1600 personen waren uitgenoodigd. In Toskane is het droevig gesteld men schijnt daar geheel hel in Februarij des vorigen jaarsin Frank rijk gebeurde Ie willen navolgen. Joseph graaf Itadelzkywiens wapenfeiten in Italië gedurende den laatsten tijd zooveel van hem hebben doen spreken is reeds 82 jaren oud. In 1836 is hij tot veldmaarschalk verheven. Omtrent het binnenrukken der Russen in Zeven bergen blijft men in bet onzekere verkeeren. Verscheiden districten in het zuiden van Ierland zijn op nieuw aan gebrek en ellende ter prooi. Niels kan met den nood der armen te Clare vergeleken wor den. Gehecle troepen menschen sterven dagelijks van honger langs de wegen en »Jil akelig schouwspel slrekt zich verscheiden mijlen langs de Shannon uit. AFVAART HSR STOOMBOOT STAD ZIERIKZEE gedurende de maand Februari/ 1849. Van Zierikzee': Van Rotterdam: Donderdag 22, 's morg. 11 ure. I Vrijdag 23, 'siriorg. 4 ure.* Zondag 25, 'smidd 12 {Dingsdag 27, 7 DILIGENCE- SIENSTEN f CORRESPONDERENDE OP DE STÖOMBOOTENAANLEGGENDE AAN HET ZMPÈ; Verfcrek-uren van Zierikzee-gedurende de maand Februarijv. Naar Middelburg: Vrijdag 23,'smorg. 7% ure. Zondag 25, 8% e Dingsdag 27, a 9 '/2o Naar Antwerpen Donderdag 22, 's morg, 8 ure. Maandag 26, o 10% Naar Rotterdam Vrijdag 23, 's morg. 5 ure. Zondag 25, o 6V2 Dingsdag 27, 7 PBIJZESr HER EFFECTEN TE AHSTEBDAM, den 19 Februarij 1849. gebleven. ö03/iB 59% 79 PG. Nederlanden, 2% pC. Werk. Schuld 3 4 t> Amnrl. Symlikaat 3% pC. o Handel ^Maatschappij 4% o o Oost-Indien 4 Binnenlandsche fondsen waren heden op de hooger afkomende koersen van Parijszeer vast doch sluiten ten slotte iets flaauwer» ROTTERDAMden 19 Februarij. TarweZeeuws., Vlaams, en Overm. minder ter markten bij goede vraag ter verzending tot ruim vorige prijzen opgeruimd goede en puike Nieuwe ƒ7,60 a 8,10Mindere /'6,50 a 7,50Jarige ƒ7,70 9. Rogge als voren, Overm. Zeeuws, en Vlaams. ƒ4,30 a 5,20. Gerst, Zeeuws, Vlaams, en Overm. Winter 3,40 a 3,70; dito Zomer'ƒ3 «3,30. Haver, Zeeuws, en ïnl. Kor e 2,30 a 3; dito Lange ƒ1,80 a 2,20. Erwten Zeeuws. Graauwe fo,h 6,50; dito Groene /'5 a' 6,25; dito Witte 5 a 6. Bbouerrt Zeeuws, en Walclv. Wilte ƒ6 a 7,50; dito Bruine. 25 cents hoo- ger, ƒ6,50 a 8,25dito Paardeboonen, 10 cents hoogev a 4,20. 207de STAATS—LOTERIJ, Derde Klasse. lste Lijst, N.° 16104, ƒ25,000. n.° 12195. ƒ1250. n.° 13446, 3944, 18385 en .5788, ieder 1000. IFDTIilV Heden overleed alhier lot mijne en mijner Kinderen diepe droefheid mijn geliefde Echtgenoot de Edel Achtbare Heer N'. VETTEN vroeger Kantonregter te Brouwershaven in den ouderdom van bijna 72 jaren aan een spoedig toenemend verval van krachten. Bergen-op-Zoom, G. A. ERNST, den 15 Februarij 1849. Wed, N. Vetten. Eenige kennisgeving, joh: OCHTMAN op de Oude Appelmarkt maakt aan zijne Start en Landgenooten bekend dat bij lieden heeft ontvangen een schoon assortiment van IHAIS IIOE- DEI, naar den laatsten smaak alsmede differente soorten van fijne I.AÜEWS en vele andere Arti. Kelen van beste kwaliteiteri en tot zeer civile prijzen. 151 XAtJf DES KOXIXGS. De Deurwaarder J. COSTERUS zal op Zaturdag den 24 Februarij 1849 des voormiddags om 11 ure op de Hofstede bewoond door L. va» YESSEM Jz. Landman te SirjanslandGemeente Oosterland open baar verkoopen Eenige IIO E Ml IS XD IS OOE DEREXbestaande in een zwart Paard Hoornvee Ilooi Stroo Hoggeglui Meubelen en hetgeen meerder zal worden ter ver koop aangeboden alle welke Goederen zijn gearresteerd ten verzoeke van den Heer M.° C. van der LEK de CLERCQ Advokaat en Notaris te Zierikzee; alles om contant geld. ter stads drukkerij van de erven a. de vos. Parijs 16 Feb. De gematigde bladen vereenigen zich geenszins met het besluit der vergadering nopens bet feest op den verjaardag van den 24 Februarij. Het Journal des Oébatsonder anderen zegt«wij wensehen dat Frankrijk met een goed hart de dank gebeden zal bijwonen welke de nationale vergadering gestemd heeft. Tot dankgebeden te besluiten is niet moeijelijk. Gave God dat het ook zoo gemakkelijk ■ware het land den voorspoed terug te geven welken het had en niet meer heeft Aller oneen vestigen zich op de gebeurtenissen in Italië. Hét Journal des Déhats bevestigt heden ten volle een reeds gisteren bekend geworden berigt dat de Republiek deii 9 te Bonte is uitgeroepen. Ook de vlngt van den groothertog van Toscane is bevestigd. Nopens deze laatste gebeurtenis weel men thans nadere bijzonderheden. Hij is op eene engelsche stoomboot naar Gaëta vertrokken. De groothertog heeft in een' brief aan den voorzitter van den raad als bewepggrond zijner vlugt opgegeven dc vrees van door zijne toe stemming tot de romeinschn constituante te geven de kerkelijke ban van den jraus te zullen beloopen. Tos cane heeft overigens gemeene zaak met Rome gemaakt doch Picmont en Napels zullen zoo in hunne nabijheid wel geene republiek dulden welke luide liet denkbeeld verkondigtdeze beide koningrijken in de grnole itali- aansche republiek te willen inlijven. Bereids heeft men uil Turin eene hoogst belangrijke rede ontvangen den 11 door den heer Gioberti, voorzitter van den raad in do kamer der sardinische afgevaardigden gehouden. Daarin wordt de staatkunde blootgelegd welke hel sardinische kabinet in dc gronte vraagstukken nopens Italië denkt te volgen. De heer Gioberti preekt openlijk met de revolutionnairen. Hij stelt in beginsel dat de eenheid van Italië en de vestiging van het repuhlikein- sche stelsel niet te verwezenlijken ulopiën zijn en verklaart zich voor eene constitutionele monarch)' en een hondgenootschap tusschen de verschillende italiaan- sche staten. Op dié grondslagen wil de sardinische regering de onafhankelijkheid van Italië vestigen. - De heer Gioberti heeft zich bovendien tnel kracht verklaard voor de herstelling van den paus op den pauselijken zetel doch hij zegtaan Pius 7X aangeraden te heb ben alle denkbeeld te laten varen eener restauratie met behulp van buitenlandsche wapens, en hij erkent, dat het sardinische bewind aan den paus zijne goede diensten heeft aangeboden om de tusschen hem en zijne onderdanen bestaande moeijelijkheden uit den weg te ruimen. Al deze gebeurtenissen hebben hier diepen indruk gemaakt welken men ter beurze ondervonden heeft. Mén sprak op nieuw van eene beweging der vloot te Toulon. Men houdt dit echter voor voorbarig en vermoedtdat Frankrijk vooreerst alleen de zaken met een naauwkeurig oog zal gadeslaan. De roode repu bliek verbergt echter geenszins hare blijdschap. Heden leest men in de Bévolution democratique Nog eene goede Week voor de volken Rome repu bliek géwordén de paus van zijne vermeende regten vervallen verklaard de groot-hertog van Toscane op de vlugt de koning van Sardinië zal dit spoedig even zeer zijn en weldra zal de moordenaar van Napels eene straf, geëvenredigd aan zijne misdaden, ondergaan. Tegen de lente zal Italië vrij en repuhlikeinsch zijn." SBOOZ-IBITZJIKIEV. Londen 17 Feb. Uil de Yereenigde Staten van Amerika zijn berigten tot 27 Januarij ontvangen. De zucht om goud in Californie te gaan zoeken bleef on- verflaauwd, en de jongste berigten uit dat goudland l overtroffen de hoogst gespannen verwachting. Een brief uit Matazan zegt dat noordwaarts van het vroe ger Placero eene nog rijkere goudstreek dan de tol op dien tijd bekende ontdekt was. Amsterdam 17 Feb. Het schijntdat alle vroegere droeve voorbeelden onvermogend zijn sommige ouders van bel onbezorgd laten hunner kinderen terug te hou

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 2