Woensdag 21 Februarij W°. 15. 1849. Woensdag en Zaturdag. BUITENLAND. ZEERIKZEESCHE ■2 COURANT. ABONNEMENTS-FBIJS: Per rfrie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dverl. daags Ie voren.'s namidd. vóór 4L ure. verschijnt: prijs der adtertemtien: Gewone 15 cents de regel. Geboorte-Huwelijks- en Ooodberigten van 1-0 regels h f I behalve het Zeqelregt. Wij zullen de troonrede niet van phrase tot phrase volgenmaar uit dezelve slechts drie punten opvatten. De eerste geldt den toonwaarmede de nieuwe vertegenwoordigers begroet worden. Die toon - wie kan het ontkennen - is geenzins diewelke zijn weerklank vindt in de vroeger weidsch toe gejuichte milde en liberale beginselen, welke het vroeger negental aangaf alseene behoefte des tijds en der natie, en waartoe de hooge regering in Maart 1848 verklaarde, zoo gaarne en krachtig, te willen medewerken. Zonder in het onderzoek te treden of, bij den algemeenen bijval, dien de natie later daaraan schonk, de regering daarmede geheel eenstemmig dacht, is, dunkt ons, zooveel toch zeker, dat in de troonrede niet aangetroffen wordt die harte lijke ingenomenheid met de vertegenwoordiging, zooals zij nu daar zitals waarmede de natie haar aanschouwt; - maar eenigermate eene weife lende, niet innige overtuiging aanduidtdat de vertegenwoordigers dat zullen doen en beamen wat men welligt voornemens is hun ter goed keuring' voor te leggen. - Of waartoe anders ge sproken van voorin genomenheid? Dit woord toch wordt in onze taal in eenen goeden en kwaden zin gebruikt. Kennelijk is hier het eerste niet bedoeld. Het is alzoo als of er stond ccWeest »toch niet te zeer vooringenomen met uwe ziens- »wijze, uwe beginselen enz., maar handelt in »beraden overleg met ons." Van dien kant alzoo kan de troonrede, als geene volstrekte symphatie met de vertegenwoordiging aanduidende, niet beantwoorden aan de verwachting, welke men van haar mogt koesteren. Eene tweede phrase geldt diewaar de koning de natie het regt laat wedervaren, dat zij, in weêrwil van alle de beroeringen, die andere staten schokken, hare reglen heeft uitgeoefend in ordelievenden zin en met kalmte. Die lof spraak, zij is niet alleen verdiend, maar had nog vleijender en meer gekleurd kunnen zijnzonder [daarom nog dichterlijk te wezen. Ja, wel heeft de natie getoond, dat zij, na jaren onverdiend verstoken te zijn geweest van de regten, die eiken staatsburger toekomen, eindelijk in derzelver bezit gesteldgeene vrij heid verlangt van denken en handelenmet ge ringschatting of verguizing van orde en wet. Dochonwillekeurig rijzen toch hier ook de vragen bij den minst nadenkenden op wat heeft de beweegrede uitgemaakt, waarom de natie met kalmte het groote werk der grondwetsherziening en der eigen keuze van volksvertegenwoordigers heeft afgewacht en voleindigd - Wat deed elk gereedelijk zich spiegelen aan de onzalige beroe ringen in schier alle andere staten, en het vast beraden (en in praktijk gebragt) besluit nemen om alleen langs den heiamelijken weg van wet en orde zich eene betere toekomst voor te bereiden Wat anders heeft de natie daartoe geleid dan de hoop dat de herziening harer Grondwet en de daaruit voortgevloeide vrije verkiezing, haar voor een groot deel althans zou ontheffen van den loodzwaren lastdie haar sedert zoo vele jaren drukt. En dat uitzigt was gegrond. Of heeft niet, nu onze Gezanttoen Voorzitter van den ministerraad, j als eene eerste vrucht onzer grondwettelijke her vorming, afschaffing van belasting op het gemaal geslagt enz. vooreen deel althans plegtig beloold? Heeft die- voorzitter, als de tolk der hooge re gering, daardoor niet getoond dat de regering doordrongen was van de hooge behoefte daaraan en dezelve beschouwd als een eerst noodzakelijk middel voor het geluk des volks? En gewisselijk elk, die den treurigen toestand, waarin wij verkeeren gadeslaatmoet het erken nen dat ééne der hoofdoorzaken van dien treu rigen toestand des vaderlands te vinden is in het belastingstelselhetwelk te regt even drukkend en belemmerend, als onbillijk en ongeëvenredigd te noemen is, en door diegenen het meest gedra gen, wier bronnen het meest zijn uitgeput. Is het dan waarheid dat vroeger de hooge re gering van de noodzakelijkheid der afschaffing van die belasting overtuigd was, hoe ledig - neen, hoe teleurstellend is dan niet de troonrede te noemen; (en hier komen wij aan de derde zinsnede) want, in plaats daarvan toch maakt zij ons bekend dat er te korten zijn; en dat er middelen zullen worden i voorgedragen die dezelve zullen dekkenen be schaamt alzoo op eens de hoopmet welke de na- tic zich reeds ongeveer een jaar regtmatig heeft gevleid. Welke die middelen zullen zijn tot dekking- wij weten het niet, en zullen ze niet vooruitloo pend beoordeelen maar al zullen zij ook het be drijvig deel der natie het minst drukken- zoo veel toch is zekerdat die middelen haar toch zullen drukkenin hoe geringe mate ookdie niets meer torsclien kan, en die zich nu het j tijdstip aanwezig droomde, waarop hare lasten zouden verminderd worden. - Wie der waarheid wil hulde doen, hij moet het, al ware het ook zijnes ondanks, erkennen, dat de toekomst, die wij te gemoet gaandonker isen dat van alle de gehoopte vruchten der nieuwe orde van zaken voor 'shands althans, geen enkele bloesem nog het mat gestaarde oog tegenlacht of verkwikt. En dat de troonrede mede weinig hoop geeft op eene betere toekomst en smakelijke vrucht onzer nieuwe staatsinstelling, wij hebben het meenen wij overtuigend genoeg aangetoond. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders der Stad ïierikzee maken bekend dat de door den Raad vastgestelde kohieren van Personelen Omslag voor deze Stad over den jare 1848 door Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie den 9 dezer maand zijn goedgekeurd op heden gesteld worden in handen van den Ontvanger dezer Slnd ten fine van invordering met dringende uitnoodiging aan alle belastingschuldige in- en opge zetenen om hunne aanslagen in deze belasting welke naar men hoopt, over 1848 voor het laatst worilt ge heven wel en getrouwelijk in handen van den Stede lijken Ontvangerzoo tijdig mogelijk te willen voldoen. Zieriksee den 19 Februarij 1849. Burgemeester en Wethouders DE CRANE vt.r Ter ordonnantie De Stads Secretaris, W. J. P. KROEF. De hezigtiging der ingezonden Ilaudwerken en Voorwerpen bestemd voor de Loterij ter ondersteuning der Armen zal plaats hebben op Donderdag den 22 en Vrijdag den 2.1 Februarij op de Raadzaal van het Stadhuis van 12 tot 3 ure, tpgen betaling van 10 cents per persoon. De trekking zal geschieden den 26 Februarij daaraan volgende. De Loten zijn a f 1 het lot te hekomen bij den Boekhandelaar P. de Looze alsmede tijdens du bezigliging op de Raadzaal. Bij D.s Fortuijn ontvangen voor de noodlijdenden door ile overstrooming in het land van Altena 1 Coup. f 1,23'/, per brief get. I). F. te Z.postm. Zzee f\,00 van F ƒ4,00 van K. E. F. Zierikzee 19 Februarij 1849. duitschland. Frankfort 15 Feh. De pruissische regering heeft op nieuw eene nota uitgevaardigd waarhij zij ver klaart «ernstig de vestiging van een' bondsstaat te willen en daarbij te volharden en zich opofferingen te zuilen getroosten om eene constitutie tot stand to brengen." f b a b k h ij k. Parijs 14 Feb. Alle onzekerheid omtrent hot uit eengaan der nationale vergadering heeft een einde het voorstel Lanjuinais is lieden na eene derde raadple ging onherroepelijk aangenomen. Zij zal nu zoo er niets nieuws tusschen heide komtzich in de eerste da gen van Mei ontbinden. In afwachting der onrust, die met de op hand zijnde verkiezingen ontstaan moet is Parijs kalm. Zelfs de uilvoering van het bevel 0111 de roode mutsen van do vrijheids-boomen af te nemen dat gisteren en heden geschied is heeft hier geene beweging verwekt. Het herigt van den opstand te Modena en van do vlugt des hertogs bevestigt zich nietde Costilucnle van Florence logenstraft het zelfs formeel. De grool-ber- tog van Toskane heeft nu de wijk genomen naar San- Stephano. Ook van het gerucht eener verwonding des konings van Napels heeft men vooralsnog niets verder vernomen. In de betrekkingen tusschen Engeland en Rus land schijnt zich eene verandering opgedaan Ie hebben. Tol nog toe had eerstgemelde mogendheid het bezetten der Donau-vorstendommen door de andere 7,00 het scheen met onverschilligheid aangezien en daardoor schijnbaar goedgekeurd thans heeft zij daartegen for meel geprotesteerd. Onder de klngten welke zij in brengt komt er eene voorover net schenden der woon plaats van den turkschen kommandant hij wien iemand gearresteerd moet zijn verder klaagt Engeland ook over gewelddadigheden tegen eenen hrilschen resident ge oefend. De fransche gezant te Konstantinopel gene raal Aupickwiens stem in de zaak nog geen gehoor had kunnen verwerven heeft zich hij den britschen vertegenwoordiger gevoegd en men denktdat hunne yereenigde pogingen niet zonder uitwerking zullen blij ven. Engelan'd moet zoozeer tot krachtige maatrege len gezind zijn dat het zelfs althans zoo wil men we ten aan Turkije de ondersteuning zijner wapenen aan geboden heeft oin de bedoelde landstreken van de te genwoordigheid der Russen te verlossen. Parijs, 15 Feb. In de zitting van de nationale ver gadering van gisteren is een voorstel gedaan om de omwenteling van den 24 Februarij met een groot feest te vieren doch de ministers hebben aangekondigd dat zij aangaande deze zaak morgen een voorstel zouden doen en daarmede heelt men genoegen genomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1