ZMKZEESCHE mm Zaturdag 11 February ,A* i N°. 14. Woensdag en Zaturdag. BUITENLAND. abowmeibehts-fbijs: Per drie maanden f 2.00. Franco per post f 2,1.5. neen goed I ^nzen^nJ ^er A dvert. daags te voren's namidd. vóór dl- ure. verschijnt: paws dbr abvertentiew: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodheriglen van 1 -6 regels h f 1 behalve hel Zegelregt in den :»l op namid- :ije te b.' M.' Ing van ilijk ge- pubiiek IF en n 221 zal op aiddags ijk le c. vatf ileiding hi'rroe- >SEM Eene n de- UN en meente 157. Ooster- ieuwer- tinisse Indien ooit de zitting van de staten-generaal met belangstelling en gespannen verwachting is tie gemoet gezien, het is voorzeker thans, na de 'estiging der nieuwe orde van zaken en iia het eggen der nieuwe grondslagen, waarop voortaan iet staatsgebouw zal opgetrokken worden, i Het werk der nieuwe verkiezing, volbragt on der inachtneming van orde, kalmte en eerbiedi ging der bestaande wetten, zonder hatelijkheden of vooraf beraamde kuiperijen, waardoor de natie zich rijp betoond heeft voor de toekenning van uimer deelneming aan de handelingen des be- tuurszoodat ieder zich naar zijne overtuiging, de beste en geschiktste koos, - het werk der ver kiezing voleindigd zijnde - kan het wel anders, ,f de natie moet met buitengewone spanning den «ogenblik verbeiden, waarop hare vertegenvvoor- ligers voor het eerst zullen kunnen toonen wal en wie zij zijn aan welke de dierbaarste belangen van een vlijtig, spaarzaam en deugdzaam volk zijn toevertrouwd. Vooraf echter moest het geëerbiedigd Hoofd des volks die zitting openen, en welals naar gewoonte, met eene zoogenaamde: Troonrede. Rat de natie ook deze met gespannen verwach ting le gemoet zag, valt ligt te begrijpen. - En nu, wij hebben haar thans voor ons; en welk is liet oordeel daarover? - Die vraag zweelt op ieders lippen. Eri waarlijk als men let op het wachtwoord 'lat gedurende maanden lang geheel Nederland doorklonk, omdat het uitgegaan is van wege de lodge regering, bezuinigingnamelijk, en ver- wnroudiging - als men let op den veelzijdigen kraclitigen aandrang, door duizenden in open bare geschriften aangewend 0111 toch die woorden ui dadelijke beoefening te brengenen daarmede van horen af te beginnen wie dan kon wel an ders verwachten dan dat dit wachtwoord ook de schering en inslag zouden hebben uitgemaakt der troonrede. Of wie heeft, bij het besef, dat onze natie, bij uitsluiting van alle andere, eene zeldzame ver knochtheid aan het haar regerend stamhuis aan den dag gelegd en maanden lang zich getroost heeft, de verwezenlijking te zien verschuiven van hetgeen haar in de maand Maart 1848 reeds is toegezegd- wie heelt zich niet gevleiddat die troonrede hoop zou geven op eene toekomst, welke een zoo taai gerekt geduld dubbel ver dient? - wie heeft. - de meest gematigde en be zadigde niet uitgezonderd - niet, al ware het dan laar in de verte, niet de koninklijke toezegging verwacht van de lang reeds beloofde afschaffing dier belastingen, welke algemeen, maar vooral den burger- en minderen stand zoo loodzwaar drukken dat tal op tal, met onderdrukking van de ingeschapen ziichtom te leven en to sterven cp den dierbaren geboortegronddien last van zich afschudt; dien heiligen grond verlaat en liever henen trekt naar de nieuwe wereld, om onder eene vreemde hemelstreek het onbelaste brood der onbezorgdheid te eten dan hier cl en steen van den Tantalus te wentelen om er ein delijk door verplet te worden. En nuin hoe verre beantwoordt de troonrede aan die verwachting? - Wij zullen deze vraag in een volgend nummer beantwoorden. TOT BEVORDERING EN AANMOEDIGING in b>e provincie zeelakd, Het Hoofdbestuur der Maatschappij bronst hij deze ter openbare kennis dat de j&lg*emec»ne "Wei8- l»adepisa§ en TemtooifigtelHiBig- van Wee, jhaiidliiuishondelijkF Werktuigen on an dere Voorwerpen, voor 1849 zullen plaats hebben binnen de Stad ktholvn in de eerste week der maand Junij aanstaande zullende den juisten dag plaats en uur der zamonkomst alsmede eene opgave van de te dier gelegenheid uit le loven Premiën in tijds door de Nieuwspapieren worden medegedeeld. Het Hoofdbestuur noodigt mits deze alle de Leden der Maatschappij uit om mede te werken tot het aanbrengen van hoven aangehaalde Voorwerpen de zelve tevens herinnerende aan het bepaalde bij 33 der statuten betreffende bet bewijzen van eigendom. En ofschoon volgens 8. alléén de Leden bevoogd zijn om mede te dingen naar de door de Maatschappij toe te kennen Premiën zijn hiervan nogtans uitge zonderd de zoodanigen die ofschoon geen Leden zijnde echter door het inzenden van Werktuigen ten dienste van den Landbouw van deze Tentoon stelling wensehen gebruik te maken zullende dezelve gelijke aanspraak op de uit te reikene Premiën kunnen doen gelden. Wordende voorts elke inzender van Vee en andere Voorworpen welke genegen mogt zijn bij deze Alge meene Tentoonstelling naar de Premiën mede te dingen uiige nood igd om uiterlijk vóór 1 Mei aan staande aan den Secretaris van deszelfs Afdeelings- Besluur daarvan kennis te geven met opgave van hetgeen hij voornemens mogt zijn aldaar aan te bren gen en onder bij voeging cener verklaring houdende aanduiding van de soort en den juisten ouderdom van het Vee en bepaalde vermelding van alle andere Voorwerpen Hot Hoofdbestuur verwacht dat deze zesde Open bare Tentoonstelling even als de vroeger plaats gehad hebbende de meest mogelijke belangstelling en mede werking zal mogen ondervinden. Middelburgden 14 February 1849. Namens bet Hoofdbestuur der Maat schappij voornoemd W' Pu. VIS Secretaris. van het AFDEELINGS-BESTUUR der MAAT SCHAPPIJ tot bevordering van LA IS1 DUO UW en VEETEELT in de sectiën Schouwen en Duiveland op Donderdag den 22 February e. k. des voormiddags ten 11 ure ten huize van den KofTijhuishouder B. H. Harinck, te Ziei'ikzee hij welke gelegenheid Bekening zal worden gedaan over het dienstjaar 1848 en verslag gegeven van de werkzaamheden over dat jaar. De van Mau5»d!wesj!k.<eBa en fooi'wetFjpeii die met goedkeuring van Z. M. den Koning weder plaats zal hebben ter ondersteuning der Armen zal getrokken worden den 20 February 1849. De beziüiiging zal plaats hebben op Donderdag den 22 en Vrijdag 23 February'op de Raadzaal van hel Stadhuis, van 12 lot 3 urealwaar men zich tevens van Loten zal kunnen voorzien. Ook zijn van beden Loten le verkrijgen bij den Boekhandelaar P. dr Loozk a f 1 het Lot - en kunnen de voorwerpen ingezonden worden tol den 21 February ten huize van Mev. de Crane geb. Ermerins Mev. de Jonge gel». Baron Ghijben en Mev. de Jonge geb. van Brêug'kl. duits chiian d. Berlijn, 10 Feb, De Staais-Courant van heden behelst twee koninklijke besluiten betreffende de op- rigting van raden van nijverheid in Pruissen en bevat tende verschillende wijzigingen in bet. algemeene regle ment op de nijverheid alsmede betreffende de oprig- ting van reglbanken van nijverheid. Deze besluiten hebben onder anderen ten doel den ambachtsman voor geheelen ondergang te behoeden. Bij deze hesluiten wordt voortaan de toelating tot de uitoefening van eenig bedrijf afhankelijk gemaakt van het bewijs van behoorlijke bekwaamheid. Frankfort, 11 Feb. Uit goede bron vernemen wij, dat alle pruissische vestingen de binnenlandsche zoowel als die aan de grenzen gewapend worden. Men schijnt zich op alles te willen voorbereiden en zoo wel uit liet westen als het oosten gevaren te vreezen. De berigten uit Munchen zijn niet onbelangrijk in de zitting van 9 dpzer heeft de kamer verklaard niets van een pruissisch keizerschap voor Duitschland of van eene uitsluiting van Oostenrijk te willen weten. Keulen 12 Feb. Bij gelegenheid der aanstaande vasten is door onzen aartsbisschop een herderlijke brief uitgevaardigd welke met een terugblik op het afge- loopen jaar van bijzonder gewigl is. Met krachtvollo bewoordingen herinnert de hooge geestelijke al wat ge durende dal jaar is voorgevallen. Hij herinnert aan de beroeringen in een groot deel van Europa aan op roer strijd en moord hoe troonen zijn omver gestoo- ten of wankelden hoe zelfs de stedehouder van Jezus Christus hier op aarde Pius /X de opperste herder en vader der geloovigen zich gedwongen gezien hoeft, nadat moord en bloed zijne vreedzame woning bevlekt hadden de hoofdstad waarin zijn Stoel en die van den heiligen Petrus gevestigd is heimelijk te ontvlugten enz. Bij al die gebeurtenissen zegt de herderlijke brief, gevoelt de Kerk haar moederhart tot innige deel neming en liefde gedrongen. Zij roept de haren aan den voet des altaars om door woorden van waarheid en liefde te waarschuwen en te troosten. Zij verheft hare oogen en handen te.n Hemel en smeekt van daar erbarming af. Verder roept de waardige geestelijke zijne leeken toe tegen verderfelijke leerstellingen te waken. Hij wijst er op dat velen booze woorden voï bedrog en arglistin den mond hebben woorden welke geenszins onder ware Christenen moeien gehoord wor den. Deze spreken van verdeeling van den eigendom. Wat zij echter prediken is diefstal waarop de vloek Gods rust; is een algemeene roof, welke allen arm maakt. zonder iemand te verrijken. Anderen spre ken van vrijheid. Gewis zegt de herderlijke brief, do ware vrijheid is een edel goed eene kostbare gave Gods. De ware vrijheid is echter vreedzaam zij bemint waar heid eert regt en wet acht godsdienst en goede ze den zij oefent menschenliefde in Godvreezendheid uit zij wil geen onregtzij gebruikt geen geweld zij spreekt geene logen taal predikt geene Godslastering onge loof en zedeloosheid. De vrijheid welke echter velen prediken is slechts eene verderfelijke hersenschim der ware vrijheid zij is slechts de leugellooste ongebonden heid welke geene grenzen of wetten kent alleen door eigenbelang geleid wordt God en Zijn geloof lastert en alle heillooze denkbeelden van zinnelijk genot onbe schaamd verkondigt. Dit is niet de ware vrijheid niet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1