Woensdag 14 Februarij W°. 13. 1849. Woensdag en Xaturdag. BESTIM 4 AMIMMT1B. NIEUWSTIJDINGEN. ZIER1KZEESCHE COURANT. ABONNEWENTS-PKIJS: Per drie maanden f 2,00. Franco per post f 2,15. Inzending der A dvert. daags fe voren,'snamidd. vóór ure. verschijnt: prijs ass advertemtiem: Gewone 15 cents de regel. GeboorteHuwelijks- en Doodberiglen van 1 -6 regels h f 1 behalve het Zegelregt. LOTING VOOR DE NAflONALE MILITIE. Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee brengen door deze ter kennis van de daarbij belang hebbenden dat de alphabetiscbe naamlijst van al de personen welke aan de Loting voor de Nationale Militie in dit jaar moeten deelnemen ter inzage van een ieder zal liggen op de Stedelijke Secretarievan Zaterdag den 10 tot en niet Zaturdag den 17 dexer maand des voormiddags van 10 tot 12 ure, en dat de Loting zal plaats hebben op Maandag den 19 Fe bruary 1849 des voorrniddags 10 ure. in eender zalen van bet Raadhuis dezer Stad en noodigen de belanghebbenden uit, om aldaar in persoon te ver schijnen ten einde de redenen van vrijstelling te kun nen opgeven die zij vermennen mogten overeenkomstig de wet te moeten doen gelden waarvan de bewijzen \oor zooverre deze niet uit ligchaamsgebreken bestaan uiterlijk binnen den tijd van vijf dagen na de loting ter Stedelijke Secretarie behooren te worden overgebragt. Zierikzee, den 9 Fehruarij 1849. Burgemeester en Wethouders 1)15 CR ANK vt. Ter ordonnantie van dezelve I)e Stads Secretaris, W. J. P. KROI5F. BUITENLAND. suitschla1i3. Frankfort 9 Feb. Me» schrijft uit Baden dat de stemming der bevolking aldaar nieuwe woelingen deed voorzien. Uit zekere bron vernemen wij dat de wapen- Stilstand met Denemarken nog in den loop dezer maand verlengd zal worden. De Polizei-7.eiliing bevat eene kennisgeving volgens welke ingevolge bevel van den keizer van Rus land het lottospel in de clubs en andere gezellige bij eenkomsten verboden wordt. In dit stuk wordt als overweging tot dit verbod opgegeven de heillooze ge volgen van dit spel in Rusland dat eerst slechts tot een onschuldig tijdverdrijf diende maar weldra met zooveel hartstogtelijkbeid gespeeld werd dat het vooral in de middenklassen vele huisgezinnen geheel tot den bedelzak gebragt beeft vooral onder de ambtenaren oefende bet een' heilloozen invloed uit daar deze uit boop op winst niet alleen al wat zij bezaten maar ook dikwijls bun tractement op bet spel zetleden. r n a s IV IV IJ li. Parijs, 8 Feb. In de zitting der nationale verga dering van gisteren hebben de afgevaardigden zich Vereenigd met bel door den heer Lanjuinais ingediende voorstel en mitsdien bet beginsel aangenomen dat de tegenwoordige wetgevende kamer omstreeks de helft der maand April zal ivorden ontbonden en plaats malcen voor eene vertegenwoordiging waartoe eerlang de verkiezingen zullen plaats hebben. De Ami de la Religion verzekert, dat door de ver schillende Katholijke mogendheden eene conferentie te Gaëta zal geopend worden met het doel om den paus op zijn' zetel te herstellen. Het nieuws uit llalie blijft op den duur onbe langrijk. Te Rome heeft de regering maatregelen ge nomen om eenen inval van den kant der napolitaan- sche grenzen te weêrslaan. Parus 9 Feb. De nationale vergadering was he den niet talrijk bezeten men merkte op dat er be reids een geesl van onverschilligheid begint te beerschen ■welke als de voorbode harer ontbinding te beschouwen is. De Constitutionnel rekentdat de opening der nieuwe wetgevende kamer den 7 Mei zal kunnen plaats hebben. De voorzitter der republiek beeft onderscheidene zijner vrienden die met h'em in de Ondernemingen van Straatsburg en Boulogne betrokken zijn geweest Int commandeur officier of ridder van hot legioen van eer benoemd. Doctor Conncaudie hem zelfs hielp om uil bel fort llam Ie ontvluglon is mede tot ridder benoemd. De National verheft zich sterk tegen deze benoemingen. g k o OT BRITTANJSIEIff, Loniifn 9 Feb. Gisteren avond ruim 10 ure is in Lambertslreet ten huize van den uildrager Lee brand ontstaan die in weerwil dat de bewoners nog niet te bed waren zoo snel de overhand kreeg dat 5 personen op de jarnmerliiliste wijze daarbij bet leven verloren. Ook Ie Hereford is II. dingsdag bij eenen brand een persoon omgekomen. Van Douvres schrijft men den 1 dezer Aan de zeevarenden wordt Ie lend gemaakt dal de scheppn die het groot Engelsch Kanaal of de Noord-Zee door het kanaal van Douvres binnenzeilen zich des nachts moeten voorzien van eenen lantaren om aanzeiling en andere ongevallen te voorkomen aangezien de pakket- booten tusschen Douvres Calais en Ostende bij nacht varen. Volgens berigt van bet westelijk dep] van Afrika hebben de britsche kruisers weder verscheiden slaven- baalders opgeliragt de Amphitrite beeft er 5 bemag- tigd de Cyqnct en Dolphin hebben een vaartuig met 860 negers genomen. Met koning Repple was een trak taat ter beteugeling van den slavenhandel gesloten. BINNENLAND. 's Gravf.nhage II Feb. Onder dagteekening van den 8 dezer heeft Z. M. een besluit geteekend eene reorganisatie inhoudende van liet corps ingenieurs van den waterstaat ingaande met den I April aanstaande waarbij liet rijk wordt verdeeld in elf districten (pro vinciën) en twee inspectiën en waarbij de bezoldigin gen worden bepaald benevens de vergoedingen voor reis- verblijf- en bureaukosten bij wijze van jaar lijkse!] abonnement. Z. M. heeft dien ten gevolge in liet 1 ld" district (pro vincie Zeeland) onder anderen benoemd of als zoo danig gecontinueerd tot hoofd-ingenieur van de 2d" klasse, A. Calandtot ingenieur van de 1"° klasse, IF. Radon Ghijbenen lot ingenieur van de 2d0 klasse J. A. Nicolson. Bij resolutie van den 7 dezer is door liet depar tement van binnenlandscbe zaken aan de heeren D. üijltenhooven te Vlissingen en D. Dronkerste Middel burg bij wijziging in zoover van de resolutie van den 16 October jl. vergund om hunne stoombooldienst tusschen de sleden Vlissingen en Rotterdam onverwijld in werking te brengen en zulks in afwachting dat iiet nog in overweging zijnde reglement en de tarieven voor deze dienst zullen kunnen worden vastgesteld. Zwolle 9 Feb. De win ter-granen tarwe en rogge staan uitmuntend te velde de heerlijke groene veldtapijten hebben vooral eene frissebe kleur al het welk tot een bewijs mag strekken dat de vorst dezelve bijzonder gespaard heeft waarvoor echter eenige vrees bestond bij den afwisselenden dooi thans zijn de koude Februarij-dagen zeer gunstig, om den al te weel- derigen groei te beletten. Het uitzigt op den nieuwen oogst is derhalve buitengewoon voordeelig en wanneer men daarbij opmerkt dat de zaadscboven en bergen bij den landman nog vol zitten niet ongedorscht koren, terwijl men uit Westphalen en Hanover aanhoudend aanvoeren van rogge boekweit en aardappelen ont vangt die den voorraad der nog steeds gezolderde par tijen van ouden datum bij de graanhandelaren vermeer deren dan is liet te verwachten dat de granen tot la gere prijzen zulleu komen zeker althans de tegenwoor dige koersen zich niet zullen verhoogen. Do voorraad van aardappelen is zeer aanzienlijk en meer dan toe reikende voor de consumptie. Groningen 10 Fob. Naar wij vernemen zijn de zer dagen ook hier eenige gevallen voorgekomen van vergiftiging door het eten van mosselen. Zoo als men weet komen zulk'e gevallen van tijd lot tijd voor en geven zij grond tot. voorzigtigbeid. 's Hertogknboscii 11 Feb. Gisteren vernam men dat door de wevers te Gemertnabij Helmond onge regeldheden waren gepleegd, Zij hadden hunne bezig heden gpstaakt vorderden verhoogd loon en sloegen nadat zij eenigen tijd aan tamelijk' groole bendon had den rondgezworven bij eenige ingezetenen en tevens bij den burgemeester der genoemde plaatsde glazen in. Ton gevolge daarvan is beden nacht een detache ment van hel 6d,! regoment infanterie alhier in garni zoen bestaande nit een honderdtal manschappen naar die plaats op marsch gegaan ten einde des noods door geweld rust en orde in die gemeente te herstellen. (Algemeen doen de wevers luide klagten booren over het geringe loon niet alleen maar vooral ook dat zij daarenboven nog genoodzaakt worden bij de falirij- kauten het grootste gedeelte van het geringe loon te besleden aan kruidenierswaren enz. waarin deze tevens affaire doen.) mintielburg 12 Feb. Laatstleden zaturdag werd voor liet provinciaal geregtsliof alhier behandeld do zaak ten laste van Catharina Elizabeth Wolshuis vrouw van Leendert Wandeloud 112 jaren geborpri te Vlissingen wonende te Ooslerland zonder bedrijf, als beschuldigd van moedwillige brandstichting in een gebouwzijnde een huisje en schuurtje aan de beschul digde en baren man loelielioorende en aan eetien openbaren weg onder de genu'Pnte Ooslerland staande. De beschuldigde erkende het feit gepleegd te hebben docli op instigatie en met voorbereidende medehulp van baren man legen wien echter uit de voorloopige instructie geene genoegzame bezwaren waren ontstaan om zijne teregtslelliiig te bevelen. Het openbaar ministerie bij monde van den beer advokaat-gencraal requireerde de schuldigverklaring van de beschuldigde aan do baar ten laste gelegde mis daad en dionsvolgctis bare veroordeeling tot de dood- slral door verworging aan eene paal terwijl de advo- kaat m.r Siffléals ambtshalve benoemd lot raadsman der beschuldigde concludeerde lol ontslag van alle regis vervolging en subsidiair tot vrijspraak van dezelve. Aanstaanden vrijdag des voormiddags ten tien ure zal het bof in deze zaak uitspraak doen. Hontf,nisse 7 Feb. Gisteren alhier bekend go- worden zijnde dat de beer P. Bachienebenoemd lid van de tweede kanier der staten-generaal voorne mens was de reis naar 's Gravenhage te aanvaarden, zoo werd hein de verrassing bereid om hem heden och tend door eenige kiezers en andere belanghebbenden uitgeleide te doen naar liet veer van Walzoorden acht en twintig man te paard vereenigden zich te dien einde voor zijne woning en begeleidden het rijtuig tot gemeld veer, alwaar een hartelijk vaarwel van wederzijdsch werd gewisseld na eene voorafgaande korte toespraak van den geaclilcn man den eersten in liet kanton Mulst woonachtig die sedert, 1814 als volksvertegenwoordi ger zal optreden zijnde de ingezetenen alhier even als op zoo vele andere plaatsen onder bet vorige kies stelsel steeds uitgesloten geworden. Hoopvol staarde de menigte hem na hopende op vrijzinnige instellingen op bezuiniging en op verbe tering van welvaartalthans op het stuiten van verde ren achteruitgang, jongste sljiteisi.fi.3sl>sche tijbiisgeiv. Inde zitting der nationale vergadering te Parijs, van zaturdag is eene s >m toegestaan van 2,720,000 fr. voor de liquidatie der nationale werkplaatsen. De voor zitter deelde iu cie zitting nog mede, dat bij de ver-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1849 | | pagina 1